Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ಅರ್ಗಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ !

||om tat sat||

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಚಣ್ಡಿಕಾ ಧ್ಯಾನಮು
ಯಾಚಣ್ಡೀ ಮಧುಕೈಟ ಬಾಧಿದಲನೀ ಯಾ ಮಾಹೀಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷಣಚಣ್ಡಮುಣ್ದಮಥನೀ ಯಾ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಶನೀ|
ಶಕ್ತಿಃ ಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭದೈತ್ಯದಲನೀ ಯಾಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಪರಾ
ಸಾ ದೇವೀ ನವಕೋಟಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಹಿತಾ ಮಾಂಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ||
||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=============
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ಅರ್ಗಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ:

ಓಂ ಜಯತ್ವಂ ದೇವೀ ಚಾಮುಣ್ಡೇ ಜಯಭೂತಾಪಹಾರಿಣಿ|
ಜಯಸರ್ವಗತೇ ದೇವೀ ಕಾಳರಾತ್ರೀ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ||1||

ಜಯನ್ತಿ ಮಂಗಳಾ ಕಾಳೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕಪಾಲಿನೀ|
ದುರ್ಗಾಶಿವಾ ಕ್ಷಮಾಧಾತ್ರೀ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ||2||

ಮಧುಕೈಟಭವಿಧ್ವಂಸಿ ವಿಧಾತೃವರದೇ ನಮಃ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||3||

ಮಹಿಷಾಸುರನಿರ್ನಾಸಿ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸುಖದೇ ನಮಃ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||4||

ಧೂಮ್ರನ್ತ್ರ ವಧೇ ದೇವಿ ಧರ್ಮಕಾಮರ್ಥದಾಯಿನೀ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||5||

ರಕ್ತಬೀಜವಧೇ ದೇವೀ ಚಣ್ಡಮುಣ್ದವಿನಾಶಿನಿ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||6||

ನಿಶುಮ್ಭಶುಂಭನಿರ್ನಾಸಿ ತರಿಲೋಕ್ಯಶುಭದೇ ನಮಃ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||7||

ವನ್ದಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗೇ ದೇವಿ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯ ದಾಯಿನೀ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||8||

ಅಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಚರಿತೇ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಿನೀ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||9||

ನತೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವಧಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚಾಪರ್ಣೇ ದುರಿತಾಪಹೇ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||10||

ಸ್ತುವದ್ಭ್ಯೋಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಂ ತ್ವಾಂ ಚಣ್ಡಿಕೇ ವ್ಯಾಧಿ ನಾಶಿನಿ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||11||

ಚಣ್ಡಿಕೇ ಸತತಂ ಯುದ್ಧೇ ಜಯನ್ತಿ ಪಾಪನಾಶಿನಿ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||12||

ದೇಹಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ದೇವಿಪರಂ ಸುಖಮ್|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||13||

ವಿದೇಹಿ ದೇವಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿಧೇಹಿ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||14||

ವಿಧೇಹಿ ದ್ವಿಷತಾಂ ನಾಶಂ ವಿದೇಹಿ ಬಲಮುಚ್ಚಕೈಃ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||15||

ಸುರಾಸುರಶಿರೋರತ್ನ ನಿಘೃಷ್ಟ ಚರಣೇsಮ್ಬಿಕೇ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||16||

ವಿದ್ಯಾವನ್ತಂ ಯಶಸ್ವಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವನ್ತಂಚ ಮಾಂಕುರು|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||17||

ದೇವಿ ಪ್ರಚಣ್ಡದೋರ್ದಣ್ದ ದೈತ್ಯ ದರ್ಪ ನಿಷೂದಿನಿ |
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||18||

ಪ್ರಚಣ್ದದೈತ್ಯ ದರ್ಪಘ್ನೇ ಚಣ್ಡಿಕೇ ಪ್ರಣತಾಯಮೇ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||19||

ಚತುರ್ಭುಜೇ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಸಂಸ್ತುತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||20||

ಕೃಷ್ಣೇನ ಸಂಸ್ತುತೇ ದೇವಿ ಶಶ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸದಾಮ್ಬಿಕೇ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||21||

ಹಿಮಾಚಲಸುತಾನಾಥ ಸಂಸ್ತುತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||22||

ಇನ್ದ್ರಾಣೀಪತಿ ಸದ್ಭಾವಪೂಜಿತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||23||

ದೇವಿ ಭಕ್ತಜನೋದ್ದಾಮದತ್ತಾನನ್ದೋದಯೇsಮ್ಬಿಕೇ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||24||

ಭಾರ್ಯಾಂ ಮನೋರಮಾಂ ದೇಹಿ ಮನೋವೃತ್ತಾನುಸಾರಿಣೀಮ್|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||25||

ತಾರಿಣೀ ದುರ್ಗಸಂಸಾರ ಸಾಗರಸ್ಯಾಚಲೋದ್ಭವೇ |
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ||26||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾತು ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇನ್ನರಃ|
ಸಪ್ತಶತೀಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ವರಮಾಪ್ನೋತಿ ದುರ್ಲಭಮ್||27||

ಇತಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ
ಅರ್ಗಳಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್||
||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++