Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ದ್ವಾದಶೋಧ್ಯಾಯಂ !

||om tat sat||

ಉತ್ತರ ಚರಿತಂ
ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಧ್ಯಾನಮ್

ಘಣ್ಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ದಧತೀಂ ಘನಾನ್ತವಿಲಸಚ್ಚೀತಾಂಶು ತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್|
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ
ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಮ್ಭಾದಿ ದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಮ್||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=============
ದ್ವಾದಶೋsಧ್ಯಾಯಃ ||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||

ಏಭಿಃ ಸ್ತವೈಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋಷ್ಯತೇ ಯಃ ಸಮಾಹಿತಃ|
ತಸ್ಯಾಹಂ ಸಕಲಂ ಭಾಧಾಂ ನಾಶಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಸಂಶಯಮ್||1||

ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಂ ಹ ಮಹಿಷಾಸುರ ಘಾತನಮ್|
ಕೀರ್ತಯಿಷ್ಯನ್ತಿ ಯೇ ತದ್ವಧ್ವಧಂ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ||2||

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಚೈಕ ಚೇತಸಃ|
ಶ್ರೋಷ್ಯನ್ತಿ ಚೈವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಮಮಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ||3||

ನ ತೇಷಾಂ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕಿಂಚಿದ್ದುಷ್ಕೃತೋತ್ಥಾನ ಚಾಪದಃ|
ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ನ ಚೈ ವೈಷ್ಟವಿಯೋಜನಮ್||4||

ಶತ್ರುತೋ ನ ಭಯಂ ತಸ್ಯದಸ್ಯುತೋ ವಾ ನ ರಾಜತಃ|
ನ ಶಸ್ತ್ರಾನಲತೋ ಯೌಘಾತ್ ಕದಾಚಿತ್ ಸಮ್ಭವಿಷ್ಯತಿ||5||

ತಸ್ಮಾನ್ಮಮೈತ್ಮನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತೈಃ|
ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಚ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಂ ಹಿ ತತ್||6||

ಉಪಸರ್ಗಾನಶೇಷಾಂಸ್ತು ಮಹಾಮಾರೀ ಸಮುದ್ಭವಾನ್|
ತಥಾ ತ್ರಿವಿಧಮುತ್ಪಾತಂ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಶಮಯೇನ್ಮಮ||7||

ಯತ್ರೈತಪಠ್ಯತೇ ಸಮ್ಯಜ್ನಿತ್ಯಮಾಯತನೇ ಮಮ|
ಸದಾ ನ ತದ್ವಿಮೋಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾನಿಧ್ಯಂ ತತ್ರ ಮೇ ಸ್ಥಿತಮ್||8||

ಬಲಿಪ್ರದಾನೇ ಪೂಜಾಯಾಮಗ್ನಿಕಾರ್ಯೇ ಮಹೋತ್ಸವೇ|
ಸರ್ವಂ ಮಮೈತಚ್ಚರಿತಮುಚ್ಚಾರ್ಯಂ ಶ್ರಾವ್ಯಮೇವ ಚ||9||

ಜಾನತಾ ಜಾನತಾ ವಾಪಿ ಬಲಿಪೂಜಾಂ ತಥಾ ಕೃತಾಮ್|
ಪ್ರತೀಚ್ಛಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ವಹ್ನಿ ಹೋಮಂ ತಥಾ ಕೃತಮ್||10||

ಶರತ್ಕಾಲೇ ಮಹಾಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯತೇ ಯಾ ಚ ವಾರ್ಷಿಕೀ|
ತಸ್ಯಾಂ ಮಮೈತನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಃ||11||

ಸರ್ವಬಾಧಾವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಧನಧಾನ್ಯಸುತಾನ್ವಿತಃ|
ಮನುಷ್ಯೋ ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ||12||

ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಮೈತನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತಥಾ ಚೋತ್ಪತ್ತಯಃ ಶುಭಾಃ|
ಪರಾಕ್ರಮಂ ಚ ಯುದ್ಧೇಷು ಜಾಯತೇ ನಿರ್ಭಯಃ ಪುಮಾನ್||13||

ರಿಪವಃ ಸಂಕ್ಷಯಂ ಯಾನ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಚೋಪಪದ್ಯತೇ|
ನನ್ದತೇ ಚ ಕುಲಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಮಮಶ್ರುಣ್ವತಾಮ್||14||

ಶಾನ್ತಿ ಕರ್ಮಣಿ ಸರ್ವತ್ರ ತಥಾ ದುಃಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನೇ|
ಗ್ರಹಪೀಡಾಸು ಚೋಗ್ರಾಸು ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಶೃಣುಯಾನ್ಮಮ||15||

ಉಪಸರ್ಗಾಂ ಶಮಂ ಯಾನ್ತಿ ಗ್ರಹಪೀಡಾಶ್ಚ ದಾರುಣಾಃ|
ದುಃಸ್ವಪ್ನಂ ಚ ನೃಭಿರ್ದೃಷ್ಟಂ ಸುಸ್ವಪ್ನಮುಪಜಾಯತೇ||16||

ಬಾಲಾಗ್ರಹಾಭಿಭೂತಾನಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಶಾನ್ತಿಕಾರಕಮ್|
ಸಂಘಾತಭೇದೇ ಚ ನೃಣಾಂ ಮೈತ್ರೀಕರಣಮುತ್ತಮಮ್||17||

ದುರ್ವೃತ್ತಾನಾಮಶೇಷಾಣಾಂ ಬಲಹಾನಿಕರಂ ಪರಮ್|
ರಕ್ಷೋಭೂತಪಿಶಾಚಾನಾಂ ಪಠನಾದೇವ ನಾಶನಮ್||18||

ಸರ್ವಂ ಮಮೈತನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಮಮಸನ್ನಿಧಿಕಾರಕಮ್|
ಪಶುಪುಷ್ಪಾರ್ಘ್ಯಧೂಪೈಶ್ಚ ಗನ್ಧದೀಪೈಸ್ತಥೋತ್ತಮೈಃ||19||

ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಭೋಜನೈರ್ಹೋಮೈಃ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೀಯೈರಹರ್ನಿಶಮ್|
ಅನ್ಯೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರ್ಭೋಗೈಃ ಪ್ರದಾನೈರ್ವತ್ಸರೇಣ ಯಾ||20||

ಪ್ರೀತಿರ್ಮೇ ಕ್ರಿಯತೇ ಸಾಸ್ಮಿನ್ಸಕೃತ್ಸುಚರಿತೇ ಶ್ರುತೇ|
ಶ್ರುತಂ ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ತಥಾರೋಗ್ಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ||21||

ರಕ್ಷಾಂ ಕರೋತಿ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ಜನ್ಮನಾಂ ಕೀರ್ತನಂ ಮಮ|
ಯುದ್ಧೇಷು ಚರಿತಂ ಯನ್ಮೇ ದುಷ್ಟದೈತ್ಯನಿಬರ್ಹಣಮ್ ||22||

ತಸ್ಮಿನ್ ಚ್ಚ್ರತೇ ವೈರಿಕೃತಂ ಭಯಂ ಪುಂಸಾಂ ನ ಜಾಯತೇ|
ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಯಾಶ್ಚ ಯಾಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಭಿಃ ಕೃತಾಃ||23||

ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಚ ಕೃತಾಸ್ತಾಸು ಪ್ರಯಚ್ಛನ್ತಿ ಶುಭಾಂ ಮತಿಮ್|
ಅರಣ್ಯೇ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ವಾಪಿ ದಾವಾಗ್ನಿ ಪರಿವಾರಿತಃ||24||

ದಸ್ಯುಭಿರ್ವಾ ವೃತಃ ಶೂನ್ಯೇ ಗೃಹೀತೋ ವಾಪಿ ಶತ್ರುಭಿಃ|
ಸಿಂಹವ್ಯಾಘ್ರಾನುಮಾತೋ ವಾ ವನೇ ವಾ ವನಹಸ್ತಿಭಿಃ||25||

ರಾಜ್ಞಾ ಕ್ರುದ್ಧೇನ ಚಾಜ್ಞಪ್ತೋ ವಧ್ಯೋ ಬನ್ಧಗತೋsಪಿ ವಾ |
ಅಘೂರ್ಣಿತೋ ವಾ ವಾತೇನ ಸ್ಥಿತಃ ಪೋತೇ ಮಹಾರ್ಣವೇ||26||

ಪತತ್ಸು ಚಾಪಿ ಶಸ್ತ್ರೇಷು ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಭೃಶದಾರುಣೇ|
ಸರ್ವಬಾಧಾಸು ಘೋರಾಸು ವೇದಾನಾಭ್ಯರ್ಥಿತೋsಪಿವಾ||27||

ಸ್ಮರನ್ ಮಮೈತಚ್ಚರಿತಂ ನರೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಸಂಕಟಾತ್|
ಮಮಪ್ರಭಾವಾತ್ಸಿಂಹಾದ್ಯಾ ದಸ್ಯವೋ ವೈರಿಣಸ್ತಥಾ||28||

ದೂರಾದೇವ ಪಲಾಯನ್ತೇ ಸ್ಮರಿತಶ್ಚರಿತಂ ಮಮ|29||

ಋಷಿರುವಾಚ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸಾ ಭಗವತೀ ಚಣ್ಡಿಕಾ ಚಣ್ಡವಿಕ್ರಮಾ|
ಪಶ್ಯತಾಮೇವ ದೇವಾನಾಂ ತತ್ರೈವಾನರಧೀಯತ||30||

ತೇsಪಿ ದೇವಾ ನಿರಾತಂಕಾಃ ಸ್ವಾಧಿಕಾರಾನ್ಯಥಾಪುರಾ|
ಯಜ್ಞಭಾಗಭುಜಃ ಸರ್ವೇ ಚಕ್ರುರ್ವಿನಿಹಾತಾರಯಃ ||31||

ದೈತ್ಯಾಶ್ಚ ದೇವ್ಯಾ ನಿಹತೇ ಶುಮ್ಭೇ ದೇವರಿಪೌ ಯುಧಿ|
ಜಗದ್ವಿಧ್ವಂಸಿನಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಮಹೋಗ್ರೇsತುಲವಿಕ್ರಮೇ||32||

ನಿಶುಮ್ಭೇ ಚ ಮಹಾವೀರ್ಯೇ ಶೇಷಾಃ ಪಾತಾಳಮಾಯುಯುಃ||33||

ಏವಂ ಭಗವತೀ ದೇವೀ ಸಾ ನಿತ್ಯಾಪಿ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಸಮ್ಭೂಯ ಕುರುತೇ ಭೂಪ ಜಗತಃ ಪರಿಪಾಲನಮ್||34||

ತಯೈತನ್ಮೋಹ್ಯತೇ ವಿಶ್ವಂ ಸೈವ ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರಸೂಯತೇ|
ಸಾ ಯಾಚಿತಾ ಚ ವಿಜ್ಞಾನಂ ತುಷ್ಟಾ ಬುದ್ಧಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ||35||

ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತಯೈತತ್ಸಕಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಂ ಮನುಜೇಶ್ವರ|
ಮಹಾಕಾಳ್ಯಾ ಮಹಾಕಾಲೇ ಮಹಾಮಾರೀಸ್ವರೂಪಯಾ||36||

ಸೈವಕಾಲೇ ಮಹಾಮಾರೀ ಸೈವ ಸೃಷ್ಠಿರ್ಭವತ್ಯಜಾ|
ಸ್ಥಿತಿಂ ಕರೋತಿ ಭೂತಾನಾಂ ಸೈವ ಕಾಲೇ ಸನಾತನೀ||37||

ಭವಕಾಲೇ ನೃಣಾಂ ಸೈವ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೃದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಗೃಹೇ|
ಸೈವಾಭಾವೇ ತಥಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿನಾಶಾಯೋಪಜಾಯತೇ||38||

ಸ್ತುತಾ ಸಮ್ಪೂಜಿತಾ ಪುಷ್ಪೈರ್ಧೂಪಗನ್ಧಾಧಿಭೀ ತಥಾ|
ದದಾತಿ ವಿತ್ತಂ ಪುತ್ತ್ರಾಂಶ್ಚ ಮತಿಂ ಧರ್ಮೇ ಗತಿಂ ಶುಭಾಮ್||39||

ಇತಿ ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವನ್ತರೇ
ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಫಲಶ್ರುತಿ ರ್ನಾಮ
ದ್ವಾದಶೋsಧ್ಯಾಯಃ||

|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=====================================