Bhagavadgita !

Chapter 9

Rajavidya Rajaguhya Yoga !

ಓಮ್
ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತ
ನವಮಾಧ್ಯಾಯಃ
ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಯೋಗಮು.

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ:

ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನಸೂಯವೇ|
ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಸಹಿತಂ ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇsಶುಭಾತ್||1||

ಸ|| ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಅಶುಭಾತ್ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ (ತತ್) ಗುಹ್ಯತಮಂ ವಿಜ್ಞಾನಸಹಿತಮ್ ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ತೇ ಅನಸೂಯವೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ||

ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮಿದಮುತ್ತಮಮ್|
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಮ್||2||

ಸ|| ಇದಂ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಉತ್ತಮಮ್ ಪವಿತ್ರಮ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಮ್ ಧರ್ಮ್ಯಮ್ ಕರ್ತುಮ್ ಸುಸುಖಮ್ ಅವ್ಯಯಮ್ ||

ಅಶ್ರದ್ಧದಾನಾಃ ಪುರುಷಾ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರನ್ತಪ|
ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತನ್ತೇ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರವರ್ತ್ಮನಿ||3||

ಸ|| ಹೇ ಪರನ್ತಪ! ಅಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಅಶ್ರದ್ಧದಾನಾಃ ಪುರುಷಾಃ ಮಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರವರ್ತ್ಮನಿ ನಿವರ್ತನ್ತೇ ||

ಮಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿನಾ|
ಮತ್ಥ್ಸಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನ ಚಾಹಂ ತೇಷ್ವವಸ್ಥಿತಃ||4||

ಸ|| ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಅವ್ಯಕ್ತಮುರ್ತಿನಾ ಮಯಾ ತತಮ್ | ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಮತ್ಥ್ಸಾನಿ | ಅಹಂ ತೇಷು ನ ಅವಸ್ಥಿತಃ||

ನ ಚ ಮತ್ಥ್ಸಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಮ್|
ಭೂತಭೃನ್ನಚ ಭೂತಸ್ಥೋ ಮಮಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ||5||

ಸ|| ಭೂತಾನಿ ಮತ್ಥ್ಸಾನಿ ನ ಚ | ಮೇ ಇಶ್ವರಮ್ ಯೋಗಮ್ ಪಶ್ಯ | ಮಮ ಆತ್ಮಾ ಭೂತಭೃತ್ ಭೂತಭಾವನಃ ಅಪಿ ಭೂತಸ್ಥಃ ನ ಚ||

ಯಥಾssಕಾಶಸ್ಥಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ವಾಯುಸ್ಸರ್ವತ್ರಗೋ ಮಹಾನ್|
ತಥಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಮತ್ಥ್ಸಾನೀತ್ಯುಪಧಾರಯ ||6||

ಸ|| ಯಥಾ ಸರ್ವತ್ರಗಃ ಮಹಾನ್ ವಾಯುಃ ನಿತ್ಯಂ ಆಕಾಶಸ್ಥಿತಃ ತಥಾ ಸರ್ವಾಣಿಭೂತಾನಿ ಮತ್ಥ್ಸಾನಿ ಇತಿ ಉಪಧಾರಯ||

ಸರ್ವ ಭೂತಾನಿ ಕೌನ್ತೇಯ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾನ್ತಿ ಮಾಮಿಕಾಮ್|
ಕಲ್ಪಕ್ಷಯೇ ಪುನಸ್ತಾನಿ ಕಲ್ಪಾದೌ ವಿಸೃಜಾಮ್ಯಹಮ್||7||

ಸ||ಹೇ ಕೌನ್ತೇಯ| ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಕಲ್ಪ ಕ್ಷಯೇ ಮಾಮಿಕಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾನ್ತಿ | ಕಲ್ಪಸ್ಯ ಆದೌ ತಾನಿ ಪುನಃ ಅಹಮ್ ವಿಸೃಜಾಮಿ||

ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಮವಷ್ಟಭ್ಯ ವಿಸೃಜಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ|
ಭೂತಗ್ರಾಮಮಿಮಂ ಕೃತ್ಸ್ನಮವಶಂ ಪ್ರಕೃತೇರ್ವಶಾತ್||8||

ಸ|| ಪ್ರಕೃತೇಃ ವಶಾತ್ ಅವಶಮ್ ಇಮಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಭೂತಗ್ರಾಮಮ್ ಸ್ವಾಮ್ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ಪುನಃ ಪುನಃ ವಿಸೃಜಾಮಿ||

ನ ಚ ಮಾಂ ತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿಬಧ್ನನ್ತಿ ಧನಂಜಯ|
ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನಂ ಅಸಕ್ತಂ ತೇಷು ಕರ್ಮಸು||9||

ಸ|| ಹೇ ಧನಂಜಯ ! ತೇಷು ಕರ್ಮಸು ಅಸಕ್ತಂ ಉದಾಸೀನವತ್ ಆಸೀನಮ್ ಮಾಮ್ ತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ನ ನಿಬಧ್ನನ್ತಿ||

ಮಯಾssಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸೂಯತೇ ಸ ಚರಾಚರಮ್|
ಹೇತುನಾನೇನ ಕೌನ್ತೇಯ ಜಗದ್ವಿಪರಿವರ್ತತೇ||10||

ಸ||ಹೇ ಕೌನ್ತೇಯ ಮಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇನ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸಚರಾಚರಂ ಸೂಯತೇ | ಅನೇನಹೇತುನಾ ಜಗತ್ ವಿಪರಿವರ್ತತೇ||

ಅವಜಾನನ್ತಿ ಮಾಂ ಮೂಢಾ ಮಾನುಷೀಂ ತನುಮಾಶ್ರಿತಮ್|
ಪರಂ ಭಾವಮಜಾನನ್ತೋ ಮಮ ಭೂತಮಹೇಶ್ವರಮ್||11||

ಸ|| ಮಮ ಪರಂ ಭಾವಂ( ತತ್ತ್ವಂ) ಅಜಾನನ್ತಃ ಮೂಢಾಃ ಭೂತಮಹೇಶ್ವರಮ್ ಮಾನುಷೀಂ ತನುಂ ಆಶ್ರಿತಮ್ ಮಾಮ್ ಅವಜಾನನ್ತಿ ||

ಮೋಘಶಾ ಮೋಘಕರ್ಮಾಣೋ ಮೋಘಜ್ಞಾನಾ ವಿಚೇತಸಃ|
ರಾಕ್ಷಸೀ ಮಾಸುರೀಂ ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಮೋಹಿನೀಂ ಶ್ರಿತಾಃ||12||

ಸ|| ಮೋಘಶಾಃ ವಿಚೇತಸಃ ಮೋಹಿನೀಂ ರಾಕ್ಷಸೀಮ್ ಅಸುರೀಂ ಚ (ಸ್ವ) ಪ್ರಕೃತಿಂ ಏವ ಶ್ರಿತಾಃ ||

ಮಹಾತ್ಮನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಾಶ್ರಿತಃ|
ಭಜನ್ತ್ಯನನ್ಯಮನಸೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭೂತಾದಿಮವ್ಯಯಮ್||13||

ಸ|| ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ಮಹಾತ್ಮನಃ ತು ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಆಶ್ರಿತಾಃ ಮಾಮ್ ಭೂತಾದಿಮ್ ಅವ್ಯಯಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಅನನ್ಯಮನಸಃ (ಮಾಂ) ಭಜನ್ತಿ ||

ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯನ್ತೋ ಮಾಂ ಯತನ್ತಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತಾಃ |
ನಮಸ್ಯನ್ತಶ್ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾ ಉಪಾಸತೇ||14||

ಸ|| ಸತತಮ್ ಮಾಮ್ ಕೀರ್ತಿಯಂತಃ ದೃಢವ್ರತಾಃ ಯತನ್ತಃ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಮಸ್ಯನ್ತಃ ಚ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾಃ ಮಾಮ್ ಉಪಾಸತೇ||

ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞೇನ ಚಾಪ್ಯನ್ಯೇ ಯಜನ್ತೋ ಮಾಮುಪಾಸತೇ|
ಏಕತ್ವೇನ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಬಹುಧಾ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಮ್||15||

ಸ|| ಅನ್ಯೇ ಅಪಿ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜನ್ತಃ ಏಕತ್ವೇನ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಬಹುಧಾ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಮ್ ಮಾಮ್ ಉಪಾಸತೇ||

ಅಹಂ ಕ್ರತುಃ ಅಹಂ ಯಜ್ಞಃ ಸ್ವಧಾಹಮಹಮೌಷಧಮ್|
ಮನ್ತ್ರೋsಹಮಹಮೇವಾಜ್ಯಂ ಅಹಮಗ್ನಿರಹಂ ಹುತಮ್||16||

ಸ|| ಅಹಂ ಕ್ರತುಃ| ಅಹಂ ಯಜ್ಞಃ| ಅಹಂ ಮನ್ತ್ರಃ| ಅಹಂ ಆಜ್ಯಂ | ಅಹಮ್ ಅಗ್ನಿಃ | ಅಹಂ ಏವ ಹುತಮ್ ಅಸ್ಮಿ|

ಪಿತಾsಹಮಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ |
ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮೋಂಕಾರ ಋಕ್ಸಾಮಯಜುರೇವಚ ||17||

ಸ|| ಅಸ್ಯ ಜಗತಃ ಅಹಮ್ ಏವ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಓಂಕಾರಃ ಋಕ್ ಸಾಮ ಯಜುಃ ಅಪಿ||

ಗತಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭುಸ್ಸಾಕ್ಷೀ ನಿವಾಸಶ್ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್|
ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಳಯಃ ಸ್ಥಾನಂ ನಿಧಾನಂ ಬೀಜಮವ್ಯಯಮ್||18||

ಸ||ಗತಿಃ ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭುಃ ಸಾಕ್ಷೀ ನಿವಾಸಃ ಶರಣಮ್ ಸುಹೃತ್ ಪ್ರಭವಃ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಳಯಃ ನಿಧಾನಮ್ ಅವ್ಯಯಂ ಬೀಜಮ್ ||

ತಪಾಮ್ಯಹಮಹಂ ವರ್ಷಂ ನಿಗೃಹ್ಣಾಮ್ಯುತ್ಸೃಜಾಮಿ ಚ|
ಅಮೃತಂ ಚೈವ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ಸದಸಚ್ಚಾಹಮರ್ಜುನ||19||

ಸ|| ಹೇ ಅರ್ಜುನ! ಅಹಂ ತಪಾಮಿ |ಅಹಂ ವರ್ಷಮ್ ಉತ್ಸೃಜಾಮಿ| ನಿಗೃಹ್ಣಾಮಿ ಚ| ಅಮೃತಂ ಚ| ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ| ಅಹಮೇವ ಸತ್ ಚ | ಅಸತ್ ಚ ||

ತ್ರೈವಿದ್ಯಾ ಮಾಂ ಸೋಮಪಾಃ ಪೂತಪಾಪಾ
ಯಜ್ಞೈರ್ವಿಷ್ಟಾ ಸ್ವರ್ಗತಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ತೇ|
ತೇ ಪುಣ್ಯಮಾಸಾದ್ಯ ಸುರೇನ್ದ್ರಲೋಕ
ಮಶ್ನನ್ತಿ ದಿವ್ಯಾನ್ದಿವಿ ದೇವಭೋಗಾನ್||20||

ಸಾ|| ತ್ರೈವಿದ್ಯಾಃ ಸೋಮಪಾಃ ಪೂತಪಾಪಾಃ ಯಜ್ಞೈಃ ಮಾಮ್ ಇಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ಚರ್ಗತಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತೇ ತೇ ಪುಣ್ಯಮ್ ಸುರೇಂದ್ರಲೋಕಂ ಆಸಾದ್ಯ ದಿವಿ ದ್ವ್ಯಾನ್ ಆಶ್ನನ್ತಿ ||

ತೇ ತಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಂ ವಿಶಾಲಂ
ಕ್ಷೀಣೇ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶನ್ತಿ|
ಏವಂ ತ್ರಯೀಧರ್ಮಂ ಅನುಪ್ರಪನ್ನಾ
ಗತಾಗತಂ ಕಾಮಕಾಮಾ ಲಭನ್ತೇ||21||

ಸ|| ತೇ ತಂ ವಿಶಾಲಂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಮ್ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಪುಣ್ಯೇ ಕ್ಷೀಣೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಮ್ ವಿಶನ್ತಿ | ಏವಮ್ ತ್ರಯೀಧರ್ಮಮನುಪ್ರಪನ್ನಾಃ ಕಾಮಕಾಮಾಃ ಗತಾಗತಿಮ್ ಲಭನ್ತೇ||

ಅನಯಾಶ್ಚಿನ್ತಯನ್ತೋ ಮಾಂ ಏ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ |
ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಮ್||22||

ಸ|| ಯೇಜನಾಃ ಅನನ್ಯಾಃ ಮಾಂ ಚಿನ್ತಯನ್ತಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ ಅಹಮ್ ತೇಷಾಮ್ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಮ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮಿ ||

ಯೇsಪ್ಯನ್ನ್ಯದೇವತಾ ಭಕ್ತಾ ಯಜನ್ತೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ |
ತೇsಪಿ ಮಾಮೇವ ಕೌನ್ತೇಯ ಯಜನ್ತ್ಯವಿಧಿಪೂರ್ವಕಮ್||23||

ಸ|| ಕೌನ್ತೇಯ ! ಯೇ ಅಪಿ ಅನನ್ಯದೇವತಾಭಕ್ತಾ ಸ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ ಯಜನ್ತೇ ತೇ ಅಪಿ ಮಾಮ್ ಏವ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕಮ್ ಯಜನ್ತಿ ||

ಅಹಂ ಹಿ ಸರ್ವ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವಚ |
ನ ತು ಮಾಮಭಿಜಾನನ್ತಿ ತತ್ತ್ವೇನಾತಶ್ಚ್ಯವನ್ತಿ ತೇ||24||

ಸ|| ಹಿ ಅಹಂ ಏವ ಸರ್ವ ಯಜ್ಞಾನಾಮ್ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುಃ ಏವ ಚ |ಮಾಮ್ ತೇ ತತ್ತ್ವೇನ ನ ಅಭಿಜಾನನ್ತಿ | ಅತಃ ಚ್ಯವನ್ತಿ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಚ||

ಯಾನ್ತಿ ದೇವವ್ರತಾ ದೇವಾನ್ ಪಿತ್ರೂನ್ ಯಾನ್ತಿ ಪಿತೃವ್ರತಾಃ|
ಭೂತಾನಿ ಯಾನ್ತಿ ಭೂತೇಜ್ಯಾ ಯಾನ್ತಿ ಮದ್ಯಾಜಿನೋsಪಿ ಮಾಮ್||25||

ಸ|| ದೇವವ್ರತಾಃ ದೇವಾನ್ ಯಾನ್ತಿ | ಭೂತೇಜ್ಯಾ ಭೂತಾನಿ ಯಾನ್ತಿ | ಮತ್ ಯಾಜಿನಃ ಅಪಿ ಮಾಮ್ ಯಾನ್ತಿ ||

ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ|
ತದಹಂ ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಮಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ||26||

ಸ|| ಯಃ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪತ್ರಂ ಫಲಂ ಪುಷ್ಪಂ ತೋಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ (ತಾಂ) ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಉಪಹೃತಂ ತತ್ (ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಮ್ ಫಲಮ್ ತೋಯಮ್) ಅಹಂ ಆಶ್ನಾಮಿ ||

ಯತ್ಕರೋಸಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್|
ಯತ್ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌನ್ತೇಯ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಮ್||27||

ಸ|| ಕೌನ್ತೇಯ ! ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯತ್ ಅಶ್ನಾಸಿ ಯತ್ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ತತ ಮತ್ ಅರ್ಪಣಂ ಕುರುಷ್ವ|

ಶುಭಾಶುಭಫಲೈ ರೇವಂ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ಕರ್ಮಬಂಧನೈಃ|
ಸನ್ನ್ಯಾಸಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ವಿಮುಕ್ತೋ ಮಾಮುಪೈಷ್ಯಸಿ||28||

ಸ|| ಏವಂ ಸನ್ನ್ಯಾಸ ಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಶುಭಾಶುಭಫಲೈಃ ಕರ್ಮಬಂಧನೈಃ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ | (ತದಾ) ವಿಮುಕ್ತಃ ಮಾಂ ಉಪೈಷ್ಯಸಿ |

ಸಮೋsಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನ ಮೇ ದ್ವೇಷ್ಯೋsಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯಃ|
ಯೇ ಭಜನ್ತಿ ತು ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಿ ತೇ ತೇಷು ಚಾಪ್ಯಹಮ್||29||

ಸ|| ಅಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಸಮಃ| ಮೇ ದ್ವೇಷ್ಯಃ ನ ಅಸ್ತಿ | ಪ್ರಿಯಃ ನ | ಯೇ ತು ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಜನ್ತಿ ತೇ ಮಯಿ ( ಸನ್ತಿ ಅಥ್ವಾ ವರ್ತನ್ತಿ)| ತೇಷು ಚ ಅಹಂ ( ಅಸ್ಮಿಅಥವಾ ವರ್ತೇ)||

ಅಪಿಚೇತ್ಸು ದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೇ ಮಾಮನನ್ಯಭಾಕ್|
ಸಾಧುರೇವ ಸ ಮನ್ತವ್ಯಸ್ಸಮ್ಯಗ್ವ್ಯವಸಿತೋ ಹಿ ಸಃ||30||

ಸ|| ಸುದುರಾಚಾರಃ ಅಪಿ ಅನನ್ಯಭಾಕ್ ಮಾಮ್ ಭಜೇತ್ ಚೇತ್ ಸಃ ಸಾಧುಃ ಏವ ಮನ್ತವ್ಯಃ ಹಿ | ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸಿತಃ|

ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಶಶ್ವಚ್ಛಾನ್ತಿಂ ನಿಗಚ್ಛತಿ|
ಕೌನ್ತೇಯ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹ ನಮೇ ಭಕ್ತಃ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ||31||

ಸ|| (ಸಃ) ಕ್ಷಿಪ್ರಮ್ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಭವತಿ | ಶಶ್ವತಃ ಶಾನ್ತಿಂ ನಿಗಚ್ಛತಿ| ಹೇ ಕೌನ್ತೇಯ ಮೇ ಭಕ್ತಃ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಇತಿ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ||

ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಥ ವ್ಯಪಾಸ್ರಿತ್ಯ ಯೇsಪಿ ಸ್ಯುಃ ಪಾಪಯೋನಯಃ|
ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತಥಾ ಶುದ್ರಾಸ್ತೇsಪಿ ಯಾನ್ತಿ ಪರಾಂಗತಿಮ್||32||

ಸ|| ಹೇ ಪಾರ್ಥ ಯೇ ಪಾಪಯೋನಯೋಃ ಅಪಿ ಸ್ಯುಃ ತೇ ಅಪಿ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ವೈಶ್ಯಾಃ ತಥಾ ಶೂದ್ರಾಃ ಮಾಮ್ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಪ್ರಾಂಗತಿಮ್ ಯಾನ್ತಿ ಹಿ ||

ಕಿಂ ಪುನರ್ಬ್ರಹ್ಮಣಾಃ ಪುಣ್ಯಾ ಭಕ್ತಾ ರಾಜರ್ಷಯಸ್ತದಾ|
ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಮಿಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಜಸ್ವಮಾಮ್||33||

ಸ| ಪುಣ್ಯಾಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ತಥಾ ಭಕ್ತಾಃ ರಾಜರ್ಷಯಃ ಪುನಃ ಕಿಮ್ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ | ಅನಿತ್ಯಮ್ ಅಸುಖಮ್ ಇಮಮ್ ಲೋಕಮ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಮ್ ಭಜಸ್ವ||

ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜೀಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು|
ಮಾಮೇವೈಷ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತ್ವೈವ ಮಾತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ||34||

ಸ|| ಮತ್ ಮನಾಃ ಮತ್ ಭಕ್ತಃ ಮತ್ ಯಾಜೀ ಭವ | ಮಾಮ್ ನಮಸ್ಕುರು | ಏವಮ್ ಆತ್ಮಾನಮ್ ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಮಾಮ್ ಏವ ಏಷ್ಯಸಿ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಯೋಗೋನಾಮ
ನವಮೋsಧ್ಯಾಯಃ
ಓಂ ತತ್ ಸತ್

|| om tat sat ||