Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯಂ !

||om tat sat||

ಪ್ರಥಮ ಚರಿತ್ರಃ
ಮಹಾ ಕಾಳೀ ಧ್ಯಾನಮ್

ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರಗದೇಷುಚಾಪಪರಿಘಾನ್ ಶೂಲಂ ಭುಶುಣ್ಡೀಂ ಶಿರಃ
ಶಂಖಂ ಸನ್ಧಧತೀಂ ಕರೈಃ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಾವೃತಾಮ್|
ಯಾಂ ಹನ್ತುಂ ಮಧುಕೈಟಭೌ ಜಲಜಭೂಸ್ತುಷ್ಟಾವ ಸುಪ್ತೇ ಹರೌ
ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿಮಾಸ್ಯಪಾದದಶಕಾಂ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಳಿಕಾಮ್||

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಮು
ಓಮ್ ನಮಶ್ಚಾಂಡಿಕಾಯೈ

ಓಮ್ ಇಂ ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಉವಾಚ||

ಸಾವರ್ಣಿಃ ಸೂರ್ಯ ತನಯೋ ಯೋ ಮನುಃ ಕಥ್ಯತೇಷ್ಟಮಃ|
ನಿಶಾಮಯ ತದುತ್ಪತ್ತಿಂ ವಿಸ್ತರಾದ್ಗದತೋ ಮಮ||1||

ಮಹಾಮಾಯಾನುಭಾವೇನ ಯಥಾ ಮನ್ವನ್ತರಾಧಿಪಃ|
ಸ ಬಭೂವ ಮಹಾಭಾಗಃ ಸಾವರ್ಣಿಸ್ತನಯೋ ರವೇಃ ||2||

ಸಾರ್ವೋಚಿಷೇsನ್ತರೇ ಪೂರ್ವಂ ಚೈತ್ರ ವಂಶ ಸಮುದ್ಭವಃ|
ಸುರಥೋ ನಾಮ ರಾಜಾsಭೂತ್ಸಮಸ್ತೇ ಕ್ಷಿತಿಮಣ್ಡಲೇ||3||

ತಸ್ಯ ಪಾಲಯತಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಜಾಃ ಪುತ್ತ್ರಾನಿವೌರಸಾನ್|
ಬಭೂವುಃ ಶತ್ರವೋ ಭೂಪಾಃ ಕೋಲಾವಿಧ್ವಂಶಸಿನಸ್ತದಾ||4||

ತಸ್ಯತೈರಭವತ್ ಯುದ್ಧಂ ಅತಿ ಪ್ರಬಲದಣ್ಡಿನಃ|
ನ್ಯೂನೈರಪಿ ಸ ತೈರ್ಯುದ್ಧೇ ಕೋಲಾವಿಧ್ವಂಸಿಭಿರ್ಜಿತಃ||5||

ತತಃ ಸ್ವಪುರಮಾಯಾತೋ ನಿಜದೇಶಾಧಿಪೋsಭವತ್|
ಅಕ್ರಾನ್ತಃ ಸ ಮಹಾಭಾಗೈಸ್ತೈಸ್ತದಾ ಪ್ರಬಲಾರಿಭಿಃ||6||

ಅಮಾತ್ಯೈರ್ಬಲಿಭಿರ್ದುಷ್ಟೈಃ ದುರ್ಬಲಸ್ಯ ದುರಾತ್ಮಭಿಃ|
ಕೋಶೋ ಬಲಂ ಚಾಪಹೃತಂ ತತ್ರಾಪಿ ಸ್ವಪುರೇ ತತಃ||7||

ತತೋ ಮೃಗಯಾವ್ಯಾಜೇನ ಹೃತಸ್ವಾಮ್ಯಃ ಸ ಭೂಪತಿಃ|
ಏಕಾಕೀ ಹಯಮಾರುಹ್ಯ ಜಗಾಮ ಗಹನಂ ವನಂ||8||

ಸ ತತ್ರಾಶ್ರಮಮದ್ರಾಕ್ಷೀದ್ದ್ವಿಜವರ್ಯಸ್ಯ ಮೇಧಸಃ|
ಪ್ರಶಾನ್ತ ಶ್ವಾಪದಾಕೀರ್ಣಂ ಮುನಿಶಿಷ್ಯೋಪಸೋಭಿತಮ್||9||

ತಸ್ಥೌ ಕಶ್ಚಿತ್ಸಕಾಲಂ ಚ ಮುನಿನಾ ತೇನ ಸತ್ಕೃತಃ|
ಇತಶ್ಚೇತಶ್ಚ ವಿಚರಂ ಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಮುನಿವಾರಾಶ್ರಮೇ||10||

ಸೋsಚಿನ್ತಯತ್ತದಾ ತತ್ರ ಮಮತ್ವಾಕೃಷ್ಟಮಾನಸಃ||11||

ಮತ್ಪೂರ್ಯೈಃ ಪಾಲಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ಮಯಾಹೀನಂ ಪುರಂ ಹಿ ತತ್|
ಮದ್ಭೃತ್ಯೈಸ್ತೈರಸದ್ವೃತ್ತೈರ್ಧರ್ಮತಃ ಪಾಲ್ಯತೇ ನ ವಾ||12||

ನ ಜಾನೇ ಸ ಪ್ರಧಾನೋ ಮೇ ಶೂರೋ ಹಸ್ತೀ ಸದಾ ಮದಃ|
ಮಮವೈರಿವಶಂ ಯಾತಃ ಕಾನ್ಭೋಗಾನುಪಲಪ್ಸ್ಯತೇ||13||

ಯೇ ಮಮಾನುಗತಾ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸಾದ ಧನಭೋಜನೈಃ|
ಅನುವೃತ್ತಿಂಧ್ರುವಂ ತೇsದ್ಯ ಕುರ್ವನ್ತ್ಯನ್ಯಮಹೀಭೃತಾಮ್||14||

ಅಸಮ್ಯಗ್ವ್ಯಯಶೀಲೈಸ್ತೈಃ ಕುರ್ವದ್ಭಿಃ ಸತತಂ ವ್ಯಯಮ್|
ಸಜ್ಞ್ಚಿತಃ ಸೋsತಿ ದುಃಖೇನ ಕ್ಷಯಂ ಕೋಶೋ ಗಮಿಷ್ಯತಿ||15||

ಏತಚ್ಚಾನ್ಯಚ್ಚ ಸತತಂ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ ಪಾರ್ಥಿವಃ|
ತತ್ರ ವಿಪ್ರಾಶ್ರಮಾಭ್ಯಾಶೇ ವೈಶ್ಯಮೇಕಂ ದದರ್ಸ ಸಃ||16||

ಸ ಪೃಷ್ಟಸ್ತೇನ ಕಸ್ತ್ವಂ ಭೋ ಹೇತುಶ್ಚಾಗಮನೇsತ್ರ ಕಃ|
ಸ ಶೋಕ ಇವ ಕಸ್ಮಾತ್ವಂ ದುರ್ಮನಾ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯಸೇ||17||

ಇತ್ಯಾಕರ್ಣ್ಯ ವಚಸ್ತಸ್ಯ ಭೂಪತೇಃ ಪ್ರಣಯೋದಿತಮ್|
ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಸ ತಂ ವೈಶ್ಯಃ ಪ್ರಶ್ರಯಾವನತೋ ನೃಪಮ್||18||

ವೈಶ್ಯ ಉವಾಚ:
ಸಮಾಧಿರ್ನಾಮ ವೈಶ್ಯೋsಹಂ ಉತ್ಪನ್ನೋ ಧನಿನಾಂ ಕುಲೇ|
ಪುತ್ತ್ರದಾರೈರ್ನಿರಸ್ತಶ್ಚ ಧನಲೋಭಾದಸಾಧುಭಿಃ||19||

ವಿಹೀನಶ್ಚ ಧನೈರ್ದಾರೈಃ ಪುತ್ತ್ರೈರಾದಾಯ ಮೇ ಧನಮ್|
ವನಮಭ್ಯಾಗತೋ ದುಃಖೀ ನಿರಸ್ತಶ್ಚಾಪ್ತಬನ್ಧುಭಿಃ||20||

ಸೋsಹಂ ನ ವೇದ್ಮಿ ಪುತ್ತ್ರಾಣಾಂ ಕುಶಲಾಕುಶಲಾತ್ಮಿಕಾಮ್|
ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಸ್ವಜನಾನಾಂ ಚ ದಾರಾಣಾಂ ಚಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥಿತಃ||21||

ಕಿಂನು ತೇಷಾಂ ಗೃಹೇ ಕ್ಷೇಮಮಕ್ಷೇಮಂ ಕಿಂ ನು ಸಾಮ್ಪ್ರತಮ್|
ಕಥಂ ತೇ ಕಿಂ ನು ಸದ್ವೃತ್ತಾ ದುರ್ವೃತ್ತಾಃ ಕಿಂ ನು ಮೇ ಸುತಾಃ||22||

ರಾಜೋವಾಚ:
ಯೈರ್ನಿರಸ್ತೋ ಭವಾನ್ ಲಬ್ಧೈಃ ಪುತ್ತ್ರದಾರಾದಿಭಿರ್ಧನೈಃ|
ತೇಷು ಕಿಂ ಭವತಃ ಸ್ನೇಹಮನುಬಧ್ನಾತಿ ಮಾನಸಮ್||23||

ವೈಶ್ಯ ಉವಾಚ:

ಏವಮೇತದ್ಯಥಾ ಪ್ರಾಹ ಭವಾನಸ್ಮದ್ಗತಂ ವಚಃ|
ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ನ ಬಧ್ನಾತಿ ಮಮ ನಿಷ್ಠುರತಾಂ ಮನಃ||24||

ಯೈಃ ಸನ್ತ್ಯಜ್ಯ ಪಿತೃಸ್ನೇಹಂ ಧನಲುಬ್ಧೈರ್ನಿರಾಕೃತಃ|
ಪತಿಃ ಸ್ವಜನಾಹಾರ್ದಂ ಚ ಹಾರ್ಧಿತೇಷ್ವೇವ ಮೇ ಮನಃ||25||

ಕಿಮೇತನ್ನಾಭಿಜಾನಾಮಿ ಜಾನನ್ನಪಿ ಮಹಾಮತೇ|
ಯತ್ಪ್ರೇಮಪ್ರವಣಂ ಚಿತ್ತಂ ವಿಗುಣೇಷ್ವಪಿ ಬನ್ಧುಷು||26||

ತೇಷಾಂ ಕೃತೇ ಮೇ ನಿಃಶ್ವಾಸೋ ದೌರ್ಮನಸ್ಯಂ ಚ ಜಾಯತೇ|
ಕರೋಮಿ ಕಿಂ ಯನ್ನ ಮನಸ್ತೇಷ್ವಪ್ರೀತಿಷು ನಿಷ್ಟುರಮ್||27||

ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಉವಾಚ||

ತತಸ್ತೌ ಸಹಿತೌ ವಿಪ್ರ ತಂ ಮುನಿಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೌ|
ಸಮಾಧಿರ್ನಾಮ ವೈಶ್ಯೋsಸೌ ಸ ಚ ಪಾರ್ಥಿವಸತ್ತಮಃ||28||

ಕೃತ್ವಾತು ತೌ ಯಥಾನ್ಯಾಯಂ ಯಥಾರ್ಹಂ ತೇನ ಸಂವಿದಮ್|
ಉಪವಿಷ್ಟೌ ಕಥಾಃ ಕಾಶ್ಚಿಚ್ಚಕ್ರತುರ್ವೈಶ್ಯಪಾರ್ಥಿವೌ||29||

ರಾಜೋವಾಚ||
ಭಗವಂ ಸ್ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಚಾಮ್ಯೇಕಂ ವದಸ್ವ ತತ್|
ದುಃಖಾಯ ಯನ್ಮೇಮನಸಃ ಸ್ವಚಿತ್ತಾಯತ್ತತಾಂ ವಿನಾ||30||

ಮಮತ್ವಂ ಗತರಾಜ್ಯಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಾಜ್ಞ್ಗೇಷವಖಿಲೇಷ್ವಪಿ|
ಜಾನತೋsಪಿ ಯಥಾಜ್ಞಸ್ಯ ಕಿಮೇತನ್ಮುನಿಸತ್ತಮ||31||

ಅಯಂ ಚ ನಿಕೃತಃ ಪುತ್ತ್ರೈರ್ದಾರೈರ್ಭೃತ್ಯೈಃ ತಥೋಜ್ಝಿತಃ|
ಸ್ವಜನೇನ ಚ ಸನ್ತ್ಯಕ್ತೇಷು ಹಾರ್ಥೀ ತಥಾಪ್ಯತಿ||32||

ಏವ ಮೇಷತಥಾಹಂ ಚ ದ್ವಾವಪತ್ಯನ್ತದುಃಖಿತೌ|
ದೃಷ್ಟದೋಷೇsಪಿ ವಿಷಯೇ ಮಮತ್ವಾಕೃಷ್ಟಮಾನಸೌ||33||

ತತ್ಕೇನೈತನ್ಮಹಾಭಾಗ ಯನ್ಮೋಹೋ ಜ್ಞಾನಿನೋರಪಿ |
ಮಮಾಸ್ಯ ಚ ಭವತ್ಯೇಷಾ ವಿವೇಕಾನ್ಧಸ್ಯ ಮೂಢತಾ||34||

ಋಷಿರುವಾಚ||

ಜ್ಞಾನಮಸ್ತಿ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಜನ್ತೋರ್ವಿಷಯಗೋಚರೇ|
ವಿಷಯಾಶ್ಚ ಮಹಾಭಾಗ ಯಾನ್ತಿ ಚೈವಂ ಪೃಥಕ್ಪೃಥಕ್||35||

ದಿವಾನ್ಧಾಃ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಕೇಚಿದ್ರಾತ್ರಾವನ್ಧಾಸ್ತಥಾಪರೇ|
ಕೇಚಿದ್ದಿವಾ ತಥಾ ರಾತ್ರೌ ಪ್ರಾಣಿನಸ್ತುಲ್ಯದೃಷ್ಟಯಃ||36||

ಜ್ಞಾನಿನೋ ಮನುಜಾಃ ಸತ್ಯಂ ಕಿನ್ತು ತೇ ನಹಿ ಕೇವಲಮ್|
ಯತೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಸರ್ವೇ ಪಶುಪಕ್ಷಿಮೃಗಾದಯಃ||37||

ಜ್ಞಾನಂ ಚ ತನ್ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಯತ್ತೇಷಾಂ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಣಾಮ್|
ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಚ ಯತ್ತೇಷಾಂ ತುಲ್ಯಮನ್ಯತ್ತಥೋಭಯೋಃ||38||

ಜ್ಞಾನೇsಪಿ ಸತಿ ಪಶ್ಯೈತಾನ್ ಪತಗಾಂಚ್ಚಾಜ್ಞಾನಬನ್ಧಿಷು|
ಕಣಮೋಕ್ಷಾದೃತಾನ್ ಮೋಹಾತ್ಪೀಡ್ಯಮಾನಾನಪಿ ಕ್ಷುಥಾ||39||

ಮಾನುಷಾ ಮನುಜವ್ಯಾಘ್ರಾ ಸಾಭಿಲಾಷಾಃ ಸುತಾನ್ ಪ್ರತಿ |
ಲೋಭಾತ್ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾಯ ನನ್ವೇತಾನ್ ಕಿಂ ನ ಪಶ್ಯಸಿ||40||

ತಥಾಪಿ ಮಮತಾವರ್ತೇ ಮೋಹಗರ್ತೇ ನಿಪಾತಿತಾಃ|
ಮಹಾಮಾಯಾಪ್ರಭಾವೇಣ ಸಂಸಾರ ಸ್ಥಿತಿಕಾರಿಣಾ||41||

ತನ್ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ಮಯಃ ಕಾರ್ಯೋ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಜಗತ್ಪತೇಃ|
ಮಹಾಮಾಯಾ ಹರೇಶ್ಚೈಷಾ ತಯಾ ಸಮ್ಮೋಹ್ಯತೇ ಜಗತ್||42||

ಜ್ಞಾನಿನಾಮಪಿ ಚೇತಾಂಸಿ ದೇವೀ ಭಗವತೀ ಹಿ ಸಾ|
ಬಲಾದಾಕೃಷ್ಯ ಮೋಹಾಯ ಮಹಾಮಾಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ||43||

ತಯಾವಿಸೃಜ್ಯತೇ ವಿಶ್ವಂ ಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಮ್ |
ಸೈಷಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ನೃಣಾಂ ಭವತಿ ಮುಕ್ತಯೇ||44||

ಸಾ ವಿದ್ಯಾ ಪರಮಾ ಮುಕ್ತೈರ್ಹೇತುಭೂತಾ ಸನಾತನೀ|
ಸಂಸಾರ್ಬನ್ಧುಹೇತುಶ್ಚ ಸೈವ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ||45||

ರಾಜೋ ವಾಚ||

ಭಗವನ್ ಕಾ ಹಿ ಸಾ ದೇವೀ ಮಹಾಮಾಯೇತಿ ಯಾಂ ಭವಾನ್|
ಬ್ರವೀತಿ ಕಥಮುತ್ಪನ್ನಾ ಸಾ ಕರ್ಮಾಸ್ಯಾಶ್ಚ ಕಿಂ ದ್ವಿಜ||46||

ಯತ್ಸ್ವಭಾವಾ ಚ ಸಾ ದೇವೀ ಯತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಯದುದ್ಭವಾ|
ತತ್ಸರ್ವಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವತ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರಃ||47||

ಋಷಿರುವಾಚ||

ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಮ್|
ತಥಾಪಿ ತತ್ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ಬಹುಥಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ||48||

ದೇವಾನಾಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ ಆವಿರ್ಭವತಿ ಸಾ ಯದಾ|
ಉತ್ಪನ್ನೇತಿ ತದಾ ಲೋಕೇ ಸಾ ನಿತ್ಯಾಪ್ಯಭಿಧೀಯತೇ||49||

ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ಯದಾ ವಿಷ್ಣುರ್ಜಗತ್ಯೇಕಾರ್ಣವೀಕೃತೇ|
ಅಸ್ತೀರ್ಯ ಶೇಷಮಭಜತ್ ಕಲ್ಪಾನ್ತೇ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಭುಃ||50||

ತದಾ ದ್ವಾವಸುರೌ ವಿಖ್ಯಾತೌ ಮಧುಕೈಟಭೌ |
ವಿಷ್ಣುಕರ್ಣಮಲೋದ್ಭೂತೌ ಹನ್ತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಮುದ್ಯತೌ||51||

ಸ ನಾಭಿ ಕಮಲೇ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ|
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾವಸುರೌ ಚೋಗ್ರೌ ಪ್ರಸುಪ್ತಂ ಚ ಜನಾರ್ದನಮ್||52||

ತುಷ್ಟಾವ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ತಾಮೇಕಾಗ್ರಹೃದಯಃ ಸ್ಥಿತಃ |
ವಿಬೋಧನಾರ್ಥಾಯ ಹರೇಹರಿ ನೇತ್ರಕೃತಾಲಯಾಮ್||53||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀಮ್|
ನಿದ್ರಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಿಷ್ಣೋರತುಲಾಂ ತೇಜಸಃ ಪ್ರಭುಃ||54||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ||

ತ್ವಂ ಸ್ವಾಹಾತ್ವಂ ಸ್ವಧಾ ತ್ವಂ ಹಿ ವಷಟ್ಕಾರಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ|
ಸುಧಾ ತ್ವಮಕ್ಷರೇ ನಿತ್ಯೇ ತ್ರಿಧಾಮಾತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ಥಿತಾ||55||

ಅರ್ಥಮಾತ್ರಾ ಸ್ಥಿತಾ ನಿತ್ಯಾ ಯಾನುಚ್ಚಾರ್ಯಾವಿಶೇಷತಃ|
ತ್ವಮೇವ ಸಾ ತ್ವಂ ಸಾವಿತ್ರೀ ತ್ವಂ ದೇವ ಜನನೀ ಪರಾ||56||

ತ್ವಯೈತದ್ಧಾರ್ಯತೇ ವಿಶ್ವಂ ತ್ವಯೈತತ್ ಸೃಜತೇ ಜಗತ್|
ತ್ವಯೈತತ್ ಪಾಲ್ಯತೇ ದೇವಿ ತ್ವಮತ್ಸ್ಯನ್ತೇ ಚ ಸರ್ವಥಾ||57||

ವಿಸೃಷ್ಟೌ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾ ತ್ವಂ ಸ್ಥಿತಿ ರೂಪಾ ಚ ಪಾಲನೇ|
ತಥಾ ಸಂಹೃತಿ ರೂಪಾನ್ತೇ ಜಗತೋsಸ್ಯ ಜಗನ್ಮಯೇ||58||

ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಮೇಧಾ ಮಹಾಸ್ಮೃತಿಃ|
ಮಹಾಮೋಹಾ ಚ ಭವತೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಸುರೀ||59||

ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಂ ಚ ಸರ್ವಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿನೀ|
ಕಾಳರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಮೋಹರಾತ್ರಿಶ್ಚ ದಾರುಣಾ||60||

ತ್ವಂ ಶ್ರೀಸ್ತ್ವಮೀಶ್ವರೀ ತ್ವಂ ಹ್ರೀಸ್ತ್ವಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಭೋಧಲಕ್ಷಣಾ|
ಲಜ್ಜಾಪುಷ್ಟಿಸ್ತಥಾ ತುಷ್ಟಿಸ್ತ್ವಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಕ್ಷಾನ್ತಿರೇವ ಚ||61||

ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ|
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಣ್ಡೀ ಪರಿಘಾಯುಥಾ||62||

ಸೌಮ್ಯಾ ಸೌಮ್ಯತರಾಶೇಷ ಸೌಮ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ವತಿಸುಂದರೀ|
ಪರಾಪರಾಣಾಂ ಪರಮಾ ತ್ವಮೇವ ಪರಮೇಶ್ವರೀ||63||

ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ವಚಿದಸ್ತು ಸದಸದ್ವಾಖಿಲಾತ್ಮಿಕೇ|
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯಾಶಕ್ತಿಃ ಸಾ ತ್ವಂ ಕಿಂಸ್ತೂಯಸೇ ಮಯಾ||64||

ಯಯಾ ತ್ವಯಾ ಜಗತ್ ಸ್ರಷ್ಠಾ ಜಗತ್ಪಾತಾತ್ತಿ ಯೋಜಗತ್|
ಸೋsಪಿ ನಿದ್ರಾವಶಂ ನೀತಃ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಮಿಹೇಶ್ವರಃ||65||

ವಿಷ್ಣುಃ ಶರೀರಗ್ರಹಣಮಹಮೀಶಾನ ಏವ ಚ|
ಕಾರಿತಾಸ್ತೇ ಯತೋsತಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಂ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್||66||

ಸಾ ತ್ವಮಿತ್ಥಂ ಪ್ರಭಾವೈಃ ಸ್ವೈರುದಾರೈರ್ದೇವೀ ಸಂಸ್ತುತಾ|
ಮೋಹಯೈತೌ ದುರಾಧರ್ಷಾವಸುರೌ ಮಧುಕೌತಭೌ||67||

ಪ್ರಬೋಧಂ ಚ ಜಗತ್ಸ್ಯಾಮೀ ನೀಯತಾಮಚ್ಯುತೋ ಲಘು|
ಭೋಧಶ್ಚ ಕ್ರಿಯತಾಮಸ್ಯಹನ್ತು ಮೇತೌ ಮಹಾಸುರೌ||68||

ಋಷಿರುವಾಚ:

ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ತದಾ ದೇವೀ ತಾಮಸೀ ತತ್ರವೇಧಸಾ|
ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಬೋಧನಾರ್ಧಾಯ ನಿಹನ್ತುಂ ಮಧುಕೌಟಭೌ||69||

ನೇತ್ರಸ್ಯನಾಸಿಕಾ ಬಾಹೂ ಹೃದಯೇ ಭ್ಯಸ್ತಥೋ ರಸಃ|
ನಿರ್ಗಮ್ಯ ದರ್ಶನೇ ತಸ್ಥೌ ಬ್ರಹ್ಮಣೋsವ್ಯಕ್ತ ಜನ್ಮನಃ||70||

ಉತಸ್ಥೌ ಚ ಜಗನ್ನಾಥಸತಯಾ ಮುಕ್ತೋ ಜನಾರ್ದನಃ|
ಏಕಾರ್ಣವೇsಹಿಶಯನಾತ್ತತಃ ಸ ದದೃಶೇ ಚ ತೌ||71||

ಮಧುಕೈಟಭೌ ದುರಾತ್ಮಾನಾವತಿವೀರ ಪರಾಕ್ರಮೌ|
ಕ್ರೋಧರಕ್ತೇ ಕ್ಷಣಾವತ್ತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಂ ಜನಿತೋದ್ಯಮೌ||72||

ಸಮುತ್ಥಾಯ ತತಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಯುಯುಧೇ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ|
ಪಂಚವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಬಹುಪ್ರಹರಣೋ ವಿಭುಃ||73||

ತಾವಪ್ಯತಿಬಲೋನ್ಮತ್ತೌ ಮಹಾಮಾಯಾವಿಮೋಹಿತೌ|
ಉಕ್ತವನ್ತೌ ವರಾsಸ್ಮತ್ತೋ ವ್ರಿಯತಾಮಿತಿ ಕೇಶವಮ್||74||

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ:

ಭವೇತಾಮದ್ಯ ಮೇ ತುಷ್ಟೌ ಮಮವಧ್ಯಾವುಭಾವಸಿ|
ಕಿಮನ್ಯೇನ ವರೇಣಾತ್ರ ಏತಾವದ್ಧಿ ವೃತಂ ಮಮ||75||

ಋಷಿರುವಾಚ:

ವಜ್ಞ್ಚಿತಾಭ್ಯಾಮಿತಿ ತದಾ ಸರ್ವಮಾಪೋಮಯಂ ಜಗತ್|
ವಿಲೋಕ್ಯ ತಾಭ್ಯಾಂ ಗದಿತೋಭಗವಾನ್ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ||76||

ಅವಾಂ ಜಹಿ ನ ಯತ್ರೋರ್ವೀ ಸಲಿಲೇನ ಪರಿಪ್ಲುತಾ||77||

ಋಷಿರುವಾಚ:

ತಥೇತ್ಯುಕ್ತ್ತ್ವಾ ಭಗವತಾ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಭೃತಾ |
ಕೃತ್ವಾ ಚಕ್ರೇಣ ವೈ ಛಿನ್ನೇ ಜಘನೇ ಶಿರಸೀ ತಯೋಃ||78||

ಏವಮೇಷಾ ಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಂಸ್ತುತಾ ಸ್ವಯಮ್|
ಪ್ರಭಾವಮಸ್ಯ ದೇವ್ಯಾಸ್ತು ಭೂಯಃ ಶೃಣು ವದಾಮಿ ತೇ||79||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವನ್ತರೇ|
ದೇವೀ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಮಧುಕೈಟಭವಧೋ ನಾಮ
ಪ್ರಥಮೋsಧ್ಯಾಯಃ||