Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ದಶಮೋಧ್ಯಾಯಂ!

||om tat sat||


ಉತ್ತರ ಚರಿತಂ
ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಧ್ಯಾನಮ್

ಘಣ್ಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ದಧತೀಂ ಘನಾನ್ತವಿಲಸಚ್ಚೀತಾಂಶು ತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್|
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ
ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಮ್ಭಾದಿ ದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಮ್||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=============
ದಶಮಾಧ್ಯಾಯಃ ||

ಋಷಿರುವಾಚ:
ನಿಶುಮ್ಭಂ ನಿಹತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭ್ರಾತರಂ ಪ್ರಾಣ ಸಮ್ಮಿತಮ್|
ಹನ್ಯಮಾನಂ ಬಲಂ ಚೈವ ಶುಮ್ಭಃ ಕ್ರುದ್ಧೋsಬ್ರವೀದ್ವಚಃ||1||

ಬಲಾವಲೇಪದುಷ್ಟೇ ತ್ವಂ ಮಾದುರ್ಗೇ ಗರ್ವಮಾಹವ|
ಅನ್ಯಾಸಾಂ ಬಲಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯುದ್ಧ್ಯಸೇ ಯಾತಿ ಮಾನಿನೀ||2||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||
ಏಕೈವಾಹಂ ಜಗತ್ಯತ್ರ ದ್ವಿತೀಯಾ ಕಾ ಮಮಾಪರಾ|
ಪಶ್ಯೈತಾ ದುಷ್ಟ ಮಯ್ಯೇವ ವಿಶನ್ತ್ಯೋ ಮದ್ವಿಭೂತಯಃ||3||

ತತಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ತಾ ದೇವ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೀ ಪ್ರಮುಖಾಲಯಮ್|
ತಸ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಸ್ತನೌ ಜಗ್ಮುರೇಕೈವಾಸೀತ್ತದಾಮ್ಬಿಕಾ||4||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||
ಅಹಂ ವಿಭೂತ್ಯಾ ಬಹುಭಿರಿಹ ರೂಪೈರ್ಯದಾಸ್ಥಿತಾ|
ತತ್ಸಂಹೃತಂ ಮಯೈಕೈವ ತಿಷ್ಠಮ್ಯಾಜೌ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ||5||

ಋಷಿರುವಾಚ||

ತತಃ ಪ್ರವವೃತೇ ಯುದ್ಧಂ ದೇವ್ಯಾ ಶುಮ್ಭಸ್ಯ ಚೋಭಯೋಃ|
ಪಶ್ಯತಾಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಮಸುರಾಣಾಂ ಚ ದಾರುಣಮ್||6||

ಶರವರ್ಷೈಃ ಶತೈಃ ಶಸ್ತ್ರೈಸ್ತಥಾಸ್ತ್ರೈಶ್ಚೈವ ದಾರುಣೈಃ|
ತಯೋರ್ಯುದ್ಧಮಭೂದ್ಭೂಯಃ ಸರ್ವಲೋಕ ಭಯಂಕರಮ್||7||

ದಿವ್ಯಾನ್ಯಸ್ತ್ರಾಣಿ ಶತಶೋ ಮುಮುಚೇ ಯಾನ್ಯಥಾಮ್ಭಿಕಾ|
ಭಬಂಜ ತಾನಿ ದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರಸ್ತತ್ಪ್ರತೀಘಾತಕರ್ತೃಭಿಃ||8||

ಮುಕ್ತಾನಿ ತೇನ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ಪರಮೇಶ್ವರೀ|
ಭಭಂಜ ಲೀಲಯೈವೋಗ್ರಹುಂಕಾರೋಚ್ಛಾರಣಾಧಿಭಿಃ||9||

ತತಃ ಶರಶತೈರ್ದೇವೀಮ್ ಆಚ್ಛಾದಯತ ಸೋsಸುರಃ|
ಸಾ ಪಿ ತತ್ಕುಪಿತಾ ದೇವೀ ಧನುಶ್ಚಿಚ್ಚೇದ ಚೇಷುಭಿಃ||10||

ಚಿನ್ನೇಧನುಷಿದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರಃ ತಥಾ ಶಕ್ತಿಮಥಾದಧೇ|
ಚಿಚ್ಚೇದ ದೇವೀ ಚಕ್ರೇಣ ತಾಮಪ್ಯಸ್ಯ ಕರೇ ಸ್ಥಿತಾಂ||11||

ತತಃ ಖಡ್ಗಮುಪಾದಾಯ ಶತಚನ್ದ್ರಂ ಚ ಭಾನುಮತ್|
ಅಭ್ಯಧಾವತ್ತದಾ ದೇವೀಂ ದೈತ್ಯಾನಾಮಧಿಪೇಶ್ವರಃ||12||

ತಸ್ಯಾಪತತ ಏವಾಶು ಖಡ್ಗಂ ಚಿಚ್ಛೇದ ಚಣ್ಡಿಕಾ|
ಧನುರ್ಮುಕ್ತೈಃ ಶಿತೈರ್ಬಾಣೈಶ್ಚರ್ಮ ಚಾರ್ಕಕರಾಮಲಮ್||13||

ಹತಾಶ್ವಃ ಸ ತದಾ ದೈತ್ಯಶ್ಚಿನ್ನಧನ್ವಾ ವಿಸಾರಥಿಃ|
ಜಗ್ರಾಹ ಮುದ್ಗರಂ ಘೋರಂ ಅಮ್ಬಿಕಾನಿನೋದ್ಯತಃ||14||

ಚಿಚ್ಚೇದಾಪತತಃ ತಸ್ಯ ಮುದ್ಗರಂ ನಿಶಿತೈಃ ಶರೈಃ|
ತಥಾಪಿ ಸೋsಭ್ಯಧಾವತ್ತಾಂ ಮುಷ್ಟಿಮುದ್ಯಮವೇಗವಾನ್||15||

ಸಮುಷ್ಟಿಂ ಪಾತಯಾಮಾಸ ಹೃದಯೇ ದೈತ್ಯಪುಂಗವಃ|
ದೇವ್ಯಾಸ್ತಂ ಚಾಪಿ ಸಾ ದೇವೀ ತಲೇನೋರನ್ಯತಾಡಯತ್||16||

ತಲಪ್ರಹಾರಾಭಿಹತೋ ನಿಪಪಾತ ಮಹೀತಲೇ|
ಸ ದೈತ್ಯ ರಾಜಃ ಸಹಸಾ ಪುನರೇವ ತಥೋತ್ಥಿತಃ||17||

ಉತ್ಪತ್ಯ ಚ ಪ್ರಗೃಹ್ಯೋಚ್ಛೈರ್ದೇವೀಂ ಗಗನಮಾಸ್ಥಿತಃ|
ತತ್ರಾಪಿ ಸಾ ನಿರಾಧಾರಾ ಯುಯುಧೇ ತೇನ ಚಣ್ಡಿಕಾ||18||

ನಿಯುದ್ಧಂ ಕೇ ತದಾ ದೈತ್ಯಃ ಚಣ್ಡಿಕಾ ಚ ಪರಸ್ಪರಮ್|
ಚಕ್ರತುಃ ಪ್ರಥಮಂ ಸಿದ್ಧಮುನಿವಿಸ್ಮಯಕಾರಕಮ್||19||

ತತೋ ನಿಯುದ್ಧಂ ಸುಚಿರಂ ಕೃತ್ವಾ ತೇನಾಮ್ಬಿಕಾ ಸಹ|
ಉತ್ಪಾತ್ಯ ಭ್ರಾಮಯಾಮಾಸ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಧರಣೀತಲೇ||20||

ಸ ಕ್ಷಿಪ್ತೋಧರಣೀಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮುಷ್ಟಿಮುದ್ಯಮ ವೇಗತಃ|
ಅಭ್ಯಧಾವತ ದುಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಚಣ್ಡಿಕಾನಿಧನೇಚ್ಛಯಾ ||21||

ತಮಾಯಾನ್ತಂ ತತೋ ದೇವೀಸರ್ವದೈತ್ಯ ಜನೇಶರ್ವಂ|
ಜಗತ್ಯಾಂ ಪಾತಯಾಮಾಸ ಭಿತ್ವಾ ಶೂಲೇನ ವಕ್ಷಸಿ||22||

ಸ ಗತಾಸುಃ ಪಪಾತೋರ್ವ್ಯಾಂ ದೇವೀ ಶೂಲಾಗ್ರವಿಕ್ಷತಃ|
ಚಾಲಯನ್ ಸಕಲಾಂ ಪೃಥ್ವೀಂ ಸಾಬ್ಧಿದ್ವೀಪಾಂ ಸಪರ್ವತಾಮ್||23||

ತತಃ ಪ್ರಸನ್ನಮಖಿಲಂ ಹತೇ ತಸ್ಮಿನ್ ದುರಾತ್ಮನಿ |
ಜಗತ್ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಮತೀವಾಪ ನಿರ್ಮಲಂ ಚಾಭವನ್ನಭಃ||24||

ಉತ್ಪಾತಮೇಘಾಃ ಸೋಲ್ಕಾ ಯೇ ಪ್ರಾಗಾನಂ ಸ್ತೇ ಶಮಂ ಯುಯುಃ|
ಸರಿತೋ ಮಾರ್ಗವಾಹಿನ್ಯಃ ತಥಾಸಂಸ್ತತ್ರಪಾತಿತೇ||25||

ತತೋ ದೇವ ಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಹರ್ಷನಿರ್ಭರಮಾನಸಾಃ|
ಬಭೂವುರ್ನಿಹತೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಗನ್ಧರ್ವಾ ಲಲಿತಂ ಜಗುಃ||26||

ಅವಾದಯಂಸ್ತಥೈವಾನ್ಯೇ ನನೃತುಶ್ಚಾಪ್ಸರೋಗಣಾಃ|
ವಪುಃ ಪುಣ್ಯಾಸ್ತಥಾ ವಾತಾಃ ಸುಪ್ರಭೋsಭೂದ್ದಿವಾಕರಃ||27||

ಜಜ್ವಲುಶ್ಚಾಗ್ನಯಃ ಶಾನ್ತಾಃ ಶಾನ್ತದಿಗ್ಜನಿತಸ್ವನಾಃ||28||

ಇತಿ ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವನ್ತರೇ
ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಶುಮ್ಭ ವಥೋ ನಾಮ
ದಶಮಾಧ್ಯಾಯಃ ||

|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=====================================