Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯಂ !

||om tat sat||

ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತಮ್
ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧ್ಯಾನಮ್

ಓಂ ||
ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪರಶುಂ ಗದೇಷು ಕುಲಿಶಂ ಪದ್ಮಂ ಧನುಃ ಕುಣ್ಡಿಕಾಂ
ದಣ್ಡಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಚರ್ಮ ಜಲಜಂ ಘಟ್ಟಾಂ ಸುರಾಭಾಜನಮ್|
ಶೂಲಂ ಪಾಶಸುದರ್ಶನೇ ಚ ದಧತೀಂ ಹಸ್ತೈಃ ಪ್ರವಾಲೇ ಪ್ರಭಾಂ
ಸೇವೇಸೈರಿಭಮರ್ದಿನೀ ಮಿಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರೋಜಸ್ಥಿತಾಮ್||

ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ

ದೇವಾಸುರ ಮಭೂದ್ಯುದ್ಧಂ ಪೂರ್ಣಮಬ್ದಶತಂ ಪುರಾ|
ಮಹಿಷೇsಸುರಾಣಾಮಧಿಪೇ ದೇವಾನಾಂ ಚ ಪುರನ್ದರೇ||1||

ತತ್ರಾಸುರೈರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೈರ್ದೇವಸೈನ್ಯಂ ಪರಾಜಿತಮ್|
ಜಿತ್ವಾ ಚ ಸಕಲಾನ್ ದೇವಾನಿನ್ದ್ರೋsಭೂನ್ಮಹಿಷಾಸುರ||2||

ತತಃ ಪರಾಜಿತಾ ದೇವಾಃ ಪದ್ಮಯೋನಿಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮ್|
ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಗತಾಸ್ತತ್ರ ಯತೇಶ ಗರುಡಧ್ವಜೌ||3||

ಯಥಾವೃತ್ತಂ ತಯೋಸ್ತದ್ವನ್ಮಹಿಷಾಸುರ ಚೇಷ್ಠಿತಮ್|
ತ್ರಿದಶಾಃ ಕಥಯಾಮಾಸುರ್ದೇವಾಭಿಭವವಿಸ್ತರಮ್||4||

ಸೂರ್ಯೇನ್ದ್ರಾಗ್ನ್ಯನಿಲೇನ್ದೂನಾಂ ಯಮಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಚ|
ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಚಾಧಿಕಾರಾನ್ ಸ ಸ್ವಯಮೇವಾಧಿತಿಷ್ಠತಿ||5||

ಸ್ವರ್ಗಾನ್ನಿರಾಕೃತಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇನ ದೇವಗಣಾ ಭುವಿ|
ವಿಚರನ್ತಿ ಯಥಾ ಮರ್ತ್ಯಾ ಮಹಿಷೇಣ ದುರಾತ್ಮನಾ||6||

ಏತದ್ವಃ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಮಮರಾರಿವಿಚೇಷ್ಟಿತಂ|
ಶರಣಂ ವಃ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ ಸ್ಮೋ ವಧಸ್ತಸ್ಯ ವಿಚಿನ್ತ್ಯತಾಮ್||7||

ಇತ್ಥಂ ನಿಶಮ್ಯ ದೇವಾನಾಂ ವಚಾಂಸಿ ಮಧುಸೂದನಃ|
ಚಕಾರ ಕೋಪಂ ಶಮ್ಭುಶ್ಚ ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾನನೌ||8||

ತತೋsತಿ ಕೋಪಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಚಕ್ರಿಣೋ ವದನಾತ್ತತಃ|
ನಿಶ್ಚಕ್ರಾಮ ಮಹತ್ತೇಜೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಶಜ್ಞ್ಕರಸ್ಯ ಚ||9||

ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಚೈವ ದೇವಾನಾಂ ಶಕ್ರಾದೀನಾಂ ಶರೀರತಃ|
ನಿರ್ಗತಂ ಸು ಮಹತ್ತೇಜಸ್ತಚ್ಚೈಕ್ಯಂ ಸಮಗಚ್ಛತ||10||

ಅತೀವ ತೇಜಸಃ ಕೂಟಂ ಜ್ವಲನ್ತಮಿವ ಪರ್ವತಮ್|
ದದೃಶುಸ್ತೇ ಸುರಾಸ್ತತ್ರ ಜ್ವಾಲಾವ್ಯಾಪ್ತದಿಗನ್ತರಮ್||11||

ಅತುಲಂ ತತ್ರ ತತ್ತೇಜಃಸರ್ವದೇವ ಶರೀರಜಮ್|
ಏಕಸ್ಥಂ ತದಭೂನ್ನಾರೀ ವ್ಯಾಪ್ತಲೋಕತ್ರಯಂ ತ್ವಿಷಾ||12||

ಯದಭೂಚ್ಛಾಮ್ಭವಂ ತೇಜಃ ತೇನಾಜಾಯತ ತನ್ಮುಖಮ್|
ಯಾಮ್ಯೇನ ಚಾಭವನ್ ಕೇಶಾ ಬಾಹವೋ ವಿಷ್ಣು ತೇಜಸಾ||13||

ಸೌಮ್ಯೇನ ಸ್ತನಯೋರ್ಯುಗ್ಮಂ ಮಧ್ಯಂ ಚೈಂದ್ರೇಣ ಚಾಭವತ್|
ವಾರುಣೇಣ ಚ ಜಜ್ಞ್ಘೋರೂ ನಿತಮ್ಭಃ ತೇಜಸಾ ಭುವಃ||14||

ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ತೇಜಸಾ ಪಾದೌ ತದಂಗಳ್ಯೋsರ್ಕ ತೇಜಸಾ|
ವಸೂನಾಂ ಕರಾಂಗುಳ್ಯಃ ಕೌಬೇರೇಣ ಚ ನಾಸಿಕಾಃ||15||

ತಸ್ಯಾಸ್ತು ದನ್ತಾಃ ಸಮ್ಭೂತಾ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯೇನ ತೇಜಸಾ|
ನಯನತ್ರಿತಯಂ ಜಜ್ಞೇ ತಥಾ ಪಾವಕತೇಜಸಾ||16||

ಭ್ರುವೌ ಚ ಸನ್ಧ್ಯಯೋಃ ತೇಜಃ ಶ್ರವಣಾವನಿಲಸ್ಯ ಚ|
ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಚೈವ ದೇವಾನಾಂ ಸಮ್ಭವಸ್ತೇಜಸಾಂ ಶಿವಾ||17||

ತತಃ ಸಮಸ್ತ ದೇವಾನಾಂ ತೇಜೋ ರಾಸಿ ಸಮುದ್ಭವಾಮ್|
ತಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಮುದಂ ಪ್ರಾಪುರಮರಾ ಮಹಿಷಾರ್ದಿತಾಃ||18||

ಶೂಲಂ ಶೂಲಾದ್ವಿನಿಷ್ಕೃಷ್ಯ ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಪಿನಾಕಧೃಕ್|
ಚಕ್ರಂ ದತ್ತವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಮುತ್ಪಾಟ್ಯ ಸ್ವ ಚಕ್ರತಃ||19||

ಶಂಖಂ ಚ ವರುಣಃ ಶಕ್ತಿಂ ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಹುತಾಶನಃ|
ಮಾರುತೋ ದತ್ತ ವಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಬಾಣಪೂರ್ಣೇ ತಥೇಷುಧೀ||20||

ವಜ್ರಮಿನ್ದ್ರಃ ಸಮುತ್ಪಾಟ್ಯ ಕುಲಿಶಾದಮರಾಧಿಪಃ |
ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ಘಣ್ಟಾಮೈರಾವತಾದ್ಗಜಾತ್ ||21||

ಕಾಲದಣ್ಡಾದ್ಯಮೋ ದಣ್ಡಂ ಪಾಶಂ ಚಾಮ್ಭುಪತಿರ್ದಧೌ|
ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ದದೌ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಣ್ಡುಲುಮ್||22||

ಸಮಸ್ತ ರೋಮ ಕೂಪೇಷು ನಿಜರಶ್ಮೀನ್ ದಿವಾಕರಃ|
ಕಾಲಶ್ಚ ದತ್ತವಾನ್ ಖಡ್ಗಂ ತಸ್ಯಾಶ್ಚರ್ಮ ಚ ನಿರ್ಮಲಮ್||23||

ಕ್ಷೀರೋದಶ್ಚಾಮಲಂ ಹಾರಮಜರೇ ಚ ತಥಾಮ್ಬರೇ|
ಚೂಡಾಮಣಿಂ ತಥಾ ದಿವ್ಯಂ ಕುಣ್ಡಲೇ ಕಟಕಾನಿ ಚ||24||

ಅಥಚನ್ದ್ರಂ ತಥಾ ಶುಭ್ರಂ ಕೇಯೂರಾನ್ ಸರ್ವಬಾಹುಷು|
ನೂಪುರೌ ವಿಮಲೇ ತದ್ವ ದ್ಗ್ರೇವೇಯಕಮುನುತ್ತಮಮ್ ||25||

ಅಜ್ಞುಗುಳೀಯಕರತ್ನಾನಿ ಸಮಸ್ತಾಸ್ವಂಗುಳೀಷು ಚ|
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಪರಶುಂ ಚಾತಿನಿರ್ಮಲಮ್||26||

ಅಸ್ತ್ರಾಣ್ಯನೇಕರೂಪಾಣಿ ತದಾsಭೇದ್ಯಂ ಚ ದಂಶನಮ್|
ಅಮ್ಲಾನ ಪಂಕಜಾಂ ಮಾಲಾಂ ಶಿರಸ್ಯುರಸಿ ಚಾಪರಾಮ್||27||

ಅದದಜ್ಜಲಧಿಃ ತಸ್ಯೈ ಪಂಕಜಂ ಚಾತಿ ಸೋಭನಮ್|
ಹಿಮವಾನ್ ವಾಹನಂ ಸಿಂಹಂ ರತ್ನಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿಚ||28||

ದದಾವಶೂನ್ಯಂ ಸುರಯಾ ಪಾನಪಾತ್ರಂಧನಾಧಿಪಃ|
ಶೇಷಶ್ಚ ಸರ್ವನಾಗೇಶೋ ಮಹಾಮಣಿ ವಿಭೂಷಿತಮ್||29||

ನಾಗಹಾರಂ ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಧತ್ತೇ ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಮಿಮಾಮ್ |
ಅನ್ಯೈರಪಿ ಸುರೈರ್ದೇವೀ ಭೂಷಣೈ ರಾಯುಧೈಸ್ತಥಾ || 30||

ಸಮ್ಮಾನಿತಾ ನನಾದೋಚ್ಚೈಃ ಸಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ|
ತಸ್ಯ ನಾದೇನ ಘೋರೇಣ ಕೃತ್ಸ್ನಮಾಪೂರಿತಂ ನಭಃ||31||

ಅಮಾಯತಾತಿಮಹತಾ ಪ್ರತಿಶಬ್ದೋ ಮಹಾನಭೂತ್|
ಚುಕ್ಷುಭುಃ ಸಕಲಾಲೋಕಾಃ ಸಮುದ್ರಾಶ್ಚ ಚಕಮ್ಪಿರೇ||32||

ಚಚಾಲ ವಸುಧಾ ಚೇಲುಃ ಸಕಲಾಶ್ಚ ಮಹೀಧರಾಃ |
ಜಯೇತಿ ದೇವಾಶ್ಚ ಮುದಾ ತಾಮೂಚುಃ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀಮ್||33||

ತುಷ್ಟುವುರ್ಮುನಿಯಶ್ಚೈನಾಂ ಭಕ್ತಿನಮ್ರಾತ್ಮಮೂರ್ತಯಃ|
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಮಸ್ತಂ ಸಂಕ್ಷುಬ್ಧಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಮರಾರಯಃ||34||

ಸನ್ನದ್ಧಾಖಿಲಸೈನ್ಯಾಸ್ತೇ ಸಮುತ್ತಸ್ಥುರುದಾಯುಧಃ|
ಅಃ ಕಿಮೇದಿತಿ ಕ್ರೋಧಾದಾಭಾಷ್ಯ ಮಹಿಷಾಸುರಃ||35||

ಅಭ್ಯಧಾವತ ತಂ ಶಬ್ದಮಶೇಷೈರಸುರೈರ್ವೃತಃ|
ಸ ದದರ್ಶ ತತೋ ದೇವೀಂ ವ್ಯಾಪ್ತಲೋಕತ್ರಯಾಂ ತ್ವಿಷಾ||36||

ಪಾದಾಕ್ರಾನ್ತ್ಯಾ ನತಭುವಂ ಕಿರೀಟೋಲ್ಲಿಖಿತಾಮ್ಬರಾಮ್|
ಕ್ಷೋಭಿತ ಶೇಷಪಾತಾಳಂ ಧನುರ್ಜ್ಯಾನಿಃಸ್ವನೇನ ತಾಮ್||37||

ದಿಶೋಭುಜ ಸಹಸ್ರೇಣ ಸಮನ್ತಾದ್ವಾಪ್ಯ ಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್|
ತತಃ ಪ್ರವವೃತೇ ಯುದ್ಧಂ ತಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಸುರದ್ವಿಷಾಮ್||38||

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರೈರ್ಬಹುಧಾ ಮುಕ್ತೈರಾದೀಪಿತ ದಿಗನ್ತರಮ್|
ಮಹಿಷಾಸುರ ಸೇನಾನೀಶ್ಚಿಕ್ಷುರಾಖ್ಯೋ ಮಹಾಸುರಃ||39||

ಯುಯುಧೇ ಚಾಮರಶ್ಚಾನ್ಯೈಶ್ಚತುರಂಗ ಬಲಾನ್ವಿತಃ|
ರಥಾನಾಮಯುತೈಃ ಷಡ್ಭಿರುದಗ್ರಾಖ್ಯೋ ಮಹಾಸುರಃ||40||

ಅಯುಧ್ಯತಾಯುತಾನಾಂ ಚ ಸಹಸ್ರೇಣ ಮಹಾಹನುಃ|
ಪಂಚಾಶದ್ಭಿಶ್ಚ ನಿಯುತೈರಸಿಲೋಮಾ ಮಹಾಸುರಃ||41||

ಅಯುತಾನಾಂ ಶತೈಃ ಷಡ್ಭಿರ್ಭಾಷ್ಕಲೋ ಯುಯುಧೇ ರಣೇ|
ಗಜವಾಜಿ ಸಹಸ್ರೌಘೈರನೈಕೈಃ ಪರಿವಾರಿತಃ||42||

ವೃತೋ ರಥಾನಾಂ ಕೋಟ್ಯಾ ಚ ಯುದ್ಧೇ ತಸ್ಮಿನ್ನಯುಧ್ಯತ|
ಬಿಡಾಲಾಖ್ಯೋsಯುತಾನಾಂ ಚ ಪಂಚಾಶದ್ಭಿರಥಾಯುತೈಃ||43||

ಯುಯುಥೇ ಸಂಯುಗೇ ತತ್ರ ರಥಾನಾಂ ಪರಿವಾರಿತಃ|
ಅನ್ಯೇ ಚ ತತ್ರಾಯುತಶೋ ರಥನಾಗಹಯೈರ್ವೃತಾಃ||44||

ಯುಯುಧುಃ ಸಂಯುಗೇ ದೇವ್ಯಾ ಸಹ ತತ್ರ ಮಹಾಸುರಾ|
ಕೋಟಿಕೋಟಿಸಹಸ್ರೈಸ್ತು ರಥಾನಾಂ ದನ್ತಿನಾಂ ತಥಾ||45||

ಹಯಾನಾಂ ಚ ವೃತೋ ಯುದ್ಧೇ ತತ್ರಾಭೂನ್ಮಹಿಷಾಸುರಃ|
ತೋಮರೈರ್ಭಿನ್ದಿಪಾಲೈಶ್ಚ ಶಕ್ತಿಭಿರ್ಮುಸಲೈಸ್ತಥಾ||46||

ಯುಯುಧುಃ ಸಂಯುಗೇ ದೇವ್ಯಾ ಖಡ್ಗೈಃ ಪರಶುಪಟ್ಟಿಸೈಃ|
ಕೇಚಿಚ್ಚ ಚಿಕ್ಷಿಪುಃ ಶಕ್ತೀಃ ಕೇಚಿತ್ ಪಾಶಾಂ ಸ್ತಥಾಪರೇ||47||

ದೇವೀಂ ಖಡ್ಗಪ್ರಹಾರೈಸ್ತು ತೇ ತಾಂ ಹನ್ತುಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮುಃ|
ಸಾಪಿ ದೇವೀ ತತಸ್ತಾನಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚಣ್ಡಿಕಾ||48||

ಲೀಲಯೈವ ಪ್ರಚ್ಚ್ಚೇದ ನಿಜಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವರ್ಷಿಣೀ|
ಅನಾಯಸ್ತಾನನಾ ದೇವೀ ಸ್ತೂಯಮಾನ ಸುರರ್ಷಿಭಿಃ||49||

ಮುಮೋಚಾಸುರದೇಹೇಷು ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚೇಶ್ವರೀ|
ಸೋsಪಿ ಕ್ರುದ್ಧೋ ಧುತಸಟೋ ದೇವ್ಯಾ ವಾಹನಕೇಶರೀ||50||

ಚಚಾರಸುರ ಸೈನ್ಯೇಷು ವನೇಷ್ವಿವ ಹುತಾಶನಃ |
ನಿಃಶ್ವಾಸಾನ್ ಮುಮುಚೇಯಾಂಶ್ಚ ಯುಧ್ಯಮಾನಾರಣೇsಮ್ಬಿಕಾ||51||

ತ ಏವ ಸದ್ಯಸಮ್ಭೂತಾ ಗಣಾಃ ಶತಸಹಶ್ರಸಃ |
ಯುಯುಧಸ್ತೇ ಪರಶುಭಿರ್ ಭಿನ್ದಿಪಾಸಿಪಟ್ಟಿಸೈಃ||52||

ನಾಶಯನ್ತೋsಸುರಗಣಾನ್ ದೇವೀಶಕ್ತ್ಯುಪಬೃಂಹಿತಾಃ|
ಅವಾದಯನ್ತ ಪಟಹಾನ್ ಗಣಾಃ ಶಂಖಾಂ ಸ್ತಥಾಪರೇ||53||

ಮೃದಂಗಾಶ್ಚ ತಥೈವಾನ್ಯೇ ತಸ್ಮಿನ್ಯುದ್ಧಮಹೋತ್ಸವೇ|
ತತೋ ದೇವೀ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಗದಯಾ ಶಕ್ತಿವೃಷ್ಟಿಭಿಃ||54||

ಖಡ್ಗಾದಿಭಿಶ್ಚ ಶತಶೋ ನಿಜಘಾನ ಮಹಾಸುರಾನ್|
ಪಾತಯಾಮಾಸ ಚೈವಾನ್ಯಾನ್ ಘಣ್ಟಾಸ್ವನವಿಮೋಹಿತಾನ್ ||55||

ಅಸುರಾನ್ ಭುವಿಪಾಶೇನ ಬದ್ದ್ವಾಚಾನ್ಯಾನಕರ್ಷಯತ್|
ಕೇಚಿತ್ ದ್ವಿಧಾಕೃತಾ ಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣೈಃ ಖಡ್ಗ ಪಾತೈಸ್ತಥಾಪರೇ||56||

ವಿಪೋಥಿತಾ ನಿಪಾತೇನ ಗದಯಾ ಭುವಿ ಶೇರತೇ|
ವೇಮುಶ್ಚ ಕೇಚಿದ್ರುಧಿರಂ ಮುಸಲೇನ ಭೃಶಂ ಹತಾಃ||57||

ಕೇಚಿನ್ನಿಪತಿತಾ ಭುಮೌ ಭಿನ್ನಾಃ ಶೂಲೇನ ವಕ್ಷಸಿ|
ನಿರನ್ತರಾಃ ಶರೌಘೇನ ಕೃತಾಃ ಕೇಚಿದ್ರಣಾಜಿರೇ||58||

ಶಲ್ಯಾನುಕಾರಿಣಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ಮುಮುಚುಸ್ತ್ರಿದಶಾರ್ದನಾಃ|
ಕೇಷಾಂಚಿದ್ಬಾಹವಶ್ಚಿನ್ನಾಶ್ಚಿನ್ನ ಗ್ರೀವಾ ಸ್ತಥಾಪರೇ||59||

ಶಿರಾಂಸಿ ಪೇತುರನ್ಯೇಷಾಮನ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ವಿದಾರಿತಾಃ|
ವಿಚ್ಚಿನ್ನ ಜಂಝಾಸ್ತ್ವಪರೇ ಪೇತುರ್ವ್ಯಾಂ ಮಹಾಸುರಾಃ||60||

ಏಕಬಾಹ್ವಾಕ್ಷಿಚರಣಾಃ ಕೇಚಿದ್ದೇವ್ಯಾ ದ್ವಿಧಾಕೃತಾಃ|
ಚಿನ್ನೇsಪಿ ಚಾನ್ಯೇ ಶಿರಸಿ ಪತಿತಾಃ ಪುನರುತ್ಥಿತಾಃ||61||

ಕಬನ್ಧಾ ಯುಯುಧುರ್ದೇವ್ಯಾ ಗೃಹೀತಪರಮಾಯುಧಾಃ|
ನನೃತುಶ್ಚಾಪರೇ ತತ್ರ ಯುದ್ಧೇ ತೂರ್ಯಲಯಾಶ್ರಿತಾಃ||62||

ಕಬನ್ಧಾಶ್ಚಿನ್ನ ಶಿರಸಃ ಖಡ್ಗ ಶಕ್ತ್ಯೃಷ್ಟಿಪಾಣಯಃ|
ತಿಷ್ಠ ತಿಷ್ಠೇತಿ ಭಾಷನ್ತೋ ದೇವೀ ಮನ್ಯೇ ಮಹಾಸುರಾಃ||63||

ಪಾತಿತೈ ರಥನಾಗೈಶ್ವೈರಸುರೈಶ್ಚ ವಸುನ್ಧರಾ|
ಆಗಮ್ಯ ಸಾಭವತ್ತತ್ರ ಯತ್ರಾಭೂತ್ ಸ ಮಹಾರಣಃ||64||

ಶೋಣಿತೌಘೌ ಮಹಾನದ್ಯಸ್ಸದ್ಯಸ್ತತ್ರ ವಿಸುಸ್ರುವುಃ|
ಮಧ್ಯೇ ಚಾಸುರಸೈನ್ಯಸ್ಯ ವಾರಣಾಸುರವಾಜಿನಾಮ್||65||

ಕ್ಷಣೇನ ತನ್ಮಹಾಸೈನ್ಯಂ ಅಸುರಾಣಾಂ ತಥಾsಮ್ಬಿಕಾ|
ನಿನ್ಯೇ ಕ್ಷಯಂ ಯಥಾ ವಹ್ನಿಸ್ತೃಣದಾರು ಮಹಾಚಯಮ್||66||

ಸಚ ಸಿಂಹೋ ಮಹಾನಾದಮುತ್ಸೃಜನ್ ಧುತಕೇಸರಃ|
ಶರೀರೇಭ್ಯೋsಮರಾರೀಣಾಮಸೂನಿವ ವಿಚಿನ್ವತಿ||67||

ದೇವ್ಯಾ ಗಣೈಶ್ಚ ತೈಸ್ತತ್ರ ಕೃತಂ ಯುದ್ಧಂ ತಥಾಸುರೈಃ|
ಯಥೈಷಾಂ ತುಷ್ಟುವುರ್ದೇವಾಃ ಪುಷವೃಷ್ಟಿಮುಚೋ ದಿವಿಃ||68||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವನ್ತರೇ|
ದೇವೀ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಸೈನ್ಯವಧೋ ನಾಮ
ದ್ವಿತೀಯೋsಧ್ಯಾಯಃ||