Bhagavadgita !

Chapter 17

Sraddhatraya Vibhaga Yoga - Slokas !

||om tat sat||

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತ
ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗಃ
ಪದುನೇಡವ ಅಧ್ಯಾಯಮು

ಅರ್ಜುನ ವಾಚ:
ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಯಜನ್ತೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾsನ್ವಿತಾಃ|
ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತ್ವಮಾಹೋ ರಜಸ್ತಮಃ||1||

ಸ|| ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ! ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಥಮ್ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಅನ್ವಿತಾಃ ಯಜನ್ತೇ ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಟಾತು ಕಾ ? ಸತ್ತ್ವಂ ಅಹೋ ರಜಃ ಅಥವಾ ತಮಃ |

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ:

ತ್ರಿವಿಧಾ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜಾ|
ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ರಾಜಸೀ ಚೈವ ತಾಮಸೀ ಚೇತಿ ತಾಂ ಶೃಣು||2||

ಸ|| ದೇಹಿನಾಂ ಸ್ವಭಾವಜಾ ಸಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾತ್ವಿಕೀ ರಾಜಸೀ ಚ ಏವ ತಾಮಸೀ ಚ ಇತಿ ತ್ರಿವಿಥಾ ಭವತಿ | ತಾಂ ಶೃಣು||

ಸರ್ವಾನುರೂಪಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭವತಿ ಭಾರತ|
ಶ್ರದ್ಧಾಮಯೋsಯಂಪುರುಷೋ ಯೋ ಯತ್ ಶ್ರದ್ಧಸ್ಯ ಏವ ಸಃ||3||

ಸ|| ಹೇ ಭಾರತಸರ್ವಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವಾನುರೂಪಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭವತಿ| ಅಯಮ್ ಪುರುಷಃ ಶ್ರದ್ಧಾಮಯಃ | ಯಃ ಯತ್ ಶ್ರದ್ಧಃ ಸಃ ಸ ಏವ (ಭವತು)

ಯಜನ್ತೇ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾ ದೇವಾನ್ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಾಃ|
ಪ್ರೇತಾನ್ ಭೂತಗಣಾಂಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಯಜನ್ತೇ ತಾಮಸಾ ಜನಾಃ||4||

ಸ||ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಃ ದೇವಾನ್ ಯಜನ್ತೇ| ರಾಜಸಾಃ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಂಸಿ (ಯಜನ್ತೇ) | ಅನ್ಯೇ ತಾಮಸಾಃ ಜನಾಃ ಪ್ರೇತಾನ್ ಭೂತಗಣಾನ್ ಚ ಯಜನ್ತೇ||

ಅಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಂ ಘೋರಂ ತಪ್ಯನ್ತೇ ಯೇ ತಪೋಜನಾಃ|
ದಮ್ಭಾಹಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತಾಃ ಕಾಮರಾಗ ಬಲಾನ್ವಿತಾಃ||5||
ಕರ್ಶಯನ್ತಃ ಶರೀರಸ್ಥಂ ಭೂತಗ್ರಾಮಚೇತಸಃ|
ಮಾಂ ಚೈವಾನ್ತಃ ಶರೀರಸ್ಥಂ ತಾನ್ವಿಧ್ಯಾಸುರ ನಿಶ್ಚಯಾನ್||6||

ಸ|| ಯೇಜನಾಃ ಶರೀಸ್ಥಮ್ ಭೂತಗ್ರಾಮಮ್ ಕರ್ಶಯನ್ತಃ ಅನ್ತಃ ಶರೀರಸ್ಥಮ್ ಮಾಮ್ ಚ ಏವ ಕರ್ಶಯನ್ತಃ ದಮ್ಬಾಹಾಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾಃ ಕಾಮರಾಗಬಲಾನ್ವಿತಾಃ ಅಚೇತಸಃ ಅಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತಮ್ ಘೋರಮ್ ತಪಃ ತಪ್ಯನ್ತೇ ತಾನ್ ಅಸುರನಿಶ್ಚಯಾನ್ ವಿದ್ಧಿ||

ಆಹಾರಸ್ತ್ವಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಧೋ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯಃ|
ಯಜ್ಞಸ್ತಪಃ ತಥಾ ದಾನಂ ತೇಷಾಂ ಭೇದಂ ಇಮಂ ಶೃಣು||7||

ಸ||ಆಹಾರಃ ತು ಅಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಧಃ ಪ್ರಿಯಃ ಭವತಿ| ತಥಾ ಯಜ್ಞಃ ತಪಃ ದಾನಮ್ ತ್ರಿವಿಧಃ ಪ್ರಿಯಃ ಭವತಿ | ತೇಷಾಮ್ ಇಮಮ ಭೇದಮ್ ಶೃಣು||

ಆಯುಃ ಸತ್ತ್ವಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧನಾಃ|
ರಸ್ಯಾಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಃ ಸ್ಥಿರಾ ಹೃದ್ಯಾ ಆಹಾರಾಃ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾಃ||8||

ಆಯುಃ ಸತ್ತ್ವ ಬಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಥನಾಃ ರಸ್ಯಾಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಃ ಸ್ಥಿರಾಃ ಹೃದ್ಯಾಃ ಆಹಾರಾಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾಃ||

ಕಟ್ವಾಮ್ಲ ಲವಣಾತ್ಯುಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷವಿದಾಹಿನಃ|
ಅಹಾರಾ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟಾ ದುಃಖಶೋಕಾಮಯಪ್ರದಾಃ||9||

ಸ||ಕಟು ಆಮ್ಲ ಲವಣ ಅತ್ಯುಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷ ವಿದಾಹಿನಃ ದುಃಖಶೋಕಾಮಯಪ್ರದಾಃ ಆಹಾರಾಃ ರಾಜಸಸ್ಯ ಇಷ್ಟಾಃ||

ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂ ಚ ಯತ್|
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ ಚಾಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸಪ್ರಿಯಮ್||10||

ಸ|| ಯಾತಾಯಾಮಮ್ ಗತರಸಮ್ ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂ ಚ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಅಪಿ ಅಮೇಧ್ಯಂ ಚ ಯತ್ ಭೋಜನಮ್ ಅಸ್ತಿ ತತ್ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯಮ್||

ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೀಭಿರ್ಯಜ್ಞೋ ವಿಧಿ ದೃಷ್ಟೋ ಯ ಇಜ್ಯತೇ|
ಯಷ್ಟವ್ಯಮೇತಿ ಮನಃ ಸಮಾಧಾಯ ಸ ಸಾತ್ವಿಕಃ||11||

ಸ|| ಯಷ್ಟವ್ಯಂ ಏವ ಇತಿ ಮನಃ ಸಮಾಧಾಯ ವಿಧಿ ದೃಷ್ಟಃ ಯಃ ಯಜ್ಞಃ ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ ಇಜ್ಯತೇ ಸಃ ( ಯಜ್ಞಃ) ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ||

ಅಭಿಸನ್ಧಾಯ ತು ಫಲಂ ದಮ್ಭಾರ್ಥಮಪಿ ಚೈವಯತ್|
ಇಜ್ಯತೇ ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂ ಯಜ್ಞಂ ವಿದ್ಧಿ ರಾಜಸಮ್||12||

ಸ|| ಹೇ ಭರತಶ್ರೇಷ್ಟ ! ಫಲಂ ಅಭಿಸನ್ಧಾಯ ತು ದಮ್ಬಾರ್ಥಂ ಅಪಿ ಚ ಏವ ಯತ್ (ಯಜ್ಞಃ) ಇಜ್ಯತೇ ತಂ ಯಜ್ಞಂ ರಾಜಸಮ್ ವಿದ್ಧಿ||

ವಿಧಿಹೀನಮಸೃಷ್ಟಾನ್ನಂ ಮನ್ತ್ರಹೀನಮದಕ್ಷಿಣಮ್|
ಶ್ರದ್ಧಾರಹಿತಂ ಯಜ್ಞಂ ತಾಮಸಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೇ||13||

ಸ||ವಿಧಿಹೀನಮ್ ಅಸೃಷ್ಟಾನ್ನಮ್ ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಅದಕ್ಷಿಣಮ್ ಶ್ರದ್ಧಾವಿರಹಿತಮ್ ಯಜ್ಞಮ್ ತಾಮಸಮ್ ಪರಿಚಕ್ಷತೇ||

ದೇವದ್ವಿಜ ಗುರುಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂಜನಂ ಶೌಚಮಾರ್ಜವಮ್|
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಹಿಂಸಾ ಚ ಶಾರೀರಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೇ||14||

ಸ||ದೇವ ದ್ವಿಜ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂಜನಂ ಶೌಚಮ್ ಆರ್ಜವಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮ್ ಅಹಿಂಶಾ ಚ ಶಾರೀರಮ್ ತಪ ಉಚ್ಯತೇ||

ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಹಿತಂ ಚ ಯತ್|
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಭ್ಯಸನಂ ಚೈವ ವಾಙ್ಮಯಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೇ||15||

ಸ|| ಅನುದ್ವೇಗಕರಮ್ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಹಿತಂ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಭ್ಯಸನಮ್ ಚ ಏವ ಯತ್ ತತ್ ವಾಙ್ಮಯಂ ತಪಃ||

ಮನಃ ಪ್ರಸಾದಸ್ಸೌಮ್ಯತ್ವಂ ಮೌನಮಾತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹಃ|
ಭಾವಸಂಶುದ್ಧಿರಿತ್ಯೇತತ್ ತಪೋ ಮಾನಸಮುಚ್ಯತೇ||16||

ಸ|| ಮನಃ ಪ್ರಸಾದಃ ಸೌಮ್ಯತ್ವಂ ಮೌನಮ್ ಆತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹಃ ಭಾವಸಂಶುದ್ಧಿಃ ಇತಿ ಏತತ್ ಮಾನಸಮ್ ತಪಃ ಉಚ್ಯತೇ||

ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ತಪ್ತಂ ತಪಸ್ತತ್ತ್ರಿವಿಧಂ ನರೈಃ|
ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯುಕ್ತೈಃ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೇ||17||

ಸ|| ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ ಯುಕ್ತೈಃ ನರೈಃ ಪರಯಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ತಪ್ತಮ್ ತತ್ ತ್ರಿವಿಧಂ ( ಶಾರೀರಕ, ಮಾನಸಿಕ ವಾಚಿಕ) ತಪಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೇ||

ಸತ್ಕಾರಪೂಜಮಾನಾರ್ಥಂ ತಪೋ ದಮ್ಬೇನ ಚೈವ ಯತ್|
ಕ್ರಿಯತೇ ತದಿಹಪ್ರೋಕ್ತಂ ರಾಜಸಂ ಚಲಮಧ್ರುವಮ್||18||

ಸ||ಸತ್ಕಾರಮಾನ ಪೂಜಾರ್ಥಮ್ ದಮ್ಭೇನ ಚ ಏವ ಯತ್ ತಪಃ ಕ್ರಿಯತೇ ತತ್ ಅಧ್ರುವಮ್ ರಾಜಸಮ್ (ತಪಃ) ಇಹ ಪ್ರೋಕ್ತಮ್||

ಮೂಢಗ್ರಾಹೇಣಾತ್ಮನೋ ಯತ್ಪೀಡಯಾ ಕ್ರಿಯತೇ ತಪಃ|
ಪರಸ್ಯೋತ್ಸಾದನಾರ್ಥಂ ವಾ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಮ್||19||

ಸ|| ಯತ್ ತಪಃ ಮೂಢಗ್ರಾಹೇಣ ಆತ್ಮನಃ ಪೀಡಯಾ ಪರಸ್ಯ ಉತ್ಸಾದನಾರ್ಥಮ್ ವಾ ಕ್ರಿಯತೇ ತತ್ ( ತಪಃ) ತಾಮಸಮ್ ಉದಾಹೃತೇ||

ದಾತವ್ಯಮಿತಿ ಯದ್ದಾನಂ ದೀಯತೇsನುಪಕಾರಿಣೇ|
ದೇಶೇಕಾಲೇಚ ಪಾತ್ರೇಚ ತದ್ದಾನಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ಸ್ಮೃತಮ್||20||

ಸ|| ದಾತವ್ಯಂ ಇತಿ ಯತ್ ದಾನಮ್ ದೇಶೇ ಕಾಲೇ ಚ ಪಾತ್ರೇ ಚ ಅನುಪಕಾರಿಣೇ ದೀಯತೇ ತತ್ ದಾನಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಮ್ ಸ್ಮೃತಮ್||

ಯತ್ತುಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಫಲಮುದ್ದಿಸ್ಯ ವಾ ಪುನಃ|
ದೀಯತೇ ಚ ಪರಿಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ತದ್ದಾನಂ ರಾಜಸಸ್ಮೃತಮ್||21||

ಸ|| ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾರ್ಥಮ್ ಪುನಃ ಫಲಮ್ ಉದ್ಧಿಶ್ಯ ವಾ ಪರಿಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ಚ ಯತ್ ತು ದೀಯತೇ ತತ್ ದಾನಮ್ ರಾಜಸಮ್ ಸ್ಮೃತಮ್||

ಅದೇಶಕಾಲೇ ಯದ್ದಾನಮಪಾತ್ರೇಭ್ಯಶ್ಚ ದೀಯತೇ|
ಅಸತ್ಕೃತ ಮವಜ್ಞಾತಂ ತತ್ ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಮ್||22||

ಸ|| ಅದೇಶಕಾಲೇ ಅಪಾತ್ರೇಭ್ಯಃ ಚ ಅಸತ್ಕೃತಮ್ ಅವಜ್ಞಾತಮ್ ಯತ್ ದಾನಮ್ ದೀಯತೇ ತತ ದಾನಮ್ ತಾಮಸಮ್ ಇತಿ ಉದಾಹೃತಮ್||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತ್ರಿವಿಧಃ ಸ್ಮೃತಃ|
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ತೇನ ವೇದಾಶ್ಚ ಯಜ್ಞಾಶ್ಚ ವಿಹಿತಾಃ ಪುರಾ||23||

ಸ||ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಓಮ್ ಇತಿ ತತ್ ಇತಿ ಸತ್ ಇತಿ ತ್ರಿವಿಧಃ ನಿರ್ದೇಶಃ ಸ್ಮೃತಃ | ತೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ವೇದಾಃ ಚ ಯಜ್ಞಾಃ ಚ ಪುರಾ ವಿಹಿತಾಃ |

ತಸ್ಮಾದೋಮಿತ್ಯುದಾಹೃತ್ಯ ಯಜ್ಞಾದಾನತಪಃ ಕ್ರಿಯಾಃ|
ಪ್ರವರ್ತನ್ತೇ ವಿಧಾನೋಕ್ತಾಃ ಸತತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಮ್||24||

ಸ|| ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಮ್ ವಿಧಾನೋಕ್ತಾಃ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕ್ರಿಯಾಃ ಸತತಮ್ ಓಮ್ ಇತಿ ಉದಾಹೃತ್ಯ ಪ್ರವರ್ತನ್ತೇ||

ತದಿತ್ಯ ನಭಿಸನ್ಧಾಯ ಫಲಂ ಯಜ್ಞತಪಃ ಕ್ರಿಯಾಃ|
ದಾನಕ್ರಿಯಾಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಕ್ರಿಯನ್ತೇ ಮೋಕ್ಷಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ||25||

ಸ|| ಮೋಕ್ಷ ಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ ತತ್ ಇತಿ (ಉದಾಹೃತ್ಯ) ಫಲಮ್ ಅನಭಿಸನ್ಧಾಯ ವಿವಿಧಾಃ ಯಜ್ಞ ತಪಃ ಕ್ರಿಯಾಃ ದಾನ ಕ್ರಿಯಾಃ ಚ ಕ್ರಿಯನ್ತೇ ||

ಸದ್ಭಾವೇ ಸಾಧುಭಾವೇಚ ಸದಿತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ|
ಪ್ರಶಸ್ತೇ ಕರ್ಮಣಿ ತಥಾ ಸಚ್ಛಬ್ದಃ ಪಾರ್ಥ ಯುಜ್ಯತೇ||26||

ಸ|| ಹೇ ಪಾರ್ಥ ಸತ್ ಭಾವೇ ಸಾಧು ಭಾವೇ ಚ ಸತ್ ಇತಿ ಏತತ್ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ | ತಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತೇ ಕರ್ಮಣಿ ಸತ್ ಶಬ್ದಃ ಯುಜ್ಯತೇ||

ಯಜ್ಞೇ ತಪಸಿ ದಾನೇಚ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಸದಿತಿ ಚೋಚ್ಯತೇ|
ಕರ್ಮಚೈವ ತದರ್ಥೀಯಂ ಸದಿತ್ಯೇವಾಭಿದೀಯತೇ||27||

ಸ|| ಯಜ್ಞೇ ತಪಸಿ ಚ ದಾನೇ ಚ ಸ್ಥಿತಿಃ ಸತ್ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೇ | ತದರ್ಥೀಯಂ ಕರ್ಮ ಚ ಏವ ಸತ್ ಇತಿ ಏವ ಅಭಿದೀಯತೇ ||

ಅಶ್ರದ್ಧಯಾ ಹುತಂ ದತ್ತಂ ತಪಸ್ತಪ್ತಂ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್|
ಅಸದಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ಪಾರ್ಥ ನ ಚ ತತ್ಪ್ರೇತ್ಯ ನೋ ಇಹ||28||

ಸ|| ಹೇ ಪಾರ್ಥ ಅಶ್ರದ್ಧಯಾ ಹುತಮ್ ದತ್ತಮ್ ತಪ್ತಂ ತಪಃ ಚ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್ ( ಅಸ್ತಿ) ತತ್ ಅಸತ್ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೇ | ತತ್ ಪ್ರೇತ್ಯ ನ | ಇಹ ಚ ನ||

 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ
ಸಪ್ತದಶೋsಧ್ಯಾಯಃ
||ಓಂ ತತ್ ಸತ್||

 

 

 


|| ओं तत् सत्||