||భగవద్గీత ||

||ద్వాదశోధ్యాయః ||

|| భక్తి యోగము- శ్లోకములు ||

|| Om tat sat ||

శ్రీమద్భగవద్గీత
భక్తి యోగః
పండ్రెండవ అధ్యాయము

అర్జున ఉవాచ:
ఏవం సతయుక్తా యే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే|
యే చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః||1||

స||ఏవం సతతయుక్తాం యేభక్తాః త్వాం పర్యుపాసతే యే చ అపి అవ్యక్తం అక్షరం పర్యుపాసతే తేషాం కే యోగవిత్తమాః||

శ్రీభగవానువాచ

మయ్యావేశ్య మనో యేమాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే|
శ్రద్ధయాపరయోపేతా స్తేమే యుక్తతమా మతాః||2||

స|| మయి మనః ఆవేశ్య నిత్యయుక్తాః పరయా శ్రద్ధయా ఉపేతాః యే మాం ఉపాసతే తే యుక్తతమాః ( ఇతి) మే మతాః||

యే త్వక్షరమనిర్దేశ్య మవ్యక్తం పర్యుపాసతే|
సర్వత్రగమచిన్త్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువమ్||3||
సంనియమేన్ద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః|
తేప్రాప్నువన్తి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః||4||

స|| యే తు ఇన్ద్రియగ్రామమ్ సంనియమ్య సర్వత్ర సమబుద్ధయః సర్వభూతహితే రతాః అనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం అచిన్త్యం కూటస్థం అచలం ధ్రువం సర్వత్రగం చ అక్షరమ్ పర్యుపాసతే తే మామ్ ఏవ ప్రాప్నువన్తి||

క్లేశోsధికతరః తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసామ్|
అవ్యక్తాహి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే||5||

స||అవ్యక్తాసక్త చేతసాం తేషాం క్లేశః అధికతరః హి అవ్యక్తా గతిః దేహవద్భిః దుఃఖమ్ అవాప్యతే||

యేతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరాః|
అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయన్త ఉపాసతే||6||
తేషామహం సముద్ధర్తా మృత్యు సంసార సాగరాత్ |
భవామి నచిరాత్పార్థ మయ్యావేశిత చేతసామ్||7||

స|| హే పార్థ ! యేతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్న్యస్య మత్పరాః అనన్యేన యోగేన మాం ఏవ ధ్యాయన్తః ఉపాసతే మయి ఆవేశిత చేతసామ్ తేషాం అహం మృత్యుసంసార సాగరాత్ న్ చిరాత్ సముద్ధర్తా భవామి||

మయ్యేవ మన అధత్స్వ మయిబుద్ధిం నివేశయ|
నివషిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః||8||

స|| మయి ఏవ మనం ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిమ్ నివేశయ అతః ఊర్ధ్వమ్ మయి ఏవ నివశిష్యసి||

అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయిస్థిరమ్|
అభ్యాసయోగేన తతో మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ||9||

స|| ధనంజయ ! అథ చిత్తమ్ మయి స్థిరం సమాధాతుం న శక్నోషి తతః అభ్యాసయోగేన మాం ఆప్తుం ఇచ్ఛ ||

అభ్యాసేsప్యసమర్థోsసి మత్కర్మపరమో భవ|
మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి||10||

స|| అభ్యాసే అపి అసమర్థోసి మత్కర్మ పరః భవ | మదర్థమ్ కర్మాణి కుర్వన్నపి సిద్ధిం అవాప్స్యసి||

అథైతదప్యసక్తోsసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః|
సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్ ||11||

స|| అథ మద్యోగం ఆశ్రితః ఏతత్ అపి కర్తుం అశక్తః అసి తతః యతాత్మవాన్ సర్వకర్మఫలత్యాగమ్ కురు||

శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానంవిశిష్యతే|
ధ్యానాత్ కర్మఫలత్యాగః త్యాగాచ్ఛాన్తిరనన్తరమ్||12||

స||అభ్యాసాత్ జ్ఞానమ్ శ్రేయః హి| జ్ఞానాత్ ధ్యానమ్ విశిష్యతే | ధ్యానాత్ కర్మఫలత్యాగః విశిష్యతే| త్యాగాత్ అనన్తరమ్ శాన్తిః భవతి||

అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవచ |
నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖః క్షమీ||13||
సంతుష్టః సతతం యోగీ యతాత్మా దృఢనిశ్చయః|
మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్యోమద్భక్తః స మే ప్రియః||14||

స|| సర్వభూతానాం అద్వేష్ఠా మైత్రః కరుణః ఏవ చ నిర్మమః నిరహంకారః సమదుఃఖసుఖః క్షమీ సతతం సంతుష్టః యోగీ యతాత్మా దృఢనిశ్చయః మయి అర్పిత మనః బుద్ధిః మద్భక్తః యః సః మే ప్రియః ||

యస్మాన్నోద్విజతే లోకో లోకాన్నోద్విజతే చ యః|
హర్షామర్షభయోద్వెగైర్ముక్తో యస్స చ మే ప్రియః||15||

స|| యస్మాత్ లోకః న ఉద్విజతే లోకాత్ చ యః నౌద్విజతే యః హర్ష అమర్ష భయ ఉద్వేగైః ముక్తః సః చ మే ప్రియః||

అనపేక్ష సుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యథః|
సర్వారంభ పరిత్యాగీ యో మద్భక్తః స మే ప్రియః||16||

స||అనపేక్షః శుచిః దక్షః ఉదాసీనః గతవ్యథః సర్వారంభపరైత్యాగీ మద్భక్తః యః సః మే ప్రియః||

యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి|
శుభాశుభారిత్యాగీ భక్తిమాన్ యస్స మే ప్రియః||17||

స|| యః న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి నకాంక్షతి యః శుభాశుభపరిత్యాగీ సః భక్తిమాన్ మే ప్రియః||

సమశ్శత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానావమానయోః |
శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు సమస్సంగవివర్జితః||18||
తుల్యానిన్దస్తుతిర్మౌనీ సంతుష్టో యేన కేన చిత్|
అనికేతః స్థిరమతిర్భతిమాన్ మే ప్రియో నరః||19||

శత్రౌచ మిత్రేచ తథా మానావమానయోః సమః శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు సమః సంగవివర్జితః తుల్యనిందాస్తుతిః మౌనీ యేనకేనచిత్ సంతుష్టః అనికేతః స్థిరమతిః భక్తిమాన్ నరః మే ప్రియః||

యేతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే|
శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాః తేsతీవ మే ప్రియాః|| 20||

స|| యేతు శ్రద్ధధానాః మత్పరమాః ఇదం ధర్మ్యామృతమ్ యథోక్తం పర్యుపాసతే తే భక్తాః మే అతీవ ప్రియాః||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే భక్తి యోగోనామ
ద్వాదశోsధ్యాయః


|| ఓం తత్ సత్ ||

 

 


|| ఓం తత్ సత్||