Bhagavadgita

Chapter 3 - Karma Yoga

Slokas !

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತ
ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯಃ
ಕರ್ಮಯೋಗಃ

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ:
ಜ್ಯಾಯಸೀ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೇ ಮತಾಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ |
ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೇ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಸಿ ಕೇಶವ || 1 ||

ಸ|| ಹೇ ಜನಾರ್ದನ ! ಬುದ್ಧಿಃ ಕರ್ಮಣಃ ಜ್ಯಾಯಸೀ (ಇತಿ) ತೇ ಮತಾಚೇತ್ ತತ್ ಕೇಶವಾ ! ಮಾಂ ಘೋರೇ ಕರ್ಮಣಿ ಕಿಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ?|

ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ |
ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋ ಅಹಮಾಪ್ನುಯಾಮ್ ||2||

ಸ|| ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಮೇ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಶೀವ | ಅಯಂ ಯೇನ ಶ್ರೇಯಃ ಆಪ್ನುಯಾಮ್ ತದೇಕಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ವದ ||

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ:

ಲೋಕೇಶ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾನಘ|
ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಮ್ || 3||

ಸ|| ಹೇ ಅನಘ ! ಪುರಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೇ ಮಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಮ್ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ನಿಷ್ಠಾ ದ್ವಿವಿಧಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ||

ನಕರ್ಮಣಾ ಮನಾರಮ್ಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋsಶ್ನುತೇ |
ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ||4||

ಸ||ಪುರುಷಃ ಕರ್ಮಣಾನಾಂ ಅನಾರಮ್ಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನ ಅಶ್ನುತೇ | (ಕರ್ಮ) ಸನ್ನ್ಯಸನಾತ್ ಏವ ಸಿದ್ಧಿಮ್ ನ ಚ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ ||

ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ ಅಕರ್ಮಕೃತ್|
ಕಾರ್ಯತೇ ಹ್ಯವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಗುಣೈಃ || 5||

ಸ|| ಕಶ್ಚಿತ್ ಜಾತು ಕ್ಷಣಮಪಿ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ನ ಹಿ ತಿಷ್ಠತಿ | ಹಿ ಪ್ರಕೃತಿಜೈಃ ಗುಣೈಃ ಸರ್ವಃ ಅವಶಃ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯತೇ |

ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಅಸ್ತೇ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್|
ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ||6||

ಸ|| ಯಃ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ಸ್ಮರನ್ ಆಸ್ತೇ ಸಃ ವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಉಚ್ಯತೇ ||

ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೇ ಅರ್ಜುನ |
ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಸ್ಸ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ ||7||

ಸ|| ಹೇ ಅರ್ಜುನಾ! ಯಸ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಃ ಆರಭತೇ ಸಃ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ ( ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಭವತಿ)||

ನಿಯತಂ ಕುರುಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯೋ ಹ್ಯಕರ್ಮಣಃ |
ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾಪಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯೇತ್ ಅಕರ್ಮಣಃ ||8||

ಸ|| ತ್ವಂ ನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರು | ಅಕರ್ಮಣಃ ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯೋ ಹಿ | ಅಕರ್ಮಣಃ ತೇ ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾ ಅಪಿ ಚ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯೇತ್ ( ಭವತಿ) |

ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋsನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋ ಅಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನಃ|
ತದರ್ಥಮ್ ಕರ್ಮ ಕೌನ್ತೇಯ ಮುಕ್ತಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ ||9||

ಸ||ಹೇ ಕೌನ್ತೇಯ ! ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಅಯಂ ಲೋಕಃ ಕರ್ಮಬನ್ಧನಃ | ತದರ್ಥಮ್ ( ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್) ಕರ್ಮ ಮುಕ್ತಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ ||

ಸಹಯಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಜಾಸ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರೋವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯಧ್ವಮೇಷವೋsಸ್ತ್ವಿಷ್ಠ ಕಾಮಧುಕ್ || 10||

ಸ|| ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಪುರಾ ಯಜ್ಞಾಃ ಸಹ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಅನೇನ ( ಯಜ್ಞೇನ) ಪ್ರಸವಿಷ್ವಧ್ವಮ್, ಏಷಃ ವಃ ಇಷ್ಟಕಾಮಧುಕ್ ಅಸ್ತು (ಇತಿ)ಉವಾಚ ||

ದೇವಾನ್ಭಾವಯತಾನೇನ ತೇದೇವಾ ಭಾವಯನ್ತು ವಃ|
ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯನ್ತಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಮವಾಪ್ಸ್ಯಥ ||11||

ಸ|| ಅನೇನ ದೇವಾನ್ ಭಾವಯತ | ತೇ ದೇವಾಃ ವಃ ಭಾವಯನ್ತು | ( ತಥಾ) ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯನ್ತಃ ಪರಂ ಶ್ರೇಯಃ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಥ ||

ಇಷ್ಟಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಹಿ ವೋ ದೇವಾ ದಾಸ್ಯನ್ತೇ ಯಜ್ಞಭಾವಿತಾಃ |
ತೈರ್ದತ್ತಾ ನ ಪ್ರದಾಯೈಭ್ಯೋ ಯೋ ಭುಜ್ಞ್ತೇಸ್ತೇನ ಏವ ಸಃ||12||

ಸ||ಯಜ್ಞಭಾವಿತಾಃ ದೇವಾಃ ವಃಇಷ್ಟಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ದಾಸ್ಯನ್ತೇ ಹಿ | ತೈಃ ದತ್ತಾನ್ ( ಭೋಗಾನ್) ಏಭ್ಯಃ ಅಪ್ರದಾಯ ಯಃ ಭುಜ್ಞ್ತೇ ಸಃ ಸ್ತೇನ ಏವ ಚ ||

ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾಶಿನಸ್ಸನ್ತೋ ಮುಚ್ಯನ್ತೇ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ |
ಭುಜ್ಞೇತೇ ತೇ ತ್ವಘಂ ಪಾಪಾ ಯೇ ಪಚನ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಾರಣಾತ್ ||13||

ಸ|| ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಠಾಶಿನಃ ಸನ್ತಃ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ ಮುಚ್ಯನ್ತೇ | ಯೇತು ಆತ್ಮಕಾರಣಾತ್ ಪಚನ್ತಿ ಪಾಪಾಃ ತೇ ಅಘಂ( ಪಾಪಮ್) ಭುಞ್ಜತೇ ||

ಅನ್ನಾದ್ಭವನ್ತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾತ್ ಅನ್ನಸಂಭವಃ |
ಯಜ್ಞಾತ್ ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞಃ ಕರ್ಮಸಮುದ್ಭವಃ ||14||
ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಸಮುದ್ಭವಮ್ |
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್||15||

ಸ|| ಅನ್ನಾತ್ ಭೂತಾನಿ ಭವನ್ತಿ | ಪರ್ಜನ್ಯಾತ್ ಅನ್ನ ಸಂಭವಃ | ಯಜ್ಞಾತ್ ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಭವತಿ | ಯಜ್ಞಃ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ಭವಃ | ಕರ್ಮಃ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಮ್| ಬ್ರಹ್ಮ ( ವೇದ) ಅಕ್ಷರ ಸಮುದ್ಭವಮ್ | ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ವಿದ್ಧಿ |

ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ ನಾನುವರ್ತಯತೀಹ ಯಃ |
ಅಘಾಯುರಿನ್ದ್ರಿಯಾರಾಮೋ ಮೋಘಂ ಪಾರ್ಥ ಸ ಜೀವತಿ||16||

ಸ|| ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ಯಃ ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಮ್ ಚಕ್ರಂ ಇಹ ನ ಅನುವರ್ತತಿ ಸಃ ಅಘಾಯು:( ಪಾಪಜೀವಿನಃ) , ಇನ್ದ್ರಿಯಾರಾಮಃ ( ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಆರಾಮಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಇನ್ದ್ರಿಯಾರಾಮಃ) ಮೋಘಂ ( ನ ಅಮೋಘಮ್) ಜೀವತಿ ||

ಯಸ್ತ್ವಾತ್ಮರತಿರೇವ ಸ್ಯಾದಾತ್ಮ ತೃಪ್ತಶ್ಚ ಮಾನವಃ|
ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಚ ಸನ್ತುಷ್ಟಃ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ||17||

ಸ|| ಯಃ ಮಾನವಃ ಆತ್ಮ ರತಿಃ ಏವ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಃ ಚ ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಚಸಂತುಷ್ಟಃ ಚಸ್ಯಾತ್ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ||

ನೈವ ತಸ್ಯ ಕೃತೇನಾರ್ಥೋ ನಾಕೃತೇ ನೇಹ ಕಶ್ಚನ |
ನ ಚಾಸ್ಯ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕಶ್ಚಿದರ್ಥವ್ಯಪಾಶ್ರಯಃ ||18||

ಸ|| ತಸ್ಯ ಇಹ ಕೃತೇನ ಅರ್ಥಃ ಅಕೃತೇನ ಕಶ್ಚನ ದೋಷಃ ನ ( ಅಸ್ತಿ) | ಅಸ್ಯ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಅರ್ಥವ್ಯಪಾಶ್ರಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ನ ( ಅಸ್ತಿ) ||

ತಸ್ಮಾದಸಕ್ತಸ್ಸತತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರ|
ಅಸಕ್ತೋ ಹ್ಯಾಚರನ್ ಕರ್ಮ ಪರಮಾಪ್ನೋತಿ ಪೂರುಷಃ ||19||

ಸ|| ತಸ್ಮಾತ್ ( ತ್ವಂ) ಅಸಕ್ತಃ ಸತತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರ | ಅಸಕ್ತಃ ಕರ್ಮ ಆಚರನ್ ಪೂರುಷಃ ಪರಮ್ ( ಮೋಕ್ಷಂ) ಆಪ್ನೋತಿ ಹಿ ||

ಕರ್ಮಣೈವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಮಾಸ್ಥಿತಾ ಜನಕಾದಯಃ|
ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಮೇವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಕರುಮರ್ಹಸಿ || 20||

ಸ|| ಜನಕಾದಯಃ ಕರ್ಮಣೈವ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ( ಮೋಕ್ಷಂ) ಆಸ್ಥಿತಾಹಿ | ತ್ವಂ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಂ ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಅಪಿ ( ಕರ್ಮ) ಕರ್ತುಮೇವ ಅರ್ಹಸಿ ||

ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ತತ್ತದೇವೇತರೋ ಜನಾಃ|
ಸ ಯತ್ಪ್ರಮಾಣಮ್ ಕುರುತೇ ಲೋಕಸ್ತದನುವರ್ತತೇ ||21||

ಸ||ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಯತ್ ಯತ್ ಆಚರತಿ ಇತರಃ ಜನಃ ತತ್ ತತ್ ಏವ ( ಆಚರತಿ) | ಸಃ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೇ ಲೋಕಃ ತತ ಅನುವರ್ತತೇ ||

ನ ಮೇ ಪಾರ್ಥಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಿಂಚನ |
ನಾನವಾಪ್ತಂ ಅವಾಪ್ತವ್ಯಂ ವರ್ತ ಏವ ಚ ಕರ್ಮಣಿ ||22||

ಸ|| ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಮೇ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕರ್ತವ್ಯಂ ಕಿಂಚನ ನ ಅಸ್ತಿ| ಅನವಾಪ್ತಂ ಅವಾಪ್ತವ್ಯಂ ನ ಅಸ್ತಿ | ತಥಾಪಿ ಚ (ಅಹಂ) ಕರ್ಮಣಿ ವರ್ತ ಏವ ಚ |

ಯದಿ ಹ್ಯಹಂ ನ ವರ್ತೇಯಂ ಜಾತು ಕರ್ಮಣ್ಯತನ್ದ್ರಿತಃ|
ಮಮ ವರ್ತ್ಮಾನುವರ್ತಂತೇ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಶಃ ||23||

ಸ||ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ಯದಿ ಅಹಂ ಜಾತು ಅತನ್ದ್ರಿತಃ ( ಸನ್) ಕರ್ಮಣಿ ನ ವರ್ತೇಯಂ ( ತತಃ) ಮನುಷ್ಯಾಃ ಸರ್ವಶಃ ಮಮ ವರ್ತ್ಮ( ಮಾರ್ಗಂ) ಅನುವರ್ತನೇ ||

ಉತ್ಸೀದೇಯುರಿಮೇ ಲೋಕಾ ನ ಕುರ್ಯಾಂ ಕರ್ಮಚೇದಹಮ್ |
ಸಂಕರಸ್ಯ ಚ ಕರ್ತಾ ಸ್ಯಾಮುಪಹನ್ಯಾಮಿಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ||24||

ಸ||ಅಹಂ ಕರ್ಮ ನಕುರ್ಯಾಂ ಚೇತ್ ಇಮೇ ಲೋಕಾಃ ಉತ್ಸೀದೇಯುಃ ( ಭ್ರಷ್ಠಃ ಭವನ್ತಿ)| ( ಅಹಮ್) ಸಂಕರಸ್ಯ ಚ ಕರ್ತಾ ಸ್ಯಾಮ್ |ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃಉಪಹನ್ಯಾಮ್ |

ಸಕ್ತಾಃ ಕರ್ಮಣ್ಯವಿದ್ವಾಂಸೋ ಯಥಾ ಕುರ್ವನ್ತಿ ಭಾರತ |
ಕುರ್ಯಾದ್ವಿದ್ವಾಂ ಸ್ತಥಾ ಆಸಕ್ತಶ್ಚಿಕೀರ್ಷುಃ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಮ್ || 25||

ಸ|| ಹೇ ಭಾರತ್ ! ಅವಿದ್ಯಾಃ ಕರ್ಮಣಿ (ಆ)ಸಕ್ತಾಃ ಯಥಾ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ತಿ ತಥಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಸಕ್ತಃ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಂಚಿಕೀರ್ಷುಃ ( ಕರ್ಮಾಣಿ) ಕುರ್ಯಾತ್ ||

ನ ಬುದ್ಧಿಭೇದಂ ಜನಯೇದಜ್ಞಾನಾಂ ಕರ್ಮಸಂಗಿನಾಮ್ |
ಜೋಷಯೇತ್ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ವಿದ್ವಾನ್ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಚರನ್ || 26||

ಸ|| ವಿದ್ವಾನ್ ಕರ್ಮ ಸಂಗಿನಾಂ ಅಜ್ಞಾನಾಮ್ ಬುದ್ಧಿಭೇದಮ್ ನ ಜನಯೇತ್ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ (ಸ್ವಯಂ) ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಚರನ್ ಜೋಷಯೇತ್ |

ಪ್ರಕೃತೇಃ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಗುಣೈಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ |
ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ ಕರ್ತಾಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೇ|| 27||

ಸ|| ಪ್ರಕೃತೇಃ ಗುಣೈಃ ಸರ್ವಶಃ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಹಂಕಾರವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ ಅಹಂ ಕರ್ತಾ ಇತಿಮನ್ಯತೇ ||

ತತ್ತ್ವವಿತ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋ ಗುಣಕರ್ಮವಿಭಾಗಯೋಃ |
ಗುಣಾಗುಣೇಷು ವರ್ತನ್ತ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ನ ಸಜ್ಜತೇ ||28||

ಸ|| ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ! ಗುಣಕರ್ಮವಿಭಾಗಯೋಃ ತತ್ವವಿತ್ತು , ಗುಣಾಃ ಗುಣೇಷು ವರ್ತನ್ತೇ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ನ ಸಜ್ಜತೇ ||

ಪ್ರಕೃತೇರ್ಗುಣಸಮ್ಮೂಢಾಃ ಸಜ್ಜನ್ತೇ ಗುಣಕರ್ಮಸು |
ತಾನಕೃತ್ಸ್ನವಿದೋ ಮನ್ದಾನ್ಕೃತ್ಸ್ನವಿನ್ನ ವಿಚಾಲಯೇತ್ ||29||

ಸ|| (ಯೇ) ಪ್ರಕೃತೇಃ ಗುಣಸಮ್ಮೂಢಾಃ ಗುಣಕರ್ಮಸು ಸಜ್ಜನ್ತೇ ಅಕೃತ್ಸ್ನವಿದಃ ( ಅಲ್ಪಜ್ಞಃ) ಮಂದಾನ್ ತಾನ್ ಕೃತ್ಸ್ನವಿತ್ ( ಜ್ಞಾನಿ) ನ ವಿಚಾಲಯೇತ್ ||

ಮಯಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿಸನ್ನ್ಯಸ್ಯಾಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೇತಸಾ |
ನಿರಾಶೀನಿರ್ಮಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಯುಧ್ಯಸ್ವ ವಿಗತ ಜ್ವರಃ ||30||

ಸ|| ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೇತಸಾ ಸನ್ನ್ಯಸ್ಯ ನಿರಾಶೀಃ ನಿರ್ಮಮಃ ಭೂತ್ವಾ ವಿಗತ ಜ್ವರಃ ಯುಧ್ಯಸ್ವ ||

ಯೇ ಮೇ ಮತಮಿದಂ ನಿತ್ಯಂ ಅನುತಿಷ್ಠನ್ತಿ ಮಾನವಾಃ |
ಶ್ರದ್ಧಾವನ್ತೋಅನಸೂಯಾನ್ತೋ ಮುಚ್ಯನ್ತೇ ತೇsಪಿ ಕರ್ಮಭಿಃ ||31||

ಸ|| ಯೇ ಮಾನವಾಃ ಮೇ ಇದಂ ಮತಂ ಶ್ರದ್ಧಾವನ್ತಃ ಅನಸೂಯನ್ತಃ ( ನ ಅಸೂಯನ್ತಃ) ನಿತ್ಯಂ ಅನುತಿಷ್ಠನ್ತಿ ತೇ ಅಪಿ ಕರ್ಮಭಿಃ ಮುಚ್ಯನ್ತೇ ||

ಯೇ ತ್ವೇತದಭ್ಯಸೂಯನ್ತೋ ನಾನುತಿಷ್ಠನ್ತಿ ಮೇ ಮತಮ್ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಮೂಢಾಂಸ್ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ನಷ್ಟಾನಚೇತಸಃ ||32||

ಸ|| ಯೇತು ಮೇ ಏತತ್ ಮತಮ್ ಅಭ್ಯಸೂಯನ್ತಃ ನ ಅನುತಿಷ್ಠನ್ತಿ ತಾನ್ ಅಚೇತಸಃ ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನ ವಿಮೂಢಾನ್ ನಷ್ಠಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ||

ಅದೃಶಂ ಚೇಷ್ಠತೇ ಸ್ವಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಜ್ಞಾನವಾನಪಿ |
ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾನ್ತಿ ಭೂತಾನಿ ನಿಗ್ರಹಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||33||

ಸ|| ಜ್ಞಾನವಾನಪಿ ಸ್ವಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸದೃಶಮ್ ಚೇಷ್ಠತೇ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿಮ್ ಯಾನ್ತಿ ನಿಗ್ರಹಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||

ಇನ್ದ್ರಿಯಸ್ಯೇನ್ದ್ರಿಯಸ್ಯಾರ್ಥೇ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ |
ತಯೋರ್ನ ವಶಮಾಗಚ್ಚೇತ್ತೌ ಹ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಪನ್ಥಿನೌ ||34||

ಸ|| ಇನ್ದ್ರಿಯಸ್ಯ ಇನ್ದ್ರಿಯಸ್ಯ ಅರ್ಥೇ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ತಯೋಃ ವಶಮ್ ನ ಅಗಚ್ಚೇತ್ | ತೌ ಅಸ್ಯ ಪರಿಪನ್ಥಿನೌ ||

ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ |
ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ ||35||

ಸ|| ಸ್ವ ಅನುಷ್ಠಿತಾತ್ ( ಕರ್ಮಃ) ಪರಧರ್ಮಾತ್ ವಿಗುಣಃ ಸ್ವಧರ್ಮಃ ಶ್ರೇಯಾನ್ ( ಅಸ್ತಿ) | ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಮ್ ( ಮರಣಮ್) ಶ್ರೇಯಃ | ಪರಧರ್ಮಃ ಭಯಾವಹಃ ||

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ:

ಅಥ ಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ಅಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪೂರುಷಃ|
ಅನಿಚ್ಚನ್ನಪಿ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತಃ ||36||

ಸ|| ಹೇ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ! ಅಥ ಅಯಮ್ ಪೂರುಷಃ ಕೇನಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಅನಿಚ್ಛನ್ ಅಪಿ ಬಲಾತ್ ನಿಯೋಜಿತ ಏವ ಪಾಪಮ್ ಚರತಿ ?|

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ:

ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧಏಷ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವಃ |
ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮಾ ವಿದ್ಧ್ಯೇನಮಿಹ ವೈರಿಣಮ್ ||37||

ಸ|| ಏಷಃ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವಃ ಕಾಮಃ | ಏಷಃ (ಕಾಮಃ) ಕ್ರೋಧಃ (ಭವತಿ) | (ಏಷಃ) ಮಹಾಶನಃ ಮಹಾಪಾಪ್ಮಾ (ಚ) | ಏನಂ (ಕಾಮಂ) ಇಹ ವೈರಿಣಃ ವಿದ್ಧಿ||

ಧೂಮೇನಾವ್ರಿಯತೇ ವಹ್ನಿಯಥಾ ಅದರ್ಶೋ ಮಲೇನ ಚ |
ಯಥೋಲ್ಬೇನಾವೃತೋ ಗರ್ಭಸ್ತಥಾ ತೇನೇದಮಾವೃತಮ್ ||38||

ಸ|| ಯಥಾ ಧೂಮೇನ ಅಗ್ನಿ ಅವ್ರಿಯತೇ , (ಯಥಾ) ಆದರ್ಶಃ ಚ ಮಲೇನ ( ಅವ್ರಿಯತೇ) ಯಥಾ ಉಲ್ಬೇನ ಗರ್ಭಃ ಆವೃತಃ , ತಥಾ ತೇನ ( ತತ್ ಕಾಮೇನ) ಇದಂ ( ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಮ್) ಆವೃತಮ್ ||

ಆವೃತಂ ಜ್ಞಾನಮೇತೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣಾ |
ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌನ್ತೇಯ ದುಷ್ಪೂರೇಣಾನಲೇನ ಚ ||39||

ಸ||ಹೇ ಕೌನ್ತೇಯ ! ದುಷ್ಪೂರೇಣ ಅನಲೇನಚ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಜ್ಞಾನಿನಃ ನಿತ್ಯ ವೈರಿಣಾ ಏತೇನ ಜ್ಞಾನಮ್ ಆವೃತಮ್ ||

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿಃ ಅಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನಮುಚ್ಯತೇ |
ಏತೈರ್ವಿಮೋಹಯತ್ಯೇಷ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಮ್ ||40||

ಸ|| ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಃ ಬುದ್ಧಿಃ ಅಸ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ (ಇತಿ) ಉಚ್ಯತೇ | ಏಷಃ( ಕಾಮಃ) ಏತೈಃ ( ಇನ್ದ್ರಿಯೈಃ) ಜ್ಞಾನಮ್ ಆವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಾಮ್ ವಿಮೋಹಯತಿ |

ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮಿನ್ದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ |
ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಹಿ ಹ್ಯೇನಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನನಾಶನಮ್ ||41||

ಸ|| ಹೇ ಭರತರ್ಷಭ ! ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಆದೌ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿಯಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶನಮ್ ಪಾಪ್ಮಾನಮ್ ಏನಮ್( ಕಾಮಂ) ಹಿ ಪ್ರಜಹಿ ||

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುಃ ಇನ್ದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ |
ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಯೋ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರತಸ್ತು ಸಃ ||42||

ಸ|| ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣಿ | ಇನ್ದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಮನಃ ಪರಮ್ | ಮನಸಃ ತು ಬುದ್ಧಿಃ ಪರಾ| ಬುದ್ಧೇ ಪರತಃ ಯಃ ತು ಸಃ ( ಅತ್ಮಾ) ಆಹುಃ ||

ಏವಂ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಸಂಸ್ತಭ್ಯಾತ್ಮಾನ ಮಾತ್ಮನಾ |
ಜಹಿ ಶತ್ರುಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾಮರೂಪ ದುರಾಸದಮ್ || 43||

ಸ|| ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ! ಏವಂ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಆತ್ಮನಾ ( ವಿವೇಕಬುದ್ಧ್ಯಾ) ಆತ್ಮಾನಂ ಸಂಸ್ತಭ್ಯ ದುರಾಸದಮ್ ಕಾಮರೂಪಮ್ ಶತ್ರುಂ ಜಹಿ ||

ಓಮ್
ಇತಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸೂಪಾನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂ ವಾದೇ ಕರ್ಮಯೋಗೋನಾಮ
ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ |

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್ ||

 

 

|| Om tat sat ||