Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ತ್ರಯೋದಶಾಧ್ಯಾಯಂ !

||om tat sat||

ಉತ್ತರ ಚರಿತಂ
ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಧ್ಯಾನಮ್

ಘಣ್ಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ದಧತೀಂ ಘನಾನ್ತವಿಲಸಚ್ಚೀತಾಂಶು ತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್|
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ
ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಮ್ಭಾದಿ ದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಮ್||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=============
ತ್ರಯೋದಶೋsಧ್ಯಾಯಃ ||

ಋಷಿರುವಾಚ||

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ಭೂಪ ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಮ್||1||

ಏವಮ್ಪ್ರಭಾವಾ ಸಾ ದೇವೀ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್|
ವಿದ್ಯಾ ತಥೈವ ಕ್ರಿಯತೇ ಭವದ್ವಿಷ್ಣುಮಾಯಯಾ||2||

ತಯಾ ತ್ವಮೇಷ ವೈಶ್ಯಶ್ಚ ತಥೈವಾನ್ಯೇ ವಿವೇಕಿನಃ|
ಮೋಹ್ಯನ್ತೇ ಮೋಹಿತಾಶ್ಚೈವ ಮೋಹಮೇಷ್ಯನ್ತಿ ಚಾಪರೇ||3||

ತಾಮುಪೈಹಿ ಮಹಾರಾಜ ಶರಣಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್|
ಆರಾಧಿತಾ ಸೈವ ನೃಣಾಂ ಭೋಗಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ||4||

ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಉವಾಚ||

ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸುರಥಃ ಸ ನರಾಧಿಪಃ|
ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಮಹಾಭಾಗಂ ತಂ ಋಷಿಂ ಸಂಶಿತವ್ರತಮ್||5||

ನಿರ್ವಿಣ್ಣೋsತಿಮಮತ್ವೇನ ರಾಜ್ಯಾಪಹರೇಣನ ಚ|
ಜಗಾಮ ಸದ್ಯಃ ತಪಸೇ ಸ ಚ ವೈಶ್ಯೋ ಮಹಾಮುನೇ||6||

ಸನ್ದರ್ಶನಾರ್ಥಮಮ್ಬಾಯಾ ನದೀಪುಲಿನಸಂಸ್ಥಿತಃ|
ಸ ಚ ವೈಶ್ಯಃ ತಪಸ್ತೇಪೇ ದೇವೀಸೂಕ್ತಂ ಪರಂ ಜಪಾನ್||7||

ತೌ ತಸ್ಮಿನ್ ಪುಲಿನೇ ದೇವ್ಯಾಃ ಕೃತ್ವಾ ಮೂರ್ತಿಂ ಮಹೀಮಯೀಮ್|
ಅರ್ಹಣಾಂ ಚಕ್ರತುಃ ತಸ್ಯಾಃ ಪುಷ್ಪಧೂಪಾಗ್ನಿ ತರ್ಪಣೈಃ||8||

ನಿರಾಹಾರೌ ಯತಾಹಾರೌ ತನ್ಮನಸ್ಕೌ ಸಮಾಹಿತೌ|
ದದತುಸ್ತೌ ಬಲಿಂ ಚೈವ ನಿಜಗಾತ್ರಾಸೃಗುಕ್ಷಿತಮ್||9||

ಏವಂ ಸಮಾರಾಧಯತೋಸ್ತ್ರಿಭಿರ್ವರ್ಷೈರ್ಯತಾತ್ಮನೋಃ|
ಪರಿತುಷ್ಟಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರಾಹ ಚಣ್ಡಿಕಾ||10||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||

ಯತ್ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯತೇ ತ್ವಯಾ ಭೂಪ ತ್ವಯಾ ಚ ಕುಲನನ್ದನ|
ಮತ್ತಃ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ಯತಾಂ ಸರ್ವಂ ಪರಿತುಷ್ಟಾ ದದಾಮಿ ತತ್||11||

ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಉವಾಚ||

ತತೋವವ್ರೇ ನೃಪೋ ರಾಜ್ಯಮವಿಭ್ರಂಶ್ಯನ್ಯಜನ್ಮನಿ|
ಅತ್ರ ಚೈವ ನಿಜಂ ರಾಜ್ಯಂ ಹತಶತ್ರು ಬಲಂ ಬಲಾತ್||12||

ಸೋsಪಿವೈಶ್ಯಃ ತತೋ ಜ್ಞಾನಂ ವವ್ರೇ ನಿರ್ವಿಣ್ಣಮಾನಸಃ|
ಮಮೇತ್ಯಹಮಿತೋ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಸಂಗವಿಚ್ಯುತಿಕಾರಕಮ್||13||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||

ಸ್ವಲ್ಪೈರಹೋಭಿರ್ನೃಪತೇ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೇ ಭವಾನ್|
ಹತ್ವಾ ರಿಪೂನಸ್ಖಲಿತಂ ತವ ತತ್ರ ಭವಿಷ್ಯತಿ||14||

ಮೃತಶ್ಚ ಭೂಯಃ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜನ್ಮ ದೇವಾದ್ವಿವಸ್ವತಃ|
ಸಾವರ್ಣಿಕೋ ನಾಮ ಮನುರ್ಭವಾನ್ಭುವಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ||15||

ವೈಸ್ಯವರ್ಯ ತ್ವಯಾ ಯಶ್ಚ ವರೋsಸ್ಮತ್ತೋsಭಿವಾಂಛಿತಃ |
ತಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಸಂಸಿದ್ಧ್ಯೈ ತವ ಜ್ಞಾನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ||16||

ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಉವಾಚ||

ಇತಿ ದತ್ವಾ ತಯೋರ್ದೇವೀ ಯಥಾಭಿಲಷಿತಂ ವರಂ|
ಬಭೂವಾನ್ತರ್ಹಿತಾ ಸದ್ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಾಭ್ಯಾಂ ಅಭಿಷ್ಟುತಾ||17||

ಏವಂ ದೇವ್ಯಾ ವರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸುರಥಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ್ಷಭಃ|
ಸೂರ್ಯಾಜ್ಜನ್ಮ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಸಾವರ್ಣಿರ್ಭವಿತಾ ಮನುಃ||18||

ಸಾವರ್ಣಿರ್ಭವಿತಾ ಮನುಃ ಕ್ಲೀಂ ಓಮ್||19||

ಇತಿ ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವನ್ತರೇ
ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಸುರಥವೈಶ್ಯಯೋರ್ವರ ಪ್ರದಾನಂ ನಾಮ
ತ್ರಯೋದಶೋsಧ್ಯಾಯಃ||

ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಶತೀದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್
|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
||ಓಮ್||
=====================================