Bhagavadgita !

Chapter 4 - Jnyana Yoga !

Slokas !

ಭಗವದ್ಗೀತ
ಚತುರ್ಥೋsಧ್ಯಾಯಃ
ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ:

ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೇ ಯೋಗಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಹಮವ್ಯಯಮ್ |
ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನುಃ ಇಕ್ಷ್ವಾಕವೇ ಅಬ್ರವೀತ್ ||1||

ಸ|| ಅವ್ಯಯಂ ಇಮಂ ಯೋಗಂ ಅಹಂ ವಿವಸ್ವತೇ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ | ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ | ಮನುಃ ಇಕ್ಷ್ವಾಕವೇ ಅಬ್ರವೀತ್ |

ಏವಂ ಪರಮ್ಪರಾಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಮಂ ರಾಜರ್ಷಯೋ ವಿದುಃ |
ಸ ಕಾಲೇನೇಹ ಮಹತಾ ಯೋಗೋ ನಷ್ಠಃ ಪರನ್ತಪ || 2 ||

ಸ||ಹೇ ಪರನ್ತಪ ! ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಮಂ ರಾಜರ್ಷಯಃ ವಿದುಃ | ಮಹತಾ ಕಾಲೇನ ಸ ಯೋಗಃ ಇಹ ನಷ್ಟಃ ||

ಸ ಏವಾಯಂ ಮಯಾ ತೇsದ್ಯ ಯೋಗಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಪುರಾತನಃ |
ಭಕ್ತೋsಸಿ ಮೇ ಸಖಾಚೇತಿ ರಹಸ್ಯಂ ಹ್ಯೇತದುತ್ತಮಮ್ || 3 ||

ಸ|| (ತ್ವಂ) ಮೇ ಭಕ್ತಃ ಸಖಾಚ ಅಸಿ ಇತಿ ಪುರಾತನಃ ಸಃ ಏವ ಅಯಂ ಯೋಗಃ ಅದ್ಯ ತೇ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಃ | ಉತ್ತಮಮ್ ಏತತ್ ಯೋಗಂ ರಹಸ್ಯಂ ಹಿ |

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ :

ಅಪರಂ ಭವತೋ ಜನ್ಮ ಪರಂ ಜನ್ಮ ವಿವಸ್ವತಃ|
ಕಥಮೇತದ್ವಿಜಾನೀಯಾಂ ತ್ವಮಾದೌ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಿತಿ || 4 ||

ಸ|| ಭವತಃ ಜನ್ಮ ಅಪರಂ | ವಿವಸ್ವತಃ ಜನ್ಮ ಪರಮ್ | ಆದೌ ತ್ವಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಇತಿ ಏತತ್ ಕಥಂ ವಿಜಾನೀಯಾಮ್ |

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ:

ಬಹೂನಿ ಮೇ ವ್ಯತೀತಾನಿ ಜನ್ಮಾನಿ ತವ ಚಾರ್ಜುನ |
ತಾನಯಹಂ ವೇದ ಸರ್ವಾಣಿ ನ ತ್ವಂ ವೇತ್ಥ ಪರನ್ತಪ || 5 ||

ಸ|| ಹೇ ಅರ್ಜುನ ! ಮೇ ತವ ಚ ಜನ್ಮಾನಿ ಬಹೂನಿ ವ್ಯತೀತಾನಿ | ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಅಹಂ ವೇದ | ಹೇ ಪರನ್ತಪ ! ತ್ವಂ ನವೇತ್ಥ ||

ಅಜೋsಪಿ ಸನ್ನ ವ್ಯಯಾತ್ಮಾ ಭೂತಾನಾಂ ಈಶ್ವರೋsಪಿ ಸನ್ |
ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಮಧಿಷ್ಟಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯಯಾ|| 6 ||

ಸ|| (ಅಹಮ್) ಅಜಃ ಅಪಿ ಸನ್ ಅವ್ಯಯಾತ್ಮಾ ಅಪಿ ಸನ್ ಭೂತಾನಾಮ್ ಈಸ್ವರಃ ಅಪಿ ಸನ್ ಸ್ವಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಅಧಿಷ್ಠಾಯ ಆತ್ಮ ಮಾಯಯಾ ಸಂಭವಾಮಿ ||

ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ |
ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಮ್ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಮ್ || 7 ||

ಸ|| ಹೇ ಭಾರತ|| ಯದಾ ಯದಾ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿಃ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮ್ ಭವತಿ ತದಾ ಆತ್ಮಾನಮ್ ಅಹಮ್ ಸೃಜಾಮಿ ||

ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಮ್ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಮ್ |
ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ || 8 ||

ಸ|| ಸಾಧೂನಾಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ಸಂಭವಾಮಿ ||

ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಏವಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ತ್ವತಃ |
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸೋsರ್ಜುನ || 9 ||

ಸ|| ಹೇ ಅರ್ಜುನಾ | ಯಃ ಏವಂ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ತತ್ತ್ವತಃ ವೇತ್ತಿ ಸಃ ದೇಹಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ನ ಏತಿ | ಸಃ ಮಾಮ್ ಏತಿ ||

ವೀತರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧಾ ಮನ್ಮಯಾ ಮಾಮುಪಾಶ್ರಿತಾಃ |
ಬಹವೋ ಜ್ಞಾನ ತಪಸಾ ಪೂತಾ ಮದ್ಭಾವಮಾಗತಾಃ ||10 ||

ಸ|| ವೀತರಾಗ ಭಯಕ್ರೋಥಾಃ ಮನ್ಮಯಾಃ ಮಾಮ್ ಉಪಾಶ್ರಿತಾಃ ಬಹವಃ ಜ್ಞಾನತಪಸಾ ಪೂತಾಃ ಮದ್ಭಾವಮ್ ಆಗತಾಃ ||

ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯನ್ತೇ ತಾಂ ಸ್ತಥೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಮಮವರ್ತ್ಮಾನು ವರ್ತನ್ತೇ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಶಃ || 11 ||

ಸ|| ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ತಾನ್ ತಥಾ ಏವ ಅಹಂ ಭಜಾಮಿ | ಮನುಷ್ಯಾಃ ಮಮ ವರ್ತ್ಮ ಸರ್ವಶಃ ಅನುವರ್ತನ್ತೇ ||

ಕಾಂಕ್ಷನ್ತಃ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಜನ್ತ ಇಹ ದೇವತಾಃ |
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಿ ಮಾನುಷೇ ಲೋಕೇ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಕರ್ಮಜಾ || 12||

ಸ|| ಕರ್ಮಣಾಂ ಸಿದ್ಧಿಮ್ ಕಾಂಕ್ಷತಃ ಇಹ ದೇವತಾಃ ಯಜನ್ತೇ ಹಿ , ಕರ್ಮಜಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಮಾನುಷೇ ಲೋಕೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಮ್ ಭವತಿ ||

ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ |
ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧ್ಯಕರ್ತಾರ ಮವ್ಯಯಮ್ || 13 ||

ಸ|| ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಠಂ| ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮಪಿ ಮಾಮ್ ಅಕರ್ತಾರಂ ಅವ್ಯಯಮ್ ವಿದ್ಧಿ |

ನಮಾಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲಿಮ್ಪನ್ತಿ ನಮೇ ಕರ್ಮಫಲೇ ಸ್ಪೃಹಾ |
ಇತಿ ಮಾಂ ಯೋsಭಿಜಾನಾತಿ ಕರ್ಮಭಿಃನ ಸ ಭದ್ಯತೇ || 14 {{

ಸ|| ಮಾಮ್ ಕರ್ಮಾಣಿ ನ ಲಿಂಪನ್ತಿ | ಮೇ ಕರ್ಮಫಲೇ ಸ್ಪೃಹಾ ನ | ಇತಿ ಮಾಮ್ ಯಃ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಸಃ ಕರ್ಮಭಿಃ ನ ಭದ್ಯತೇ |

ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಪೂರ್ವೈರಪಿ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ |
ಕುರು ಕರ್ಮೈವ ತಸ್ಮಾತ್ವಂ ಪೂರ್ವೈಃ ಪೂರ್ವತರಂ ಕೃತಮ್ ||15||

ಸ|| ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪೂರ್ವೈಃ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ಅಪಿ ಕರ್ಮ ಕೃತಂ | ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಪೂರ್ವೈಃ ಕೃತಂ ಪೂರ್ವತರಮ್ ಕರ್ಮ ಏವ ಕುರು ||

ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕಿಮಕರ್ಮೇತಿ ಕವಯೋsಪ್ಯತ್ರ ಮೋಹಿತಾಃ |
ತತ್ತೇ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇsಶುಭಾತ್|| 16||

ಸ|| ಕರ್ಮ ಕಿಂ ಅಕರ್ಮ ಕಿಂ ಇತಿ ಅತ್ರ ಕವಯಃ ಅಪಿ ಮೋಹಿತಾಃ | ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಅಶುಭಾತ್ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ತತ್ ಕರ್ಮ ತೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ||

ಕರ್ಮಣೋಹ್ಯಪಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಚ ವಿಕರ್ಮಣಃ |
ಅಕರ್ಮಣಶ್ಚ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಗಹನಾ ಕರ್ಮಣೋ ಗತಿಃ || 17 ||

ಸ|| ಕರ್ಮಣಃ ಅಪಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ | ವಿಕರ್ಮಣಃ ಬೋದ್ಧವ್ಯಮ್| ಅಕರ್ಮಣಃ ಚ ಬೋದ್ಧವ್ಯಮ್ |ಕರ್ಮಣಃ ಗತಿಃ ಗಹನಾ ಹಿ ||

ಕರ್ಮಣ್ಯಕರ್ಮ ಯಃ ಪಶ್ಯೇದಕರ್ಮಣಿ ಚ ಕರ್ಮ ಯಃ|
ಸ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಸ ಯುಕ್ತಃ ಕೃತ್ಸ್ನಕರ್ಮಕೃತ್ || 18||

ಸ|| ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮ ಯಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಅಕರ್ಮಣಿ ಚ ಕರ್ಮ ಯಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಸಃ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಯುಕ್ತಃ ಕೃತ್ಸ್ನಕರ್ಮಕೃತ್ ಭವತಿ |

ಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಸಮಾರಮ್ಭಾಃ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪವರ್ಜಿತಾಃ |
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ದಗ್ಧಕರ್ಮಾಣಾಂ ತಮಾಹುಃ ಪಣ್ಡಿತಂ ಬುಧಾಃ || 19 ||

ಸ|| ಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಸಮಾರಮ್ಭಾಃ ಕಾಮಸಂಕಲ್ಪ ವರ್ಜಿತಾಃ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ದಗ್ಧಕರ್ಮಾಣಮ್ ತಂ ಪಂಡಿತಂ ಇತಿ ಬುಧಾಃ ಆಹುಃ||

ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕರ್ಮ ಫಲಾಸಜ್ಞ್ಗಂ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ |
ಕರ್ಮಣ್ಯಭಿಪ್ರವೃತೋ sಪಿ ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ಕರೋತಿ ಸಃ || 20||

ಸ|| ಫಲಾಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತಃ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ಕರ್ಮಣಿ ಅಭಿಪ್ರವೃತ್ತಃ ಸಃ ಕಿಂಚಿತ್ ( ಕರ್ಮ) ನ ಕರೋತಿ ಏವ ||

ನಿರಾಶೀರ್ಯತ ಚಿತ್ತಾತ್ಮಾ ತ್ಯಕ್ತ ಸರ್ವ ಪರಿಗ್ರಹಃ |
ಶಾರೀರಂ ಕೇವಲಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಮ್|| 21 ||

ಸ|| ನಿರಾಶೀಃ ಯತಚಿತ್ತಾತ್ಮಾ ತ್ಯಕ್ತ ಸರ್ವ ಪರಿಗ್ರಹಃ ಶಾರೀರಂ ಕೇವಲಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ ಕಿಲ್ಬಿಷಮ್ ( ಪಾಪಂ) ನ ಆಪ್ನೋತಿ ||

ಯದೃಚ್ಚಾಲಾಭಸಂತುಷ್ಠೋ ದ್ವನ್ದ್ವಾತೀತೋ ವಿಮತ್ಸರಃ |
ಸಮಃ ಸಿದ್ಧಾವಸಿದ್ಧೌ ಚ ಕೃತ್ವಾಪಿ ನ ನಿಬಧ್ಯತೇ || 22||

ಸ||ಯದೃಚ್ಚಾಲಾಭಸಂತುಷ್ಟಃ ದ್ವನ್ದ್ವ ಅತೀತಃ ವಿ ಮತ್ಸರಃ ಸಿದ್ಧೌ ಅಸಿದ್ಧೌ ಚ ಕೃತ್ವಾ ಅಪಿ ಸಃ ನ ನಿಬಧ್ಯತೇ ||

ಗತಸಜ್ಞ್ಗಸ್ಯ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥಿತಚೇತಸಃ |
ಯಜ್ಞಾಯಾಚರತಃ ಕರ್ಮ ಸಮಗ್ರಂ ಪ್ರವಿಲೀಯತೇ || 23||

ಸ|| ಗತ ಸಂಗಸ್ಯ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥಿತ ಚೇತಸಃ ಯಜ್ಞಾಯ ಆಚರತಃ ಕರ್ಮ ಸಮಗ್ರಂ ಪ್ರವಿಲೀಯತೇ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಹುತಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗನ್ತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಸಮಾಧಿನಾ || 24 ||

ಸ|| (ಯಜ್ಞೇ) ಅರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ | ಹವಿಃ ಬ್ರಹ್ಮ | ಬ್ರಹ್ಮಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಹುತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ | ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನಾ ತೇನ ಗನ್ತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ |

ದೈವಮೇವಾಪರೇ ಯಜ್ಞಂ ಯೋಗಿನಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಾವಪರೇ ಯಜ್ಞಂ ಯಜ್ಞೇನೈವೋಪಜುಹ್ವತಿ || 25||

ಸ|| ಅಪರೇ ಯೋಗಿನಃ ದೈವಂ ಯಜ್ಞಮೇವ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ |ಅಪರೇ ಯಜ್ಞೇನೈವ ಯಜ್ಞಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ನೌ ಉಪಜುಹ್ವತಿ ||

ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನೀನ್ದ್ರಿಯಾಣ್ಯನ್ಯೇ ಸಂಯಮಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ |
ಶಬ್ದಾದೀನ್ವಿಷಯಾನನ್ಯ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ || 26||

ಸ|| ಅನ್ಯೇ ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಿ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ ಅಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ |ಅನ್ಯ ಶಬ್ದಾದೀನ್ ವಿಷಯಾನ್ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ ||

ಸರ್ವಾಣೀನ್ದ್ರಿಯಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಾಣಕರ್ಮಾಣಿ ಚಾಪರೇ |
ಆತ್ಮಸಂಯಮಯೋಗಾಗ್ನೌ ಜುಹ್ವತಿ ಜ್ಞಾನದೀಪಿತೇ || 27 ||

ಸ|| ಅಪರೇ ಸರ್ವಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಾಣ ಕರ್ಮಾಣಿ ಚ ಜ್ಞಾನದೀಪಿತೇ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಅಗ್ನೌ ಜುಹ್ವತಿ ||

ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞಾ ತಪೋ ಯಜ್ಞಾ ಯೋಗ ಯಜ್ಞಾಸ್ತಥಾಪರೇ |
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಶ್ಚ ಯತಯಃ ಸಂಶಿತವ್ರತಾಃ || 28 ||

ಸ|| ಅಪರೇ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞಾಃ ಅಪರೇ ತಪೋ ಯಜ್ಞಾ ಅಪರೇ ತಪೋ ಯಜ್ಞಾ ಅಪರೇ ಯೋಗ ಯಞಾ ಃ ತಥಾ ಅಪರೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಾ | ತೇ ಯತಯಃ ಸಂಶಿತ ವ್ರತಾಃ |

ಅಪಾನೇ ಜುಹ್ವತಿ ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾಣೇsಪಾನಂ ತಥಾsಪರೇ |
ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಗತೀರುದ್ಧ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಃ || 29 ||

ಸ|| ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಃ ಅಪರೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಗತೀ ರುದ್ಧ್ವಾ ಅಪಾನೇ ಪ್ರಾಣಂ ತಥಾ ಪ್ರಾಣೇ ಅಪಾನಮ್ ಜುಹ್ವತಿ ||

ಅಪರೇ ನಿಯತಾಹಾರಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪ್ರಾಣೇಷು ಜುಹ್ವತಿ |
ಸರ್ವೇsಪ್ಯೇತೇ ಯಜ್ಞವಿದೋ ಯಜ್ಞಕ್ಷಪಿತ ಕಲ್ಮಷಾಃ ||30||

ಸ|| ಅಪರೇ ನ್ಯತಾಹಾರಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪ್ರಾಣೇಷು ಜುಹ್ವತಿ | ಏತೇ ಸರ್ವೇ ಅಪಿ ಯಜ್ಞವಿದಃ ಯಜ್ಞ ಕ್ಷಪಿತ ಕಲ್ಮಷಾಃ ||

ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾಮೃತ ಭುಜೋ ಯಾನ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಮ್|
ನಾಯಂ ಲೋಕೋsಸ್ತ್ಯಯಜ್ಞಸ್ಯ ಕುತೋsನ್ಯಃಕುರುಸತ್ತಮ || 31||

ಸ|| ಹೇ ಕುರುಸತ್ತಮ ! ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಠಾ ಮೃತಭುಜಃ ಸನಾತನಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾನ್ತಿ | ಅಯಜ್ಞಸ್ಯ ಅಯಂ ಲೋಕಃ ನಾಸ್ತಿ | ಅನ್ಯಹ್ ಕುತಃ ||

ಏವಂ ಬಹುವಿಥಾ ಯಜ್ಞಾ ವಿತತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮುಖೇ |
ಕರ್ಮಜಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ || 32||

ಸ|| ಏವಮ್ ಬಹುವಿಥಾಃ ಯಜ್ಞಾಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಮುಖೇ ವಿತತಾಃ | ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕರ್ಮಜಾನ್ ವಿತ್ಥಿ |ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ||

ಶ್ರೇಯಾನ್ ದ್ರವ್ಯಮಯಾದ್ಯಜ್ಞಾ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಃ ಪರನ್ತಪ |
ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮಾಖಿಲಂ ಪಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನೇ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯತೇ || 33||

ಸ|| ಹೇ ಪರನ್ತಪ ! ದ್ರವ್ಯಂ ಅಯಾತ್ ಯಜ್ಞಾತ್ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಃ ಶ್ರೇಯಾನ್ | ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮ ಅಖಿಲಮ್ ಜ್ಞಾನೇ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯತೇ ||

ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿ ಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯಾ |
ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಃ ತತ್ತ್ವ ದರ್ಶಿನಃ || 34 ||

ಸ|| ತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯಾ ವಿದ್ಧಿ | ತತ್ತ್ವ ದರ್ಶಿನಃ ಜ್ಞಾನಿನಃ ತೇ ಉಪದೇಶ್ಯನ್ತಿ ||

ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ನ ಪುನರ್ಮೋಹಮೇವಂ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಪಾಣ್ಡವ |
ಯೇನ ಭೂತಾನ್ಯಶೇಷೇಣ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸ್ಯಾತ್ಮನ್ಯಥೋ ಮಯಿ || 35||

ಸ|| ಹೇ ಪಾಣ್ಡವ ! ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪುನಃ ಏವಮ್ ಮೋಹಮ್ ನ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಯೇನ ಭೂತಾನಿ ಅಶೇಷೇಣ ಅತ್ಮನಿ ಅಥೋ ಮಯಿ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ( ತತ್ ಜ್ಞಾನಮ್ ವಿದ್ಧಿ !)

ಅಪಿ ಚೇದಪಿ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಪಾಪಕೃತ್ತಮಃ |
ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾನಪ್ಲವೇನೈವ ವೃಜಿನಂ ಸಂತರಿಷ್ಯಸಿ || 36||

ಸ|| ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಪಾಪಕೃತ್ತಮಃ ಅಪಿ ಚೇತ್ ಅಪಿ ಸರ್ವಂ ವೃಜಿನಮ್ ( ಪಾಪಮ್) ಜ್ಞಾನಪ್ಲವೇನೈವ ಸಾಮ್ತರಿಷ್ಯಸಿ ||

ಯಥೈಥಾಂಸಿ ಸಮಿದ್ಧೋsಗ್ನಿಃ ಭಸ್ಮಸಾತ್ಕುರುತೇsರ್ಜುನ|
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ಕುರುತೇ ತಥಾ || 37||

ಸ|| ಹೇ ಅರ್ಜುನಾ ! ಸಮಿದ್ಧಃ ಅಗ್ನಿಃ ಏಥಾಂಸಿ ಯಥಾ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತೇ |

ನ ಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮಿಹ ವಿದ್ಯತೇ |
ತತ್ ಸ್ವಯಂ ಯೋಗಸಂಸಿದ್ಧಃ ಕಾಲೇನಾತ್ಮನಿ ವಿಂದತಿ|| 38 ||

ಸ|| ಇಹ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ಹಿ | ತತ್ ಯೋಗಸಂಸಿದ್ಧಿಃ ಕಾಲೇನ ಆತ್ಮನಿ ಸ್ವಯಮ್ ವಿಂದತಿ ||

ಶ್ರದ್ಧ್ವಾನ್ ಲಭತೇ ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಪರಃ ಸಂಯತೇನ್ದ್ರಿಯಃ|
ಜ್ಞಾನಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಾಂ ಶಾನ್ತಿಂ ಅಚಿರೇಣಾಧಿಗಚ್ಛತಿ|| 39 ||

ಸ|| ಶ್ರದ್ಧವಾನ್ ತತ್ಪರಃ ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯಃ ಜ್ಞಾನಂ ಲಭತೇ |ಜ್ಞಾನಮ್ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಾಮ್ ಶಾಂತಿಮ್ ಅಚಿರೇಣ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ ||

ಅಜ್ಞಶ್ಚಾಶ್ರದ್ಧಧಾನಶ್ಚ ಸಂಶಯಾತ್ಮಾ ವಿನಶ್ಯತಿ |
ನಾಯಂ ಲೋಕೋsಸ್ತಿ ನ ಪರೋ ನ ಸುಖಂ ಸಂಶಯಾತ್ಮನಃ ||40||

ಸ|| ಅಜ್ಞಶ್ಚ ಅಶ್ರದ್ಧಧಾನಶ್ಚ ಸಂಶಯಾತ್ಮಾ ವಿನಶ್ಯತಿ |ಸಂಶಯಾತ್ಮಾ ಅಯಂ ಲೋಕಃ ನಾಸ್ತಿ | ಪರಂ ನ | ಸುಖಂ ಅಪಿ ನಾಸ್ತಿ ||

ಯೋಗಸನ್ನ್ಯಸ್ತಕರ್ಮಾಣಾಂ ಜ್ಞಾನಸಂಛಿನ್ನಸಂಶಯಮ್ |
ಆತ್ಮವಂತಂ ನ ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಧನಂಜಯ || 41 ||

ಸ|| ಹೇ ಧನಂಜಯಾ ! ಯೋಗಸನ್ಯಸ್ತ ಕರ್ಮಾಣಮ್ ಜ್ಞಾನಸಂಚ್ಛಿನ್ನ ಸಂಶಯಮ್ ಆತ್ಮ ವನ್ತಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ನ ನಿಬಧ್ನಂತಿ ||

ತಸ್ಮಾದಜ್ಞಾನ ಸಂಭೂತಂ ಹೃತ್ಥ್ಸಂ ಜ್ಞಾನಾಸಿನಾತ್ಮನಃ |
ಚಿತ್ವೈನಂ ಸಂಶಯಂ ಯೋಗಮಾತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಭಾರತ || 42||

ಸ|| ಹೇ ಭಾರತ ! ತಸ್ಮಾತ್ ಆತ್ಮನಃ ಹೃದ್ ಸ್ಥಮ್ ಅಜ್ಞಾನಸಂಭೂತಮ್ ಏನಂ ಸಂಶಯಮ್ ಜ್ಞಾನಾಸಿನಾ ಚಿತ್ವಾ ಯೋಗಮ್ ಆತಿಷ್ಠ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ಜ್ಞಾನಯೋಗೋ ನಾಮ
ಚತುರ್ಥೋsಧ್ಯಾಯಃ ||
||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್ ||

|| Om tat sat ||