దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దేవీ మహాత్మ్యములో స్తుతులు !!

దేవీస్తుతిః

||om tat sat||

శ్రీ శ్రీచణ్డికా ధ్యానము
యాచణ్డీ మధుకైట బాధిదలనీ యా మాహీషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షణచణ్డముణ్దమథనీ యా రక్త బీజాశనీ|
శక్తిః శుమ్భనిశుమ్భదైత్యదలనీ యాసిద్ధిదాత్రీ పరా
సా దేవీ నవకోటి మూర్తి సహితా మాంపాతు విశ్వేశ్వరీ||
||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
దేవీస్తుతి
దేవీమహాత్మ్యమ్
దేవ్యాదూతసంవాదోనామ పంచమాధ్యాయః

దేవీస్తుతిః

దేవ్యాఊచుః:

నమోదేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః|
నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మ తామ్||1||

రౌద్రాయై నమో నిత్యాయై గౌర్యై ధాత్ర్యై నమోనమః |
జ్యోత్స్నాయై చేన్దురూపిణ్యై సుఖాఇఅ సతతం నమః||2||

కల్యాణ్యై ప్రణతాం వృద్ధ్యై సిద్ధ్యై కుర్మో నమోనమః|
నైరృత్యైభూభృతాం లక్ష్మ్యై శర్వాణ్యై తే నమో నమః||3||

దుర్గాయై దుర్గపారాయై సారాయై సర్వకారిణ్యై|
ఖ్యాత్యై తథైవ కృష్ణాయై ధూమ్రాయై సతతం నమః||4||

అతిసౌమ్యాతి రౌద్రాయై సతాస్తస్యై నమో నమః|
నమో జగత్ప్రతిష్ఠాయై దేవ్యై కృత్యై నమోనమః||5||

యాదేవీ సర్వభూతేషు విష్ణుమాయేతి శబ్దితా|
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||6||

యాదేవీ సర్వభూతేషు చేత నేత్యభిదీయతే |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||7||

యాదేవీ సర్వభూతేషు బుద్ధిరూపేణ సంస్థితా|
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||8||

యాదేవీ సర్వభూతేషు నిద్రారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||9||

యాదేవీ సర్వభూతేషు క్షుధారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||10||

యాదేవీ సర్వభూతేషు ఛాయారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||11||

యాదేవీ సర్వభూతేషు శక్తిరూపేణ సంస్థితా|
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||12||

యాదేవీ సర్వభూతేషు తృష్ణారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||13||

యాదేవీ సర్వభూతేషు క్షాన్తిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||14||

యాదేవీ సర్వభూతేషు జాతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||15||

యాదేవీ సర్వభూతేషు లజ్జారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||16||

యాదేవీ సర్వభూతేషు శాన్తి రూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||17||

యాదేవీ సర్వభూతేషు శ్రద్ధా రూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||18||

యాదేవీ సర్వభూతేషు కాన్తి రూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||19||

యాదేవీ సర్వభూతేషు లక్ష్మీ రూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||20||

యాదేవీ సర్వభూతేషు వృత్తి రూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||21||

యాదేవీ సర్వభూతేషు స్మృతి రూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||22||

యాదేవీ సర్వభూతేషు దయా రూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||23||

యాదేవీ సర్వభూతేషు తుష్టి రూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||24||

యాదేవీ సర్వభూతేషు మాతృ రూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||25||

యాదేవీ సర్వభూతేషు భ్రాన్తి రూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||26||

ఇన్ద్రియాణామధిష్ఠాత్రీ భూతానాం చాఖిలేషు యా|
భూతేషు సతతం తస్యై వ్యాప్తిదేవ్యై నమో నమః||27||

చితిరూపేణ యాకృత్స్నమేతద్వ్యాప్య స్థితా జగత్|
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః||28||

స్తుతాసురైః పూర్వమభీష్ట సంశ్రయా
త్తథా సురేన్ద్రేణ దినేషు సేవితా|
కరోతు సా నః శుభహేతురీశ్వరీ
శుభాని భద్రాణ్యభిహన్తు చాపదః||29||

యాసామ్ప్రతం చోద్ధతదైత్యతాపితై
రస్మాభిరీశా చ సురైర్నమస్యతే|
యాచస్మృతా తత్ క్షణమేవ హన్తి నః
సర్వపదో భక్తివినమ్రమూర్తిభిః||30||

ఇతి దేవీ మాహత్మ్యే దేవ్యాదూతసంవాదోనామ పంచమాధ్యాయే
దేవ్యా ఊచుః||
|| ఓమ్ తత్ సత్||
=====================================

||ఓమ్ తత్ సత్||
|| ओं तत् सत्||