శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణము

రామాయణ పారాయణ సర్గ !!

IIఆదిత్య హృదయం II

ఆదిత్య హృదయం
సప్తోత్తరశతతమస్సర్గః
యుద్ధకాండ

తతోయుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయాస్థితం
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వాయుద్ధాయ సముఅపస్థితమ్||1||

దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాతో రణమ్ |
ఉపగమ్యాత్ అబ్రవీత్ రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః||2||

అగస్త్య ఉవాచ

రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ |
యేన సర్వాన్ నరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి ||3||

అదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వ శత్రువినాశనమ్|
జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివమ్ ||4||

సర్వమంగళ మాంగల్యం సర్వపాప ప్రణాశనమ్|
చింతాశోకప్రశమనం ఆయుర్వర్ధనముత్తమమ్ ||5||

రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్ |
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ ||6||

సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రస్మిభావనః |
ఏష దేవాసురగణాన్ లోకాన్ పాతి గభిస్తిభిః ||7||

ఏష బ్రహ్మాచ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః |
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమస్సోమోహ్యపాంపతిః ||8||

పితరః వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః |
వాయుర్వహ్నిః ప్రజా ప్రాణా ఋతుకర్తా ప్రభాకరః ||9||

అదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభిస్తిమాన్ |
సువర్ణసదృశో భానుః స్వర్ణరేతా దివాకరః ||10||

హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమాన్ |
తిమిరోన్మథనశ్శంభుః త్వష్టామార్తాండ అంశుమాన్||11||

హిరణ్యగర్భః శిశిరః తపనో భాస్కరో రవిః |
అగ్నిగర్భోsదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః ||12||

వ్యోమనాథః తమోభేధీ ఋగ్యజుస్సామపారగః |
ఘనవృష్ఠిరపాంమిత్రో వింధ్యవీథీప్లవంగమః ||13||

ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళస్సర్వతాపనః |
కవిర్విశ్వో మహాతేజా రక్తస్సర్వభవోద్భవః ||14||

నక్షత్రగ్రహతారాణాం అధిపో విశ్వభావనః |
తేజసామపి తేజశ్వీ ద్వాదశాత్మన్ నమోస్తుతే ||15||

నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయే నమః |
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః ||16||

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః |
నమోనమస్శస్రాంశో అదిత్యాయ నమో నమః||17||

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః |
నమపద్మ ప్రభోధాయ ప్రచండాయ నమో నమః ||18||

బ్రహ్మేశానచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్యవర్చసే|
భాస్వతే సర్వ భక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః ||19||

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయమితాత్మనే|
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః ||20||

తప్తచామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే |
నమస్తమోభినిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే ||21||

నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః |
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గబిస్థిభిః ||22||

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః |
ఏష చైవాగ్నిహోత్రంచ ఫలం చైవాగ్నిహొత్రిణామ్ ||23||

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవవచ |
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః ||24||

ఏనమామాపత్సు కృచ్ఛేషు కాంతారేషు భయేషు చ|
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిత్ నావసీదతి రాఘవ ||25||

పూజయస్వ ఏనం ఏకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిమ్|
ఏతత్ త్రిగుణీతం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి ||26||

అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం తం వధిష్యసి|
ఏవముక్తో తదా అగస్త్యో జగామ చ యథాగతమ్ ||27||

ఏతత్ శ్రుత్వా మహాతేజా నష్టశోకో అభవత్తదా |
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్ ||28||

అదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వాతు పరం హర్షమవాప్తవాన్ |
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్ ||29||

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమన్ |
సర్వ యత్నేన మహతా వదధే తస్య ధృతోsభవత్ ||30||

అథరవిరవదన్ నిరీక్ష్య రామం
ముదితమనాః పరమం హృష్యమాణః |
నిశిచరపతిసంక్షయం విదిత్వా
సురగణమధ్యగతో వచస్త్వరేతి ||31||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమద్యుద్ధకాండే సప్తోత్తరశతతమ సర్గః ||
హరి ఓమ్ తత్ సత్||