Bhagavadgita !

Chapter 12

Bhakti Yoga !

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತ
ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಃ
ದ್ವಾದಶೋsಧ್ಯಾಯಃ

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ:
ಏವಂ ಸತಯುಕ್ತಾ ಯೇ ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ|
ಯೇ ಚಾಪ್ಯಕ್ಷರಮವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಷಾಂ ಕೇ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಃ||1||

ಸ||ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾಂ ಯೇಭಕ್ತಾಃ ತ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ ಯೇ ಚ ಅಪಿ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅಕ್ಷರಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ ತೇಷಾಂ ಕೇ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಃ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ

ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನೋ ಯೇಮಾಂ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾ ಉಪಾಸತೇ|
ಶ್ರದ್ಧಯಾಪರಯೋಪೇತಾ ಸ್ತೇಮೇ ಯುಕ್ತತಮಾ ಮತಾಃ||2||

ಸ|| ಮಯಿ ಮನಃ ಆವೇಶ್ಯ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾಃ ಪರಯಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಉಪೇತಾಃ ಯೇ ಮಾಂ ಉಪಾಸತೇ ತೇ ಯುಕ್ತತಮಾಃ ( ಇತಿ) ಮೇ ಮತಾಃ||

ಯೇ ತ್ವಕ್ಷರಮನಿರ್ದೇಶ್ಯ ಮವ್ಯಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ|
ಸರ್ವತ್ರಗಮಚಿನ್ತ್ಯಂ ಚ ಕೂಟಸ್ಥಮಚಲಂ ಧ್ರುವಮ್||3||
ಸಂನಿಯಮೇನ್ದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಬುದ್ಧಯಃ|
ತೇಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ಮಾಮೇವ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾಃ||4||

ಸ|| ಯೇ ತು ಇನ್ದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಮ್ ಸಂನಿಯಮ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಬುದ್ಧಯಃ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾಃ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯಂ ಕೂಟಸ್ಥಂ ಅಚಲಂ ಧ್ರುವಂ ಸರ್ವತ್ರಗಂ ಚ ಅಕ್ಷರಮ್ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ ತೇ ಮಾಮ್ ಏವ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ||

ಕ್ಲೇಶೋsಧಿಕತರಃ ತೇಷಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತಚೇತಸಾಮ್|
ಅವ್ಯಕ್ತಾಹಿ ಗತಿರ್ದುಃಖಂ ದೇಹವದ್ಭಿರವಾಪ್ಯತೇ||5||

ಸ||ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ ತೇಷಾಂ ಕ್ಲೇಶಃ ಅಧಿಕತರಃ ಹಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾ ಗತಿಃ ದೇಹವದ್ಭಿಃ ದುಃಖಮ್ ಅವಾಪ್ಯತೇ||

ಯೇತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಾಃ|
ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯನ್ತ ಉಪಾಸತೇ||6||
ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತಾ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ |
ಭವಾಮಿ ನಚಿರಾತ್ಪಾರ್ಥ ಮಯ್ಯಾವೇಶಿತ ಚೇತಸಾಮ್||7||

ಸ|| ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ಯೇತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಾಃ ಅನನ್ಯೇನ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಏವ ಧ್ಯಾಯನ್ತಃ ಉಪಾಸತೇ ಮಯಿ ಆವೇಶಿತ ಚೇತಸಾಮ್ ತೇಷಾಂ ಅಹಂ ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ನ್ ಚಿರಾತ್ ಸಮುದ್ಧರ್ತಾ ಭವಾಮಿ||

ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಅಧತ್ಸ್ವ ಮಯಿಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ|
ನಿವಷಿಷ್ಯಸಿ ಮಯ್ಯೇವ ಅತ ಊರ್ಧ್ವಂ ನ ಸಂಶಯಃ||8||

ಸ|| ಮಯಿ ಏವ ಮನಂ ಆಧತ್ಸ್ವ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಮ್ ನಿವೇಶಯ ಅತಃ ಊರ್ಧ್ವಮ್ ಮಯಿ ಏವ ನಿವಶಿಷ್ಯಸಿ||

ಅಥ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಮಯಿಸ್ಥಿರಮ್|
ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗೇನ ತತೋ ಮಾಂ ಇಚ್ಛಾಪ್ತುಂ ಧನಂಜಯ||9||

ಸ|| ಧನಂಜಯ ! ಅಥ ಚಿತ್ತಮ್ ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಂ ಸಮಾಧಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ತತಃ ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಆಪ್ತುಂ ಇಚ್ಛ ||

ಅಭ್ಯಾಸೇsಪ್ಯಸಮರ್ಥೋsಸಿ ಮತ್ಕರ್ಮಪರಮೋ ಭವ|
ಮದರ್ಥಮಪಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ||10||

ಸ|| ಅಭ್ಯಾಸೇ ಅಪಿ ಅಸಮರ್ಥೋಸಿ ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರಃ ಭವ | ಮದರ್ಥಮ್ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ||

ಅಥೈತದಪ್ಯಸಕ್ತೋsಸಿ ಕರ್ತುಂ ಮದ್ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತಃ|
ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ತತಃ ಕುರು ಯತಾತ್ಮವಾನ್ ||11||

ಸ|| ಅಥ ಮದ್ಯೋಗಂ ಆಶ್ರಿತಃ ಏತತ್ ಅಪಿ ಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ತಃ ಅಸಿ ತತಃ ಯತಾತ್ಮವಾನ್ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲತ್ಯಾಗಮ್ ಕುರು||

ಶ್ರೇಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಮಭ್ಯಾಸಾತ್ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಧ್ಯಾನಂವಿಶಿಷ್ಯತೇ|
ಧ್ಯಾನಾತ್ ಕರ್ಮಫಲತ್ಯಾಗಃ ತ್ಯಾಗಾಚ್ಛಾನ್ತಿರನನ್ತರಮ್||12||

ಸ||ಅಭ್ಯಾಸಾತ್ ಜ್ಞಾನಮ್ ಶ್ರೇಯಃ ಹಿ| ಜ್ಞಾನಾತ್ ಧ್ಯಾನಮ್ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ | ಧ್ಯಾನಾತ್ ಕರ್ಮಫಲತ್ಯಾಗಃ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ| ತ್ಯಾಗಾತ್ ಅನನ್ತರಮ್ ಶಾನ್ತಿಃ ಭವತಿ||

ಅದ್ವೇಷ್ಟಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರಃ ಕರುಣ ಏವಚ |
ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸಮದುಃಖ ಸುಖಃ ಕ್ಷಮೀ||13||
ಸಂತುಷ್ಟಃ ಸತತಂ ಯೋಗೀ ಯತಾತ್ಮಾ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಃ|
ಮಯ್ಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿರ್ಯೋಮದ್ಭಕ್ತಃ ಸ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ||14||

ಸ|| ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅದ್ವೇಷ್ಠಾ ಮೈತ್ರಃ ಕರುಣಃ ಏವ ಚ ನಿರ್ಮಮಃ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸಮದುಃಖಸುಖಃ ಕ್ಷಮೀ ಸತತಂ ಸಂತುಷ್ಟಃ ಯೋಗೀ ಯತಾತ್ಮಾ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಃ ಮಯಿ ಅರ್ಪಿತ ಮನಃ ಬುದ್ಧಿಃ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಯಃ ಸಃ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ ||

ಯಸ್ಮಾನ್ನೋದ್ವಿಜತೇ ಲೋಕೋ ಲೋಕಾನ್ನೋದ್ವಿಜತೇ ಚ ಯಃ|
ಹರ್ಷಾಮರ್ಷಭಯೋದ್ವೆಗೈರ್ಮುಕ್ತೋ ಯಸ್ಸ ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ||15||

ಸ|| ಯಸ್ಮಾತ್ ಲೋಕಃ ನ ಉದ್ವಿಜತೇ ಲೋಕಾತ್ ಚ ಯಃ ನೌದ್ವಿಜತೇ ಯಃ ಹರ್ಷ ಅಮರ್ಷ ಭಯ ಉದ್ವೇಗೈಃ ಮುಕ್ತಃ ಸಃ ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ||

ಅನಪೇಕ್ಷ ಸುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನೋ ಗತವ್ಯಥಃ|
ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗೀ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಸ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ||16||

ಸ||ಅನಪೇಕ್ಷಃ ಶುಚಿಃ ದಕ್ಷಃ ಉದಾಸೀನಃ ಗತವ್ಯಥಃ ಸರ್ವಾರಂಭಪರೈತ್ಯಾಗೀ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಯಃ ಸಃ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ||

ಯೋ ನ ಹೃಷ್ಯತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ|
ಶುಭಾಶುಭಾರಿತ್ಯಾಗೀ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಸ್ಸ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ||17||

ಸ|| ಯಃ ನ ಹೃಷ್ಯತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಶೋಚತಿ ನಕಾಂಕ್ಷತಿ ಯಃ ಶುಭಾಶುಭಪರಿತ್ಯಾಗೀ ಸಃ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ||

ಸಮಶ್ಶತ್ರೌ ಚ ಮಿತ್ರೇ ಚ ತಥಾ ಮಾನಾವಮಾನಯೋಃ |
ಶೀತೋಷ್ಣಸುಖದುಃಖೇಷು ಸಮಸ್ಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಃ||18||
ತುಲ್ಯಾನಿನ್ದಸ್ತುತಿರ್ಮೌನೀ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಯೇನ ಕೇನ ಚಿತ್|
ಅನಿಕೇತಃ ಸ್ಥಿರಮತಿರ್ಭತಿಮಾನ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯೋ ನರಃ||19||

ಶತ್ರೌಚ ಮಿತ್ರೇಚ ತಥಾ ಮಾನಾವಮಾನಯೋಃ ಸಮಃ ಶೀತೋಷ್ಣಸುಖದುಃಖೇಷು ಸಮಃ ಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಃ ತುಲ್ಯನಿಂದಾಸ್ತುತಿಃ ಮೌನೀ ಯೇನಕೇನಚಿತ್ ಸಂತುಷ್ಟಃ ಅನಿಕೇತಃ ಸ್ಥಿರಮತಿಃ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ನರಃ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ||

ಯೇತು ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಮಿದಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ|
ಶ್ರದ್ಧಧಾನಾ ಮತ್ಪರಮಾ ಭಕ್ತಾಃ ತೇsತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಃ|| 20||

ಸ|| ಯೇತು ಶ್ರದ್ಧಧಾನಾಃ ಮತ್ಪರಮಾಃ ಇದಂ ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಮ್ ಯಥೋಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ ತೇ ಭಕ್ತಾಃ ಮೇ ಅತೀವ ಪ್ರಿಯಾಃ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೋನಾಮ
ದ್ವಾದಶೋsಧ್ಯಾಯಃ
|| ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ||

|| om tat sat||