Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ಅಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೊತ್ರಂ !

||om tat sat||

ಅಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರ:

ಓಮ್ ಅಪರಾಧ ಶತಂ ಕೃತ್ವಾ ಜಗದಂಬೇತಿ ಚೋಚ್ಚರೇತ್|
ಯಾಂ ಗತಿಂ ಸಮವಾಪ್ನೊಟಿ ನ ತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಸುರಾಃ||1||

ಸಾಪರೋಧೋಸ್ಮಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ಜಗದಮ್ಬಿಕೇ |
ಇದಾನೀಮನುಕಮ್ಪ್ಯೋsಹಂ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾಕುರು||2||

ಅಜ್ಞಾನಾದ್ವಿಸ್ಮೃತೇ ಭ್ರಾನ್ತ್ಯಾ ಯನ್ನೂನಮಧ್ಕಂ ಕೃತಮ್|
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ||3||

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದ ವಿಗ್ರಹೇ |
ಗೃಹಾಣಾರ್ಚಾಮಿಮಾಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ||4||

ಸರ್ವರೂಪಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಂ ದೇವೀಮಯಂ ಜಗತ್|
ಅತೋsಹಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ||5||

ಯದಕ್ಷರ ಪದಭ್ರಷ್ಠಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ಚ ಯತ್ ಭವೇತ್ |
ಪೂಣಂ ಭವತು ತತ್ಸರ್ವಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಾಸಾದಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಿ||6||

ಯದತ್ರ ಪಾಠೇ ಜಗದಮ್ಬಿಕೇ ಮಯಾ
ವಿಸರ್ಗಬಿನ್ದಕ್ಷರಹೀನ ಮೀರಿತಮ್|
ತದಸ್ತು ಸಮ್ಪೂರ್ಣತಮಂ ಪ್ರಸಾದತಃ
ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ದಿಶ್ಚ ಸದೈವ ಜಾಯತಾಮ್||7||

ಯನ್ಮಾತ್ರಾಬಿನ್ದುದ್ವಿತಯಪದಪದದ್ವನ್ದ್ವ ವರ್ಣಾದಿಹೀನಂ|
ಭಕ್ತ್ಯಾಭಕ್ತ್ಯಾನುಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಸಭಕೃತಿವಶಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಮಮ್ಬ ||8||

ಮೋಹಾತ್ ಅಜ್ಞಾನತೋವಾ ಪಠಿತಮಪಠಿತಂ ವಾ ಸಾಮ್ಪ್ರತ ತೇ ಸ್ತವೇsಸ್ಮಿನ್|
ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಾಂಗಮಾಸಾಂ ಭಗವತಿ ವರದೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪ್ರಸೀದ||9||

ಪ್ರಸೀದ ಭಗವತ್ಯಮ್ಬ ಪ್ರಸೀದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ|
ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರುಮೇ ದೇವೀ ದುರ್ಗೇದೇವೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ||10||

ಇತ್ ಅಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಮು||
ಸಮಾಪ್ತಮು||
||ಓಂ ತತ್ ಸತ್||