Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಂ!

||om tat sat||

ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತ್ರಮು
ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧ್ಯಾನಮು

ಓಂ
ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪರಶುಂ ಗದೇಷು ಕುಲಿಶಂ ಪದ್ಮಂ ಧನುಃ ಕುಣ್ಡಿಕಾಂ
ದಣ್ಡಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಚರ್ಮ ಜಲಜಂ ಘಟ್ಟಾಂ ಸುರಾಭಾಜನಮ್|
ಶೂಲಂ ಪಾಶಸುದರ್ಶನೇ ಚ ದಧತೀಂ ಹಸ್ತೈಃ ಪ್ರವಾಲೇ ಪ್ರಭಾಂ
ಸೇವೇಸೈರಿಭಮರ್ದಿನೀ ಮಿಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರೋಜಸ್ಥಿತಾಮ್||

ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ

ನಿಹನ್ಯಮಾನಂ ತತ್ಸೈನ್ಯಮವಲೋಕ್ಯ ಮಹಾಸುರಃ|
ಸೇನಾನೀಶ್ಚಿಕ್ಷುರಃ ಕೋಪದ್ಯಯೌ ಯೋದ್ಧುಮಥಾಮ್ಬಿಕಾ||1||

ಸ ದೇವೀಂ ಶರವರ್ಷೇಣ ವವರ್ಷ ಸಮರೇsಸುರಃ|
ಯಥಾಮೇರು ಗಿರೇಃ ಶೃಜ್ಞ್ಗಂ ತೋಯವರ್ಷೇಣ ತೋಯದಃ||2||

ತಸ್ಯ ಚಿತ್ವಾ ತತೋ ದೇವೀ ಲೀಲಯೈವ ಶರೋತ್ಕರಾನ್ |
ಜಘಾನ ತುರಗಣಾನ್ಬಾಣೈರ್ಯನ್ತಾರಂ ಚೈವ ವಾಜಿನಾಮ್ ||3||

ಚಿಚ್ಛೇದ ಚ ಧನೂಃ ಸದ್ಯೋ ಧ್ವಜಂ ಚಾತಿ ಸಮುಚ್ಛ್ರಿತಮ್|
ವಿವ್ಯಾಥ ಚೈವ ಗಾತ್ರೇಷು ಛಿನ್ನಧನ್ವಾನಮಾಶುಗೈಃ||4||

ಸ ಚಿನ್ನ ಧನ್ವಾ ವಿರಥೋ ಹತಾಶ್ವೋ ಹತಸಾರಥಿಃ|
ಅಭ್ಯಧಾತ ವತಾಂ ದೇವೀಂ ಖಡ್ಗಚರ್ಮಧರೋsಸುರಃ||5||

ಸಿಂಹಮಾಹತ್ಯ ಖಡ್ಗೇನ ತೀಕ್ಷ್ಣಧಾರೇಣ ಮೂರ್ಥನಿ|
ಅಜಘಾನ ಭುಜೇ ಸವ್ಯೇ ದೇವೀ ಮಪ್ಯತಿ ವೇಗವಾನ್||6||

ತಸ್ಯಾಃ ಖಡ್ಗೋ ಭುಜಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪಫಾಲ ನೃಪನಂದನ|
ತತೋ ಜಗ್ರಾಹ ಶೂಲಂ ಸ ಕೋಪಾದರುಣಲೋಚನಃ||7||

ಚಿಕ್ಷೇಪ ಚ ತತಸ್ತತ್ತು ಭದ್ರಕಾಳ್ಯಾಂ ಮಹಾಸುರಃ|
ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಂ ತೇಜೋಭೀ ರವಿಬಿಂಬಮಿವಾಮ್ಬರಾತ್||8||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತದಾಪತಚ್ಛೂಲಂ ದೇವೀ ಶೂಲಮುಮುಂಚತ|
ತತ್ ಶೂಲಂ ಶತಥಾ ತೇನ ನೀತಂ ಸ ಚ ಮಹಾಸುರಃ||9||

ಹತೇತಸ್ಮಿನ್ಮಹಾವೀರ್ಯೇ ಮಹಿಷಸ್ಯ ಚಮೂಪತೌ|
ಆಜಗಾಮ ಗಜಾರೂಢಶ್ಚಾಮರಸ್ತ್ರಿದಶರ್ದನಃ||10||

ಸೋsಪಿ ಶಕ್ತಿಂ ಮುಮೋಚಾಥ ದೇವ್ಯಾಸ್ತಾಮಮ್ಬಿಕಾ ದ್ರುತಮ್|
ಹೂಂಕಾರಾಭಿಹತಂ ಭೂಮೌ ಪಾತಯಾಮಾಸ ನಿಷ್ಪ್ರಭಾಮ್||11||

ಭಗ್ನಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ನಿಪತಿತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕ್ರೋಥಸಮನ್ವಿತಃ|
ಚಿಕ್ಷೇಪ ಚಾಮರಃ ಶೂಲಂ ಬಾಣೈಸ್ತದಪಿ ಸಾಚ್ಛಿನತ್||12||

ತತಃ ಸಿಂಹಃ ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ಗಜಕುಂಭಾನ್ತರಸ್ಥಿತಃ|
ಬಾಹುಯುದ್ಧೇನ ಯುಯುಧೇ ತೇನೋಚ್ಚೈಸ್ತ್ರಿದಶಾರಿಣಾ||13||

ಯುಧ್ಯಮಾನೌ ತತಸ್ಥೌ ತು ತಸ್ಮಾನ್ನಾಗಾನ್ಮಹೀಂ ಗತೌ|
ಯುಯುಧಾತೇsತಿಸಂರಬ್ಧೌ ಪ್ರಹಾರೈರತಿದಾರುಣೈಃ||14||

ತತೋ ವೇಗಾತ್ ಖಮುತ್ಪತ್ಯ ನಿಪತ್ಯ ಚ ಮೃಗಾರಿಣಾ|
ಕರಪ್ರಹಾರೇಣ ಶಿರಶ್ಚಾಮರಸ್ಯ ಪೃಥಕ್ ಕೃತಮ್||15||

ಉದಗ್ರಶ್ಚ ರಣೇ ದೇವ್ಯಾ ಶಿಲಾವೃಕ್ಷಾದಿಭಿರ್ಹತಃ|
ದನ್ತಮುಷ್ಟಿತಲೈಶ್ಚೈವ ಕರಾಳಶ್ಚ ನಿಪಾತಿತಃ||16||

ದೇವೀಕೃದ್ಧಾ ಗದಾಪತೈಶ್ಚೂರ್ಣಯಾಮಾಸ ಚೋದ್ಧತಮ್|
ಭಾಷ್ಕಲಂ ಭಿನ್ದಿಪಾಲೇನ ಬಾಣೈಸ್ತಾಮ್ರಂ ತಥಾನ್ಧಕಮ್||17||

ಉಗ್ರಾಸಮುಗ್ರವೀರ್ಯಂ ಚ ತಥೈವ ಚ ಮಹಾಹನುಮ್|
ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಚ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಜಘಾನ ಪರಮೇಶ್ವರೀ||18||

ಬಿಡಾಲಸ್ಯಾಸಿನಾ ಕಾಯಾತ್ ಪಾತಯಾಮಾಸ ವೈ ಶಿರಃ|
ದುರ್ಧರಂ ದುರ್ಮುಖಂ ಚೋಭೌ ಶರೈರ್ನಿನ್ಯೇ ಯಮಕ್ಷಯಮ್||19||

ಏವಂ ಸಂಕ್ಷೀಯಮಾಣೇ ತು ಸ್ವಸೈನ್ಯೇ ಮಹಿಷಾಸುರಃ|
ಮಹಿಷೇಣ ಸ್ವರೂಪೇಣ ತ್ರಾಸಯಾಮಾಸ ತಾನ್ ಗಣಾನ್||20||

ಕಾಂಶ್ಚಿತ್ತುಣ್ಡ ಪ್ರಹಾರೇಣ ಖುರಕ್ಷೈಪೈಸ್ತಥಾಪರಾನ್|
ಲಾಂಗೂಲತಾಡಿತಾಂಶ್ಚಾನ್ಯಾನ್ ಶೃಂಗಾಭ್ಯಾಂ ಚ ವಿದಾರಿತಾನ್ ||21||

ವೇಗೇನ ಕಾಂಶ್ಚಿದಪರಾನ್ನಾದೇನ ಭ್ರಮಣೇನ ಚ|
ನಿಃ ಶ್ವಾಸಪವನೇನಾನ್ಯಾನ್ ಪಾತಯಾಮಾಸ ಭೂತಲೇ||22||

ನಿಪಾತ್ಯ ಪ್ರಮಾಥಾನೀಕಂ ಅಭ್ಯಧಾವತ ಸೋsಸುರಃ|
ಸಿಂಹಂ ಹನ್ತುಂ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಕೋಪಂ ಚಕೇ ತತೋsಮ್ಬಿಕಾ||23||

ಸೋsಪಿ ಕೋಪಾನ್ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಖುರಕ್ಷುಣ್ಡಮಹೀತಲಃ|
ಶೃಂಗಾಭ್ಯಾಂ ಪರ್ವತಾನುಚ್ಚಾಂಶ್ಚಿಕ್ಷೇಪ ಚ ನನಾದ ಚ||24||

ವೇಗಭ್ರಮಣವಿಕ್ಷುಣ್ಣಾ ಮಹೀತಸ್ಯ ವಿಶೀರ್ಯತ|
ಲಾಂಗೂಲೇನಹತಶ್ಚಾಬ್ಧಿಃ ಪ್ಲಾವಯಾಮಾಸ ಸರ್ವತಃ||25||

ಧುತ ಶೃಂಗವಿಭಿನ್ನಾಶ್ಚ ಖಣ್ಡಂಖಣ್ಡಂ ಯುಯುರ್ಘನಾ|
ಶ್ವಾಸಾನಿಲಾಸ್ತಾಃ ಶತಶೋ ನಿಪೇತುರ್ನಭಸೋsಚಲಾಃ||26||

ಇತಿ ಕ್ರೋಧಸಮಧ್ಮಾತಂ ಆಪತನ್ತಂ ಮಹಾಸುರಮ್|
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾ ಚಣ್ಡಿಕಾ ಕೋಪಂ ತದ್ವಧಾಯ ತಥಾsಕರೋತ್||27||

ಸಾಕ್ಷಿಪ್ತ್ವಾ ತಸ್ಯ ವೈಪಾಶಂ ತಂ ಬಬನ್ಧಮಹಾಸುರಮ್|
ತತ್ಯಾಜಮಾಹಿಷಂ ರೂಪಂ ಸೋsಪಿ ಬದ್ಧೋ ಮಹಾಮೃಧೇ||28||

ತತಃ ಸಿಂಹೋsಭವತ್ಸದ್ಯೋ ಯಾವತಸ್ಯಾಮ್ಬಿಕಾ ಶಿರಃ|
ಛಿನತ್ತಿ ತಾವತ್ ಪುರುಷಃ ಖಡ್ಗಪಾಣಿರದೃಶ್ಯತ||29||

ತತ ಏವಾಶು ಪುರುಷಂ ದೇವೀ ಚಿಚ್ಛೇದ ಸಾಯಕೈಃ|
ತಂ ಖಡ್ಗಚರ್ಮಣಾ ಸಾರ್ಥಂ ತತಃ ಸೋsಭೂನ್ಮಹಾಗಜಃ||30||

ಕರೇಣ ಚ ಮಹಾಸಿಂಹಂ ತಂ ಚಕರ್ಷ ಜಗರ್ಜ ಚ|
ಕರ್ಷತಸ್ತು ಕರಂ ದೇವೀ ಖಡ್ಗೇನ ನಿರಕೃನ್ತತ||31||

ತತೋ ಮಹಾಸುರೋ ಭೂಯೋ ಮಾಹಿಷಂ ವಪುರಾಸ್ಥಿತಃ|
ತಥೈವ ಕ್ಷೋಭಯಾಮಾಸ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸ ಚರಾಚರಮ್||32||

ತತಃ ಕ್ರುದ್ಧಾ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಚಣ್ಡಿಕಾ ಪಾನಮುತ್ತಮಮ್|
ಪಪೌ ಪುನಃ ಪುನಶ್ಚೈವ ಜಹಸಾರುಣಲೋಚನಾ||33||

ನನರ್ದ ಚಾಸುರಃ ಸೋsಪಿ ಬಲವೀರ್ಯಮದೋದ್ಧತಃ|
ವಿಷಾಣಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಚಣ್ದಿಕಾಂ ಪ್ರತಿ ಭೂಧರಾನ್||34||

ಸಾ ಚ ತಾನ್ ಪ್ರಹಿತಾಂ ಸ್ತೇನ ಚೂರ್ಣಯನ್ತೀ ಶರೋತ್ಕರೈಃ|
ಉವಾಚ ತಂ ಮದೋದ್ಧೂತಮುಖರಾಗಕುಲಾಕ್ಷರಮ್||35||

ದೇವ್ಯುವಾಚ:

ಗರ್ಝ ಗರ್ಜ ಕ್ಷಣಂ ಮೂಢ ಮಧು ಯವತ್ಪಿಬಾಮ್ಯಹಮ್|
ಮಯಾ ತ್ವಯಿ ಹತೇsತ್ರೈವ ಗರ್ಜಿಷ್ಯನ್ತ್ಯಾಶು ದೇವತಾಃ||36||

ಋಷಿರುವಾಚ||
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ಸಾ ರೂಢಾ ತಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮ್|
ಪಾದೇನಾಕ್ರಮ್ಯ ಕಣ್ಠೇ ಚ ಶೂಲೇನೈನಮತಾಡಯತ್||37||

ತತಃ ಸೋsಪಿ ಪದಾಕ್ರಾನ್ತಃ ತಯಾ ನಿಜಮುಖಾತ್ ತತಃ|
ಅರ್ಥನಿಷ್ಕ್ರಾನ್ತ ಏವಾಸೀತ್ ದೇವ್ಯಾ ವೀರ್ಯೇಣ ಸಂವೃತಃ||38||

ಅರ್ಥನಿಷ್ಕ್ರಾನ್ತ ಏವಾಸೌ ಯುಧ್ಯಮಾನೋ ಮಹಾಸುರಃ|
ತಯಾ ಮಹಾಸಿನಾ ದೇವ್ಯಾ ಶಿರಶ್ಚಿತ್ವಾ ನಿಪಾತಿತಃ||39||

ತತೋ ಹಹಾಕೃತಂ ಸರ್ವಂ ದೈತ್ಯಸೈನ್ಯಂ ನನಾಶ ತತ್|
ಪ್ರಹರ್ಷಂ ಚ ಪರಂ ಜಗ್ಮುಃ ಸಕಲಾ ದೇವತಾಗಣಾಃ||40||

ತುಷ್ಟುವುಸ್ತಾಂ ಸುರಾ ದೇವೀಂ ಸಹದಿವ್ಯೈರ್ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ|
ಜಗುರ್ಗನ್ಧರ್ವಪತಯೋ ನನೃತಶ್ಚಾಪ್ಸರೋಗಣಾಃ|| 41||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವನ್ತರೇ|
ದೇವೀ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ವಧೋ ನಾಮ
ತೃತೀಯೋsಧ್ಯಾಯಃ||