Bhagavadgita !

Chapter 8

Akshara Parabrahma Yoga !

ಭಗವದ್ಗೀತ
ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯಃ
ಅಕ್ಷರಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗಮು

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ:

ಕಿಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ |
ಅಧಿಭೂತಂ ಚ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಧಿದೈವಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೇ ||
ಅಧಿಯಜ್ಞಃ ಕಥಂ ಕೋ ಅತ್ರ ದೇಹೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಮಧುಸೂದನ|
ಪ್ರಾಯಾಣಕಾಲೇ ಚ ಕ್ಥಂ ಜ್ಞೇಯೋsಸಿ ನಿಯತಾತ್ಮಭಿಃ ||

ಸ|| ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ! ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಂ? ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕಿಂ? ಕರ್ಮ ಕಿಂ? ಅಧಿಭೂತಂ ಚ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ? ಅಧಿದೈವಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೇ ? ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ! ಅಸ್ಮಿನ್ ದೇಹೇ ಅಧಿಯಜ್ಞಃ ಕಃ? ಅತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇಚ ನಿಯತಾತ್ಮಭಿಃ ಕಥಂ (ತ್ವಂ) ಜ್ಞೇಯಃ ಅಸಿ ||

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ:

ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಸ್ವಭಾವೋ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಮುಚ್ಯತೇ|
ಭೂತಭಾವೋದ್ಭವಕರೋ ವಿಸರ್ಗಃ ಕರ್ಮಸಂಜ್ಞಿತಃ ||

ಸ|| ಪರಮಂ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಭಾವಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಉಚ್ಯತೇ | ಭೂತಭಾವೋದ್ಭವಕರಃ ವಿಸರ್ಗಃ ಕರ್ಮಸಂಜ್ಞಿತಃ||

ಅಧಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋ ಭಾವಃ ಪುರುಷಾಶ್ಚಾಧಿದೈವತಮ್ |
ಅಧಿಯಜ್ಞೋsಹಮೇವಾತ್ರ ದೇಹೇ ದೇಹಭೃತಾಂ ವರ||

ಸ|| ದೇಹಭೃತಾಂ ವರ ( ಹೇ ಅರ್ಜುನ) ಕ್ಷರಃ ಭಾವಃ ಅಧಿಭೂತಂ ( ಇತಿ ಕಥಿತಃ)| ಪುರುಷಃ ಚ | ಅಧಿದೈವಂ ಚ| ಅತ್ರ ದೇಹೇ ಅಹಮೇವ ಅಧಿಯಜ್ಞಃ ||

ಅನ್ತಕಾಲೇಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರನ್ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇಬರಮ್|
ಯಃ ಪ್ರಯಾತಿ ಸ ಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸಂಶಯಃ||

ಸ|| ಯಃ ಅನ್ತಕಾಲೇಚ ಮಾಂ ಏವ ಸ್ಮರನ್ ಕಲೇಬರಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಃ ಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ | ಅತ್ರ ಅಂಶಯಃ ನ ಅಸ್ಥಿ||

ಯಂ ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ಭಾವಂ ತ್ಯಜತ್ಯನ್ತೇ ಕಲೇಬರಂ|
ತಂ ತಮೇವೈತಿ ಕೌನ್ತೇಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತಃ ||

ಸ|| ಹೇ ಕೌನ್ತೇಯ ! ಅನ್ತೇ ಯಂ ಯಂ ವಾಪಿ ಭಾವಮ್ ಸ್ಮರನ್ ಕಲೇಬರಂ ತ್ಯಜತಿ (ಸಃ) ಸದಾ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತಃ ತಂ ತಂ ಏವ ಏತಿ ||

ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಷುಕಾಲೇಷು ಮಾಮನುಸ್ಮರಯುಧ್ಯ ಚ |
ಮಯ್ಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿಃ ಮಾಮೇವೈಷ್ಯಸ್ಯಸಂಶಯಃ ||

ಸ|| ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಷು ಮಾಅಂ ಅನು ಸ್ಮರ | ಯುಧ್ಯ ಚ | ಮಯಿ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿಃ ಮಾಂ ಏವ ಏಷ್ಯಸಿ | ಅಸಂಶಯಃ |

ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ ನಾನ್ಯಗಾಮಿನಾ |
ಪರಮಂ ಪುರುಷಂ ದಿವ್ಯಂ ಯಾತಿ ಪಾರ್ಥಾನುಚಿನ್ತಯನ್ ||

ಸ|| ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೇನ ಅನ್ಯ ಗಾಮಿನಾ ಚೇತಸಾ ದಿವ್ಯಂ ಪರಮಮ್ ಪುರುಷಂ ಅನುಚಿನ್ತಯನ್ ( ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಏವ) ಯಾತಿ ||

ಕವಿಂ ಪುರಾಣಮನುಶಾಸಿತಾರ
ಮನೋರಣೀಯಾಂಸಮನುಸ್ಮರೇದ್ಯಃ|
ಸರ್ವಸ್ಯಧಾತಾರಮಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಂ
ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ ||
ಪ್ರಾಯಾಣಕಾಲೇ ಮನಸಾsಚಲೇನ
ಭಕ್ತ್ಯ ಯುಕ್ತೋ ಯೋಗಬಲೇನ ಚೈವ|
ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಾಣಮಾವೇಸ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್
ಸ ತಂ ಪರಂ ಪುರುಷಂ ಉಪೇತಿ ದಿವ್ಯಂ||

ಸ|| ಯಃ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇ ಯೋಗಬಲೇನ ಪ್ರಾಣಂ ಭೃವೋಃ ಮಧ್ಯೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಆವೇಶ್ಯ ಚ ಕವಿಂ ಪುರಾಣಂ ಅನುಶಾಸಿತಾರಂ ಅಣೋಃ ಅಣೀಯಾಂಸಮ್ ಸರ್ವಸ್ಯ ಧಾತಾರಮ್ ಅಚಿನ್ತ್ಯ ರೂಪಮ್ ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಣಂ ತಮಸಂ ಪರಸ್ತಾತ್ ಪುರುಷಂ ಅಚಲೇನ ಮನಸಾ ಅನುಸ್ಮರೇತ್ ಸಃ ದಿವ್ಯಂ ಪರಂ ತಂ ಏವ ಉಪೈತಿ ||

ಯದಕ್ಷರಂ ವೇದ ವಿದೋ ವದನ್ತಿ
ವಿಶನ್ತಿ ಯದ್ಯತಯೋ ವೀತರಾಗಾಃ|
ಯದಿಚ್ಛನ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರನ್ತಿ
ತತ್ತೇಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೇ ||

ಸ|| ವೇದ ವಿದಃ ಯತ್ ಅಕ್ಷರಂ ವದನ್ತಿ ವೀತರಾಗಾಃ ಯತಯಃ ಯತ್ ವೀಸನ್ತಿ ಯತ್ ಇಚ್ಛನ್ತಃ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರನ್ತಿ ತತ್ ಪದಂ ತೇ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೇ ||

ಸರ್ವದ್ವಾರಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಮನೋ ಹೃದಿನಿರುಧ್ಯಚ |
ಮೂರ್ಧ್ನ್ಯಾಧಾಯಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಮಾಸ್ಥಿತೋ ಯೋಗಧಾರಣಾಮ್||
ಓಮ್ ಇತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರನ್ಮಾಮನುಸ್ಮರನ್ |
ಯಃ ಪ್ರಯಾತಿ ತ್ಯಜನ್ ದೇಹಂ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್||

ಸ|| ಯಃ ಸರ್ವದ್ವಾರಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಮನಃ ಹೃದಿ ನಿರುಧ್ಯ ಚ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಪ್ರಾಣಮ್ ಆಧಾಯ ಆತ್ಮನಃ ಯೋಗಧಾರಿಣಾಮ್ ಆಸ್ಥಿತಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಓಂ ಇತಿ ಏಕಾಕ್ಷರಮ್ ವ್ಯಾಹರನ್ ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರನ್ ದೇಹನ್ ತ್ಯಜನ್ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಃ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ಯಾತಿ ||

ಅನನ್ಯಚೇತಾಃ ಸತತಂ ಯೋಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ|
ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭಃ ಪಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ ||

ಸ|| ಪಾರ್ಥಾ | ಯಃ ಅನನ್ಯ ಚೇತಾಃ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಶಃ ಸತತಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಅಹಂ ಸುಲಭಃ ||

ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಮಶಾಶ್ವತಮ್ |
ನಾಪ್ನುವನ್ತಿ ಮಾಹಾತ್ಮಾನಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್||

ಸ|| ಪರಮಾಂ ಸಂಸಿದ್ದಿಮ್ ( ಮೋಕ್ಷಂ ) ಗತಾಃ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಮಾಂ ಪುನಃ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ಜನ್ಮ ನ ಆಪ್ನುವನ್ತಿ ||

ಅಬ್ರಹ್ಮಭವನಾಲ್ಲೋಕಾಃ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋsರ್ಜುನ |
ಮಾಮುಪೇತ್ಯತು ಕೌನ್ತೇಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೇ ||

ಸ|| ಹೇ ಅರ್ಜುನ! ಆಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾಲ್ಲೋಕಾಃ ಪುನರಾವರ್ತಿನಃ ಮಾಂ ಉಪೇತ್ಯ ತು ಕೌನ್ತೇಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೇ ||

ಸಹಸ್ರಯುಗಪರ್ಯನ್ತಂ ಅಹರ್ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದುಃ|
ರಾತ್ರಿಂ ಯುಗಸಹಸ್ರಾನ್ತಾಂ ತೇsಹೋರಾತ್ರವಿದೋ ಜನಾಃ ||

ಸ|| ಏ ಜನಾಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಯತ್ ಅಹಃ (ತಂ) ಸಹಸ್ರಯುಗ ಪರ್ಯನ್ತಂ ವಿದುಃ ತೇ ಅಹೋರಾತ್ರವಿದಃ ||

ಅವ್ಯಕ್ತಾದ್ವ್ಯಕ್ತಯಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಭವನ್ತ್ಯಹರಾಗಮೇ |
ರಾತ್ರ್ಯಾಗಮೇ ಪ್ರಲೀಯನ್ತೇ ತತ್ರೈವಾವ್ಯಕ್ತ ಸಂಜ್ಞಕೇ ||

ಸ|| ಅಹಃ ಆಗಮೇ ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸರ್ವಾಃ ವ್ಯಕ್ತಯಃ ಪ್ರಭವನ್ತಿ | ರಾತ್ರಿ ಆಗಮೇ ಅವ್ಯಕ್ತಸಂಜ್ಞಕೇ ತತ್ರೈವ ಪ್ರಲೀಯನ್ತೇ ||

ಭೂತಗ್ರಾಮಃ ಸ ಏವಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಲೀಯತೇ|
ರಾತ್ರ್ಯಾಗಮೇ ಅವಶಃ ಪಾರ್ಥ ಪ್ರಭವತ್ಯಹರಾಗಮೇ ||

ಸ||ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ಸ ಏವ ಅಯಂ ಭೂತಗ್ರಾಮಃ ಅವಶಃ ಭೂತ್ವಾ ಭೂತ್ವಾ ರಾತ್ರಿ ಆಗಮೇ ಪ್ರಲೀಯತೇ ( ಪುನಃ) ಅಹಃ ಆಗಮೇ ಪ್ರಭವತಿ ||

ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತು ಭಾವೋsನ್ಯೋ ಅವ್ಯಕ್ತೋsವ್ಯಕಾತ್ಸನಾತನಃ |
ಯಸ್ಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನಶ್ಯತ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ ||

ಸ|| ಯಃ ಭಾವಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್ತು ಅನ್ಯಃ ಪರಃ ಸನಾತನಃ ಸಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಶ್ಯತ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ ||

ಅವ್ಯಕ್ತೋಕ್ಷರ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಸಮಾಹುಃ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್|
ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನನಿವರ್ತನ್ತೇ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ ||

ಸ|| (ಯಃ ) ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಅಕ್ಷರ ಇತಿ ಉಕ್ತಃ ತಂಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ಆಹುಃ | ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ನಿವರ್ತನ್ತೇ ತತ್ ಮಮ ಪರಮಂ ಧಾಮ ||

ಪುರುಷಃ ಸ ಪಾರ್ಥ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಲಭ್ಯಸ್ತ್ವನನ್ಯಯಾ |
ಯಸ್ಯಾನ್ತಃಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಮ್||

ಸ||ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ಭೂತಾನಿ ಯಸ್ಯ ಅನ್ತಃ ಸ್ಥಾನಿ ಯೇನ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ತತಮ್ ಸಃಪರಃ ಪುರುಷಃ
ಅನನ್ಯಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಲಭ್ಯಃ ||

ಯತ್ರಕಾಲೇ ತ್ವನಾವೃತ್ತಿಂ ಆವೃತ್ತಿಂ ಚೈವ ಯೋಗಿನಃ |
ಪ್ರಯಾತಾ ಯಾನ್ತಿ ತಂ ಕಾಲಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭರತರ್ಷಭ ||

ಸ|| ಹೇ ಭರತರ್ಷಭ ! ಯತ್ರಕಾಲೇ ಪ್ರಯಾತಾಃ ಯೋಗಿನಃ ಅನಾವೃತ್ತಿಂತು ಆವೃತ್ತಿಂ ಚ ಏವ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಂ ಯಾನ್ತಿ ತಂ ಕಾಲಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ||

ಅಗ್ನಿಜ್ಯೋತಿರಹಶ್ಶುಕ್ಲ ಷ್ಷಣ್ಮಾಸಾ ಉತ್ತರಾಯಣಮ್ |
ತತ್ರ ಪ್ರಯಾತಾ ಗಚ್ಛನ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ಜನಾಃ ||

ಸ|| ಅಗ್ನಿಃ ಜ್ಯೋತಿಃ ಅಹಃ ಶುಕ್ಲಃ ಷಣ್ಮಾಸಾಃ ಉತ್ತರಾಯಣಂ ( ಯತ್ರ ಸನ್ತಿ) ತತ್ರ ಪ್ರಯಾತಾಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಃ ಜನಾಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಚ್ಛನ್ತಿ ||

ಧೂಮೋರಾತ್ರಿಃ ತದಾ ಕೃಷ್ಣ ಷ್ಷಣ್ಮಾಸಾ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣಮ್|
ತತ್ರ ಚಾನ್ದ್ರಮಸಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಯೋಗೀ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿವರ್ತತೇ ||

ಸ|| ಧೂಮಃ ರಾತ್ರಿಃ ತಥಾ ಷಣ್ಮಾಸಾಃ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಮ್ (ಯತ್ರ ಸನ್ತಿ) ತತ್ರ ಯೋಗೀ ಚಾನ್ದ್ರಮಸಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ (ಪುನಃ) ನಿವರ್ತತೇ ||

ಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣೇ ಗತೀ ಹ್ಯೇತೇ ಜಗತಃ ಶಾಶ್ವತೇ ಮತೇ |
ಏಕಯಾಯತ್ಯನಾವೃತಿಮನ್ಯಯಾ ಆವರ್ತತೇ ಪುನಃ ||

ಸ|| ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣೇ ಏತೇ ಗತೀ ಹಿ ಜಗತಃ ಶಾಶ್ವತೇ ಮತೇ ಏಕಯಾ ಅನಾವೃತ್ತಿಂ ಯಾತಿ | ಅನ್ಯಯಾ ಪುನಃ ಆವರ್ತತೇ|

ನೈತೇ ಸೃತೀ ಪಾರ್ಥ ಜಾನನ್ಯೋಗೀ ಮುಹ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಷು ಯೋಗಯುಕ್ತೋಭವಾರ್ಜುನ ||

ಸ|| ಹೇ ಅರ್ಜುನಾ! ಏತೇ ಸೃತೀ ಜಾನನ್ ಯೋಗೀ ಕಶ್ಚನ ನ ಮುಹ್ಯತಿ |ತಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಜುನ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಷು ಯೊಗಯುಕ್ತಃ ಭವ ||

ವೇದೇಷುಯಜ್ಞೇಷು ತಪಸ್ಸು ಚೈವ
ದಾನೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಪ್ರದಿಷ್ಠಂ|
ಅತ್ಯೇತಿ ತತ್ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿದಿತ್ವಾ
ಯೋಗೀ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಮುಪೈತಿ ಚಾದ್ಯಮ್||

ಸ|| ಯೋಗೀ ಇದಂ ವಿದಿತ್ವಾ ವೇದೇಷು ಯಜ್ಞೇಷು ದಾನೇಷು ತಪಃಸು ಚ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಫಲಮ್ ಪ್ರದಿಷ್ಟಮ್ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಅತ್ಯೇತಿ ಚ ಆದ್ಯಂ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಮ್ ಉಪೈತಿ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ಅಕ್ಷರಪರಬ್ರಹ್ಮಯೋಗೋನಾಮ
ಅಷ್ಟಮೋsಧ್ಯಾಯಃ
ಓಂ ತತ್ ಸತ್

 

|| om tat sat ||