Bhagavadgita !

Chapter 7

Gnyana Vignyana yoga !

ಭಗವದ್ಗೀತ
ಏಡವ ಅಧ್ಯಾಯಮು
ವಿಜ್ಞಾನಯೋಗಮು

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ

ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತ ಮನಾಃ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಞ್ಜನ್ಮದಾಶ್ರಯಃ|
ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ಜ್ಞಾಸ್ಯಸಿ ತತ್ ಶೃಣು||

ಸ|| ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ಮಯಿ ಆಸಕ್ತಮನಾಃ ಮದಾಶ್ರಯಃ ಯೋಗಂ ಯುಞ್ಜನ್ ಮಾಂ ಅಸಂಶಯಮ್ ಸಮಗ್ರಂ ಯಥಾ ಜ್ಞಾಸ್ಯಸಿ ತತ್ ಶೃಣು ||

ಜ್ಞಾನಂ ತೇ ಅಹಂ ಸವಿಜ್ಞಾನಂ ಇದಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯಶೇಷತಃ|
ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ನೇಹ ಭೂಯೋ ನ್ಯಜ್ಞಾsತವ್ಯಮವಶಿಷ್ಯತೇ ||

ಸ|| ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಇಹ ಭೂಯಃ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ಅನ್ಯತ್ ನ ಅವಶಿಷ್ಯತೇ ಇದಂ ಸವಿಜ್ಞಾನಮ್ ಜ್ಞಾನಮ್ ಅಶೇಷತಃ ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ||

ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿದ್ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ |
ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ಮಾಂ ವೇತ್ತಿ ತತ್ತ್ವತಃ||

ಸ|| ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿತ್ ಸಿದ್ಧಯೇ ಯತತಿ | ಯತತಾನಾಂ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಅಪಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಮಾಂ ತತ್ತ್ವತಃ ವೇತ್ತಿ ||

ಭೂಮಿರಾಪೋsನಲೋ ವಾಯುಃ ಖಂ ಮನೋಬುದ್ಧಿರೇವಚ |
ಅಹಂಕಾರ ಇತೀಯಂ ಮೇ ಭಿನ್ನಾ ಪ್ರಕೃತಿರಷ್ಟಧಾ ||

ಸ|| ಭೂಮಿಃ ಆಪಃ ಅನಲಃ ಖಮ್ ಮನಃ ಬುದ್ಧಿಃ ಅಹಂಕಾರ ಏವಚ ಇತಿ ಮೇ ಇಯಂ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಅಷ್ಟಧಾ ಭಿನ್ನಾ ||

ಅಪರೇಯಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಾಮ್|
ಜೀವಭೂತಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್ ||

ಸ|| ಮಹಾಬಾಹೋ ಇಯಂ ಅಪರಾ ಇತಃ ತು ಅನ್ಯಾಂ ಯಯಾ ಇದಂ ಜಗತ್ ಧಾರ್ಯತೇ (ತಾಮ್) ಜೀವಭೂತಾಮ್ ಮೇ ಪ್ರಕೃತಿಮ್ ಪರಾಂ ವಿತ್ಥಿ ||

ಏತದ್ಯೋನೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಾಣೀತ್ಯುಪಧಾರಯ |
ಅಹಂ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಳಯಸ್ತಥಾ ||

ಸ|| ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ತದ್ಯೋನೀನಿ ಇತಿ ಉಪಧಾರಯ | ಅಹಮ್ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪಭವಃ ತಥಾ ಪ್ರಳಯಃ ||

ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತ್ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ |
ಮಯಿ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿ ಗಣಾಇವ||

ಸ|| ಹೇ ಧನಂಜಯ ! ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಪಿ ನ ಅಸ್ತಿ | ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣಾಇವ ಮಯಿ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರೋತಮ್ ||

ರಸೋsಹಮಪ್ಸು ಕೌನ್ತೇಯ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಯೋಃ|
ಪ್ರಣವಃ ಸರ್ವ ವೇದೇಷು ಶಬ್ದಃ ಖೇ ಪೌರುಷಂ ನೃಷು||

ಸ|| ಹೇ ಕೌನ್ತೇಯ ! ಅಪ್ಸು ರಸಃ| ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಯೋಃ ಪಭಾ| ಸರ್ವವೇದೇಷು ಪ್ರಣವಃ |ಖೇ ಶಬ್ದಃ | ನೃಷು ಪೌರುಷಂ ಅಪಿ |

ಪುಣ್ಯೋ ಗನ್ಧಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಚ ತೇಜಶಾಸ್ಮಿ ವಿಭಾವಸೌ |
ಜೀವನಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತಪಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತಪಸ್ವಿಷು||

ಸ|| ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಪುಣ್ಯಃ ಗನ್ಧಃ ಚ | ವಿಭಾವಸೌ ತೇಜಃ ಚ ಅಸ್ಮಿ | ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಜೀವನಮ್ ! ತಪಸ್ವಿಷು ತಪಃ ಚ ಅಸ್ಮಿ|

ಬೀಜಂ ಮಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥ ಸನಾತನಮ್|
ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿ ಮತಾಮಸ್ಮಿ ತೇಜಸ್ತೇಜಸ್ವಿನಾಮಹಮ್ ||

ಸ|| ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ಮಾಮ್ ಸರ್ವ ಭೂತಾನಾಂ ಸನಾತನಮ್ ಬೀಜಃ ವಿದ್ಧಿ |ಹಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ಬುದ್ಧಿಃ | ತೇಜಸ್ವಿನಾಂ ತೇಜಃ ಅಸ್ಮಿ |

ಬಲಂ ಬಲವತಾಂ ಚಾಹಂ ಕಾಮರಾಗವಿವರ್ಜಿತಮ್|
ಧರ್ನಾವಿರುದ್ಧೋ ಭೂತೇಷು ಕಾಮೋsಸ್ಮಿ ಭರತರ್ಷಭ ||

ಸ|| ಭರತರ್ಷಭ ! ಅಹಂ ಬಲವತಾಮ್ ಕಾಮರಾಗ ವಿವರ್ಜಿತಮ್ ಬಲಮ್ | ಭೂತೇಷು ಧರ್ಮಾವಿರುದ್ಧಃ ಕಾಮಃ ಅಸ್ಮಿ ||

ಯೇ ಚೈವ ಸಾತ್ವಿಕಾ ಭಾವಾ ರಾಜಸಾ ಸ್ತಾಮಸಾಶ್ಚಯೇ |
ಮತ್ತ ಏವೇತಿ ತಾನ್ವಿದ್ಧಿ ನ ತ್ವಹಂ ತೇಷು ತೇ ಮಯಿ ||

ಸ|| ಸಾತ್ವಿಕಾಃ ಭಾವಾಃ ಯೇ ರಾಜಸಾಃ ಚ ತಾಮಸಾಃ ಚ ಯೇ ತಾನ್ ಮತ್ತಃ ಏವ ಇತಿ ವಿದ್ಧಿ | ತು ತೇಷು ಅಹಮ್ ನ |ತೇ ಮಯಿ ಸನ್ತಿ |

ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣಮಯೈರ್ಭಾವೈಭಿಃ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ |
ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಮಾಮೇಭ್ಯಃ ಪರಮವ್ಯಯಮ್ ||

ಸ|| ಏಭಿಃ ತ್ರಿಭಿಃ ಗುಣಮಯೈಃಭಾವೈಭಿಃ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಜಗತ್ ಮೋಹಿತಂ |ಏಭ್ಯಃ ಪರಂ ಅವ್ಯಯಮ್ ಮಾಂ ನ ಅಭಿಜಾನಾತಿ |

ದೇವೀ ಹ್ಯೇಷಾಗುಣಮಯೀ ಮಮ ಮಾಯ ದುರತ್ಯಯಾ |
ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯನ್ತೇ ಮಯಾಮೇತಾಂ ತರನ್ತಿ ತೇ ||

ಸ|| ಹಿ ದೇವೀ ಗುಣಮಯೀ ಏಷಾ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯಾ | ಮಾಂ ಏವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯನ್ತೇ ತೇ ಏತಾಮ್ ಮಾಯಾಂ ತರನ್ತಿ ||

ನ ಮಾಂ ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಮೂಢಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯನ್ತೇ ನರಾಧಮಾಃ|
ಮಾಯಯಾsಪಹೃತ ಜ್ಞಾನಾ ಅಸುರಂ ಭಾವಮಾಶ್ರಿತಾಃ ||

ಸ|| ದುಷ್ಕೃತಿನಂ ಮೂಢಾಃ ಮಾಯಯಾ ಅಪಹೃತ ಜ್ಞಾನಾಃ |ಅಸುರಂ ಭಾವಂ ಆಶ್ರಿತಾಃ |ನರಾಧಮಾಃ ಮಾಮ್ ನ ಪ್ರಪದ್ಯನ್ತೇ ||

ಚತುರ್ವಿಧಾ ಭಜನ್ತೇ ಮಾಂ ಜನಾಃ ಸುಕೃತಿನೋsರ್ಜುನ |
ಆರ್ತೋ ಜಿಜ್ಞಾಸುರರ್ಥಾರೀ ಜ್ಞಾನೀ ಚ ಭರತರ್ಷಭ ||

ಸ|| ಭರತರ್ಷಭ ! ಆರ್ತಃ ಜಿಜ್ಞಾಸುಃ ಅರ್ಥಾರ್ಥೀ ಜ್ಞಾನೀ ಚ ಚತುರ್ವಿಧಾಃ ಸುಕೃತಿನಃ ಜನಾಃ ಮಾಮ್ ಭಜನ್ತೇ ||

ತೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನೀ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಏಕಭಕ್ತಿರ್ವಿಶಿಷ್ಯತೇ |
ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋsತ್ಯರ್ಥಮಹಂ ಸ ಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯಃ ||

ಸ|| ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಃ ಏಕ ಭಕ್ತಃ ಜ್ಞಾನೀ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ | ಜ್ಞಾನಿನಃ ಅಹಂ ಅತ್ಯರ್ಥಮ್ಪ್ರಿಯಃ ಹಿ ! ಸಃ ಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯಃ ||

ಉದಾರಾಃ ಸರ್ವ ಏವೈತೇ ಜ್ಞಾನೀತ್ವಾತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಮ್ |
ಆಸ್ಥಿತಃ ಸ ಹಿಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಮಾಮೇವಾನುತ್ತಮಾಂ ಗತಿಮ್ ||

ಸ|| ಏತೇ ಸರ್ವೇ ಉದಾರಾಃ ಏವ | ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ ಏವ ಇತಿ ಮೇ ಮತಃ|ಹಿ ಸಃ ಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ (ಸನ್) ಮಾಂಏವ ಅನುತ್ತಮಾಮ್ ಗತಿಂ ಆಸ್ಥಿತಃ ||

ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮನ್ತೇ ಜ್ಞಾನವಾನ್ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೇ |
ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮಾ ದುರ್ಲಭಃ ||

ಸ|| ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮ್ ಅನ್ತೇ ಜ್ಞಾನವಾನ್ (ಸನ್) ಸರ್ವಂ ವಾಸುದೇವಃ ಇತಿ ಮಾಮ್ ಪ್ರಪದ್ಯತೇ | ಸಃ ಮಹಾತ್ಮಾ ಸುದುರ್ಲಭಃ |

ಕಾಮೈಸ್ತೆಸ್ತೆರ್ಹೃತಜ್ಞಾನಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯನ್ತೇsನ್ಯದೇವತಾಃ |
ತಂ ತಂ ನಿಯಮಾಸ್ಥಾಯ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ನಿಯತಾಸ್ಸ್ವಯಾ ||

ಸ|| ಸ್ವಯಾ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ನಿಯತಾಃ ತೈಃ ತೈಃ ಕಾಮೈಃ ಹೃತಜ್ಞಾನಾಃ ತಂ ತಂ ನಿಯಮಮ್ ಅಸ್ಥಾಯ ಅನ್ಯದೇವತಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯನ್ತೇ ||

ಯೋ ಯೋ ಯಾಂ ಯಾಂ ತನುಂ ಭಕ್ತಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾರ್ಚಿತುಮಿಚ್ಛತಿ |
ತಸ್ಯ ತಸ್ಯಚಲಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಾಮೇವ ವಿದಧಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಸ|| ಯಃ ಯಃ ಭಕ್ತಃ ಯಾಮ್ ಯಾಮ್ ತನುಂ ಸ್ರದ್ಧಯಾ ಅರ್ಚಿತುಂ ಇಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾಮ್ ಅಚಲಾಮ್ ವಿದಧಾಮಿ ||

ಸ ತಯಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯುಕ್ತಃ ತಸ್ಯಾರಾಧನ ಮೀಹತೇ |
ಲಭತೇ ಚ ತತಃ ಕಾಮಾನ್ ಮಯೈವ ವಿಹಿತಾನ್ ಹಿ ತಾನ್ ||

ಸ|| ಸಃ ತಯಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ತಸ್ಯ ಆರಾಧನಮ್ ಈಹತೇ |ಮಯಾ ಏವ ವಿಹಿತಾನ್ ತಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಹಿ ತತಃ ಲಭತೇ ||

ಅನ್ತವತ್ತು ಫಲಂ ತೇಷಾಂ ತದ್ಭವತ್ಯಲ್ಪಮೇಧಸಾಮ್ |
ದೇವಾನ್ ದೇವಯಜೋ ಯಾನ್ತಿ ಮದ್ಭಕ್ತಾ ಯಾನ್ತಿ ಮಾಮಪಿ ||

ಸ||| ಅಲ್ಪಮೇಧಸಾಮ್ ತೇಷಾಮ್ ತತ್ ಫಲಮ್ ತು ಅನ್ತವತ್ ಭವತಿ | ದೇವ ಯಜಃ ದೇವಾನ್ ಯಾನ್ತಿ | ಮದ್ಭಕ್ತಾಃ ಆಮ್ ಅಪಿ ಯಾನ್ತಿ |

ಅವ್ಯಕ್ತಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಪನ್ನಂ ಮನ್ಯನ್ತೇ ಮಾಮಬುದ್ಧಯಃ |
ಪರಂ ಭಾವಮಜಾನನ್ತೋ ಮಮಾವ್ಯಯಮನುತ್ತಮಮ್ ||

ಸ|| ಅವ್ಯಯಮ್ ಅನುತ್ತಮಮ್ ಪರಂ ಮಮ ಭಾವಂ ಅಜಾನನ್ತಃ ಅಬುದ್ಧಯಃ ಅವ್ಯಕ್ತಮ್ ಮಾಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಆಪನ್ನಮ್ ಮನ್ಯತೇ ||

ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯೋಗಮಾಯಾಸಮಾವೃತಃ |
ಮೂಢೋsಯಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಲೋಕೋ ಮಾಮಜಮವ್ಯಯಮ್ ||

ಸ|| ಯೋಗಮಾಯಾ ಸಮಾವೃತಃ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಃ ನ| ಮೂಢಃ ಅಯಂ ಲೋಕಃ ಮಾಮ್ ಅಜಮ್ ಅವ್ಯಯಮ್ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ||

ವೇದಾಹಂ ಸಮತೀತಾನಿ ವರ್ತಮಾನಾನಿ ಚಾರ್ಜುನ |
ಭವಿಷ್ಯಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಮಾಂ ತು ವೇದ ನ ಕಶ್ಚನ ||

ಸ|| ಹೇ ಅರ್ಜುನಾ! ಅಹಮ್ ಸಮತೀತಾನಿ ವರ್ತಮಾನಾನಿ ಚ ಭವಿಷ್ಯಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ವೇದ | ಮಾಂತು ಕಶ್ಚನ ನ ವೇದ ||

ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಸಮುತ್ಥೇನ ದ್ವನ್ದ್ವಮೋಹೇನ ಭಾರತ |
ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಸಮ್ಮೋಹಂ ಸರ್ಗೇ ಯಾನ್ತಿ ಪರಂತಪ ||

ಸ|| ಹೇ ಪರನ್ತಪ ! ಭಾರತ ! ಸರ್ಗೇ ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಸಮುತ್ಥೇನ ದ್ವನ್ದ್ವ ಮೋಹೇನ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಸಮ್ಮೋಹಮ್ ಯಾನ್ತಿ ||

ಯೇಷಾಮ್ ತ್ವನ್ತಗತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಮ್ |
ತೇ ದ್ವನ್ದ್ವ ಮೋಹನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಭಜನ್ತೇ ಮಾಂ ದೃಢವ್ರತಾಃ ||

ಸ||ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ ಏಷಾಂ ಜನಾನಾಂ ಅನ್ತಗತಮ್ ತೇ ದ್ವನ್ದ್ವಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಧೃಢವ್ರತಾಃ ಮಾಂ ಭಜನ್ತೇ ||

ಜರಾಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಮಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯತನ್ತಿ ಯೇ|
ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ವಿದುಃ ಕೃತ್ಸ್ನಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕರ್ಮ ಚಾಖಿಲಮ್ ||

ಸ|| ಯೇ ಜರಾಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಮಾಮ್ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ತೇ ಕೃತ್ಸ್ನಮ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಅಖಿಲಂ ಕರ್ಮ ಚ ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದುಃ ||

ಸಾಧಿಭೂತಾಧಿದೈವಂ ಮಾಂ ಸಾಧಿಯಜ್ಞಂ ಚ ಯೇ ವಿದುಃ |
ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇsಪಿ ಚ ಮಾಂ ತೇ ವಿದುರ್ಯುಕ್ತಚೇತಸಃ ||

ಸ|| ಯೇ ಸ ಅಧಿಭೂತಾಧಿದೈವಮ್ ಸ ಅಧಿಯಜ್ಞಂ ಚ ಮಾಮ್ ವಿದುಃ ತೇ ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇ ಅಪಿ ಚ ಯುಕ್ತ ಚೇತಸಃ ಮಾಮ್ ವಿದುಃ ||

ಓಮ್
ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ವಿಜ್ಞಾನಯೋಗೋ ನಾಮ
ಸಪ್ತಮೋsಧ್ಯಾಯಃ ||

 

|| om tat sat ||