||భగవద్గీత ||

|| తొమ్మిదవ అధ్యాయము ||

||రాజ విద్యా రాజగుహ్య యోగము- శ్లోకములు ||

|| Om tat sat ||

ఓమ్
శ్రీ భగవద్గీత
తొమ్మిదవ అధ్యాయము
రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగము.

శ్రీ భగవానువాచ:

ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే|
జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యత్ జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసేsశుభాత్||1||

స|| యత్ జ్ఞాత్వా అశుభాత్ మోక్ష్యసే (తత్) గుహ్యతమం విజ్ఞానసహితమ్ ఇదం జ్ఞానం తే అనసూయవే ప్రవక్ష్యామి ||

రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమమ్|
ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయమ్||2||

స|| ఇదం రాజవిద్యా రాజగుహ్యం ఉత్తమమ్ పవిత్రమ్ ప్రత్యక్షావగమమ్ ధర్మ్యమ్ కర్తుమ్ సుసుఖమ్ అవ్యయమ్ ||

అశ్రద్ధదానాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరన్తప|
అప్రాప్య మాం నివర్తన్తే మృత్యు సంసారవర్త్మని||3||

స|| హే పరన్తప! అస్య ధర్మస్య అశ్రద్ధదానాః పురుషాః మాం అప్రాప్య మృత్యుసంసారవర్త్మని నివర్తన్తే ||

మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా|
మత్థ్సాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వవస్థితః||4||

స|| ఇదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తముర్తినా మయా తతమ్ | సర్వభూతాని మత్థ్సాని | అహం తేషు న అవస్థితః||

న చ మత్థ్సాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరమ్|
భూతభృన్నచ భూతస్థో మమాత్మా భూతభావనః||5||

స|| భూతాని మత్థ్సాని న చ | మే ఇశ్వరమ్ యోగమ్ పశ్య | మమ ఆత్మా భూతభృత్ భూతభావనః అపి భూతస్థః న చ||

యథాssకాశస్థితో నిత్యం వాయుస్సర్వత్రగో మహాన్|
తథా సర్వాణి భూతాని మత్థ్సానీత్యుపధారయ ||6||

స|| యథా సర్వత్రగః మహాన్ వాయుః నిత్యం ఆకాశస్థితః తథా సర్వాణిభూతాని మత్థ్సాని ఇతి ఉపధారయ||

సర్వ భూతాని కౌన్తేయ ప్రకృతిం యాన్తి మామికామ్|
కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహమ్||7||

స||హే కౌన్తేయ| సర్వభూతాని కల్ప క్షయే మామికాం ప్రకృతిం యాన్తి | కల్పస్య ఆదౌ తాని పునః అహమ్ విసృజామి||

ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః|
భూతగ్రామమిమం కృత్స్నమవశం ప్రకృతేర్వశాత్||8||

స|| ప్రకృతేః వశాత్ అవశమ్ ఇమం కృత్స్నం భూతగ్రామమ్ స్వామ్ ప్రకృతిం అవష్టభ్య పునః పునః విసృజామి||

న చ మాం తాని కర్మాణి నిబధ్నన్తి ధనంజయ|
ఉదాసీనవదాసీనం అసక్తం తేషు కర్మసు||9||

స|| హే ధనంజయ ! తేషు కర్మసు అసక్తం ఉదాసీనవత్ ఆసీనమ్ మామ్ తాని కర్మాణి న నిబధ్నన్తి||

మయాssధ్యక్షేణ ప్రకృతిః సూయతే స చరాచరమ్|
హేతునానేన కౌన్తేయ జగద్విపరివర్తతే||10||

స||హే కౌన్తేయ మయా అధ్యక్షేన ప్రకృతిః సచరాచరం సూయతే | అనేనహేతునా జగత్ విపరివర్తతే||

అవజానన్తి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితమ్|
పరం భావమజానన్తో మమ భూతమహేశ్వరమ్||11||

స|| మమ పరం భావం( తత్త్వం) అజానన్తః మూఢాః భూతమహేశ్వరమ్ మానుషీం తనుం ఆశ్రితమ్ మామ్ అవజానన్తి ||

మోఘశా మోఘకర్మాణో మోఘజ్ఞానా విచేతసః|
రాక్షసీ మాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః||12||

స|| మోఘశాః విచేతసః మోహినీం రాక్షసీమ్ అసురీం చ (స్వ) ప్రకృతిం ఏవ శ్రితాః ||

మహాత్మనస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితః|
భజన్త్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయమ్||13||

స|| హే పార్థ ! మహాత్మనః తు దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రితాః మామ్ భూతాదిమ్ అవ్యయం జ్ఞాత్వా అనన్యమనసః (మాం) భజన్తి ||

సతతం కీర్తయన్తో మాం యతన్తశ్చ దృఢవ్రతాః |
నమస్యన్తశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే||14||

స|| సతతమ్ మామ్ కీర్తియంతః దృఢవ్రతాః యతన్తః చ భక్త్యా నమస్యన్తః చ నిత్యయుక్తాః మామ్ ఉపాసతే||

జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే యజన్తో మాముపాసతే|
ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతో ముఖమ్||15||

స|| అన్యే అపి జ్ఞాన యజ్ఞేన యజన్తః ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతో ముఖమ్ మామ్ ఉపాసతే||

అహం క్రతుః అహం యజ్ఞః స్వధాహమహమౌషధమ్|
మన్త్రోsహమహమేవాజ్యం అహమగ్నిరహం హుతమ్||16||

స|| అహం క్రతుః| అహం యజ్ఞః| అహం మన్త్రః| అహం ఆజ్యం | అహమ్ అగ్నిః | అహం ఏవ హుతమ్ అస్మి|

పితాsహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహః |
వేద్యం పవిత్రమోంకార ఋక్సామయజురేవచ ||17||

స|| అస్య జగతః అహమ్ ఏవ పితా మాతా ధాతా పితామహః వేద్యం పవిత్రం ఓంకారః ఋక్ సామ యజుః అపి||

గతిర్భర్తా ప్రభుస్సాక్షీ నివాసశ్శరణం సుహృత్|
ప్రభవః ప్రళయః స్థానం నిధానం బీజమవ్యయమ్||18||

స||గతిః భర్తా ప్రభుః సాక్షీ నివాసః శరణమ్ సుహృత్ ప్రభవః స్థానం ప్రళయః నిధానమ్ అవ్యయం బీజమ్ ||

తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ|
అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసచ్చాహమర్జున||19||

స|| హే అర్జున! అహం తపామి |అహం వర్షమ్ ఉత్సృజామి| నిగృహ్ణామి చ| అమృతం చ| మృత్యుశ్చ| అహమేవ సత్ చ | అసత్ చ ||

త్రైవిద్యా మాం సోమపాః పూతపాపా
యజ్ఞైర్విష్టా స్వర్గతిం ప్రార్థయన్తే|
తే పుణ్యమాసాద్య సురేన్ద్రలోక
మశ్నన్తి దివ్యాన్దివి దేవభోగాన్||20||

సా|| త్రైవిద్యాః సోమపాః పూతపాపాః యజ్ఞైః మామ్ ఇష్ట్వా స్చర్గతిం ప్రార్థయంతే తే పుణ్యమ్ సురేంద్రలోకం ఆసాద్య దివి ద్వ్యాన్ ఆశ్నన్తి ||

తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం
క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశన్తి|
ఏవం త్రయీధర్మం అనుప్రపన్నా
గతాగతం కామకామా లభన్తే||21||

స|| తే తం విశాలం స్వర్గలోకమ్ భుక్త్వా పుణ్యే క్షీణే మర్త్యలోకమ్ విశన్తి | ఏవమ్ త్రయీధర్మమనుప్రపన్నాః కామకామాః గతాగతిమ్ లభన్తే||

అనయాశ్చిన్తయన్తో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే |
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్||22||

స|| యేజనాః అనన్యాః మాం చిన్తయన్తః పర్యుపాసతే అహమ్ తేషామ్ నిత్యాభియుక్తానామ్ యోగక్షేమం వహామి ||

యేsప్యన్న్యదేవతా భక్తా యజన్తే శ్రద్ధయాన్వితః |
తేsపి మామేవ కౌన్తేయ యజన్త్యవిధిపూర్వకమ్||23||

స|| కౌన్తేయ ! యే అపి అనన్యదేవతాభక్తా స్రద్ధయాన్వితాః యజన్తే తే అపి మామ్ ఏవ అవిధిపూర్వకమ్ యజన్తి ||

అహం హి సర్వ యజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవచ |
న తు మామభిజానన్తి తత్త్వేనాతశ్చ్యవన్తి తే||24||

స|| హి అహం ఏవ సర్వ యజ్ఞానామ్ భోక్తా చ ప్రభుః ఏవ చ |మామ్ తే తత్త్వేన న అభిజానన్తి | అతః చ్యవన్తి అథవా పునర్జన్మం ఆప్నోతి చ||

యాన్తి దేవవ్రతా దేవాన్ పిత్రూన్ యాన్తి పితృవ్రతాః|
భూతాని యాన్తి భూతేజ్యా యాన్తి మద్యాజినోsపి మామ్||25||

స|| దేవవ్రతాః దేవాన్ యాన్తి | భూతేజ్యా భూతాని యాన్తి | మత్ యాజినః అపి మామ్ యాన్తి ||

పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి|
తదహం భక్త్యుపహృతమశ్నామి ప్రయతాత్మనః||26||

స|| యః మే భక్త్యా పత్రం ఫలం పుష్పం తోయం ప్రయచ్ఛతి (తాం) ప్రయతాత్మనః భక్త్యా ఉపహృతం తత్ (పత్రం పుష్పమ్ ఫలమ్ తోయమ్) అహం ఆశ్నామి ||

యత్కరోసి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్|
యత్తపస్యసి కౌన్తేయ తత్కురుష్వ మదర్పణమ్||27||

స|| కౌన్తేయ ! యత్ కరోషి యత్ అశ్నాసి యత్ దదాసి యత్ తపస్యసి తత మత్ అర్పణం కురుష్వ|

శుభాశుభఫలై రేవం మోక్ష్యసే కర్మబంధనైః|
సన్న్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి||28||

స|| ఏవం సన్న్యాస యోగయుక్తాత్మా శుభాశుభఫలైః కర్మబంధనైః మోక్ష్యసే | (తదా) విముక్తః మాం ఉపైష్యసి |

సమోsహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేష్యోsస్తి న ప్రియః|
యే భజన్తి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహమ్||29||

స|| అహం సర్వభూతేషు సమః| మే ద్వేష్యః న అస్తి | ప్రియః న | యే తు మాం భక్త్యా భజన్తి తే మయి ( సన్తి అథ్వా వర్తన్తి)| తేషు చ అహం ( అస్మిఅథవా వర్తే)||

అపిచేత్సు దురాచారో భజతే మామనన్యభాక్|
సాధురేవ స మన్తవ్యస్సమ్యగ్వ్యవసితో హి సః||30||

స|| సుదురాచారః అపి అనన్యభాక్ మామ్ భజేత్ చేత్ సః సాధుః ఏవ మన్తవ్యః హి | సమ్యక్ వ్యవసితః|

క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాన్తిం నిగచ్ఛతి|
కౌన్తేయ ప్రతిజానీహ నమే భక్తః ప్రణశ్యతి||31||

స|| (సః) క్షిప్రమ్ ధర్మాత్మా భవతి | శశ్వతః శాన్తిం నిగచ్ఛతి| హే కౌన్తేయ మే భక్తః న ప్రణశ్యతి ఇతి ప్రతిజానీహి||

మాం హి పార్థ వ్యపాస్రిత్య యేsపి స్యుః పాపయోనయః|
స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శుద్రాస్తేsపి యాన్తి పరాంగతిమ్||32||

స|| హే పార్థ యే పాపయోనయోః అపి స్యుః తే అపి స్త్రియః వైశ్యాః తథా శూద్రాః మామ్ వ్యపాశ్రిత్య ప్రాంగతిమ్ యాన్తి హి ||

కిం పునర్బ్రహ్మణాః పుణ్యా భక్తా రాజర్షయస్తదా|
అనిత్యం అసుఖం లోకమిమం ప్రాప్య భజస్వమామ్||33||

స| పుణ్యాః బ్రాహ్మణాః తథా భక్తాః రాజర్షయః పునః కిమ్ వక్తవ్యమ్ | అనిత్యమ్ అసుఖమ్ ఇమమ్ లోకమ్ ప్రాప్య మామ్ భజస్వ||

మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీమాం నమస్కురు|
మామేవైష్యసి యుక్త్వైవ మాత్మానం మత్పరాయణః||34||

స|| మత్ మనాః మత్ భక్తః మత్ యాజీ భవ | మామ్ నమస్కురు | ఏవమ్ ఆత్మానమ్ యుక్త్వా మత్పరాయణః మామ్ ఏవ ఏష్యసి ||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగోనామ
నవమోsధ్యాయః
ఓం తత్ సత్