Bhagavadgita !

Chapter 15

Daivasura Sampat Vibhaga Yoga !

||om tat sat||

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತ
ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ್ವಿಭಾಗ ಯೋಗಃ
ಷೋಡಶೋsಧ್ಯಾಯಃ

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ:
ಅಭಯಂ ಸತ್ತ್ವಸಂಶುದ್ಧಿಃ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಃ|
ದಾನಂ ದಮಶ್ಚ ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ತಪ ಆರ್ಜವಮ್||1||

ಸ||ಅಭಯಂ ಸತ್ತ್ವಸಂಶುದ್ಧಿಃ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ದಾನಂ ದಮಃ ಚ ಯಜ್ಞಃ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಃ ತಪಃ ಆರ್ಜವಮ್ ( ಇತ್ಯಾದಿ ದೈವೀಂ ಸಂಪದಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭವನ್ತಿ)

ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧಃ ತ್ಯಾಗಶ್ಶಾನ್ತಿರಪೈಶುನಮ್|
ದಯಾ ಭೂತೇಷ್ವಲೋಲತ್ವಂ ಮಾರ್ದವಮ್ ಹ್ರೀರಚಾಪಲಮ್||2||

ಸ|| ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಂ ಅಕ್ರೋಧಃ ತ್ಯಾಗಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಅಪೈಶುನಮ್ ಭೂತೇಷು ದಯಾ (ವಿಷಯೈಃ) ಅಲೋಲತ್ವಂ ಮಾರ್ದವಮ್ ಹ್ರೀರಚಾಪಲಮ್ ( ಇತ್ಯಾದಿ ದೈವೀಂ ಸಂಪದಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭವನ್ತಿ)

ತೇಜಃ ಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿಶ್ಶೌಚಂ ಅದ್ರೋಹೋನಾತಿಮಾನಿತಾ|
ಭವನ್ತಿ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಮಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ ||3||

ಸ||ತೇಜಃ ಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿಃ ಶೌಚಂ ಅದ್ರೋಹಃ ನಾತಿಮಾನಿತಾ ( ಇಯಾದಿ ಸುಗುಣಾಃ) ದೈವೀಂ ಸಂಪದಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭವನ್ತಿ||

ದಮ್ಭೋ ದರ್ಪೋsಭಿಮಾನಶ್ಚ ಕ್ರೋಧಃ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ|
ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಜಾತಸ್ಯ ಪಾರ್ಥ ಸಮ್ಪದಮಾಸುರೀಮ್||4||

ಸ|| ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ದಮ್ಬಃ ದರ್ಪಃ ಅಭಿಮಾನಃ ಚ ಕ್ರೋಧಃ ಪಾರುಷ್ಯಂ ಏವ ಚ ಅಜ್ಞಾನಂ ಚ ( ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಸುರೀಂ ಸಮ್ಪದಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭವನ್ತಿ||

ದೈವೀ ಸಮ್ಪದ್ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ನಿಬನ್ಧಾಯಾಸುರೀ ಮತಾ|
ಮಾಶುಚಸ್ಸಂಪದಂ ದೈವೀ ಮಭಿಜಾತೋsಸಿ ಪಾಣ್ಡವ ||5||

ಸ|| ದೈವೀ ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ಅಸುರೀ (ಸಂಪತ್) ನಿಬನ್ಧಾಯ ಮತಾ| ಹೇ ಪಾಣ್ಡವ! ದೈವೀಂ ಸಂಪದಮ್ ಅಭಿಜಾತಃ ಅಸಿ | (ತತಃ) ಮಾಶುಚಃ||

ದ್ವೌ ಭೂತಸರ್ಗೌ ಲೋಕೇsಸ್ಮಿನ್ ದೈವ ಅಶುರಏವ ಚ |
ದೈವೋ ವಿಸ್ತರಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅಸುರಂ ಪಾರ್ಥಮೇ ಶೃಣು||6||

ಸ|| ಹೇ ಪಾರ್ಥ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೇ ದೈವಃ ಅಶುರಃ ಏವ ಚ ದ್ವೌ ಭೂತಸರ್ಗೌ (ಸ್ತಃ) | (ತಸ್ಮಿನ್) ದೈವಃ ವಿಸ್ತರಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ | (ಅತಃ) ಅಸುರಮ್ ಮೇ ಶ್ರುಣು||

ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಜನಾ ನ ವಿದುರಾಸುರಾಃ|
ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರೋ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೇ||7||

ಸ|| ಅಸುರಾಃ ಜನಾಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಂಚ ನ ವಿದುಃ| ತೇಷು ಶೌಚಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ | ಆಚಾರಃ ಚ ಪಿ ನ| ಸತ್ಯಂ ಅಪಿ ನ|

ಅಸತ್ಯಮಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ತೇ ಜಗದಾಹುರನೀಶ್ವರಮ್|
ಅಪರಸ್ಪರಸಮ್ಭೂತಂ ಕಿಮನ್ಯತ್ಕಾಮಮೈತುಕಮ್||8||

ಸ|| ತೇ ಜಗತ್ ಅಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಅನೀಶ್ವರಮ್ ಕಾಮಹೇತುಕಂ ಅಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಭೂತಮ್ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಂ ಆಹುಃ||

ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಮವಷ್ಠಭ್ಯ ನಷ್ಠಾತ್ಮಾನೋsಲ್ಪಬುದ್ಧಯಃ |
ಪ್ರಭವನ್ತ್ಯುಗ್ರಕರ್ಮಾಣಃ ಕ್ಷಯಾಜಗತೋsಹಿತಾಃ||9||

ಸ|| ತೇ ಏತಾಂ ದೃಷ್ಠಿಂ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ನಷ್ಟಾತ್ಮನಃ ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಯಃ ಉಗ್ರಕರ್ಮಾಣಃ ಅಹಿತಾಃ ಜಗತಃ ಕ್ಷಯಾಯ ಪ್ರಭವನ್ತಿ ||

ಕಾಮಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ದುಷ್ಪೂರಂ ದಮ್ಬಮಾನಮದಾನ್ವಿತಾಃ|
ಮೋಹಾದ್ಗೃಹೀತ್ವಾsಸದ್ಗ್ರಾಹ ನ್ಪ್ರವರ್ತನ್ತೇsಶುಚಿವ್ರತಾಃ||10||

ಸ|| ದುಷ್ಪೂರಂ ಕಾಮಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ದಮ್ಭಮಾನಮದಾನ್ವಿತಾಃ ಮೋಹಾತ್ ಅಸತ್ ಗ್ರಾಹಾನ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಅಶುಚಿವ್ರತಾಃ ಪ್ರವರ್ತನ್ತೇ||

ಚಿನ್ತಾಮಪರಿಮೇಯಾಂ ಚ ಪ್ರಳಯಾನ್ತಾಮುಪಾಶ್ರಿತಾಃ|
ಕಾಮೋಪಭೋಗಪರಮಾ ಏತಾವದಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತಾಃ||11||
ಆಶಾಪಾಶಶತೈರ್ಬದ್ಧಾಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧಪರಾಯಣಾಃ|
ಈಹನ್ತೇ ಕಾಮಭೋಗಾರ್ಥ ಮನ್ಯಾಯೇನಾರ್ಥಸಂಚಯಾನ್||12||

ಸ|| ಚ ಅಪರಿಮೇಯಾಮ್ ಪ್ರಲಯಾನ್ತಾಮ್ ಚಿನ್ತಾಮ್ ಉಪಾಶ್ರಿತಾಃ ಕಾಮೋಪಭೋಗಪರಮಾಃ ಏತಾವತ್ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಾಃ ಆಶಾಪಾಶಶತೈರ್ಬದ್ಧಾಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧಪರಾಯಣಾಃ ಕಾಮ ಭೋಗಾರ್ಥಂ ಅರ್ಧಸಂಚಯಾನ್ ಈಹನ್ತೇ||

ಇದಮದ್ಯ ಮಯಾಲಬ್ಧಮಿಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯೇಮನೋರಥಮ್|
ಇದಮಸ್ತೀದಮಪಿ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪುನರ್ಧನಮ್||13||

ಸ||ಇದಂ ಅದ್ಯ ಮಯಾ ಲಬ್ಧಂ | ಇದಂ ಮನೋರಥಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯೇ| ಇದಂ ಅಸ್ತಿ| ಇಮಂ ಧನಂ ಅಪಿ ಪುನಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ||

ಅಸೌ ಮಯಾಹತಶ್ಶತ್ರುಃ ಹನಿಷ್ಯೇ ಚಾಪರಾನಪಿ|
ಈಶ್ವರೋsಹಮಹಂ ಭೋಗೀ ಸಿದ್ಧೋsಹಂ ಬಲವಾನ್ಸುಖೀ||14||

ಸ|| ಅಸೌ ಶತ್ರುಃ ಮಯಾ ಹತಃ| ಅಪರಾನ್ ಅಪಿ ಚ ಹನಿಷ್ಯೇ | ಅಹಂ ಈಶ್ವರಃ | ಅಹಂ ಭೋಗೀ | ಅಹಂ ಸಿದ್ಧಃ| (ಅಹಂ) ಬಲವಾನ್ ಸುಖೀ (ಚ)||

ಆಢ್ಯೋsಭಿಜನವಾನಸ್ಮಿ ಕೋsನ್ಯೋsಸ್ತಿ ಸದೃಶೋ ಮಯಾ|
ಯಕ್ಷ್ಯೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಮೋದಿಷ್ಯ ಇತ್ಯಜ್ಞಾನವಿಮೋಹಿತಾಃ||15||

ಸ|| (ಅಹಂ) ಆಢ್ಯಃ ಅಭಿಜನವಾನ್ ಅಸ್ಮಿ| ಮಯಾ ಸದೃಶಃ ಅನ್ಯಃ ಕಃ ಅಸ್ತಿ| (ಅಹಂ) ಯಕ್ಷ್ಯೇ | (ಅಹಂ) ದಾಸ್ಯಾಮಿ|(ಅಹಂ) ಮೋದಿಷ್ಯೇ| ಇತಿ ಅಜ್ಞಾನಮೋಹಿತಾಃ ಸನ್ತಃ||

ಅನೇಕಚಿತ್ತವಿಭ್ರಾನ್ತಾ ಮೋಹಜಾಲ ಸಮಾವೃತಾಃ|
ಪ್ರಸಕ್ತಾಃ ಕಾಮಭೋಗೇಷು ಪತನ್ತಿ ನರಕೇsಶುಚೌ||16||

ಸ|| (ತಥಾ) ಅನೇಕ ಚಿತ್ತವಿಭ್ರಾನ್ತಾಃ ಮೋಹಜಾಲ ಸಮಾವೃತಾಃ ಕಾಮಭೋಗೇಷು ಪ್ರಸಕ್ತಾಃ ಅಶುಚೌ ನರಕೇ ಪತನ್ತಿ||

ಆತ್ಮಸಮ್ಭಾವಿತಾಃ ಸ್ತಬ್ಧಾ ಧನಮಾನಮದಾನ್ವಿತಾಃ|
ಯಜನ್ತೇ ನಾಮಯಜ್ಞೈಸ್ತೇ ದಮ್ಭೇನಾsವಿಧಿಪೂರ್ವಕಮ್||17||

ಸ|| ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವಿತಾಃ ಸ್ತಬ್ಧಾಃ ಧನಮಾನ ಮದಾನ್ವಿತಾಃ ತೇ ದಮ್ಭೇನ ಅವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕಂ ಯಜ್ಞೈಃ ಯಜನ್ತೇ||

ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಸಂಶ್ರಿತಾಃ|
ಮಾಮಾತ್ಮಾಪರದೇಹೇಷು ಪ್ರದ್ವಿಷನ್ತೋsಭ್ಯಸೂಯಕಾಃ||18||

ಸ|| (ತೇ) ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಸಂಶ್ರಿತಾಃ ಆತ್ಮದೇಹೇಷು ಪರದೇಹೇಷು ಚ ( ಸ್ಥಿತಂ ) ಮಾಂ ಅಭ್ಯಸೂಯಕಾಃ ಪ್ರದ್ವಿಷನ್ತಃ||

ತಾನಹಂ ದ್ವಿಷತಃ ಕ್ರೂರಾನ್ ಸಂಸಾರೇಷು ನರಾಧಮಾನ್|
ಕ್ಷಿಪಾಮ್ಯಜಸ್ರ ಮಶುಭಾನಾಸುರೀಷ್ವೇವ ಯೋನಿಷು||19||

ಸ|| ದ್ವಿಷತಃ ಕ್ರೂರಾನ್ ಅಶುಭಾನ್ ತಾನ್ ನರಾಧಮಾನ್ ಅಹಮ್ ಸಂಸಾರೇಷು ಅಸೂರೀಷು ಯೋನಿಷು ಏವ ಅಜಸ್ರಂ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ||

ಆಸುರೀಂ ಯೋನಿಮಾಪನ್ನಾ ಮೂಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ|
ಮಾಮಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಕೌನ್ತೇಯ ತತೋಯಾನ್ತ್ಯಧಮಾ ಗತಿಮ್||20||

ಸ|| ಹೇ ಕೌನ್ತೇಯ ! ಅಸುರೀಮ್ ಯೋನಿಮ್ ಆಪನ್ನಾಃ ಮೂಢಾಃ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಮಾಮ್ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಏವ ತತಃ ಅಧಮಾಮ್ ಗತಿಂ ಯಾನ್ತಿ ||

ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಃ|
ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭಸ್ತಸ್ಮಾ ದೇತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್||21||

ಸ|| ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಃ ತಥಾ ಲೋಭಃ (ಇತಿ) ತ್ರಿವಧಂ ನರಕಸ್ಯ ದ್ವಾರಂ (ಸನ್ತಿ) | (ತೇ) ಆತ್ಮನಃ ನಾಶನಂ (ಕುರುಥ)| ತಸ್ಮಾತ್ ಏತತ್ ತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್ ||

ಏತೈರ್ವಿಮುಕ್ತಃ ಕೌನ್ತೇಯ ತಮೋದ್ವಾರೈಸ್ತ್ರಿಭಿರ್ನರಃ|
ಅಚರತ್ಯಾತ್ಮನಃ ಶ್ರೇಯಃ ತತೋ ಯಾನ್ತಿಪರಾಂ ಗತಿಮ್||22||

ಸ|| ಹೇ ಕೌನ್ತೇಯ ! ಏತೈಃ ತ್ರಿಭಿಃ ತಮೋದ್ವಾರೈಃ ವಿಮುಕ್ತಃ ನರಃ ಅತ್ಮನಃ ಶ್ರೇಯಃ ಆಚರತಿ | ತತಃ ಪ್ರಾಂ ಗತಿಂ ಯಾತಿ ||

ಯಶ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ವರ್ತತೇ ಕಾಮಕಾರತಃ|
ನ ಸಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್||23||

ಸ|| ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಥಿಮ್ ಉತ್ಶೃಜ್ಯ ಕಾಮಕಾರತಃ ವರ್ತತೇ ಸಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ನ ಅವಾಪ್ನೋತಿ| ಪರಾಂ ಗತಿಂ (ಚ) ನ ( ಆಪ್ನೋತಿ)||

ತಸ್ಮಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತೇ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ|
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮಕರ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ||24||

ಸ|| ತಸ್ಮಾತ್ ತೇ ಕಾರ್ಯಾಕರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ | ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾನೋಕ್ತಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಇಹ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಂ (ತ್ವಂ) ಅರ್ಹಸಿ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ್ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ
ಷೋಡಶೋsಧ್ಯಾಯಃ
||ಓಂ ತತ್ ಸತ್||

 

 

 || ओं तत् सत्||