Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯಂ !

||om tat sat||

ಉತ್ತರ ಚರಿತಂ
ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಧ್ಯಾನಮ್

ಘಣ್ಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ದಧತೀಂ ಘನಾನ್ತವಿಲಸಚ್ಚೀತಾಂಶು ತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್|
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ
ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಮ್ಭಾದಿ ದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಮ್||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=============

ದೇವೀಸ್ತುತಿ

ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್
ದೇವ್ಯಾದೂತಸಂವಾದೋನಾಮ ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯಃ||

ಓಮ್ ಋಷಿರುವಾಚ||

ಪುರಾಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭಾಭ್ಯಾಂ ಅಸುರಾಭ್ಯಾಂ ಶಚೀಪತೇಃ|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಯಜ್ಞಭಾಗಾಶ್ಚ ಹೃತಾ ಮದಬಲಾಶ್ರಯಾತ್||1||

ತಾವೇವ ಸೂರ್ಯತಾಂ ತದ್ವದಧಿಪ್ರಕಾರಂ ತಥೈನ್ದವಮ್|
ಕೌಬೇರಮಥ ಯಾಮ್ಯಾಅಂ ಚ ಚಕ್ರಾತೇ ವರುಣಸ್ಯ ಚ||2||

ತಾವೇವ ಪವನದ್ಧಿಂ ಚ ಚಕ್ರುರ್ವಹ್ನಿಕರ್ಮ ಚ|
ತತೋ ದೇವಾ ವಿನಿರ್ಧೂತಾ ಭಷ್ಟರಾಜ್ಯಾಃ ಪರಾಜಿತಾಃ||3||

ಹೃತಾಧಿಕಾರಾಸ್ತ್ರಿದಶಾಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಸರ್ವೇ ನಿರಾಕೃತಾಃ|
ಮಹಾಸುರಾಭ್ಯಾಂ ತಾಂ ದೇವೀಂ ಸಂಸ್ಮರನ್ತ್ಯಪರಾಜಿತಾಮ್||4||

ತಯಾಸ್ಮಾಕಂ ವರೋ ದತ್ತೋ ಯಥಾಪತ್ಸು ಸ್ಮೃತಾಖಿಲಾಃ|
ಭವತಾಮ್ ನಾಶಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತತ ಕ್ಷಣಾತ್ ಪರಮಾಪದಃ||5||

ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಮತಿಂ ದೇವಾ ಹಿಮವನ್ತಂ ನಗೇಶ್ವರಮ್|
ಜಗ್ಮುಸ್ತತ್ರ ತತೋ ದೇವೀಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾಂ ಪ್ರತುಷ್ಟುವುಃ||6||

ದೇವಾ ಊಚುಃ||

ನಮೋದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ|
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮ ತಾಮ್||7||

ರೌದ್ರಾಯೈ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾಯೈ ಗೌರ್ಯೈ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ |
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ಚೇನ್ದುರೂಪಿಣ್ಯೈ ಸುಖಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ||8||

ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ಪ್ರಣತಾಂ ವೃದ್ಧ್ಯೈ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಕುರ್ಮೋ ನಮೋನಮಃ|
ನೈರೃತ್ಯೈಭೂಭೃತಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ||9||

ದುರ್ಗಾಯೈ ದುರ್ಗಪಾರಾಯೈ ಸಾರಾಯೈ ಸರ್ವಕಾರಿಣ್ಯೈ|
ಖ್ಯಾತ್ಯೈ ತಥೈವ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ಧೂಮ್ರಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ|10||

ಅತಿಸೌಮ್ಯಾತಿ ರೌದ್ರಾಯೈ ಸತಾಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ|
ನಮೋ ಜಗತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ದೇವ್ಯೈ ಕೃತ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||11||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತಾ|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||12||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚೇತ ನೇತ್ಯಭಿದೀಯತೇ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||13||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||14||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಿದ್ರಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||15||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕ್ಷುಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||16||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಛಾಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||17||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||18||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತೃಷ್ಣಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||19||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕ್ಷಾನ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||20||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಜಾತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||21||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಲಜ್ಜಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||22||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಾನ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||23||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶ್ರದ್ಧಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||24||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕಾನ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||25||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||26||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವೃತ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||27||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||28||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ದಯಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||29||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತುಷ್ಟಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||30||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||31||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಭ್ರಾನ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||32||

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ಭೂತಾನಾಂ ಚಾಖಿಲೇಷು ಯಾ|
ಭೂತೇಷು ಸತತಂ ತಸ್ಯೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ||33||

ಚಿತಿರೂಪೇಣ ಯಾಕೃತ್ಸ್ನಮೇತದ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಾ ಜಗತ್|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||34||

ಸ್ತುತಾಸುರೈಃ ಪೂರ್ವಮಭೀಷ್ಟ ಸಂಶ್ರಯಾ
ತ್ತಥಾ ಸುರೇನ್ದ್ರೇಣ ದಿನೇಷು ಸೇವಿತಾ|
ಕರೋತು ಸಾ ನಃ ಶುಭಹೇತುರೀಶ್ವರೀ
ಶುಭಾನಿ ಭದ್ರಾಣ್ಯಭಿಹನ್ತು ಚಾಪದಃ||35||

ಯಾಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ಚೋದ್ಧತದೈತ್ಯತಾಪಿತೈ
ರಸ್ಮಾಭಿರೀಶಾ ಚ ಸುರೈರ್ನಮಸ್ಯತೇ|
ಯಾಚಸ್ಮೃತಾ ತತ್ ಕ್ಷಣಮೇವ ಹನ್ತಿ ನಃ
ಸರ್ವಪದೋ ಭಕ್ತಿವಿನಮ್ರಮೂರ್ತಿಭಿಃ||36||

ಋಷಿರುವಾಚ:

ಏವಂ ಸ್ತವಾದಿ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ದೇವಾನಾಂ ತತ್ರ ಪಾರ್ವತೀ|
ಸ್ನಾತು ಮಭ್ಯಾಯಯೌ ತೋಯೇ ಜಾಹ್ನವ್ಯಾ ನೃಪನನ್ದನಃ||37||

ಸಾಬ್ರವೀತ್ತಾನ್ ಸುರಾನ್ ಸುಭ್ರೂರ್ಭವದ್ಭಿಃ ಸ್ತೂಯತೇsತ್ರಕಾ|
ಶರೀರಕೋಶತಶ್ಚಾಸ್ಯಾಃ ಸಮುದ್ಭೂತಾsಬ್ರವೀಚ್ಚಿವಾ||38||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಮೈತತ್ ಕ್ರಿಯತೇ ಶುಮ್ಭದೈತ್ಯನಿರಾಕೃತೈಃ|
ದೇವೈಃ ಸಮೇತಃ ಸಮರೇ ನಿಶುಂಭೇನ ಪರಜಿತೈಃ||39||

ಶರೀರಕೋಶಾದ್ಯತ್ತಸ್ಯಾಃ ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ನಿಃ ಶ್ರೂತಾಮ್ಬಿಕಾ|
ಕೌಶಿಕೀತಿ ಸಮಸ್ತೇಷು ತತೋ ಲೋಕೇಷು ಗೀಯತೇ||40||

ತಸ್ಯಾಂ ವಿನಿರ್ಗತಾಯಾಂ ತು ಕೃಷ್ಣಾಭೂತ್ಸಾಪಿ ಪಾರ್ವತೀ|
ಕಾಳಿಕೇತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ಹಿಮಾಚಲಕೃತಾಶ್ರಯಾ||41||

ತತೋsಮ್ಬಿಕಾಂ ಪರಂ ರೂಪಂ ಬಿಭ್ರಾಣಾಂ ಸುಮನೋಹರಮ್|
ದದರ್ಶ ಚಣ್ಡೋ ಮುಣ್ಡಶ್ಚ ಭೃತ್ಯೌ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ||42||

ತಾಭ್ಯಾಂ ಶುಮ್ಭಾಯ ಚಾಖ್ಯಾತಾ ಸಾ ತೀವ ಸುಮನೋಹರಾ|
ಕಾಪ್ಯಾಸ್ತೇ ಸ್ತ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ ಭಾಸಯನ್ತೀ ಹಿಮಾಚಲಮ್||43||

ನೈವ ತಾದೃಕ್ ಕ್ವಚಿದ್ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟಂ ಕೇನಚಿದುತ್ತಮಮ್|
ಜ್ಞಾಯತಾಂ ಕಾಪ್ಯಸೌ ದೇವೀ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಚಾಸುರೇಶ್ವರ||44||

ಸ್ತ್ರೀರತ್ನಮತಿ ಚಾರ್ವಂಗೀ ದ್ಯೋತಯನ್ತೀ ದಿಶಸ್ತ್ವಿಷಾ|
ಸಾ ತು ತಿಷ್ಟತಿ ದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರ ತಾಂ ಭವಾನ್ ದ್ರಷ್ಟುಮರ್ಹತಿ||45||

ಯಾನಿ ರತ್ನಾನಿ ಮನಯೋ ಗಜಾಶ್ವಾದೀನಿ ವೈ ಪ್ರಭೋ|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ತು ಸಮಸ್ತಾನಿ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ಭಾನ್ತಿ ತೇ ಗೃಹೇ||46||

ಇರಾವತಃ ಸಮಾನೀತೋ ಗಜರತ್ನಂ ಪುರನ್ದರಾತ್|
ಪಾರಿಜಾತತರುಶ್ಚಾಯಂ ತಥೈವೋಚ್ಚೈಃಶ್ರವಾ ಹಯಃ||47||

ವಿಮಾನಂ ಹಂಸ ಸಂಯುಕ್ತಮೇತತ್ ತಿಷ್ಟತಿ ತೇ ಅಂಗಣೇ|
ರತ್ನಭೂತಮಿಹಾನೀತಂ ಯದಾಸೀದ್ವೇಧಸೋsದ್ಭುತಮ್||48||

ನಿಧಿರೇಷಮಹಾಪದ್ಮಃ ಸಮಾನೀತೋ ಧನೇಶ್ವರಾತ್|
ಕಿಂಜಲ್ಕಿನೀಂ ದದೌ ಚಾಬ್ಧಿರ್ಮಾಲಾಮಮ್ಲಾನಪಂಕಜಾಮ್||49||

ಛತ್ರಂತೇ ವಾರುಣಂ ಗೇಹೇ ಕಾಂಚನಸ್ರಾವಿ ತಿಷ್ಠತಿ|
ತಥಾsಯಂ ಸ್ಯನ್ದನವರೋ ಯಃ ಪುರಾಸೀತ್ಪ್ರಜಾಪತೇಃ||50||

ಮೃತ್ಯೋರುತ್ಕ್ರಾನ್ತಿದಾ ನಾಮ ಶಕ್ತಿರೀಶ ತ್ವಯಾಹೃತಾ|
ಪಾಶಃ ಸಲಿಲರಾಜಸ್ಯ ಭ್ರಾತುಸ್ತವ ಪರಿಗ್ರಹೇ||51||

ನಿಶುಂಭಸ್ಯಾಬ್ಧಿಜಾತಶ್ಚ ಸಮಸ್ತಾ ರತ ಜಾತಯಃ|
ವಹ್ನಿಶ್ಚಾಪಿ ದದೌ ತುಭ್ಯಮಗ್ನಿಶೌಚೇ ಚ ವಾಸಸೀ||52||

ಏವಂ ದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರ ರತ್ನಾನಿ ಸಮಸ್ತಾನ್ಯಾಹೃತಾನಿ ತೇ|
ಸ್ತ್ರೀರತ್ನಮೇಷಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ತ್ವಯಾ ಕಸ್ಮಾನ್ನಗೃಹ್ಯತೇ||53||

ಋಷಿರುವಾಚ||

ನಿಶಮ್ಯೇತಿ ವಚಃ ಶುಮ್ಭಃ ಸ ತದಾ ಚಣ್ಡಮುಣ್ಡಯೋಃ|
ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ ಸುಗ್ರೀವಂ ದೂತಂ ದೇವ್ಯಾ ಮಹಾಸುರಃ||54||

ಇತಿ ಚೇತಿ ಚ ವಕ್ತವ್ಯಾ ಸಾ ಗತ್ವಾ ವಚನಾನ್ಮಮ|
ಯಥಾ ಚಾಭ್ಯೇತಿ ಸಮ್ಪ್ರೀತ್ಯಾ ತಥಾ ಕಾರ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ಲಘು||55||

ಸ ತತ್ರ ಗತ್ವಾ ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಶೈಲೋದ್ದೇಶೇsತಿಶೋಭನೇ|
ಸಾ ದೇವೀ ತಾಂ ತತಃ ಪ್ರಾಹ ಶ್ಲಕ್ಷಂ ಮಧುರಯಾ ಗಿರಾ||56||

ದೂತ ಉವಾಚ:

ದೇವಿ ದೈತ್ಯೇಶ್ವರಃ ಶುಮ್ಭಃ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರಃ|
ದೂತೋsಹಂ ಪ್ರೇಷಿತಸ್ತೇನ ತ್ವತ್ಸಕಾಶಮಿಹಾಗತಃ||57||

ಅವ್ಯಾಹತಾಜ್ಞಃ ಸರ್ವಾಸು ಯಃ ಸದಾ ದೇವಯೋನಿಷು|
ನಿರ್ಜಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾರಿಃ ಸ ಯದಾಹ ಶ್ರುಣುಷ್ವ ತತ್||58||

ಮಮತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಖಿಲಂ ಮಮ ದೇವ ವಶಾನುಗಾಃ|
ಯಜ್ಞಭಾಗಾನಹಂ ಸರ್ವಾನುಪಾಶ್ನಾಮಿ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್||59||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವರರತ್ನಾನಿ ಮಮ ವಶ್ಯಾನ್ಯಷೇಷತಃ|
ತಥೈವ ಗಜರತ್ನಂ ಚ ಹೃತಂ ದೇವೇನ್ದ್ರವಾಹನಮ್||60||

ಕ್ಷೀರೋದಮಥನೋದ್ಭೂತಂ ಅಶ್ವರತ್ನಂ ಮಮಾಮರೈಃ|
ಊಚ್ಚೈಃಶ್ರವಸಸಂಜ್ಞಂ ತತ್ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯಸಮರ್ಪಿತಮ್||61||

ಯಾನಿ ಚಾನ್ಯಾನಿ ದೇವೇಷು ಗನ್ಧರ್ವೇಷೂರಗೇಷು ಚ|
ರತ್ನಭೂತಾನಿ ಭೂತಾನಿ ತಾನಿ ಮಯ್ಯೇವ ಶೋಭನೇ||62||

ಸ್ತ್ರೀರತ್ನಭೂತಾಂ ತಾಂ ದೇವಿ ಲೋಕೇ ಮನ್ಯಾಮಹೇ ವಯಮ್|
ಸಾ ತ್ವಮಸ್ಮಾನುಪಾಗಚ್ಛ ಯತೋ ರತ್ನಭುಜೋ ವಯಮ್||63||

ಮಾಂ ವಾ ಮಮಾನುಜಂ ವಾಪಿ ನಿಶುಮ್ಭಮುರುವಿಕ್ರಮಮ್|
ಭಜತ್ವಂ ಚಂಚಲಾಪಾಂಗೀ ರತ್ನಭೂತಾಸಿ ವೈ ಯತಃ||64||

ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಮತುಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸೇ ಮತ್ಪರಿಗ್ರಹಾತ್|
ಏತತ್ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಮಾಲೋಚ್ಯ ಮತ್ಪರಿಗ್ರಹತಾಂ ವ್ರಜ||65||

ಋಷಿರುವಾಚ:
ಇತ್ಯುಕ್ತಾ ಸಾ ತದಾ ದೇವೀ ಗಮ್ಭೀರಾನ್ತಃಸ್ಮಿತಾ ಜಗೌ|
ದುರ್ಗಾ ಭಗವತೀ ಭದ್ರಾ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್||66||

ದೇವ್ಯುವಾಚ:
ಸತ್ಯಮುಕ್ತಂ ತ್ವಯಾ ನಾತ್ರ ಮಿಥ್ಯಾಕಿಂಚಿತ್ ತ್ವಯೋದಿತಮ್|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಶುಮ್ಭೋ ನಿಶುಮ್ಭಶ್ಚಾಪಿ ತಾದೃಶಃ||67||

ಕಿಂ ತ್ವತ್ರ ಯತ್ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಂ ಮಿಥ್ಯಾ ತತ್ ಕ್ರಿಯತೇ ಕಥಮ್|
ಶ್ರೂಯತಾಮಲ್ಪಬುದ್ಧಿತ್ವಾತ್ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಯಾ ಕೃತಾ ಪುರಾ||68||

ಯೋಮಾಂ ಜಯತಿ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಯೋಮೇ ದರ್ಪಂ ವ್ಯಪೋಹತಿ|
ಯೋಮೇ ಪ್ರತಿಬಲೋ ಲೋಕೇ ಸಮೇ ಭರ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ||69||

ತಥಾ ಗಚ್ಛತು ಶುಮ್ಭೋsತ್ರ ನಿಶುಮ್ಭೋ ವಾ ಮಹಾಸುರಃ|
ಮಾಂ ಜಿತ್ವಾ ಕಿಂ ಚಿರೇಣಾತ್ರ ಪಾಣಿಂ ಗೃಹ್ಣಾತು ಮೇ ಲಘು||70||

ದೂತ ಉವಾಚ:

ಅವಲಿಪ್ತಾಸಿ ಮೈವಂ ತ್ವಂ ದೇವಿ ಬ್ರೂಹಿ ಮಮಾಗ್ರತಃ|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಕಃ ಪುಮಾಂಸ್ತಿಷ್ಠೇದಗ್ರೇ ಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭಯೋಃ||71||

ಅನ್ಯೇಷಾಮಪಿ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಸರ್ವೇ ದೇಆ ನ ವೈ ಯುಧಿ|
ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ಸಮ್ಮುಖೇ ದೇವಿ ಕಿಂ ಪುನಃ ಸ್ತ್ರೀ ತ್ವಮೇಕಿಕಾ||72||

ಇನ್ದ್ರಾದ್ಯಾಃ ಸಕಲಾ ದೇವಾಸ್ತಸ್ಥುರ್ಯೇಷಾಂ ನ ಸಂಯುಗೇ |
ಶುಮ್ಬಾ ದೀನಾಂ ಕಥಂ ತೇಷಾಂ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಯಾಸ್ಯಸಿ ಸಮ್ಮುಖಮ್||73||

ಸಾ ತ್ವಂ ಗಚ್ಛ ಮಯೈವೋಕ್ತಾ ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭಯೋಃ|
ಕೇಶಾಕರ್ಷಣನಿರ್ಧೂತಗೌರವಾ ಮಾಗಮಿಷ್ಯಸಿ||74||

ದೇವ್ಯುವಾಚ:
ಏವಮೇತದ್ ಬಲೀ ಶುಮ್ಭೋ ನಿಶುಮ್ಭಶ್ಚಾತಿ ವೀರ್ಯವಾನ್|
ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮೇ ಯದನಾಲೋಚಿತಾ ಪುರಾ||75||

ಸತ್ವಂ ಗಚ್ಚ ಮಯೋಕ್ತಂ ತೇ ಯದೇತತ್ ಸರ್ವಮಾದೃತಃ|
ತದಾಚಕ್ಷ್ವಾಸು ಸುರೇನ್ದ್ರಾಯ ಸ ಚಯುಕ್ತಂ ಕರೋತು ಯತ್||76||

ಇತಿ ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವನ್ತರೇ
ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ದೇವ್ಯಾದೂತಸಂವಾದೋನಾಮ
ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯಃ ||
|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=====================================