Bhagavadgita !

Chapter 6

Atma samyamana yoga - Slokas !

|| Om tat sat ||

ಭಗವದ್ಗೀತ
ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಯೋಗಮು
ಆಱವ ಅಧ್ಯಾಯಮು

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ:

ಅನಾಶ್ರಿತಃ ಕರ್ಮಫಲಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಯಃ|
ಸ ಸನ್ನ್ಯಾಸೀ ಚ ಯೋಗೀ ಚ ನ ನಿರಗ್ನಿರ್ನಚಾಕ್ರಿಯಃ ||

ಸ|| ಯಃ ಕರ್ಮಫಲಂ ಅನಾಶ್ರಿತಃ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಸಃ ಸನ್ನ್ಯಾಸೀ ಯೋಗೀ ಚ | ನಿರಗ್ನಿಃ ನ ( ಸನ್ನ್ಯಾಸೀ ಭವತಿ)| ಅಕ್ರಿಯಃ ನ ಚ (ಸನ್ನ್ಯಾಸೀ ಭವತಿ)

ಯಂ ಸನ್ನ್ಯಾಸಮಿತಿ ಪ್ರಾಹುರ್ಯೋಗಂ ತಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾಣ್ಡವ |
ನ ಹ್ಯಸನ್ನ್ಯಸ್ತಸಂಕಲ್ಪೋ ಯೋಗೀ ಭವತಿ ಕಶ್ಚನ ||

ಸ|| ಹೇ ಪಾಣ್ಡವ ! ಯಂ ಸನ್ನ್ಯಾಸಮ್ ಇತಿ ಪ್ರಾಹುಃ ತಂ ಯೋಗಂ ಇತಿ ವಿದ್ಧಿ | ಹಿ ಅಸನ್ನ್ಯಸ್ತ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಕಶ್ಚನ ಯೋಗೀ ನ ಭವತಿ |

ಆರುರುಕ್ಷ್ಮೋರ್ಮುನೇರ್ಯೋಗಂ ಕರ್ಮಕಾರಣ ಮುಚ್ಯತೇ |
ಯೋಗಾರೂಢಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ಶಮಃ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಯತೇ ||

ಸ|| ಯೋಗಂ ಆರುರುಕ್ಷೋಃ ಮುನೇಃ ಕರ್ಮ ಕಾರಣಂ (ಇತಿ) ಉಚ್ಯತೇ | ಯೋಗಾರೂಢಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ಶಮಃ ಕಾರಣಂ (ಇತಿ) ಉಚ್ಯತೇ ||

ಯದಾಹಿ ನೇನ್ದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ನ ಕರ್ಮಸ್ವನುಷಜ್ಜತೇ |
ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ನ್ಯಾಸೀ ಯೋಗಾರೂಢಸ್ತದೋಚ್ಯತೇ ||

ಸ|| ಯದಾ ಹಿ ಇನ್ದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ನ ಅನುಷಜ್ಜತೇ , ಕರ್ಮಸು ನ ( ಅನುಷಜ್ಜತೇ) ,(ಸಃ) ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ನ್ಯಾಸೀ ( ಭವತಿ) ತದಾ (ಸಃ) ಯೋಗಾರೂಢಃ (ಇತಿ)ಉಚ್ಯತೇ ||

ಉದ್ಧರೇದಾತ್ಮಾನಾ ಆತ್ಮಾನಂ ನಾತ್ಮಾನ ಮವಸಾದಯೇತ್ |
ಅತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಬನ್ಧುರಾತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ ||

ಸ|| ಆತ್ಮನಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಉದ್ಧರೇತ್ | ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಅವಸಾದಯೇತ್ | ಹಿ ಆತ್ಮನಃ ಅತ್ಮ ಏವ ಬನ್ಧುಃ | ಆತ್ಮನಃ ಆತ್ಮ ಏವ ರಿಪುಃ|

ಬನ್ಧುರಾತ್ಮಾತ್ಮನಸ್ತಸ್ಯ ಯೇನಾತ್ಮೈವಾತ್ಮನಾ ಜಿತಃ|
ಅನಾತ್ಮನಸ್ತು ಶತೃತ್ವೇ ವರ್ತೇತಾತ್ಮೈವ ಶತ್ರುವತ್ ||

ಸ|| ಏನ ಆತ್ಮನೈವ ಆತ್ಮಾ ಜಿತಃ ತಸ್ಯ ಆತ್ಮಾ ಆತ್ಮನಃ ಬನ್ಧುಃ | ಅನಾತ್ಮನಸ್ತು ಆತ್ಮಾ ಶತ್ರುವತ್ ಶತೃತ್ವೇ ವರ್ತೇತ |

ಜಿತಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಶಾನ್ತಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಶೀತೋಷ್ಣಸುಖದುಃಖೇಷು ತಥಾ ಮಾನಾವಮಾನಯೋಃ ||

ಸ||ಜಿತಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಶಾನ್ತಸ್ಯ ಶೀತೋಷ್ಣಸುಖದುಃಖೇಷು ತಥಾ ಮಾನಾವಮಾನಯೋಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸಮಾಹಿತಃ ||

ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತಾತ್ಮಾ ಕೂಟಸ್ಥೋ ವಿಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ |
ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ಯೋಗೀ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನಃ ||

ಸ|| ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತಾತ್ಮಾ ಕೂಟಸ್ಥಃ ವಿಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ಸಮಲೋಷ್ಠಾಶ್ಮಕಾಂಚನಃ ಯೋಗೀ ಯುಕ್ತಃ ಇತಿಉಚ್ಯತೇ ||

ಸುಹೃನ್ಮಿತ್ರಾರ್ಯುದಾಸೀನ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ದ್ವೇಷ್ಯ ಬನ್ದುಷು|
ಸಾಧುಷ್ವಪಿ ಚ ಪಾಪೇಷು ಸಮಬುದ್ಧಿರ್ವಿಶಿಷ್ಯತೇ ||

ಸ|| ಸುಹೃತ್ ಮಿತ್ರ ಅರಿ ಉದಾಸೀನ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ದ್ವೇಷ್ಯ ಬನ್ಧುಷು ಸಾಧುಷು ಪಾಪೇಷು ಸಮಬುದ್ಧಿಃ (ಸಃ) ವಿಶಿಷ್ಯತೇ ||

ಯೋಗೀ ಯುಞೀತ ಸತತಂ ಆತ್ಮಾನಂ ರಹಸಿ ಸ್ಥಿತಃ |
ಏಕಾಕೀ ಯತಚಿತ್ತಾತ್ಮಾ ನಿರಾಶೀ ರಪರಿಗ್ರಹಃ ||

ಸ|| ಯೋಗೀ ರಹಸಿ ಸ್ಥಿತಃ ಏಕಾಕೀ ಯತಚಿತ್ತಾತ್ಮಾ ನಿರಾಶೀಃ ಅಪರಿಗ್ರಹಃ ಸತತಮ್ ಆತ್ಮಾನಮ್ ಯುಞ್ಜೀತ ||

ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿರಮಾಸನಮಾತ್ಮನಃ |
ನಾತ್ಯುಚ್ಛ್ರಿತಂ ನಾತಿ ನೀಚಂ ಚೇಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಮ್||
ತ್ರೈಕಾಗ್ರಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ಯತಚಿತ್ತೇನ್ದ್ರಿಯಕ್ರಿಯಃ |
ಉಪವಿಶ್ಯಾಸನೇ ಯುಞಾದ್ಯೋಗಮಾತ್ಮವಿಶುದ್ಧಯೇ ||

ಸ|| ಶುಚೌ ದೇಶೇ ನ ಅತಿ ಉಚ್ಛ್ರಿತಂ ನ ಅತಿ ನೀಚಮ್ ಚೇಲಾಜಿನಕುಶೋತ್ತರಮ್ ಸ್ಥಿರಂ ಆಸನಮ್ ಆತ್ಮನಃ ಪರ್ತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ, ತತ್ರ ಆಸನೇ ಉಪವಿಶ್ಯ, ಮನಃ ಏಕಾಗ್ರಂ ಕೃತ್ವಾ ಯತಚ್ಚಿತ್ತೇನ್ದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯಃ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಯೇ ಯೋಗಂ ಯುಞ್ಜ್ಯಾತ್ ||

ಸಮಂ ಕಾಯ ಶಿರೋಗ್ರೀವಂ ಧಾರಯನ್ನಚಲಂ ಸ್ಥಿರಃ|
ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ನಾಸಿಕಾಗ್ರಂ ಸ್ವಂ ದಿಶಶ್ಚಾನವಲೋಕಯನ್ ||
ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ವಿಗತಭೀರ್ಭ್ರಹ್ಮಚಾರಿವ್ರತೇ ಸ್ಥಿತಃ|
ಮನಸ್ಸಂಯಮ್ಯ ಮಚ್ಛಿತ್ತೋ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ ||

ಸ|| ಕಾಯ ಶಿರೋಗ್ರೀವಮ್ ಕಂಠಂ ಸಮಮ್ , ಅಚಲಮ್ ಧಾರಯನ್ ಸ್ಥಿರಃ , ದಿಶಃ ಚ ನ ಅವಲೋಕಯನ್, ಸ್ವಂ ನಾಶಿಕಾಗ್ರಂ ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ,ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ವಿಗತಭೀಃ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿವ್ರತೇ ಸ್ಥಿತಃ , ಮನಃ ಸಂಯಮ್ಯ, ಮತ್ ಚಿತ್ತಃ , ಮತ್ ಪರಃ ,ಯುಕ್ತಃ ಆಸೀತ ||

ಯುಞ್ಜ್ನ್ನೇವಂ ಸದಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಯೋಗೀ ನಿಯತಮಾನಸಃ |
ಶಾನ್ತಿಂ ನಿರ್ವಾಣಪರಮಾಂ ಮತ್ಸಂಸ್ಥಾಮ್ ಅಧಿಗಚ್ಛತಿ ||

ಸ|| ನಿಯತಮಾನಸಃ ಯೋಗೀ ಸದಾ ಏವಮ್ ಆತ್ಮಾನಮ್ ಯುಞ್ಜನ್ , ಮತ್ ಸಂಸ್ಥಾಮ್, ನಿರ್ವಾಣಪರಮಾಮ್ ಶಾನ್ತಿಂ ಅಧಿಗಚ್ಛತಿ ||

ನಾತ್ಯಶ್ನತಸ್ತು ಯೋಗೋsಸ್ತಿ ನ ಚೈಕಾನ್ತಮನಶ್ನತಃ |
ನ ಚಾತಿ ಸ್ವಪ್ನಶೀಲಸ್ಯ ಜಾಗ್ರತೋ ನೈವ ಚಾರ್ಜುನಾ ||

ಸ|| ಹೇ ಅರ್ಜುನ ಯೋಗಃ ಅತಿ ಅಶ್ನತಃ ತು ನ ಅಸ್ತಿ | ಏಕಾನ್ತಂ ಅನಶ್ನತಃ ನ (ಯೋಗಃ), ಅತಿಸ್ವಪ್ನಶೀಲಸ್ಯ ನ , ಜಾಗ್ರತಃ ಚ ನ ಏವ ||

ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತಚೇಷ್ಠಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು |
ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವ ಭೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖಹಾ||

ಸ|| ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತಚೇಷ್ಠಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವಭೋಧಸ್ಯ ಯೋಗಃ ದುಃಖಹ ಭವತಿ ||

ಯದಾ ವಿನಿಯತಂ ಚಿತ್ತಮಾತ್ಮನ್ಯೇವಾವತಿಷ್ಠತೇ |
ನಿಸ್ಪೃಹಾಸ್ಸರ್ವಕಾಮೇಭ್ಯೋ ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ತದಾ ||

ಸ|| ಯದಾ ಚಿತ್ತಂ ವಿನಿಯತಂ ಸತ್ ಆತ್ಮಏವ ಅವತಿಷ್ಠತೇ, ಸರ್ವಕಾಮೇಭ್ಯಃ ನಿಸ್ಪೃಹಃ, ತದಾ ಯುಕ್ತಃ ಉಚ್ಯತೇ ||

ಯಥಾ ದೀಪೋ ನಿವಾತಸ್ಥೋ ನೇಞ್ಗತೇ ಸೋಪಮಾ ಸ್ಮೃತಾ |
ಯೋಗಿನೋ ಯತಚಿತ್ತಸ್ಯ ಯುಞ್ಜತೋ ಯೋಗಮಾತ್ಮನಃ ||

ಸ|| ನಿವಾತಸ್ಥಃ ದೀಪಃ ಯಥಾ ನಞ್ಜತೇ ಸಾ ಆತ್ಮನಃ ಯೋಗಮ್ ಯುಞ್ಜತಃ ಯೋಗಿನಃ ಯತಚಿತ್ತಸ್ಯ ಉಪಮಾ ಸ್ಮೃತಾ ||

ಯತ್ರೋ ಪರಮತೇ ಚಿತ್ತಂ ನಿರುದ್ಧಂ ಯೋಗಸೇವಯಾ |
ಯತ್ರಚೈವಾತ್ಮನಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯನ್ನಾತ್ಮನಿ ತುಷ್ಯತಿ||
ಸುಖಮಾತ್ಯನ್ತಿಕಂ ಯತ್ತದ್ಬುದ್ಧಿಗ್ರಾಹ್ಯಮತೀನ್ದ್ರಿಯಮ್ |
ವೇತ್ತಿ ಯತ್ರ ನ ಚೈವಾಯಂ ಸ್ಥಿತಶ್ಚಲತಿ ತತ್ತ್ವತಃ||
ಯಂ ಲಭ್ಧ್ವಾ ಚಾಪರಂ ಲಾಭಂ ಮನ್ಯತೇ ನಾಧಿಕಂ ತತಃ |
ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತೋ ನ ದುಃಖೇನ ಗುರುಣಾಪಿ ವಿಚಾಲ್ಯತೇ ||
ತಂ ವಿದ್ಯಾ ದುಃಖ್ಸಂಯೋಗವಿಯೋಗಂ ಯೋಗಸಜ್ಞಿತಮ್ |
ಸ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಯೋಕ್ತವ್ಯೋ ಯೋಗೋsನಿರ್ವಿಣ್ಣಚೇತಸಾ ||

ಸ||ಯೋಗ ಸೇವಯಾ ನಿರುದ್ಧಮ್ ಚಿತ್ತಮ್ ಯತ್ರ ಉಪರಮತೇ ,
ಯತ್ರ ಆತ್ಮನಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯನ್ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ತುಷ್ಯತಿ ,
ಯತ್ರ ಸ್ಥಿತಃ ಅಯಮ್ ಯತ್ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಮ್ ಬುದ್ಧಿಗ್ರಾಹ್ಯಮ್ ಅತ್ಯನ್ತಿಕಂ ಚ ತತ್ ಸುಖಮ್ ವೇತ್ತಿ ಚ, ತತ್ತ್ವತಃ ನೈವ ಚಲತಿ ,
ಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಅಪರಮ್ ಲಾಭಂ ತತಃ ಅಧಿಕಂ ನ ಮನ್ಯತೇ ,
ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತಃ ಗುರುಣಾ ದುಃಖೇನ ಅಪಿ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೇ ,
ದುಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಂ ತಂ ಯೋಗ ಸಞ್ಜಿತಮ್ ವಿದ್ಯಾತ್ ,
ಸಯೋಗಃ ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಚೇತಸಾ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಯೋಕ್ತವ್ಯಃ ||

ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾಂಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾನಶೇಷತಃ |
ಮನಸೈವೇನ್ದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ವಿನಿಯಮ್ಯ ಸಮನ್ತತಃ ||

ಶನೈಃ ಶನೈರುಪರಮೇದ್ಭುಧ್ಯಾ ಧೃತಿಗೃಹೀತಯಾ |
ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿನ್ತಯೇತ್ ||

ಸ|| ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತಃ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ , ಮನಸಾ ಎವ ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಮ್ ಸಮನ್ತತಃ ವಿನಿಯಮ್ಯ , ಧೃತಿ ಗೃಹೀತಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಶನೈಃ ಶನೈಃ ಉಪರಮೇತ್ , ಮನಃ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಥಂ ಕೃತ್ವಾ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಪಿ ನ ಚಿನ್ತಯೇತ್ ||

ಯತೋ ಯತೋ ನಿಶ್ಚರತಿ ಮನಶ್ಚಂಚಲಮಸ್ಥಿರಮ್ |
ತತಸ್ತತೋ ನಿಯಮ್ಯೈತದಾತ್ಮನ್ಯೇವ ವಶಂ ನಯೇತ್ ||

ಸ|| ಚಂಚಲಂ ಅಥಿರಂ ಮನಃ ಯತಃ ಯತಃ ನಿಶ್ಚರತಿ , ತತಃ ತತಃ ಏತತ್ ( ಮನಃ) ನಿಯಮ್ಯ ಆತ್ಮನಿ ಏವ ವಶಂ ನಯೇತ್ ||

ಪ್ರಶಾನ್ತಮನಸಂ ಹ್ಯೇನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಮುತ್ತಮಮ್ |
ಉಪೈತಿ ಶಾನ್ತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂತ ಮಕಲ್ಮಷಮ್ ||

ಸ|| ಪ್ರಶಾನ್ತ ಮನಸಂ ಶಾನ್ತರಜಸಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂತಮ್ ಅಕಲ್ಮಷಮ್ ಏನಮ್ ಯೋಗಿನಮ್ ಉತ್ತಮಮ್ ಸುಖಂ ಉಪ ಏತಿ ಹಿ ||

ಯುಞ್ಜನ್ನೇವಂ ಸದಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಯೋಗೀ ವಿಗತ ಕಲ್ಮಷ:|
ಸುಖೇನ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಪರ್ಶಂ ಅತ್ಯನ್ತಂ ಸುಖಮಶ್ನುತೇ ||

ಸ|| ಏವಂ ಸದಾ ಅತ್ಮಾನಮ್ ಯುಞ್ಜನ್ ವಿಗತಕಲ್ಮಷಃ ಯೋಗೀ ಸುಖೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಮ್ ಅತ್ಯನ್ತಮ್ ಸುಖಮ್ ಅಶ್ನುತೇ ||

ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥ ಮಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚಾತ್ಮನಿ |
ಈಕ್ಷತೇ ಯೋಗ ಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮದರ್ಶನಃ ||

ಸ|| ಯೊಗಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮದರ್ಶನಃ ಆತ್ಮಾನಮ್ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಆತ್ಮನಿ ಚ ಈಕ್ಷತೇ ||

ಯೋಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ |
ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಸ್ಯಾಮಿ ಸ ಚ ಮೇ ನಪ್ರಣಸ್ಯತಿ ||

ಸ|| ಯಃ ಸರ್ವತ್ರ ಮಾಮ್ ಪಶ್ಯತಿ , ಸರ್ವಂ ಚ ಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ ತಸ್ಯ ಅಹಂ ನ ಪ್ರಣಸ್ಯಾಮಿ | ಸಃ ಚ ಮೇ ನ ಪ್ರಣಸ್ಯತಿ ||

ಸರ್ವಭೂತ ಸ್ಥಿತಂ ಯೋಮಾಂ ಭಜತ್ಯೇಕತ್ವಮಾಸ್ಥಿತಃ|
ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನೋ ಅಪಿ ಸ ಯೋಗೀ ಮಯಿ ವರ್ತತೇ ||

ಸ|| ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಿತಮ್ ಮಾಮ್ ಯಃ ಏಕತ್ವಮ್ ಆಸ್ಥಿತಃ ಭಜತಿ ,ಸ ಯೋಗೀ ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನಃ ಅಪಿ ಮಯಿ ವರ್ತತೇ ||

ಅತ್ಮೌಪನ್ಯೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಂ ಪಶ್ಯತಿ ಯೋsರ್ಜುನ|
ಸುಖಂ ವಾ ಯದಿ ವಾದುಃಖಂ ಸಯೋಗೀ ಪರಮೋ ಮತಃ ||

ಸ|| ಹೇ ಅರ್ಜುನಾ ! ಸರ್ವತ್ರ ಸುಖಂ ವಾ ದುಃಖಮ್ ಯದಿ ವಾ ಅತ್ಮೌಪಮ್ಯೇನ ಸಮಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸಃ ಯೋಗೀ ಪರಮ(ಶ್ರೇಷ್ಠಃ) ಇತಿ ಮತಃ ||

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ:

ಯೋsಯಂ ಯೋಗಸ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಸ್ಸಾಮ್ಯೇನ ಮಧುಸೂಧನ |
ಏತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಚಞ್ಚಲತ್ವಾತ್ಥ್ಸಿತಿಂ ಸ್ಥಿರಾಮ್ ||

ಸ|| ಹೇ ಮಥುಸೂಧನಾ| ಸಾಮ್ಯೇನ ಯಃ ಅಯಂ ಯೋಗಃ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಏತಸ್ಯ ಸ್ಥಿರಾಂ ಸ್ಥಿತಿಮ್ ಚಂಚಲತ್ವಾತ್ ಅಹಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ||

ಚಞ್ಚಲಂ ಹಿ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮಾಥಿ ಬಲವದ್ದೃಢಮ್ |
ತಸ್ಯಾಹಂ ನಿಗ್ರಹಂ ಮನ್ಯೇ ವಾಯೋರಿವ ಸುದುಷ್ಕರಮ್ ||

ಸ|| ಹೇ ಕೃಷ್ಣಾ ! ಮನಃ ಚಂಚಲಂ , ಮನಃ ಪ್ರಮಾಧಿ, ಮನಃ ಬಲವತ್ ಧೃಡಂ ಇತಿ\ ತಸ್ಯ ನಿಗ್ರಹಂ ವಾಯೋಃ ಇವ ಸುದುಷ್ಕರಮ್ ಅಹಂ ಮನ್ಯೇ ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ :

ಅಸಂಶಯಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮನೋ ದುರ್ನಿಗ್ರಹಂ ಚಲಮ್ |
ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌನ್ತೇಯ ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಚ ಗೃಹ್ಯತೇ ||

ಸ|| ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮನಃ ದುರ್ನಿಗ್ರಹಂ ಚಲಮ್ (ಇತಿ) ಅಶಂಸಯಮ್ | ( ತಥಾಪಿ) ಹೇ ಕೌನ್ತೇಯ ! ಅಭ್ಯಾಸೇನತು ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಚ ಗೃಹ್ಯತೇ ||

ಅಸಂಶಯತಾತ್ಮನಾ ಯೋಗೋ ದುಷ್ಪ್ರಾಪ ಇತಿ ಮೇ ಮತಿಃ |
ವಶ್ಯಾತ್ಮನಾ ತು ಯತತಾ ಶಕ್ಯೋ ಅವಾಪ್ತುಮುಪಾಯತಃ ||

ಸ||ಅಸಂಯತಾತ್ಮನಾ ಯೋಗಃ ದುಷ್ಪ್ರಾಪಃ ಇತಿ ಮೇ ಮತಿಃ | ವಶ್ಯಾತ್ಮನಾ ತು ಯತತಾ ಉಪಾಯತಃ ಅವಾಪ್ತುಮ್ ಶಕ್ಯಃ ||

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ :

ಅಯತಿಶ್ರದ್ಧಯೋಪೇತೋ ಯೋಗಾಚ್ಚಲಿತ ಮಾನಸಃ |
ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಯೋಗಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಕಾಂ ಗತಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಗಚ್ಛತಿ ||

ಸ|| ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ! ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಉಪೇತಃ ಅಯತಿಃ ಯೋಗಾತ್ ಚಲಿತ ಮಾನಸಃ ಯೋಗಸಂಸಿದ್ಧಿಮ್ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಕಾಂ ಗತಿಂ ಗಚ್ಛತಿ |

ಕಚ್ಚಿನ್ನೋಭಯವಿಭ್ರಷ್ಟಶ್ಚಿನ್ನಾಭ್ರಮಿವ ನಶ್ಯತಿ |
ಅಪ್ರತಿಷ್ಠೋ ಮಹಾಬಾಹೋ ವಿಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪಥಿ ||

ಸ|| ಮಹಾಬಾಹೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪಥಿ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಃ ವಿಮೂಢಃ ಉಭಯವಿಭ್ರಷ್ಠಃ ಛಿನ್ನಾಭ್ರಂ ಇವ ನ ನಶ್ಯತಿಕಚ್ಛಿತ್ ||

ಏತಂ ಮೇ ಸಂಶಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಚ್ಛೇತ್ತು ಮರ್ಹಸ್ಯ ಶೇಷತಃ |
ತ್ವದನ್ಯಃ ಸಂಶಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ಚ್ಚೇತಾ ನಹ್ಯುಪಪದ್ಯತೇ ||

ಸ|| ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ! ಮೇ ಏತಂ ಸಂಶಯಮ್ ಅಶೇಷತಃ ಛೇತ್ತುಮ್ ಅರ್ಹಸಿ | ಅಸ್ಯ ಸಂಶಯಸ್ಯ ಛೇತ್ತಾ ತ್ವತ್ ಅನ್ಯಃ ನ ಹಿ ಉಪಪದ್ಯತೇ ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ:

ಪಾರ್ಥನೈವೇಹ ನಾಮುತ್ರ ವಿನಾಶಸ್ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯತೇ |
ನ ಹಿ ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ಕಶ್ಚಿದ್ದುರ್ಗತಿಂ ತಾತ ಗಚ್ಛತಿ ||

ಸ|| ಹೇ ಪಾರ್ಥ ತಸ್ಯ ಇಹ ವಿನಾಶಃ ನ ವಿದ್ಯತೇ ಏವ | ಅಮುತ್ರ ನ | ಹೇ ತಾತ ! ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುರ್ಗತಿಂ ನ ಗಚ್ಛತಿ ಹಿ ||

ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಂ ಲೋಕಾನುಷಿತ್ವಾ ಶಾಶ್ವತೀಃ ಸಮಾಃ|
ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೇ ಯೋಗಭ್ರಷ್ಠೋsಭಿಜಾಯತೇ ||

ಸ|| ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಠಃ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಮ್ ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶಾಶ್ವತೀಃ ಸಮಾಃ ಉಷಿತ್ವಾ ಶುಚೀನಾಮ್ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೇ ಅಭಿಜಾಯತೇ ||

ಅಥವಾ ಯೋಗಿನಾಮೇವ ಕುಲೇ ಭವತಿ ಧೀಮತಾಮ್ |
ಏತದ್ಧಿ ದುರ್ಲಭತರಂ ಲೋಕೇ ಜನ್ಮ ಯದೀದೃಶಮ್ ||

ಸ|| ಅಥವಾ ಧೀಮತಾಮ್ ಯೋಗಿನಾಂ ಕುಲೇ ಏವ ಭವತಿ ! ಈದೃಶಮ್ ಜನ್ಮ ಯತ್ ಏತತ್ ಹಿ ಲೋಕೇ ದುರ್ಲಭತರಮ್ |

ತತ್ರ ಸಂ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಯೋಗಂ ಲಭತೇ ಪೌರ್ವ ದೈಹಿಕಮ್ |
ಯತತೇ ಚ ತತೋ ಭೂಯಸಂಸಿದ್ಧೌ ಕುರುನನ್ದನ ||

ಸ|| ಹೇ ಕುರುನನ್ದನ ! ತತ್ರ ಪೌರ್ವದೇಹಿಕಂ ತಂ ಬುದ್ಧಿಸಂಯೋಗಮ್ ಲಭತೇ | ತತಃ ಭೂಯಃ ಸಂಸಿದ್ಧೌ ಯತತೇ ಚ |

ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸೇನ ತೈನೇವ ಹ್ರಿಯತೇ ಹ್ಯವಶೋsಪಿ ಸಃ |
ಜಿಜ್ಞಾಸುರಪಿ ಯೋಗಸ್ಯ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಾತಿವರ್ತತೇ ||

ಸ|| ಸಃ ಅವಶಃ ಅಪಿ ತೇನ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸೇನ ಏವ ಹ್ರಿಯತೇಹಿ | ಯೋಗಸ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸುಃ ಅಪಿ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಂ ಅತಿವರ್ತತೇ ||

ಪ್ರಯತ್ನಾದ್ಯತಮಾನಸ್ತು ಯೋಗೀ ಸಂಶುದ್ಧಕಿಲ್ಬಿಷಃ |
ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಸಿದ್ಧಿಸ್ತತೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್||

ಸ|| ಪ್ರಯತ್ನಾತ್ ಯತಮಾನಃ ಯೋಗೀತು ಸಂಶುದ್ಧಕಿಲ್ಬಿಷಃ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಸಿದ್ಧಿಃ ತತಃ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಯಾತಿ ||

ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋಧಿಕೋ ಯೋಗೀ ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋsಪಿ ಮತೋsಧಿಕಃ |
ಕರ್ಮಿಭ್ಯಾಶ್ಚಾಧಿಕೋ ಯೋಗೀ ತಸ್ಮಾದ್ಯೋಗೀ ಭವಾರ್ಜುನ ||

ಸ|| ಹೇ ಅರ್ಜುನ ! ಯೋಗೀ ತಪಸ್ವಿಭ್ಯಃ ಅಧಿಕಃ | ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯಃ ಅಪಿ ಅಧಿಕಃ ಮತಃ | ಯೋಗಿ ಕರ್ಮಿಭ್ಯಃ ಚ ಅಧಿಕಃ | ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗೀ ಭವ |

ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತೇನಾನ್ತರಾತ್ಮನಾ |
ಶ್ರದ್ಧವಾನ್ ಭಜತೇ ಯೊ ಮಾಂ ಸ ಮೇ ಯುಕ್ತತಮೋ ಮತಃ ||

ಸ|| ಸರ್ವೇಷಾಂ ಯೋಗಿನಾಮ್ ಅಪಿ ಯಃ ಮದ್ಗತೇನ ಅಂತರಾತ್ಮನಾ ಶ್ರದ್ಧವಾನ್ ಮಾಂ ಭಜತೇ ಸಃ ಯುಕ್ತತಮಃ (ಇತಿ) ಮೇ ಮತಿಃ ||

ಓಮ್
ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ ಆತ್ಮಸಂಯಮಯೋಗೋ ನಾಮ
ಷಷ್ಠೋಧ್ಯಾಯಃ ||

 

 

|| om tat sat ||