భగవద్గీత !!

ప్రథమాధ్యాయము !

శ్లోకములు !

Sloka Text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, and English

భగవద్గీత
ప్రథమోధ్యాయః
అర్జునవిషాదయోగః

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ:
ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః |
మామకాః పాండవశ్చైవ కిమకుర్వతు సంజయ ||1||

సంజయ ఉవాచ:
దృష్ట్వాతు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా |
ఆచార్య ముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్ ||2||

పశ్యైతాం పాండు పుత్రాణాం ఆచార్యమహతీం చమూమ్|
వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా ||3||

అత్రశూరా మహేష్వాసా భీమార్జున సమాయుధిః |
యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథ ||4||

దృష్టకేతుశ్చేకితానః కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్ |
పురుజిత్కుంతీ భోజశ్చ శైబ్యశ్చ నరపుంగవః ||5||

యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ |
సౌభౌద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః ||6||

అస్మాకంతు విశిష్ఠా యే తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ |
నాయకా మమసైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే ||7||

భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః |
అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తి స్తథైవచ ||8||

అన్యే చ బహవః శూరా మదర్థే త్యక్త జీవితాః |
నానాశస్త్ర ప్రహరణాః సర్వే యుద్ధవిశారదాః ||9||

అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితమ్ |
పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితాం ||10||

అయనేషు చ సర్వేషు యథా భాగ మవస్థితాః|
భీష్మమేవాభి రక్షంతు భవంతః సర్వఎవ హి ||11||

తస్య సంజనయన్ హర్షం కురువృద్ధః పితామహః |
సింహనాదం వినద్యోచ్ఛైః శంఖం ధద్మౌ ప్రతాపవాన్ ||12||

తతః శంఖాశ్చ భేర్యశ్చ పణవానక గోముఖాః |
సహసైవాభ్యహన్యంత స శబ్దస్తుములో భవత్ ||13||

తతః శ్వేతైః హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ |
మాధవః పాణ్డవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతుః||14||

పాంచజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః|
పౌణ్డ్రం దధ్మౌ మహాశంఖం భీమకర్మా వృకోద రః || 15||

అనన్తవిజయం రాజా కున్తీపుత్రో యుధిష్టిరః |
నకులః సహదేవశ్చ సుఘోష మణిపుష్పకౌ||16||

కాశ్యశ్చ పరమేష్వాసః శిఖణ్డీచ మహరథః |
ధృష్టద్యమ్నో విరాటశ్చ సాత్యకిశ్చాపరాజితః ||17||

ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వశః పృథివీపతే |
సౌభద్రశ్చ మహాబాహుః శంఖాన్ దధ్ముః పృథక్ పృథక్ ||18||

సఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం హృదయాని వ్యదారయత్ |
నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములో వ్యను నాదయన్ ||19||

అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వాధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః |
ప్రవృతే శస్త్రసంపాతే ధనురుద్యమ్య పాణ్డవః ||20||

హృషీకేశం తదా వాక్య మిద మాహ మహీపతే |

అర్జున ఉవాచ:
సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయమే అచ్యుతా || 21 ||

యావదేతాన్నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ |
కైర్మయాసహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే ||22||

యోత్స్యమానా నవేక్షేహం య ఏతేsత్ర సమాగతాః |
ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేర్యుద్ధే ప్రియ చికీర్షవః ||23||

సంజయ ఉవాచ:
ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత |
సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమమ్ ||24||

భీష్మ ద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాంచ మహీక్షితామ్ |
ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురూనితి ||25||

తత్రాపశ్యత్స్థితాన్ పార్థః పిత్రూనథ పితామహాన్ |
ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భ్రాత్రూన్ పుత్రాన్పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా||26||

శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ సేనయోరుభయోరపి|
తాన్ సమీక్ష్య స కౌన్తేయః సర్వాన్ బన్ధూనవస్థితాన్||27||

కృపయా పరయాssవిష్టో విషీదన్ ఇదమబ్రవీత్ |
అర్జున ఉవాచ |
ద్రష్టువేమంస్వజనం కృష్ణ యుయుత్సం సముపస్థితమ్||28||

సీదన్తి మమ గాత్రాణిముఖంచ పరిశుష్యతి|
వేపథుశ్చ శరీరే మే రోమహర్షశ్చజాయతే ||29||

గాణ్డీవం స్రంసతే హస్తాత్ త్వక్చైవ పరిదహ్యతే |
న చ శక్నోమ్యవస్థాతుంభ్రమతీవ చే మే మనః ||30||

నిమిత్తాని చ పశ్యామివిపరీతాని కేశవ|
న చశ్రేయో అనుపశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే ||31||

న కాంక్షే విజయం కృష్ణ న చ రాజ్యంసుఖాని చ|
కింనో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా ||32||

యేషామర్థే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగాః సుఖానిచ |
త ఇమే అవస్థితా యుద్ధే ప్రాణాంస్త్యక్త్వా ధనాని చ || 33||

అచార్యాః పితరః పుత్రాః తథైవచ పితామహాః|
మాతులాః శ్వశురాః పౌత్రాః స్యాలాః సంబన్ధినస్తదా ||34||

ఏతాన్నహన్తుమిచ్ఛామి ఘ్నతోపిమధుసూదన |
అపి త్రైలోక్యరాజ్యశ్య హేతోః కిం ను మహీకృతే ||35||

నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్నః కాప్రీతిః స్యాజ్జనార్దన |
పాపమేవాశ్రయే దస్మాన్ హత్వైతానాతతాయినః ||36||

తస్మాన్నార్హా వయం హన్తుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ |
స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః స్యామ మాధవః ||37||

యద్యప్యేతే న పశ్యంతి లోభోపహత చేతసః |
కులక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకమ్||38||

కథం న జ్ఞేయమస్మాభిః పాపాదస్మాన్నివర్తితుమ్|
కులక్షయకృతం దోషంప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన ||39||

కులక్షయే ప్రణస్యన్తి కులధర్మాః సనాతనః |
ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మోsభిభవత్యుత||40||

అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రదుష్యన్తి కులస్త్రియః |
స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణ సంకరః ||41||
సంకరో నరకాయైవ కులఘ్నానాం కులస్య చ|
పతన్తి పితరో హ్యేషాం లుప్త పిణ్డోదక క్రియాః ||42||

దోషేరేతైః కులఘ్నానాం వర్ణసంకరకారకైః |
ఉత్సాద్యన్తే జాతిధర్మాః కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః ||43||

ఉత్సన్న కులధర్మాణాం మనుష్యాణాం జనార్దన |
నరకే నియతం వాసో భవతీత్యనుశుశ్రుమ ||44||

అహో బత మహాపాపం కర్తుం వ్యవస్థితా వయం |
యద్రాజ్య సుఖలోభేన హన్తుం స్వజన ముద్యతాః ||45||

యది మామప్రతీకార మశస్త్రం శస్త్రపాణయః |
ధార్తరాష్ట్రా రణే హన్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్ ||46||

సంజయ ఉవాచ:
ఏవముక్త్వా అర్జునః సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ |
విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః ||47||

ఇతి శ్రీమద్భవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగ శాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే అర్జున విషాదయోగో నామ
ప్రథమోధ్యాయః |

||ఓమ్ తత్ సత్ ||

|| Om tat sat ||