Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯಂ !

||om tat sat||

ಉತ್ತರ ಚರಿತಂ
ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಧ್ಯಾನಮ್

ಘಣ್ಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ದಧತೀಂ ಘನಾನ್ತವಿಲಸಚ್ಚೀತಾಂಶು ತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್|
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ
ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಮ್ಭಾದಿ ದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಮ್||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=============
ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ

ಆಜ್ಞಪಾಸ್ತೇ ತತೋ ದೈತ್ಯಾಶ್ಚಣ್ಡಮುಣ್ದಪುರೋಗಮಾಃ|
ಚತುರಂಗಬಲೋ ಪೇತಾ ಯುಯುರಭ್ಯುದ್ಯತಾಯುಧಾಃ||1||

ದದೃಶುಸ್ತೇ ತತೋ ದೇವೀಮೀಷದ್ಧಾಸಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಮ್|
ಸಿಂಹಸ್ಯೋಪರಿ ಶೈಲೇನ್ದ್ರಸೃಂಗೇ ಮಹತಿ ಕಾಂಚನೇ||2||

ತೇ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾಂ ಸಮಾದಾತುಂ ಉದ್ಯಮಂಚಕ್ರುರುದ್ಯತಃ|
ಅಕೃಷ್ಟಚಾಪಾಸಿಧರಾಸ್ತಥಾsನ್ಯೇ ತತ್ಸಮೀಪಗಾ||3||

ತತಃ ಕೋಪಂ ಚಕಾರೋಚ್ಚೈರಮ್ಬಿಕಾ ತಾನರೀನ್ಪ್ರತಿ|
ಕೋಪೇನ ಚಾಸ್ಯಾ ವದನಂ ಮಷೀವರ್ಣಮಭೂತ್ ತದಾ||4||

ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾತ್ತ್ಸಾ ಲಲಾಟಫಲಕಾದ್ದ್ರುತಮ್|
ಕಾಳೀ ಕರಾಳ ವದನಾ ವಿನಿಷ್ಕ್ರಾನ್ತಾಸಿಪಾಶಿನೀ||5||

ವಿಚಿತ್ರ ಖಟ್ವಾಂಗಧರಾ ನರಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾ|
ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾ ಶುಷ್ಕಮಾಂಶಾತಿ ಭೈರವಾ||6||

ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರ ವದನಾ ಜಿಹ್ವಾಲಲನಭೀಷಣಾ|
ನಿಮಗ್ನಾರಕ್ತನಯನಾ ನಾದಾಪೂರಿತದಿಂಗ್ಮುಖಾ||7||

ಸಾ ವೇಗೇನಾಭಿಪತಿತಾ ಘಾತಯನ್ತೀ ಮಹಾಸುರಾನ್|
ಸೈನ್ಯೇ ತತ್ರ ಸುರಾರೀಣಾ ಮಭಕ್ಷಯತ ತದ್ಬಲಮ್||8||

ಪಾರ್ಷ್ಣಿಗ್ರಾಹಾಂ ಕುಶಗ್ರಾಹಿಯೋಧಘಣ್ಟಾಸಮನ್ವಿತಾನ್|
ಸಮಾದಾಯೈಕಹಸ್ತೇನ ಮುಖೇ ಚಿಕ್ಷೇಪ ವಾರಣಾನ್||9||

ತಥೈವ ಯೋಧಂ ತುರಗೈ ರಥಂ ಸಾರಥಿನಾ ಸಹ|
ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ವಕ್ತ್ರೇ ದಶನೈಶ್ಚರ್ವಯತ್ಯತಿಭೈರವಮ್||10||

ಏಕಂ ಜಗ್ರಾಹ ಕೇಶೇಷು ಗ್ರೀವಾಯಾಮಥ ಚಾಪರಮ್|
ಪಾದೇನಾಕ್ರಮ್ಯ ಚೈವಾನ್ಯಮುರಸಾನ್ಯಮಪೋಥಯತ್||11||

ತೈರ್ಮುಕ್ತಾನಿ ಚ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಮಹಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತಥಾಸುರೈಃ|
ಮುಖೇನಜಗ್ರಾಹ ರುಷಾ ದಶನೈರ್ಮಥಿತಾನ್ಯಪಿ ||12||

ಬಲಿನಾಂ ತದ್ಬಲಂ ಸರ್ವಂ ಅಸುರಾಣಾಂ ದುರಾತ್ಮನಾಮ್|
ಮಮರ್ದಾಭಕ್ಷಯಚ್ಚಾನ್ಯಾನ್ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚಾತಾಡಯತ್ತಥಾ||13||

ಅಸಿನಾ ನಿಹತಾಃ ಕೇಚಿತ್ ಕೇಚಿತ್ ಖತ್ವಾಂಗತಾಡಿತಾಃ|
ಜಗ್ಮುರ್ವಿನಾಶಮಸುರಾ ದನ್ತಾಗ್ರಾಭಿಹತಾಸ್ತಥಾ||14||

ಕ್ಷನೇನ ತದ್ಬಲಂ ಸರ್ವಂ ಅಸುರಾಣಾಂ ನಿಪಾತಿತಮ್|
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಣ್ಡೋsಭಿದುದ್ರಾವ ತಾಂ ಕಾಳೀಮತಿಭೀಷನಾಮ್||15||

ಶರವರ್ಷೈರ್ಮಹಾಭೀಮೈರ್ಭೀಮಾಕ್ಷೀಂ ತಾಂ ಮಹಾಸುರಃ|
ಛಾದಯಾಮಾಸ ಚಕ್ರೈಶ್ಚ ಮುಣ್ದಃ ಕ್ಷಿಪ್ತೈಃ ಸಹಸ್ರಶಃ||16||

ತಾನಿ ಚಕ್ರಾಣ್ಯನೇಕಾನಿ ವಿಶಮಾನಾನಿ ತನ್ಮುಖಮ್|
ಬಭುರ್ಯಥಾರ್ಕಬಿಮ್ಬಾನಿ ಸುಬಹೂನಿ ಘನೋದರಮ್||17||

ತತೋಜಹಾಸತಿರುಷಾ ಭೀಮಂ ಭೈರವನಾದಿನೀ|
ಕಾಳೀ ಕರಾಳವಕ್ತ್ರಾನ್ತರ್ದುರ್ದರ್ಶದಸನೋಜ್ಜ್ವಲಾ||18||

ಉತ್ಥಾಯ ಚ ಮಹಾಸಿಂಹಂ ದೇವೀ ಚಣ್ದಮಧಾವತ|
ಗೃಹೀತ್ವಾ ಚಾಸ್ಯ ಕೇಶೇಷು ಶಿರಸ್ತೇನಾಚ್ಛಿನತ್ ||19||

ಅಥ ಮುಣ್ಡೋsಭ್ಯಧಾವತ್ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಣ್ಡಂ ನಿಪಾತಿತಂ |
ತಮಪ್ಯಪಾತಯದ್ಭೂಮೌ ಸಾ ಖಡ್ಗಾಭಿಹತಂ ರುಷಾ||20||

ಹತಶೇಷಂ ತತಃ ಸೈನ್ಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಣ್ಡಂ ನಿಪಾತಿತಂ|
ಮುಣ್ಡಂ ಚ ಸು ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ದಿಶೋ ಭೇಜೇ ಭಯಾತುರಮ್||21||

ಶಿರಶ್ಚಣ್ಡಸ್ಯ ಕಾಳೀ ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಮುಣ್ಡಮೇವಚ|
ಪ್ರಾಹ ಪ್ರಚಣ್ಡಾಟ್ಟಹಾಸಮಿಶ್ರಮಭ್ಯೇತ್ಯ ಚಣ್ಡಿಕಾಮ್||22||

ಮಯಾ ತವಾತ್ರೋಪಹೃತೌ ಚಣ್ಡಮುಣ್ಡೌ ಮಹಾಪಶೂ|
ಯುದ್ಧಯಜ್ಞೇ ಸ್ವಯಂ ಶುಮ್ಭಂ ನಿಶುಮ್ಭಂ ಚ ಹನಿಷ್ಯಸಿ||23||

ಋಷಿರುವಾಚ||

ತವಾನೀತೌ ತತೋ ದ್ರೂಷ್ಟ್ವಾ ಚಣ್ದಮುಣ್ದೌ ಮಹಾಸುರೌ|
ಉವಾಚ ಕಾಳೀಂ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಲಲಿತಂ ಚಣ್ಡಿಕಾ ವಚಃ||24||

ಯಸ್ಮಾಚ್ಚಣ್ಡಂ ಚಮುಣ್ಡಂ ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತ್ವಮುಪಾಗತಾ|
ಚಾಮುಣ್ಡೇತಿ ತತೋ ಲೋಕೇ ಖ್ಯಾತಾ ದೇವಿ ಭವಿಷ್ಯಸಿ||25||

ಇತಿ ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವನ್ತರೇ
ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಚಣ್ಡಮುಣ್ದ ವಥೋ ನಾಮ
ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ ||

|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=====================================