Bhagavadgita !

Chapter 11 Slokas - in Kannada

Vswarupa Samdarsana Yoga !

ओम्

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತ
ವಿಶ್ವರೂಪಸಂದರ್ಶನಯೋಗಃ
ಏಕಾದಶೋsಧ್ಯಾಯಃ

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ:
ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಮಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಜ್ಞಿತಮ್|
ಯತ್ವಯೋಕ್ತಂ ವಚಸ್ತೇನ ಮೋಹೋsಯಂ ವಿಗತೋ ಮಮ||1||

ಸ|| ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಜ್ಞಿತಮ್ ಯತ್ ವಚಃ ತ್ವಯಾ ಉಕ್ತಂ ತೇನ ಅಯಂ ಮೋಹಃ ವಿಗತಃ||

ಭವಾಪ್ಯಯೌ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರುತೌ ವಿಸ್ತರಶೋಮಯಾ|
ತತ್ತ್ವಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಮಪಿ ಚಾವ್ಯಯಮ್||2||

ಸ|| ಹಿ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ! ತ್ವತ್ತಃ ಭೂತಾನಾಂ ಭವ ಅಪ್ಯಯೌ ವಿಸ್ತರಶಃ ಮಯಾ ಶ್ರುತೌ | ಅವ್ಯಯಂ ( ನಾಶ ರಹಿತ ತೇ ) ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಪಿ ಚ ( ಮಯಾ) ಶ್ರುತಂ||

ಏವಮೇತದ್ಯಥಾssತ್ಥ ತ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಪರಮೇಶ್ವರ|
ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ||3||

ಸ||ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ! ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಯಥಾ ಅತ್ಥ (ಅಕಥಿತಮ್) ಎವಂ ಏತತ್ ( ಇತಿ ಮಮ ವಿಶ್ವಾಸಂ)| ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ! ತೇ ಇಶ್ವರಂ ರೂಪಮ್ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಇಚ್ಚಾಮಿ||

ಮನ್ಯಸೇ ಯದಿ ತಚ್ಛಕ್ಯಂ ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಟುಮಿತಿ ಪ್ರಭೋ|
ಯೋಗೇಶ್ವರ ತತೋ ಮೇ ತ್ವಂ ದರ್ಶಯಾತ್ಮಾನ ಮವ್ಯಯಮ್||4||

ಸ||ಹೇ ಪ್ರಭೋ! ತತ್ ( ತೇ ಇಶ್ವರಂ ರೂಪಮ್ ) ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯಂ ಇತಿ ಮನ್ಯಸೇ ತತಃ ಹೇ ಯೋಗೇಶ್ವರ ! ತ್ವಂ ಅವ್ಯಯಮ್ ( ನಾಶರಹಿತ) ಆತ್ಮಾನಮ್ ಮೇ ದರ್ಶಯ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ

ಪಶ್ಯಮೇ ಪಾರ್ಥ ರೂಪಾಣಿ ಶತಶೋsಥ ಸಹಸ್ರಶಃ|
ನಾನಾವಿಧಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ನಾನಾವರ್ಣಾಕೃತೀನಿ ಚ|| 5||

ಸ||ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ನಾನಾವಿಧಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ನಾನಾವರ್ಣಾಕೃತೀನಿ ಚ ಶತಶಃ ಅಥ ಸಹಶ್ರಸಃ ಮೇ ರೂಪಾಣಿ ಪಶ್ಯ||

ಪಶ್ಯಾದಿತ್ಯಾನ್ ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನಶ್ವಿನೌ ಮರುತಸ್ತಥಾ|
ಬಹನ್ಯದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಾಣಿ ಪಶ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಭಾರತ||6||

ಸ||ಹೇ ಭಾರತ! ಅದಿತ್ಯಾನ್ ವಸೂನ್, ರುದ್ರಾನ್ ,ಅಶ್ವಿನೌ ಮರುತಃ ಪಶ್ಯ | ತಥಾ ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಾಣಿ ಬಹೂನಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಪಶ್ಯ|

ಇಹೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪಶ್ಯಾದ್ಯ ಸ ಚರಾಚರಂ|
ಮಮದೇಹೇ ಗುಡಾಕೇಶ ಯಚ್ಚಾನ್ಯದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಚಸಿ||7||

ಸ|| ಹೇ ಗುಡಾಕೇಶ! ಸಚರಾಚರಮ್ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತ್ ಮಮ ಇಹ ದೇಹೇ ಏಕಸ್ಥಂ ಅದ್ಯ ಪಶ್ಯ | ಅನ್ಯತ್ ಯತ್ ದ್ರಷ್ಟುಮ್ ಇಚ್ಛಸಿ (ತತ್ ) ಚ (ಮಮ ಇಹ ದೇಹೇ ಏಕಸ್ಥಮದ್ಯ ಪಶ್ಯ) |

ನ ತು ಮಾಂ ಶಕ್ಯಸೇ ದ್ರಷ್ಟುಮನೇನೈವ ಸ್ವಚಕ್ಷುಸಾ|
ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷುಃ ಪಶ್ಯಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಮ್||8||

ಸ|| ಅನೇನ ಸ್ವಚಕ್ಷುಸಾ ಏವತು ಮಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮ್ ನ ಶಕ್ಯಸೇ| ತೇ ದಿವ್ಯಂ ಚಕ್ಷುಃ ದದಾಮಿ | ಇಶ್ವರಮ್ ಮೇ ಯೋಗಮ್ ಪಶ್ಯ||

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ:

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತತೋ ರಾಜನ್ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ|
ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪರಮಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರಮ್||9||

ಸ|| ಹೇ ರಾಜನ್ ! ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರಃ ಹರಿಃ ಏವಮ್ ಉಕ್ತ್ವಾ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪರಮಮ್ ಇಶ್ವರಮ್ ರೂಪಮ್ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ||

ಅನೇಕವಕ್ತ್ರನಯನಂ ಅನೇಕಾದ್ಭುತದರ್ಶನಮ್|
ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಾಭರಣಂ ದಿವ್ಯಾನೇಕೋದ್ಯತಾಯುಥಮ್||10||
ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್|
ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ದೇವಂ ಅನನ್ತಂ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಮ್||11||

ಸ|| (ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ) ಅನೇಕ ವಕ್ತ್ರ ನಯನಂ ಅನೇಕಾದ್ಭುತ ದರ್ಶನಂ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಾಭರಣಮ್ ದಿವ್ಯಾನೇಕೋದ್ಯತಾಯುಧಮ್ ದಿವ್ಯಮಾಲಾಂಬಧರಮ್ ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್ ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ದೇವಮ್ ಅನನ್ತಮ್ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಮ್ (ದರ್ಶಯಾಮಾಸ)||

ದಿವಿಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಭವೇದ್ಯುಗಪದುತ್ಥಿತಾ|
ಯದಿ ಭಾಃ ಸದೃಶೀ ಸಾ ಸ್ಯಾದ್ಭಾಸಸ್ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ||12||

ಸ|| ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಭಾಃ ಯುಗಪತ್ ಯದಿ ಉತ್ಥಿತಾ ಭವೇತ್ ಸಾ ತಸ್ಯಮಹಾತ್ಮನಃ ಭಾಸಃ ಸಾದೃಶೀ ಸ್ಯಾತ್||

ತತ್ರೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಮನೇಕಧಾ|
ಅಪಶ್ಯದ್ದೇವದೇವಸ್ಯ ಶರೀರೇ ಪಾಣ್ಡವಸ್ತಥಾ||13||

ಸ|| ತದಾ ಪಾಣ್ಡವಃ ( ಅರ್ಜುನಃ) ಅನೇಕಥಾ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಮ್ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತ್ ದೇವ ದೇವಸ್ಯ ಶರೀರೇ ಏಕಸ್ಥಮ್ ಅಪಶ್ಯತ್||

ತತಃ ಸ ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟೋ ಹೃಷ್ಟರೋಮಾ ಧನಂಜಯಃ|
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕೃತಾಂಜಲಿರಭಾಷತ||14||

ಸ|| ತತಃ ಸಃ ಧನಂಜಯಃ ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಠಃ ಹೃಷ್ಟರೋಮಾ ದೇವಮ್ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ ಅಭಾಷತ|

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ:

ಪಶ್ಯಾಮಿ ದೇವಾಂಸ್ತವ ದೇವ ದೇಹೇ
ಸರ್ವಾಂಸ್ತಥಾ ಭೂತವಿಶೇಷಸಂಜ್ಞಾನ್|
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮೀಶಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಂ
ಋಷೀಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನುರಗಾಂಶ್ಚ ದಿವ್ಯಾನ್||15||

ಸ|| ದೇವಾ ತವ ದೇಹೇ ಸರ್ವಾನ್ ದೇವಾನ್ ತಥಾ ಭೂತವಿಶೇಷ ಸಂಘಾನ್ ( ಪಶ್ಯಾಮಿ) ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಂ ಈಶಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಮ್ ( ಪಶ್ಯಾಮಿ) ಸರ್ವಾನ್ ಋಷೀನ್ ಚ ದಿವ್ಯಾನುರಗಾನ್ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ||

ಅನೇಕ ಬಾಹೂದರವಕ್ತ್ರನೇತ್ರಂ
ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವತೋsನನ್ತರೂಪಮ್|
ನಾನ್ತಂ ನ ಮಧ್ಯಂ ನಪುನಸ್ತವಾದಿಮ್
ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವರೂಪ||16||

ಸ|| ಹೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ! ವಿಶ್ವರೂಪ! ಅನೇಕಬಾಹೂದರವಕ್ತ್ರನೇತ್ರಮ್ ಅನನ್ತ ರೂಪಮ್ ತ್ವಾಮ್ ಸರ್ವತಃ ಪಶ್ಯಾಮಿ | ಪುನಃ ತವ ಆದಿಮ್ ನಪಶ್ಯಾಮಿ | ಮಧ್ಯಂ ನ ( ಪಶ್ಯಾಮಿ) | ಅನ್ತಮ್ ತು ನ (ಪಶ್ಯಾಮಿ)||

ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಿಣಂ ಚ
ತೇಜೋರಾಶಿಂ ಸರ್ವತೋ ದೀಪ್ತಿಮಂತಮ್|
ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಂ ಸಮನ್ತಾ
ದೀಪ್ತಾನಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿ ಮಪ್ರಮೇಯಮ್||17||

ಸ|| ತ್ವಾಮ್ ಸಮನ್ತಾತ್ ( ಸರ್ವತಃ) ಕಿರೀಟಿನಮ್ ಗದಿನಮ್ ಚಕ್ರಿಣಮ್ ಚ ತೇಜೋರಾಶಿಮ್ ಸರ್ವತಃ ದೀಪ್ತಿಮಂತಮ್ ದೀಪ್ತಾನಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಮ್ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ||

ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ವೇದಿತವ್ಯಂ
ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಮ್|
ತ್ವಾ ವ್ಯಯಶ್ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾ
ಸನಾತನಸ್ತ್ವಂ ಪುರುಷೋ ಮತೋ ಮೇ||18||

ಸ|| ತ್ವಮ್ ವೇದಿತವ್ಯಂ ಪರಮಂ ಅಕ್ಷರಮ್ ( ಪರಬ್ರಹ್ಮಂ) | ತ್ವಂ ಅಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಮ್ ( ಅಧಾರಭೂತಃ) | ತ್ವಂ ಅವ್ಯಯಃ ( ನಾಶರಹಿತಃ) | (ತ್ವಂ) ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾ| ತ್ವಂ ಸನಾತನಃ ಪುರುಷಃ ಇತಿ ಮೇ ಮತಿಃ||

ಅನಾದಿ ಮಧ್ಯಾನ್ತಮನನ್ತವೀರ್ಯ
ಮನನ್ತಬಾಹುಂ ಶಶಿಸೂರ್ಯನೇತ್ರಮ್|
ಪಶ್ಯಾಮಿತ್ವಾಂ ದೀಪ್ತಹುತಾಶವಕ್ತ್ರಂ
ಸ್ವತೇಜಸಾ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ತಪನ್ತಮ್||19||

ಸ|| ಅನಾದಿ ಮಧ್ಯಾನ್ತಂ (ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ) ಅನನ್ತ ವೀರ್ಯಂ (ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ) ಅನನ್ತಬಾಹುಂ (ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ) ಶಶಿ ಸೂರ್ಯ ನೇತ್ರಮ್ (ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ) ದೀಪ್ತಹುತಾಶವಕ್ತ್ರಮ್ ( ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ) ಸ್ವತೇಜಸಾ ಇದಂ ವಿಶ್ವಮ್ ತಪನ್ತಮ್ ತ್ವಾಮ್ ಪಶ್ಯಾಮಿ||

ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವ್ಯೋರಿದಮನ್ತರಮ್ ಹಿ
ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಯೈಕೇನ ದಿಶಶ್ಚ ಸರ್ವಾಃ|
ದೃಷ್ಟ್ವಾದ್ಭುತಂ ರೂಪಮುಗ್ರಂ ತವೇದಮ್
ಲೋಕತ್ರಯಂ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮಹಾತ್ಮನ್||20||

ಸ||ಹೇ ಮಹಾತ್ಮನ್ ! ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವ್ಯೋಃ ಇದಂ ಅನ್ತರಮ್ ಸರ್ವಾಃ ದಿಶಾಃ ಚ ತ್ವಯಾ ಏಕೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಹಿ| ಉಗ್ರಂ ಅದ್ಭುತಂ ಇದಂ ರೂಪಮ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಲೋಕತ್ರಯಮ್ ಪ್ರವ್ಯಧಿತಮ್ ||

ಅಮೀಹಿ ತ್ವಾಂ ಸುರಸಂಘಾ ವಿಶನ್ತಿ
ಕೇಚಿತ್ಭೀತಾಃ ಪ್ರಾಂಜಲಯೋ ಗೃಣನ್ತಿ|
ಸ್ವಸ್ತೀತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮಹರ್ಷಿ ಸಿದ್ಧಿಸಂಘಾಃ
ಸ್ತುವನ್ತಿ ತ್ವಾಂ ಸ್ತುತಿಭಿಃ ಪುಷ್ಕಲಾಭಿಃ||21||

ಸ|| ಅಮೀ ಸುರಸಂಘಾಃ ತ್ವಾಮ್ ವಿಶನ್ತಿ ಹ ( ಪ್ರವಿಶನ್ತಿ ಹ) | ಕೇಚಿತ್ ಭೀತಾಃ ಪ್ರಾಂಜಲಯಃ ( ಕೃತಾಂಜಲಿಃ) ಗೃಣನ್ತಿ | ಮಹರ್ಷಿ ಸಿದ್ಧಸಂಘಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಇತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ಪುಷ್ಕಲಾಭಿಃ ಸ್ತುತಿಭಿಃ ತ್ವಾಂ ಸ್ತುವನ್ತಿ ||

ರುದ್ರಾತಿತ್ಯ ವಸವೋ ಯೇ ಚ ಸಾಧ್ಯಾ
ವಿಶ್ವೇsಶ್ವಿನೌ ಮರುತಶ್ಚೋಷ್ಮಪಾಶ್ಚ|
ಗನ್ಧರ್ವಯಕ್ಷಾಸುರಸಿದ್ಧಸಂಘಾ
ವೀಕ್ಷನ್ತೇ ತ್ವಾಂ ವಿಸ್ಮಿತಾಶ್ಚೈವ ಸರ್ವೇ||22||

ಸ|| ರುದ್ರಾದಿತ್ಯಾಃ ವಸವಃ ಯೇ ಚ ಸಾಧ್ಯಾಃ ವಿಶ್ವೇ ಅಶ್ವಿನೌ ಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷಾಸುರಸಿದ್ಧಸಂಘಾಃ (ಯೇ) ಚ ಸರ್ವೇ ಏವ ವಿಸ್ಮಿತಾಃ ತ್ವಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯನ್ತೇ||

ರೂಪಂ ಮಹತ್ತೇ ಬಹುವಕ್ತ್ರನೇತ್ರಂ
ಮಹಾಬಾಹೋ ಬಹುಬಾಹೂರುಪಾದಮ್|
ಬಹೂದರಂ ಬಹುದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಮ್
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಲೋಕಾಃ ಪ್ರವ್ಯಧಿತಾ ಸ್ತಥಾsಹಮ್||23||

ಸ|| ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ! ಬಹುವಕ್ತ್ರನೇತ್ರಮ್ ಬಹುಬಾಹೂರುಪಾದಮ್ ಬಹೂದರಮ್ ಬಹುದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಮ್ ತೇ ಮಹತ್ ರೂಪಮ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಲೋಕಾಃ ಪ್ರವ್ಯಧಿತಾಃ | ತಥಾ ಅಹಂ ಚ ಪ್ರವ್ಯಧಿತಃ||

ನಭಃ ಸ್ಪೃಶಮ್ ದೀಪ್ತಮನೇಕವರ್ಣಂ
ವ್ಯಾತ್ತಾನನಂ ದೀಪ್ತವಿಶಾಲನೇತ್ರಮ್|
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರವ್ಯಧಿತಾನ್ತರಾತ್ಮಾ
ಧೃತಿಂ ನ ವಿನ್ದಾಮಿ ಶಮಂ ಚ ವಿಷ್ಣೋ||24||

ಸ|| ಹೇ ವಿಷ್ಣೋ! ನಭಃ ಸ್ಪೃಸಂ ದೀಪ್ತಂ ಅನೇಕವರ್ಣಮ್ ವ್ಯಾತ್ತಾನನಮ್ ದೀಪ್ತವೀಶಾಲನೇತ್ರಮ್ ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರವ್ಯಧಿತಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಅಹಂ ಧೃತಿಂ ಶಮಂ ಚ ನ ವಿನ್ದಾಮಿ||

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾನಿ ಚ ತೇ ಮುಖಾನಿ
ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಕಾಲಾನಲ ಸನ್ನಿಭಾನಿ|
ದಿಶೋ ನ ಜಾನೇ ನ ಲಭೇ ಚ ಶರ್ಮ
ಪ್ರಶೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ||25||

ಸ||ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾನಿ ಕಾಲಾನಲಸನ್ನಿಭಾನಿಚ ತೇ ಮುಖಾನಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದಿಶಃ ನ ಜಾನೇ | ಶರ್ಮ ಚ ನ ಏವ ಲಭೇ |ದೇವೇಶ ಪ್ರಸೀದ||

ಅಮೀಚ ತ್ವಾಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ
ಸರ್ವೇ ಸಹೈವಾವನಿ ಪಾಲಸಂಘೈಃ|
ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಸ್ಸೂತ ಪುತ್ರ ಸ್ತಥಾsಸೌ
ಸಹಸ್ಮದೀಯೈರಪಿ ಯೋಧಮುಖ್ಯೈಃ||26||
ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ತೇ ತ್ವರಮಾಣಾ ವಿಶನ್ತಿ
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾನಿ ಭಯಾನಿಕಾನಿ|
ಕೇಚಿದ್ವಿಲಗ್ನಾ ದಶನಾನ್ತರೇಷು
ಸಂದೃಶ್ಯನ್ತೇ ಚೂರ್ನಿತೈರುತ್ತಮಾಂಗೈಃ||27||

ಸ|| ಅಮೀ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ ಸರ್ವೇ ಭೀಷ್ಮಃ ದ್ರೋಣಃ ಅಸೌ ಸೂತಪುತ್ರಃ ಅವನಿಪಾಲಸಂಘೈಃ ಸಹ ಏವ ತಥಾ ಅಸ್ಮದೀಯೈಃ ಯೋಧಮುಖ್ಯೈಃ ಅಪಿ ತ್ವಾಂ ತ್ವರಮಾನಾಃ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾನಿ ಭಯಾನಕಾನಿ ಮುಖಾನಿ ಪ್ರವಿಶನ್ತಿ| ಕೇಚಿತ್ ದಶನಾನ್ತರೇಷು ವಿಲಗ್ನಾಃ ಚೂರ್ಣಿತೈಃ ಉತ್ತಮಾಂಗೈಃ ಸಂದೃಶ್ಯನ್ತೇ||

ಯಥಾನದೀನಾಂ ಬಹವೋsಮ್ಬುವೇಗಾಃ
ಸಮುದ್ರಮೇವಾಭಿಮುಖಾ ದ್ರವನ್ತಿ|
ತಥಾ ತ್ವಾಮೀ ನರಲೋಕವೀರಾ
ವಿಶನ್ತಿ ವಕ್ತ್ರಾಣ್ಯಭಿವಿಜ್ವಲನ್ತಿ||28||

ಸ||ಯಥಾ ನದೀನಾಂ ಬಹವಃ ಅಂಬು ವೇಗಾಃ ಸಮುದ್ರಂ ಏವ ಅಭಿಮುಖಾಃ ದ್ರವನ್ತಿ ತಥಾ ಅಮೀ ನರಲೋಕ ವೀರಾಃ ತವ ( ಮುಖೇ) ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಶನ್ತಿ (ಪ್ರವಿಶಂತಿ) ||

ಯಥಾ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ಜ್ವಲನಂಪತಂಗಾ
ವಿಶನ್ತಿ ನಾಶಾಯ ಸಮೃದ್ಧವೇಗಾಃ|
ತಥೈವ ನಾಶಾಯ ವಿಶನ್ತಿ ಲೋಕಾ
ಸ್ತವಾಪಿ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಸಮೃದ್ದವೇಗಾಃ||29||

ಸ||ಯಥಾ ಪತಂಗಾಃ ನಾಶಾಯ ಸಮೃದ್ಧವೇಗಾಃ ಪ್ರದೀಪ್ತಮ್ ಜ್ವಲನಮ್ ವಿಶನ್ತಿ ತಥಾ ಏವ ಲೋಕಾಃ ಅಪಿ ಸಮೃದ್ಧವೇಗಾಃ ನಾಶಾಯ ತವ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಶನ್ತಿ ( ಪ್ರವಿಶನ್ತಿ)||

ಲೇಲಿಹ್ಯಸೇ ಗ್ರಸಮಾನಸ್ಸಮನ್ತಾ
ಲ್ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ವದನೈರ್ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ|
ತೇಜೋಭಿರಾಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ಸಮಗ್ರಂ
ಭಾಸಸ್ತವೋಗ್ರಾಃ ಪ್ರತಪನ್ತಿ ವಿಷ್ಣೋ||30||

ಸ|| ಹೇ ವಿಷ್ಣೋ ! ವದನೈಃ ಸಮಗ್ರಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಸಮನ್ತಾತ್ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಲೇಲಿಹ್ಯಸೇ | ತವ ಉಗ್ರಾಃ ಭಾಸಃ ತೇಜೋಭಿಃ ಸಮಗ್ರಂ ಜಗತ್ ಆಪೂರ್ಯ ಪ್ರತಪನ್ತಿ |

ಅಖ್ಯಾಹಿ ಮೇ ಕೋ ಭವಾನುಗ್ರ ರೂಪೋ
ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ದೇವವರ ಪ್ರಸೀದ|
ವಿಜ್ಞಾತು ಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಭವನ್ತಮಾದ್ಯಂ
ನ ಹಿ ಪ್ರಜಾನಾಮಿ ತವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮ್||31||

ಸ|| ದೇವ ವರ! ಪ್ರಶೀದ | ಉಗ್ರರೂಪಃ ಭವಾನ್ ಕಃ | ಮೇ ಅಖ್ಯಾಹಿ | ಹಿ ತವಪ್ರವೃತ್ತಿಮ್ ನ ಜಾನಾಮಿ| ಆದ್ಯಂ ಭವನ್ತಮ್ ವಿಜ್ಞಾತುಮ್ ಇಚ್ಛಾಮಿ | ತೇ ನಮಃ ||

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ|

ಕಾಲೋsಸ್ಮಿ ಲೋಕಕ್ಷಯಕೃತ್ಪ್ರವೃದ್ಧೋ
ಲೋಕಾನ್ ಸಮಾಹರ್ತುಮಿಹ ಪ್ರವೃತ್ತಃ|
ಋತೇsಪಿ ತ್ವಾ ನ ಭವಷ್ಯನ್ತಿ ಸರ್ವೇ
ಯೇsವಸ್ಥಿತಾಃ ಪ್ರತ್ಯನೀಕೇಷು ಯೋಧಾಃ||32||

ಸ|| ( ಅಹಮ್) ಲೋಕ ಕ್ಷಯಕೃತ್ ಪ್ರವೃದ್ಧಃ ಕಾಲೋಸ್ಮಿ| ಲೋಕಾನ್ ಸಮಾಹರ್ತುಂ ಇಹ ಪ್ರವೃತ್ತಃ | ಪ್ರತ್ಯನೀಕೇಷು ಯೇ ಯೋಧಾಃ ಅವಸ್ಥಿತಾಃ (ತೇ) ಸರ್ವೇ ತ್ವಾ ಋತೇಪಿ ನ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ||

ತಸ್ಮಾತ್ವಮುತ್ತಿಷ್ಠ ಯಶೋ ಲಭಸ್ವ
ಜಿತ್ವಾ ಶತ್ರೂನ್ ಭುಂಕ್ಷ್ವ ರಾಜ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಮ್|
ಮಯೈವೇತೇ ನಿಹತಾಃ ಪೂರ್ವಮೇವ
ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್||33||

ಸ|| ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಉತ್ತಿಷ್ಠ | ಶತ್ರೂನ್ ಜಿತ್ವಾ ಯಶಃ ಲಭಸ್ವ |ಸಮೃದ್ಧಂ ರಾಜ್ಯಂ ಭುಜ್ಞ್ಖ್ವ| ಏತೇ ಮಯಾ ಎವ ಪೂರ್ವಂ ಏವ ನಿಹತಾಃ | ಹೇ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್ (ತ್ವಂ) ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರಂ ಭವ|

ದ್ರೋಣಂ ಚ ಭೀಷ್ಮಂ ಚ ಜಯದ್ರಥಂ ಚ
ಕರ್ಣಮ್ ತಥಾsನಾನ್ಯಪಿ ಯೋಧವೀರಾನ್|
ಮಯಾಹತಾಂ ಸ್ತ್ವಂ ಜಹಿ ಮಾವ್ಯಧಿಷ್ಠಾ
ಯುಧ್ಯಸ್ವ ಜೇತಾಸಿ ರಣೇ ಸಪತ್ನಾನ್||34||

ಸ||ಮಯಾ ಹತಾನ್ ದ್ರೋಣಂ ಚ ಭೀಷ್ಮಂ ಚ ಜಯದ್ರಥಂ ಚ ಕರ್ಣಮ್ ತಥಾ ಅನ್ಯಾನ್ ಯೋಧವೀರಾನ್ ಅಪಿ ತ್ವಂ ಜಹಿ | ಮಾವ್ಯಧಿಷ್ಟಾಃ | ಯುಧ್ಯಸ್ವ | ರಣೇ ಸಪತ್ನಾನ್ ಜೇತಾಸಿ||

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ

ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾವಚನಂ ಕೇಶವಸ್ಯ
ಕೃತಾಂಜಲಿರ್ವೇಪಮಾನಃ ಕಿರೀಟೀ|
ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾ ಭೂಯಯೇವಾಹ ಕೃಷ್ಣಂ
ಸಗದ್ಗದಂ ಭೀತ ಭೀತಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ||35||

ಸ|| ಕಿರೀಟೀ ಕೇಶವಸ್ಯ ಏತತ್ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವೇಪಮಾನಃ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ ಕೃಷ್ಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾ ಭೀತ ಭೀತಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಗದ್ಗದಮ್ ಭೂಯ ಏವ (ಇದಂ) ಆಹ ||

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ:

ಸ್ಥಾನೇ ಹೃಷೀಕೇಶ ತವ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯಾ
ಜಗತ್ಪ್ರಹೃಷ್ಯತ್ಯನುರಜ್ಯತೇ ಚ|
ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀತಾನಿ ದಿಶೋ ದ್ರವನ್ತಿ
ಸರ್ವೇ ನಮಸ್ಯನ್ತಿ ಚ ಸಿದ್ಧಸಂಘಾಃ||36||

ಸ|| ಹೃಷೀಕೇಶ ತವ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯಾ ಜಗತ್ ಪ್ರಹೃಷ್ಯತಿ | ಅನುರಜ್ಯತೇ ಚ| ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀತಾನಿ ದಿಶಃ ದ್ರವನ್ತಿ | ಸರ್ವೇ ಸಿದ್ಧಸಂಘಾಃ ನಮಸ್ಯನ್ತಿ ಚ | (ಏತಾನಿ) ಸ್ಥಾನೇ ||

ಕಸ್ಮಾಚ್ಚ ತೇ ನ ನಮೇರನ್ಮಹಾತ್ಮನ್
ಗರೀಯಸೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೋsಪ್ಯಾದಿಕರ್ತ್ರೇ|
ಅನನ್ತ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ
ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಸದಸತತ್ಪರಂ ಯತ್||37||

ಸ|| ಮಹಾತ್ಮನ್ ! ಅನನ್ತ ( ರೂಪಾ) ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಸತ್ ಅಸತ್ ಚ ಯತ್ ( ಅಸ್ತಿ) ತತ್ಪರಮ್ ಅಕ್ಷರಮ್ ( ಬ್ರಹ್ಮಮ್) ತ್ವಂ ಅಸಿ | ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅಪಿ ಆದಿ ಕರ್ತ್ರೇ ( ತಥೈವ) ಗರೀಯಸೇ | ತೇ ಕಸ್ಮಾತ್ ನ ನಮೇರನ್||

ತ್ವಾಮಾದಿ ದೇವಃ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣ
ಸ್ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಮ್|
ವೇತ್ತಾsಸಿ ವೇದ್ಯಂ ಚ ಪರಂ ಚ ಧಾಮ
ತ್ವಯಾ ತತಂ ವಿಶ್ವಮನನ್ತ ರೂಪ||38||

ಸ|| ಹೇ ಅನನ್ತ ರೂಪ ತ್ವಂ ಆದಿ ದೇವಃ | ತ್ವಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಃ | ಅಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಮ್ | ವೇತ್ತಾ ಚ | ವೇದ್ಯಂ ಚ |ಪರಂಧಾಮ ಚ ಅಸಿ | ತ್ವಯಾ ಏತತ್ ವಿಶ್ವಮ್ ತತಮ್||

ವಾಯುರ್ಯಮೋಗ್ನಿರ್ವರುಣಃ ಶಶಾಂಕಃ
ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಶ್ಚ|
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇsಸ್ತು ಸಹಸ್ರಕೃತ್ಯಃ
ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋ sಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ||39||

ಸ|| ವಾಯುಃ ಯಮಃ ಅಗ್ನಿಃ ವರುಣಃ ಶಶಾಂಕಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ ತ್ವಂ ಅಸಿ | ತೇ ಸಹಸಕೃತ್ಯಃ ನಮೋನಮಃ ಅಸ್ತು| ತೇ ಪುನಃ ಚ ನಮಃ| | ಭೂಯಃ ಅಪಿ ನಮಃ||

ನಮೋ ಪುರಸ್ತಾದಥ ಪೃಷ್ಟತಸ್ತೇ
ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವ|
ಅನನ್ತವೀರ್ಯಾ ಮಿತಮಿಕ್ರಮಸ್ತ್ವಮ್
ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತತೋsಸಿ ಸರ್ವಃ||40||

ಸ|| ಸರ್ವ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪೃಷ್ಠತಃ ನಮಃ ಅಸ್ತು | (ತ್ವಂ) ಅನನ್ತವೀರ್ಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಃ| ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಪ್ನೋಷಿ | ತತಃ ಸರ್ವಃ ಅಸಿ||

ಸಖೇತಿ ಮತ್ವಾ ಪ್ರಸಭಂ ಯದುಕ್ತಮ್
ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯದವ ಹೇ ಸಖೇತಿ|
ಅಜಾನತಾ ಮಹಿಮಾನಂ ತವೇದಂ
ಮಯಾ ಪ್ರಮಾದಾತ್ಪ್ರಣಯೇನ ವಾಪಿ||41|

ಯಚ್ಚಾಪಹಾಸಾರ್ಥಮಸತ್ಕೃತೋsಸಿ
ವಿಹಾರಶಯ್ಯಾಸನಭೋಜನೇಷು|
ಏಕೋsಥವಾಪ್ಯಚ್ಯುತ ತತ್ಸಮಕ್ಷಂ
ತತ್‍ಕ್ಷಾಮಯೇ ತ್ವಾಮಹಮಪ್ರಮೇಯಮ್||42||

ಸ|| ಹೇ ಅಚ್ಯುತ ! ತವ ಇದಂ ಮಹಿಮಾನಮ್ ಅಜಾನತಾ ಮಯಾ ಪ್ರಮಾದಾತ್ ಪ್ರಣಯೇನ ವಾ ಅಪಿ ಸಖಾ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖಾ ಇತಿ ಪ್ರಸಭಮ್ ಯತ್ ಉಕ್ತಂ ವಿಹಾರಶಯ್ಯಾಸನಭೋಜನೇಷು ಏಕಃ ಅಥವಾ ತತ ಸಮಕ್ಷಂ ಅಪಿ ಅಪಹಾಸಾರ್ಥಮ್ ಅಸತ್ಕೃತಃ ಅಸಿ | ಯತ್ ಚ ತತ್ ಅಪ್ರಮೇಯಮ್ ತ್ವಾಂ ಅಹಂ ಕ್ಷಾಮಯೇ||

ಪಿತಾsಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ
ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರೀಯಾನ್ |
ನ ತ್ವತ್ಸಮೋsಸ್ತ್ಯಭ್ಯದ್ಧಿಕಃ ಕುತೋsನ್ಯೋ
ಲೋಕತ್ರಯೇsಪ್ಯಪ್ರತಿಮಪ್ರಭಾವ||43||

ಸ|| ಅಪ್ರತಿಮಪ್ರಭಾವ ತ್ವಂ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಅಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಪಿತಾ ಅಸಿ| ಪೂಜ್ಯಃ ಚ | ಗರೀಯಾನ್ ಗುರುಃ ಅಸಿ|ಲೋಕತ್ರಯೇ ಅಪಿ ತ್ವತ್ ಸಮಃ ನ ಅಸ್ತಿ| ಅಭ್ಯಧಿಕಃ ಅನ್ಯಃ ಕುತಃ|

ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ
ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಮಹಮೀಶ ಮೀಡ್ಯಮ್|
ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯುಃ
ಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಿಯಾಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವ ಸೋಢುಮ್||44||

ಸ|| ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾಯಂ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಪ್ರಣಮ್ಯ ತ್ವಾಂ ಈಶಮ್ ಈಢ್ಯಂ ಪ್ರಸಾದಯೇ| ದೇವ ದೇವಾ ಪುತ್ರಸ್ಯ ( ಅಪರಾಧಾಃ) ಪಿತಾ ಇವ ಸಖ್ಯುಃ ಸಖಾ ಇವ ಪ್ರಿಯಾಯಾಃ ಪ್ರಿಯಃ ಇವ ( ಮೇ ಅಪರಾಧಂ) ಸೋಢುಂ ಅರ್ಹಸಿ||

ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ ಹೃಷಿತೋsಸ್ಮಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ
ಭಯೇನ ಚ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮನೋ ಮೇ|
ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವ ರೂಪಂ
ಪ್ರಶೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ||45||

ಸ|| ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹೃಷಿತಃ ಅಸ್ಮಿ| ಮೇ ಮನಃ ಚ ಭಯೇನ ಪ್ರವ್ಯಧಿತಂ| ಹೇ ದೇವ ! ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಪ್ರಸೀದ||

ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತ
ಮಿಚ್ಛಾಮಿತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂ ತಥೈವ |
ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ
ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಭವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ||46||

ಸ|| ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ತಥಾ ಎವ ಕಿರೀಟಿನಮ್ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ | ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ತೇನ ರೂಪೇಣ ಏವ ಭವ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ:

ಮಯಾ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ತವಾರ್ಜುನೇದಂ
ರೂಪಂ ಪರಂ ದರ್ಶಿತ ಮಾತ್ಮಯೋಗಾತ್|
ತೇಜೋಮಯಂ ವಿಶ್ವಮನನ್ತ ಮಾದ್ಯಂ
ಯನ್ಮೇ ತ್ವದನ್ಯೇನ ನ ದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಮ್||47||

ಸ||ಹೇ ಅರ್ಜುನ! ತೇಜೋಮಯಮ್ ವಿಶ್ವಮ್ ಅನನ್ತಮ್ ಆದ್ಯಂ ತ್ವದನ್ಯೇನ ನ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಮ್ ಮೇ ಯತ್ ಇದಂ ಪರಂ ರೂಪಮ್ ( ಅದ್ರಾಕ್ಷೀಃ) ತತ್ (ರೂಪಮ್) ಪ್ರಸನ್ನೇನ ಮಯಾ ತವ ಆತ್ಮಯೋಗಾತ್ ದರ್ಶಿತಮ್|

ನ ವೇದಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನೈರ್ನದಾನೈ
ರ್ನ ಚ ಕ್ರಿಯಾಭಿರ್ನ ತಪೋಭಿರುಗ್ರೈಃ
ಏವಂ ರೂಪಃ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ನೃಲೋಕೇ
ದ್ರಷ್ಟುಂ ತ್ವದನ್ಯೇನ ಕುರುಪ್ರವೀರ||48||

ಸ||ಹೇ ಕ್ರುರುಪ್ರವೀರ | ಏವಂ ರೂಪಃ ಅಹಮ್ ನೃಲೋಕೇ ತ್ವದನ್ಯೇನ ನ ದೃಷ್ಠಃ| ವೇದಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನೈಃ ದಾನೈಃ ಕ್ರಿಯಾಭಿಃ ಉಗ್ರೈಃ ತಪೋಭಿಃ ದ್ರಷ್ಟುಮ್ ನ ಶಕ್ಯಃ||

ಮಾತೇ ವ್ಯಥಾ ಮಾಚ ವಿಮೂಢಭಾವೋ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರೂಪಂ ಘೋರಮೀದ್ರುಜ್ಞ್ಮಮೇದಂ|
ವ್ಯಪೇತಭೀಃ ಪ್ರೀತಿಮನಾಃ ಪುನಸ್ತ್ವಂ
ತದೇವ ಮೇ ರೂಪಮಿದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ||49||

ಸ|| ಈ ದೃಕ್ ಘೋರಂ ಮಮ ಇದಂ ರೂಪಮ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತೇ ವ್ಯಥಾ ಮಾ| ವಿಮೂಢಭಾವಃ ಚ ನ |ತ್ವಂ ವ್ಯಪೇತಭೀಃ ಪ್ರೀತಮನಾಃ ( ಭವ) | ಮೇ ತತ್ ಇದಂ ರೂಪಂ ಏವ ಪುನಃ ಪ್ರಪಶ್ಯ||

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ

ಇತ್ಯರ್ಜುನಂ ವಾಸುದೇವಃ ತಥೋಕ್ತ್ವಾ
ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಭೂಯಃ|
ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸ ಚ ಭೀತಮೇನಂ
ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಸೌಮ್ಯವಪುರ್ಮಹಾತ್ಮಾ ||50||

ಸ|| ಇತಿ ವಾಸುದೇವಃ ಅರ್ಜುನಮ್ ಉಕ್ತ್ವಾ ತಥಾ ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ಭೂಯಃ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ | ಮಹಾತ್ಮಾ ಪುನಃ ಚ ಸೌಮ್ಯವಪುಃ ಭೂತ್ವಾ ಭೀತಂ ಏನಮ್( ಅರ್ಜುನಮ್) ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸ||

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ:

ದೃಷ್ಟ್ವೇದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ತವಸೌಮ್ಯಂ ಜನಾರ್ದನ|
ಇದಾನೀಮಸ್ಮಿ ಸಂವೃತ್ತಃ ಸಚೇತಾಃ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಗತಃ||51||

ಸ|| ಹೇಜನಾರ್ದನ ! ತವ ಸೌಮ್ಯಂ ಇದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಮ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಇದಾನೀಮ್ ಸ ಚೇತಾಃ ಸಂವೃತ್ತಃ | ಪ್ರಕೃತಿಂ ಗತಃ ಅಸ್ಮಿ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ

ಸುದುರ್ದರ್ಶಮಿದಂ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟವಾನಪಿ ಯನ್ಮಮ|
ದೇವಾ ಅಪ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನ ಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ||52||

ಸ|| ಮಮ ಯತ್ (ರೂಪಂ) ದೃಷ್ಟವಾನ್ ಅಸಿ ತತ್ ಇದಂ ರೂಪಂ ಸುದುರ್ದರ್ಶಮ್ | ದೇವಾಃ ಅಪಿ ನಿತ್ಯಂ ಅಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ದರ್ಶನ ಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ (ಭವನ್ತಿ)||

ನಾಹಂ ವೈದೈರ್ನ ತಪಸಾ ನ ದಾನೇನ ನ ಚೇಜ್ಯಯಾ|
ಶಕ್ಯಂ ಏವಂ ವಿಧೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಂ ಯಥಾ||53||

ಸ|| ಮಾಮ್ ಯಥಾ ದೃಷ್ಟವಾನ್ ಅಸಿ ಏವಂ ವಿಧಃ ಅಹಂ ವೈದೈಃ ದ್ರಷ್ಟುಮ್ ನ ಶಕ್ಯಃ| ತಪಸಾ ಚ ನ ( ಶಕ್ಯಃ)| ದಾನೇನ ಚ ನ ( ಶಯಃ)| ಇಜ್ಯಯಾ ( ಯಜ್ಞೇನ) ಚ ನ ( ಶಕ್ಯಾಮಿ)|

ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯ ಅಹಮೇವಂ ವಿಧೋsರ್ಜುನ|
ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರನ್ತಪ||54||

ಸ|| ಪರನ್ತಪ ! ಏವಂ ವಿಧಃ ಅಹಮ್ ಅನನ್ಯಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾತು ತತ್ತ್ವೇನ ಜ್ಞಾತುಮ್ ದ್ರಷ್ಠುಮ್ ಚ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂಚ ಶಕ್ಯಃ ಅಸ್ಮಿ||

ಮತ್ಕರ್ಮಕೃನ್ಮತ್ಪರಮೋ ಮದ್ಭಕ್ತಸಂಗವರ್ಜಿತಃ|
ನಿರ್ವೈರಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಸ್ಸ ಮಾಮೇತಿ ಪಾಣ್ಡವ||55||

ಸ|||ಹೇ ಪಾಣ್ದವ ! ಮತ್ಕರ್ಮಕೃತ್ ಮತ್ಪರಮಃ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಸಂಗವರ್ಜಿತಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಿರ್ವೈರಃ ಯಃ - ಸಃ ಮಾಮ್ ಏತಿ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸಂದರ್ಶನ ಯೋಗೋನಾಮ
ಏಕಾದಶೋsಧ್ಯಾಯಃ
ಓಂ ತತ್ ಸತ್

 

 

 


|| om tat sat ||