Bhagavadgita !

Chapter 12

Bhakti Yoga !

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીત
ભક્તિ યોગઃ
દ્વાદશાધ્યાયઃ

અર્જુન ઉવાચ:
એવં સતયુક્તા યે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે|
યે ચાપ્યક્ષરમવ્યક્તં તેષાં કે યોગવિત્તમાઃ||1||

સ||એવં સતતયુક્તાં યેભક્તાઃ ત્વાં પર્યુપાસતે યે ચ અપિ અવ્યક્તં અક્ષરં પર્યુપાસતે તેષાં કે યોગવિત્તમાઃ||

શ્રીભગવાનુવાચ

મય્યાવેશ્ય મનો યેમાં નિત્યયુક્તા ઉપાસતે|
શ્રદ્ધયાપરયોપેતા સ્તેમે યુક્તતમા મતાઃ||2||

સ|| મયિ મનઃ આવેશ્ય નિત્યયુક્તાઃ પરયા શ્રદ્ધયા ઉપેતાઃ યે માં ઉપાસતે તે યુક્તતમાઃ ( ઇતિ) મે મતાઃ||

યે ત્વક્ષરમનિર્દેશ્ય મવ્યક્તં પર્યુપાસતે|
સર્વત્રગમચિન્ત્યં ચ કૂટસ્થમચલં ધ્રુવમ્||3||
સંનિયમેન્દ્રિયગ્રામં સર્વત્ર સમબુદ્ધયઃ|
તેપ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ સર્વભૂતહિતે રતાઃ||4||

સ|| યે તુ ઇન્દ્રિયગ્રામમ્ સંનિયમ્ય સર્વત્ર સમબુદ્ધયઃ સર્વભૂતહિતે રતાઃ અનિર્દેશ્યં અવ્યક્તં અચિન્ત્યં કૂટસ્થં અચલં ધ્રુવં સર્વત્રગં ચ અક્ષરમ્ પર્યુપાસતે તે મામ્ એવ પ્રાપ્નુવન્તિ||

ક્લેશોsધિકતરઃ તેષાં અવ્યક્તાસક્તચેતસામ્|
અવ્યક્તાહિ ગતિર્દુઃખં દેહવદ્ભિરવાપ્યતે||5||

સ||અવ્યક્તાસક્ત ચેતસાં તેષાં ક્લેશઃ અધિકતરઃ હિ અવ્યક્તા ગતિઃ દેહવદ્ભિઃ દુઃખમ્ અવાપ્યતે||

યેતુ સર્વાણિ કર્માણિ મયિ સન્યસ્ય મત્પરાઃ|
અનન્યેનૈવ યોગેન માં ધ્યાયન્ત ઉપાસતે||6||
તેષામહં સમુદ્ધર્તા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત્ |
ભવામિ નચિરાત્પાર્થ મય્યાવેશિત ચેતસામ્||7||

સ|| હે પાર્થ ! યેતુ સર્વાણિ કર્માણિ મયિ સન્ન્યસ્ય મત્પરાઃ અનન્યેન યોગેન માં એવ ધ્યાયન્તઃ ઉપાસતે મયિ આવેશિત ચેતસામ્ તેષાં અહં મૃત્યુસંસાર સાગરાત્ ન્ ચિરાત્ સમુદ્ધર્તા ભવામિ||

મય્યેવ મન અધત્સ્વ મયિબુદ્ધિં નિવેશય|
નિવષિષ્યસિ મય્યેવ અત ઊર્ધ્વં ન સંશયઃ||8||

સ|| મયિ એવ મનં આધત્સ્વ મયિ બુદ્ધિમ્ નિવેશય અતઃ ઊર્ધ્વમ્ મયિ એવ નિવશિષ્યસિ||

અથ ચિત્તં સમાધાતું ન શક્નોષિ મયિસ્થિરમ્|
અભ્યાસયોગેન તતો માં ઇચ્છાપ્તું ધનંજય||9||

સ|| ધનંજય ! અથ ચિત્તમ્ મયિ સ્થિરં સમાધાતું ન શક્નોષિ તતઃ અભ્યાસયોગેન માં આપ્તું ઇચ્છ ||

અભ્યાસેsપ્યસમર્થોsસિ મત્કર્મપરમો ભવ|
મદર્થમપિ કર્માણિ કુર્વન્ સિદ્ધિમવાપ્સ્યસિ||10||

સ|| અભ્યાસે અપિ અસમર્થોસિ મત્કર્મ પરઃ ભવ | મદર્થમ્ કર્માણિ કુર્વન્નપિ સિદ્ધિં અવાપ્સ્યસિ||

અથૈતદપ્યસક્તોsસિ કર્તું મદ્યોગમાશ્રિતઃ|
સર્વકર્મ ફલત્યાગં તતઃ કુરુ યતાત્મવાન્ ||11||

સ|| અથ મદ્યોગં આશ્રિતઃ એતત્ અપિ કર્તું અશક્તઃ અસિ તતઃ યતાત્મવાન્ સર્વકર્મફલત્યાગમ્ કુરુ||

શ્રેયો હિ જ્ઞાનમભ્યાસાત્ જ્ઞાનાત્ ધ્યાનંવિશિષ્યતે|
ધ્યાનાત્ કર્મફલત્યાગઃ ત્યાગાચ્છાન્તિરનન્તરમ્||12||

સ||અભ્યાસાત્ જ્ઞાનમ્ શ્રેયઃ હિ| જ્ઞાનાત્ ધ્યાનમ્ વિશિષ્યતે | ધ્યાનાત્ કર્મફલત્યાગઃ વિશિષ્યતે| ત્યાગાત્ અનન્તરમ્ શાન્તિઃ ભવતિ||

અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એવચ |
નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃખ સુખઃ ક્ષમી||13||
સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દૃઢનિશ્ચયઃ|
મય્યર્પિત મનોબુદ્ધિર્યોમદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ||14||

સ|| સર્વભૂતાનાં અદ્વેષ્ઠા મૈત્રઃ કરુણઃ એવ ચ નિર્મમઃ નિરહંકારઃ સમદુઃખસુખઃ ક્ષમી સતતં સંતુષ્ટઃ યોગી યતાત્મા દૃઢનિશ્ચયઃ મયિ અર્પિત મનઃ બુદ્ધિઃ મદ્ભક્તઃ યઃ સઃ મે પ્રિયઃ ||

યસ્માન્નોદ્વિજતે લોકો લોકાન્નોદ્વિજતે ચ યઃ|
હર્ષામર્ષભયોદ્વેગૈર્મુક્તો યસ્સ ચ મે પ્રિયઃ||15||

સ|| યસ્માત્ લોકઃ ન ઉદ્વિજતે લોકાત્ ચ યઃ નૌદ્વિજતે યઃ હર્ષ અમર્ષ ભય ઉદ્વેગૈઃ મુક્તઃ સઃ ચ મે પ્રિયઃ||

અનપેક્ષ સુચિર્દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથઃ|
સર્વારંભ પરિત્યાગી યો મદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ||16||

સ||અનપેક્ષઃ શુચિઃ દક્ષઃ ઉદાસીનઃ ગતવ્યથઃ સર્વારંભપરૈત્યાગી મદ્ભક્તઃ યઃ સઃ મે પ્રિયઃ||

યો ન હૃષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ|
શુભાશુભારિત્યાગી ભક્તિમાન્ યસ્સ મે પ્રિયઃ||17||

સ|| યઃ ન હૃષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિ નકાંક્ષતિ યઃ શુભાશુભપરિત્યાગી સઃ ભક્તિમાન્ મે પ્રિયઃ||

સમશ્શત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માનાવમાનયોઃ |
શીતોષ્ણસુખદુઃખેષુ સમસ્સંગવિવર્જિતઃ||18||
તુલ્યાનિન્દસ્તુતિર્મૌની સંતુષ્ટો યેન કેન ચિત્|
અનિકેતઃ સ્થિરમતિર્ભતિમાન્ મે પ્રિયો નરઃ||19||

શત્રૌચ મિત્રેચ તથા માનાવમાનયોઃ સમઃ શીતોષ્ણસુખદુઃખેષુ સમઃ સંગવિવર્જિતઃ તુલ્યનિંદાસ્તુતિઃ મૌની યેનકેનચિત્ સંતુષ્ટઃ અનિકેતઃ સ્થિરમતિઃ ભક્તિમાન્ નરઃ મે પ્રિયઃ||

યેતુ ધર્મ્યામૃતમિદં યથોક્તં પર્યુપાસતે|
શ્રદ્ધધાના મત્પરમા ભક્તાઃ તેsતીવ મે પ્રિયાઃ|| 20||

સ|| યેતુ શ્રદ્ધધાનાઃ મત્પરમાઃ ઇદં ધર્મ્યામૃતમ્ યથોક્તં પર્યુપાસતે તે ભક્તાઃ મે અતીવ પ્રિયાઃ||

ઇતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે
શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે ભક્તિ યોગોનામ
દ્વાદશોsધ્યાયઃ
|| ઓં તત્ સત્ ||