Bhagavadgita !

Chapter 10 Slokas

Vibhuti Yoga !

ओम्

ಶ್ರೀಭಗವದ್ಗೀತ
ದಶಮೋಧ್ಯಾಧ್ಯಾಯಃ
ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಃ

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ:

ಭೂಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶ್ರುಣುಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ|
ಯತ್ತೇsಹಂ ಪ್ರೀಯಮಾಣಾಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ||1||

ಸ|| ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ! ಪ್ರೀಯಮಾಣಾಯ ತೇ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ ಭೂಯಃ ಏವ ಯತ್ ಪರಮಂ ವಚಃ ಅಹಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ( ತತ್ ವಚಃ) ಶೃಣು||

ನ ಮೇ ವಿದುಃ ಸುರಗಣಾಃ ಪ್ರಭವಂ ನ ಮಹರ್ಷಯಃ|
ಅಹಮಾದಿರ್ಹಿ ದೇವಾನಾಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ಸರ್ವಶಃ||2||

ಸ||ಮೇ ಪ್ರಭವಮ್ ( ಪ್ರಭಾವಂ ಅಪಿ) ಸುರಗಣಾಃ ನ ವಿದುಃ| ಮಹರ್ಷಯಃ ನ| ಅಹಂ ದೇವಾನಾಮ್ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ಸರ್ವಶಃ ಆದಿಃ ಹಿ ||

ಯೋ ಮಾಮಜಮನಾದಿಂ ಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಮ್|
ಅಸಮ್ಮೂಢಸ್ಯ ಮರ್ತ್ಯೇಷು ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ||3||

ಸ|| ಯಃ ಮಾಂ ಅಜಂ ಅನಾದಿಂಚ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ( ಚ) ವೇತ್ತಿ ಸಃ ಮರ್ತ್ಯೇಷು ಅಸಮ್ಮೂಢಃ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ||

ಬುದ್ಧಿರ‍್ಜ್ಞಾನಮಸಮ್ಮೋಹಃ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮಶ್ಶಮಃ|
ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋsಭಾವೋ ಭಯಂ ಚ ಅಭಯಮೇವ ಚ||4||
ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟಿಃ ತಪೋ ದಾನಂ ಯಶೋsಯಶಃ|
ಭವನ್ತಿ ಭಾವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಮತ್ತಏವ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾಃ||5||

ಬುದ್ಧಿಃ ಜ್ಞಾನಂ ಅಸಮ್ಮೋಹಃ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮಃ ಶಮಃ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವಃ ಅಭಾವಃ ಭಯಂ ಚ ಅಭಯಂ ಏವ ಚ ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟಿಃ ತಪಃ ದಾನಂ ಯಶಃ ಅಯಶಃ ಭೂತಾನಾಂ ಪೃಥಕ್ವಿಧಾಃ ( ನಾನಾವಿಥಾಃ) ಭಾವಾಃ ಮತ್ತ ಏವ ಭವನ್ತಿ ||

ಮಹರ್ಷಯಸ್ಸಪ್ತ ಪೂರ್ವೇ ಚತ್ವಾರೋ ಮನವಸ್ತಥಾ|
ಮದ್ಭಾವಾ ಮಾನಸಾ ಜಾತಾ ಯೇಷಾಂ ಲೋಕ ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ||6||

ಸ|| ಲೋಕೇ ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಯೇಷಾಂ ( ಸಂತತಿಃ) | ಪೂರ್ವೇ ಸಪ್ತ ಮಹರ್ಷಯಃ ತಥಾ ಚತ್ವಾರಃ( ಸನಕಾದಯಃ) ಮನವಃ (ತೇ) ಮದ್ಭಾವಾಃ ಮಾನಸಾ ಜಾತಾಃ||

ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂ ಚ ಮಮ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ತ್ವತಃ|
ಸೋsವಿಕಮ್ಪೇನ ಯೋಗೇನ ಯುಜ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ||7||

ಸ||ಮಮ ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂ ಚ ಯಃ ವೇತ್ತಿ ಸಃ ಅವಿಕಂಪೇನ ಯೋಗೇನ ಯುಜ್ಯತೇ | ಅತ್ರ ಅಂಶಯಃ ನಾಸ್ತಿ ||

ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ|
ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜನ್ತೇ ಮಾಂ ಬುಧಾ ಭಾವಸಮನ್ವಿತಾಃ||8||

ಸ|| ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವಃ | ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಬುಧಾಃ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಾಃ ಮಾಮ್ ಭಜನ್ತೇ||

ಮಚ್ಚ್ತ್ತಿತ್ತಾ ಮದ್ಗತಾಪ್ರಾಣಾ ಬೋಧಯನ್ತಃ ಪರಸ್ಪರಮ್|
ಕಥಯನ್ತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯನ್ತಿ ಚ್ ರಮನ್ತಿ ಚ||9||

ಸ|| ತೇ ಮಚ್ಚಿತ್ತಾ ಮದ್ಗತಪ್ರಾಣಾಃ ಮಾಮ್ ಪರಸ್ಪರಂ ಬೋಧಯನ್ತಃ ಕಥಯನ್ತಃ ಚ ನಿತ್ಯಂ ತ್ತುಷ್ಯಂತಿ ರಮನ್ತಿ ಚ ||

ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕಮ್|
ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾಮುಪಾಯಾನ್ತಿ ತೇ||10||

ಸ|| ಸತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಮ್ ( ಮಾಂ) ಭಜತಾಂ ತೇಷಾಂ ಯೇನ ತೇ ಮಾಮ್ ಉಪಯಾನ್ತಿ ತಂ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಮ್ ದದಾಮಿ||

ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥ ಮಹಮಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ|
ನಾಶಯಾಮ್ಯಾತ್ಮಭಾವಸ್ಥೋ ಜ್ಞಾನ ದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತಾ||11||

ಸ|| ತೇಷಾಂ ಅನುಕಂಪಾರ್ಥಮ್ ಅಹಮೇವ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ಥಃ ಭಾಸ್ವತಾ ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಸಯಾಮಿ||

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್ |
ಪುರುಷಂ ಶಾಸ್ವತಂ ದಿವ್ಯಮಾದಿ ದೇವಮಜಂ ವಿಭುಮ್||12||
ಅಹುಸ್ತ್ವಾಂ ಋಷಯಸ್ಸರ್ವೇ ದೇವರ್ಷಿರ್ನಾರದಸ್ತಥಾ|
ಅಸಿತೋ ದೇವಲೋ ವ್ಯಾಸಸ್ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಬ್ರವೀಷಿ ಮೇ||13||

ಸ|| ಭವಾನ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಧಾಮ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ತ್ವಾಮ್ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವೇ ಋಷಯಃ ದೇವರ್ಷಿಃ ನಾರದಃ ಅಸಿತಃ ದೇವಲಃ ವ್ಯಾಸಃ ಆಹುಃ| ಸ್ವಯಂ ಚ ತಥಾ ಎವ ಮೇ ಬ್ರವೀಷಿ||

ಸರ್ವಮೇತದೃತಂ ಮನ್ಯೇ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ|
ನ ಹಿ ತೇ ಭಗವನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ದೇವಾ ನ ದಾನವಾಃ||14||

ಸ||ಹೇ ಕೇಶವಾ! ಯತ್ ಮಾಮ್ ವದಸಿ ಏತತ ಸರ್ವಂ ಋತಮ್ ( ಸತ್ಯಂ) ಮನ್ಯೇ| ಭಗವನ್ ತೇ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ದೇವಾಃ ನ ವಿದುಃ | ದಾನವಾಃ ಚ ನ ಹಿ ( ವಿದುಃ)||

ಸ್ವಯಮೇವಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ವೇತ್ಥ ತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ|
ಭೂತ ಭಾವನ ಭೂತೇಶ ದೇವದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ||15||

ಸ|| ಪುರುಷೋತ್ತಮಾ ! ಭೂತಭಾವನ ಭೂತೇಶ ದೇವ ದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನಾ ಸ್ವಯಂ ಏವ ವೇತ್ಥ ||

ವಕ್ತುಮರ್ಹಸ್ಯಶೇಷೇಣ ದಿವ್ಯಾಹ್ಯಾತ್ಮ ವಿಭೂತಯಃ|
ಯಾಭಿರ್ವಿಭೂತಿಭಿರ್ಲೋಕಾನಿಮಾಂಸ್ತ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠಸಿ||16||

ಸ|| ಹಿ ಯಾಭಿಃ ವಿಭೂತಿಃ ತ್ವಂ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಟಸಿ (ತಾನ್) ದಿವ್ಯಾಃ ವಿಭೂತಯಃ ಅಶೇಷೇಣ ವಕ್ತುಂ ಅರ್ಹಸಿ ||

ಕಥಂ ವಿದ್ಯಾಮಹಂ ಯೋಗಿಂಸ್ತ್ವಾಂ ಸದಾ ಪರಿಚಿನ್ತಯನ್|
ಕೇಶು ಕೇಷು ಚ ಭಾವೇಷು ಚಿನ್ತ್ಯೋsಸಿ ಭಗವನ್ಮಯಾ||17||

ಸ|| ಯೋಗಿನ್ ! ಅಹಂ ಸದಾ ಕಥಂ ಪರಿಚಿನ್ತಯನ್ ತ್ವಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ? ಭಗವನ್ ಕೇಷು ಕೇಷು ಭಾವೇಷು ಚ ಚಿನ್ತ್ಯಃ ಅಪಿ||

ವಿಸ್ತರೇಣಾತ್ಮನೋ ಯೋಗಂ ವಿಭೂತಿಂ ಚ ಜನಾರ್ದನ|
ಭೂಯಂ ಕಥಯ ತೃಪ್ತಿರ್ಹಿ ಶ್ರುಣ್ವತೋ ನಾಸ್ತಿ ಮೇsಮೃತಮ್||18||

ಸ|| ಹೇ ಜನಾರ್ದನ ! ಆತ್ಮನಃ ಯೋಗಂ ವಿಭೂತಿಂ ಚ ವಿಸ್ತರೇಣ ಭೂಯಃ ಕಥಯ | ಹೀ ಅಮೃತಂ ಶೃಣ್ವತಃ ಮೇ ತೃಪ್ತಿಃ ನಾಸ್ತಿ||

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ||

ಹನ್ತ ತೇ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ದಿವ್ಯಾಃ ಆತ್ಮ ವಿಭೂತಯಃ|
ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಃ ಕುರುಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಸ್ತ್ಯನ್ತೋ ವಿಸ್ತರಸ್ಯ ಮೇ||19||

ಸ||ಕುರುಶ್ರೇಷ್ಠ! ಹನ್ತ ದಿವ್ಯಾಃ ಆತ್ಮ ವಿಭೂತಯಃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಃ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ! ಹಿ ಮೇ (ವಿಭೂತಿ)ವಿಸ್ತರಸ್ಯ ಅನ್ತಃ ನಾಸ್ತಿ||

ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಿತಃ|
ಅಹಮಾದಿಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂ ಚ ಭೂತಾನಾಮನ್ತ ಏವ ಚ||20||

ಸ|| ಗುಡಾಕೇಶ! ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಿತಃ ಆತ್ಮಾ ಅಹಂ ಏವ| ಭೂತಾನಾಂ ಆದಿಃ ಚ ಮಧ್ಯಂ ಚ ಅನ್ತಃ ಏವ ಚ ಹಂ ಅಸ್ಮಿ||

ಅದಿತ್ಯಾನಾಮಹಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ರವಿರಂಶುಮಾನ್|
ಮರೀಚಿರ್ಮರುತಾಮಸ್ಮಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಂಮಹಂ ಶಶೀ||21||

ಸ|| ಅಹಮ್ ಅದಿತ್ಯಾನಾಂ ವಿಷ್ಣುಃ | ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಅಂಶುಮಾನ್ ರವಿಃ| ಮರುತಾಮ್ ಮರೀಚಿಃ|ಅಹಂ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಂ ಶಶೀ|

ವೇದಾನಾಂ ಸಾಮವೇದೋಸ್ಮಿ ದೇವಾನಾಮಸ್ಮಿ ವಾಸವಃ|
ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಮನಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಭೂತಾನಮಪಿ ಚೇತನಾ||22||

ಸ|| ವೇದಾನಾಂ ಸಾಮವೇದಃ ಅಸ್ಮಿ| ದೇವಾನಾಂ ವಸವಃ ಅಸ್ಮಿ| ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಮನಃ ಚ| ಭೂತಾನಾಂ ಚೇತನಾ ಅಸ್ಮಿ||

ರುದ್ರಾಣಾಂ ಶಂಕರಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಮೇರುಶ್ಶಿಖರಿಣಾಮಹಮ್|
ವುಸೂನಾಂ ಪಾವಕಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಮೇರುಶ್ಶಿಖರಿಣಾಮಹಮ್|| 23||

ಸ|| (ಅಹಂ) ರುದ್ರಾಣಾಂ ಶಂಕರಃ ಅಸ್ಮಿ| ಯಕ್ಷರಕ್ಷಸಾಮ್ ವಿತ್ತೇಶಃ | ವಸೂನಾಂಪಾವಕಃ ಚ| ಶಿಖರಿಣಾಮ್ ಮೇರುಃ ಅಸ್ಮಿ||

ಪುರೋಧಸಾಂ ಚ ಮುಖ್ಯಂ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್||
ಸೇನಾನೀಮಹಂ ಸ್ಕನ್ದಃ ಸರಸಾಮಸ್ಮಿ ಸಾಗರಃ||24||

ಸ|| ಹೇ ಅರ್ಜುನಾ! ಪುರೋಧಸಾಂ ಮುಖ್ಯಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಚ ಮಾಮ್ ವಿದ್ಥಿ| ಅಹಂ ಸೇನಾನೀನಾಂ ಸ್ಕನ್ಧಃ | ಸರಸಾಂ ಸಾಗರಃ ಅಸ್ಮಿ||

ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಭೃಗುರಹಂ ಗಿರಾಮಸ್ಮ್ಯೇಕಮಕ್ಷರಮ್|
ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಹಿಮಾಲಯಃ||25||

ಸ|| ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಅಹಂ ಭೃಗುಃ ಅಸ್ಮಿ| ಗಿರಾಂ ಏಕಂ ಅಕ್ಷರಮ್ ಅಸ್ಮಿ| ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪ ಯಜ್ಞಃ ಅಸ್ಮಿ | ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಹಿಮಾಲಯಃ ಅಸ್ಮಿ|

ಅಶ್ವತ್ಥಃ ಸರ್ವ ವೃಕ್ಷಣಾಂ ದೇವರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ನಾರದಃ|
ಗಂಧರ್ವಾಣಾಂ ಚಿತ್ರರಥಃ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಪಿಲೋ ಮುನಿಃ||26||

ಸ|| ಅಹಂ ಸರ್ವವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಅಶ್ವತ್ಥಃ ದೇವರ್ಷೀಣಾಂ ನಾರದಃ ಗಂಧರ್ವಾಣಾಂ ಚಿತ್ರರಥಃ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಪಿಲಃ ಮುನಿಃ ||

ಉಚ್ಛೈಶ್ಶ್ರವಸಮಶ್ವಾನಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಮಮೃತೋದ್ಭವಮ್|
ಇರಾವತಂ ಗಜೇಂದ್ರಾಣಾಂ ನರಾಣಾಂ ಚ ನರಾಧಿಪಮ್||27||

ಸ|| ಅಶ್ವಾನಾಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವಮ್‌ಉಚ್ಛೈಶ್ರವಸಮ್ | ಗಜೇಂದ್ರಾಣಾಂ ಇರಾವತಮ್|ನರಾಣಾಂ ನರಾಧಿಪಮ್ ಮಾಂ ವಿದ್ಥಿ||

ಆಯುಧಾನಾಮಹಂ ವಜ್ರಂ ಧೇನೂನಾಮಸ್ಮಿ ಕಾಮಧುಕ್|
ಪ್ರಜನಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಕಂದರ್ಪಃ ಸರ್ಪಾಣಾಮಸ್ಮಿ ವಾಸುಕಿಃ||28||

ಸ|| ಅಹಮ್ ಆಯುಧಾನಾಂ ವಜ್ರಂ ಧೇನೂನಾಂ ಕಾಮಧುಕ್ ಅಸ್ಮಿ| ಪ್ರಜನಃ ಕಂದರ್ಪ ಚ ಅಸ್ಮಿ | ಸರ್ಪಾಣಾಂ ವಾಸುಕಿಃ ಅಸ್ಮಿ||

ಅನನ್ತಾಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ನಾಗಾನಾಂ ವರುನೋ ಯಾದಸಾಮಹಮ್|
ಪಿತೄಣಾಮರ್ಯಮಾ ಚಾಸ್ಮಿ ಯಮಸ್ಸಂಯಮತಾಮಹಮ್||29||

ಸ||ಅಹಮ್ ನಾಗಾನಾಂ ಅನನ್ತಃ ಚ ಅಸ್ಮಿ | ಯಾದಸಾಮ್ ವರುಣಃ ಪಿತ್ರೂಣಾಂ ಆರ್ಯಮಾಚ ಅಸ್ಮಿ| ಅಹಂ ಸಂಯಮತಾಂ ಯಮಃ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಕಾಲಃ ಕಲಯತಾಮಹಮ್|
ಮೃಗಾಣಾಂ ಚ ಮೃಗೇಂದ್ರೋsಹಮ್ ವೈನತೇಯಶ್ಚ ಪಕ್ಷಿಣಾಮ್||30||

ಸ|| ಅಹಂ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚಾಸ್ಮಿ |ಕಲಯತಾಂ ಕಾಲಃ ಮೃಗಾಣಾಂಚ ಮೃಗೇಂದ್ರಃ ಪಕ್ಷೀಣಾಂ ವೈನತೇಯಃ ಚ ಅಸ್ಮಿ||

ಪವನಃ ಪವತಾಮಸ್ಮಿ ರಾಮಶ್ಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಮಹಮ್|
ಝುಷಾಣಾಂ ಮಕರಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಶ್ರೋತಸಾಮಸ್ಮಿ ಜಾಹ್ನವೀ||31||

ಸ|| ಅಹಂ ಪವತಾಮ್ ಪವನಃ ಅಸ್ಮಿ| ಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ರಾಮಃ| ಝುಷಾಣಾಂ ಮಕರಃ ಚ ಅಸ್ಮಿ | ಸ್ರೋತಸಾಂ ಜಾಹ್ನವೀ ಅಸ್ಮಿ||

ಸರ್ಗಾಣಾಮಾದಿರನ್ತಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂ ಚೈವಾಹಮರ್ಜುನ|
ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ವಾದಃ ಪ್ರವದತಾಮಹಮ್||32||

ಸ|| ಹೇ ಅರ್ಜುನಾ ! ಸರ್ಗಾಣಾಂ ಆದಿಃ ಮಧ್ಯಂ ಚ ಅನ್ತಃ ಚ ಅಹಮೇವ |ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವದತಾಂ ವಾದಃ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ||

ಅಕ್ಷರಾಣಾಮಕಾರೋsಸ್ಮಿ ದ್ವನ್ದ್ವಃ ಸಾಮಾಸಿಕಸ್ಯ ಚ|
ಅಹಮೇವಾಕ್ಷಯಃ ಕಾಲೋ ಧತಾಹಂ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಃ||33||

ಸ|| ಅಕ್ಷರಾಣಾಂ ಅಕಾರಃ ಅಸ್ಮಿ| ಸಾಮಸಿಕಸ್ಯ ಚ ದ್ವಂದ್ವಃ ಚ | ಅಕ್ಷಯಃ ಕಾಲಃ ಅಹಂ ಏವ ಚ | ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ಧಾತಾ ಅಸ್ಮಿ|

ಮೃತ್ಯುಸ್ಸರ್ವಹರಶ್ಚಾಂ ಉದ್ಭವಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಾಮ್|
ಕೀರ್ತಿಶ್ಶ್ರೀರ್ವಾಕ್ಯ ನಾರೀಣಾಂ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮೇಧಾ ಧೃತಿಃ ಕ್ಷಮಾ||34||

ಸ|| ಸರ್ವ ಹರಃ ಮೃತ್ಯುಃ ಚ ಭವಿಷ್ಯತಾಂ ಉದ್ಭವಃ ಚ ಹಂ ಅಸ್ಮಿ| ನಾರೀಣಾಂ ಕೀರ್ತಿಃ ಶ್ರೀಃ ವಾಕ್ ಸ್ಮೃತಿಃ ಮೇಧಾ ಧೃತಿಃ ಕ್ಷಮಾಚ ಅಹಮೇವ|

ಬೃಹತ್ಸಾಮ ತಥಾ ಸಾಮ್ನಾಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಸಾಮಹಮ್|
ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಸೀರ್ಷೋsಹಂ ಋತೂನಾಂ ಕುಶುಮಾಕರಃ||35||

ಸ|| ತಥಾ ಅಹಂ ಸಾಮ್ನಾಂ ಬೃಹತ್ಸಾಮ ಚಂದಾಸಾಂ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಸಶೀರ್ಷಃ ಋತೂನಾಂ ಕುಸುಮಾಕರಃ ಅಸ್ಮಿ ||

ದ್ಯೂತಂ ಛಲಯತಾಮಸ್ಮಿ ತೇಜತೇಜಸ್ವಿನಾಮಹಮ್ |
ಜಯೋsಸ್ಮಿ ವ್ಯವಸಾಯೋsಸ್ಮಿ ಸತ್ತ್ವಂ ಸತ್ತ್ವವತಾಮಹಮ್||36||

ಸ|| ಅಹಂ ಛಲಯತಾಂ ದ್ಯೂತಂ ಅಸ್ಮಿ| ತೇಜಸ್ವಿನಾಂ ತೇಜಃ ಅಸ್ಮಿ| ಜಯಃ ಅಸ್ಮಿ| ವ್ಯವಸಾಯಃ ಅಸ್ಮಿ| ಅಹಂ ಸತ್ತ್ವವತಾಂ ಸತ್ತ್ವಮ್ ಅಸ್ಮಿ||

ವೃಷ್ಣೀನಾಂ ವಾಸುದೇವೋsಸ್ಮಿ ಪಾಣ್ಡವಾನಾಂ ಧನಂಜಯಃ|
ಮುನೀನಾಮಪ್ಯಹಂ ವ್ಯಾಸಃ ಕವೀನಾಮುಶನಾ ಕವಿಃ||37||

ಸ||ಅಹಂ ವೃಷ್ಣೀನಾಂ ವಾಸುದೇವಃ| ಪಾಣ್ಡವಾನಾಂ ಧನಂಜಯಃ ಮುನೀನಾಂ ಅಪಿ ವ್ಯಾಸಃ|ಕವೀನಾಮ್ ಉಸನಾಕವಿಃ ಅಸ್ಮಿ ||

ದಣ್ಡೋ ದಮಯತಾಮಸ್ಮಿ ನೀತಿರಸ್ಮಿ ಜಿಗೀಷತಾಮ್|
ಮೌನಂ ಚೈವಾಸ್ಮಿ ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನವತಾಮಹಮ್||38||

ಸ|| ಅಹಂ ದಮಯತಾಂ ದಣ್ಡಃ ಅಸ್ಮಿ|ಜಿಗೀಷತಾಂ ನೀತಿಃ ಅಸ್ಮಿ|ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಮೌನಂ ಅಸ್ಮಿ| ಜ್ಞಾನವತಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅಸ್ಮಿ|

ಯಚ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬೀಜಂ ತದಹಮರ್ಜುನ|
ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯತ್ಸ್ಯಾನ್ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಮ್||39||

ಸ|| ಅರ್ಜುನಾ!ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಯತ್ ಬೀಜಂ ತತ್ ಅಪಿ ಚ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ | ಚರಾಚರಂ ಭೂತಂ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ ಮಯಾ ವಿನಾ ನಾಸ್ತಿ||

ನಾನ್ತೋsಸ್ತಿ ಮಮ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ವಿಭೂತಿನಾಂ ಪರನ್ತಪ|
ಏಷ ತೂದ್ದೇಶತಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವಿಭೂತೇರ್ವಿಸ್ತರೋ ಮಯಾ||40||

ಸ|| ಹೇ ಪರನ್ತಪ! ಮಮ ದಿವ್ಯಾನಾಮ್ ವಿಭೂತೀನಾಂ ಅನ್ತಃ ನ ಅಸ್ತಿ | ತು ಏಷಃ ವಿಭೂತೇಃ ವಿಸ್ತರಃ ಉದ್ದೇಶತಃ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಃ||

ಯದ್ಯದ್ವಿಭೂತಿಮತ್ಸತ್ತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತಮೇವ ವಾ|
ತತ್ತದೇವಾವಗಚ್ಚ ತ್ವಂ ಮಮತೇಜೋsಂಶ ಸಂಭವಮ್||41||

ಸ||ವಿಭೂತಿಮತ್ ಶ್ರೀಮತ್ ಊರ್ಜಿತಂ ಏವ ವಾ ಸತ್ತ್ವಂ ಯತ್ ಯತ್ ತತ್ ತತ್ ಮಮ ತೇಜೋಂಶ ಸಂಭವಮ್ ಏವ | (ಇದಂ) ತ್ವಂ ಅವಗಚ್ಛ |

ಅಥವಾ ಬಹುನೈತೇನ ಕಿಂ ಜ್ಞಾತೇನ ತವಾರ್ಜುನ|
ವಿಷ್ಟಭ್ಯಾಹಮಿದಂ ಕೃತ್ಸ್ನ ಮೇಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್||42||

ಸ|| ಅರ್ಜುನಾ ! ಅಥವಾ ಬಹುನಾ ಏತೇನ ಜ್ಞಾತೇನ ತವ ಕಿಮ್? ಅಹಂ ಇದಂ ಕೃತ್ಸ್ನಮ್ ಜಗತ್ ಏಕಾಂಶೇನ ವಿಷ್ಟಭ್ಯ ಸ್ಥಿತಃ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ವಿಭೂತಿಯೋಗೋನಾಮ
ದಶಮೋಧ್ಯಾಧ್ಯಾಯಃ
ಓಂ ತತ್ ಸತ್


|| om tat sat ||