Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯಂ !

||om tat sat||


ಉತ್ತರ ಚರಿತಂ
ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಧ್ಯಾನಮ್

ಘಣ್ಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ದಧತೀಂ ಘನಾನ್ತವಿಲಸಚ್ಚೀತಾಂಶು ತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್|
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ
ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಮ್ಭಾದಿ ದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಮ್||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=============
ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯಃ

ಋಷಿರುವಾಚ||
ಚಣ್ಡೇ ಚ ನಿಹತೇ ದೈತ್ಯೇ ಮುಣ್ಡೇ ಚ ವಿನಿಪಾತಿತೇ|
ಬಹುಳೇಷು ಚ ಸೈನ್ಯೇಷು ಕ್ಷಯಿತೇಷ್ವಸುರೇಶ್ವರಃ||1||

ತತಃ ಕೋಪಪರಾಧೀನಚೇತಾಃ ಶುಮ್ಭಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್|
ಉದ್ಯೋಗಂ ಸರ್ವಸೈನ್ಯಾನಾಂ ದೈತ್ಯಾನಾಮಾದಿದೇಶ||2||

ಅದ್ಯ ಸರ್ವಬಲೈರ್ದೈತ್ಯಾಃ ಷಡಶೀತಿರುದಾಯುಧಾಃ|
ಕಮ್ಬೂನಾಂ ಚತುರಶೀತಿರ್ನಿರ್ಯಾನ್ತು ಸ್ವಬಲೈರ್ವೃತಾಃ||3||

ಕೋಟಿವೀರ್ಯಾಣಿ ಪಂಚಾಶದಸುರಾಣಾಂ ಕುಲಾನಿ ವೈ|
ಶತಂ ಕುಲಾನಿ ಧೌಮ್ರಾಣಾಂ ನಿರ್ಗಚ್ಛನ್ತು ಮಮಾಜ್ಞಯಾ||4||

ಕಾಲಕ ದೌರ್ಹೃದಾ ಮೌರ್ಯಾಃ ಕಾಲಕೇಯಾಃ ತಥಾಪರಾಃ|
ಯುದ್ಧಾಯ ಸಜ್ಜಾ ನಿರ್ಯಾನ್ತು ಆಜ್ಞಯಾ ತ್ವರಿತಾ ಮಮ||5||

ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾಪ್ಯಾಸುರಪತಿಃ ಶುಮ್ಭೋ ಭೈರವಶಾಸನಃ|
ನಿರ್ಜಗಾಮ ಮಹಾಸೈನ್ಯಸಹಸ್ರೈರ್ಬಹುಭಿರ್ವೃತಃ||6||

ಆಯಾನ್ತಂ ಚಣ್ಡಿಕಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತ್ಸೈನ್ಯ ಮತಿ ಭೀಷಣಮ್|
ಜ್ಯಾಸ್ವನೈಃ ಪೂರಯಾಮಾಸ ಧರಣೀಗಗನಾನ್ತರಮ್||7||

ತತಃ ಸಿಂಹೋಮಹಾನಾದಮತೀವ ಕೃತವಾನ್ನೃಪ|
ಘಣ್ಟಾಸ್ವನೇನ ತಾನ್ನಾದಾನಮ್ಬಿಕಾ ಚೋಪಬೃಂಹಯತ್ ||8||

ಧನುರ್ಜ್ಯಾಸಿಂಹಘಣ್ಟಾನಾಂ ನಾದಾಪೂರಿತದಿಂಗ್ಮುಖಾ|
ನಿನಾದೈರ್ಭೀಷಣೈಃ ಕಾಳೀ ಜಿಗ್ಯೇ ವಿಸ್ತಾರಿತಾನನಾ||9||

ತಂ ನಿನಾದಮುಪಶ್ರುತ್ಯ ದೈತ್ಯಸೈನ್ಯೈಶ್ಚತುರ್ದಿಶಮ್|
ದೇವೀ ಸಿಂಹಸ್ತಥಾ ಕಾಳೀ ಸರೋಷೈಃ ಪರಿವಾರಿತಾ||10||

ಏತಸ್ಮಿನ್ನನ್ತರೇ ಭೂಪ ವಿನಾಶಾಯ ಸುರದ್ವಿಷಾಮ್|
ಭವಾಯಾಮರಸಿಂಹಾನಾಮತಿವೀರ್ಯ ಬಲಾನ್ವಿತಾಃ||11||

ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಗುಹ ವಿಷ್ಣೂನಾಂ ತಥೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಚ ಶಕ್ತಯಃ|
ಶರಿರೇಭ್ಯೋ ವಿನಿಷ್ಕ್ರಮ್ಯ ತದ್ರೂಪೈಶ್ಚಣ್ಡಿಕಾಂ ಯುಯುಃ||12||

ಯಸ್ಯದೇವಸ್ಯ ಯದ್ರೂಪಂ ಯಥಾ ಭೂಷಣವಾಹನಮ್|
ತದ್ವದೇವ ಹಿ ತಚ್ಛಕ್ತಿರಸುರಾನ್ಯೋದ್ಧುಮಾಯಯೌ||

ಹಂಸಯುಕ್ತ ವಿಮಾನಾಗ್ರೇ ಸಾಕ್ಷಸೂತ್ರಕಮಂಡುಲುಃ|
ಅಯಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಶಕ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾಭಿಧೀಯತೇ||13||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ವೃಷಾರೂಡಾ ತ್ರಿಶುಲವರಧಾರಿಣೀ|
ಮಹಾಹಿವಲಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಚನ್ದ್ರರೇಖಾ ವಿಭೂಷಣಾ||14||

ಕೌಮಾರೀ ಶಕ್ತಿ ಹಸ್ತಾ ಚ ಮಯೂರವರವಾಹನಾ|
ಯೋಧುಮಭ್ಯಾಯಯೌ ದೈತ್ಯಾನಮ್ಬಿಕಾ ಗುಹರೂಪಿಣೀ||15||

ತಥೈವ ವೈಷ್ಣವೀ ಶಕ್ತಿರ್ಗರುಡೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ|
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಶಾರಂಗಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಭ್ಯುಪಾಯಯೌ||16||

ಯಜ್ಞವಾರಾಹಮತುಲಂ ರೂಪಂ ಯಾ ಬಿಭ್ರತೋ ಹರೇಃ|
ಶಕ್ತಿಃ ಸಾಪ್ಯಾಯಯೌ ತತ್ರ ವಾರಾಹೀಂ ಬಿಭ್ರತೀ ತನುಮ್||17||

ನಾರಸಿಂಹೀ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಬಿಭ್ರತೀ ಸದೃಶಂ ವಪುಃ |
ಪ್ರಾಪ್ತಾ ತತ್ರ ಸಟಾಕ್ಷೇಪಕ್ಷಿಪ್ತನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಹತಿಃ||18||

ವಜ್ರಹಸ್ತಾ ತಥೈವೈನ್ದ್ರೀ ಗಜರಾಜೋಪರಿ ಸ್ಥಿತಾ|
ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಸಹಸ್ರ ನಯನಾ ಯಥಾ ಶಕ್ರಃ ತಥೈವ ಸಾ||19||

ತತಃ ಪರಿವೃತಸ್ತಾಭಿರೀಶಾನೋ ದೇವಶಕ್ತಿಭಿಃ|
ಹನ್ಯನ್ತಾಮಸುರಾಃ ಶೀಘ್ರಂ ಮಮಪ್ರೀತ್ಯಾಹ ಚಣ್ಡಿಕಾಮ್||20||

ತತೋ ದೇವೀ ಶರೀರಾತ್ತು ವಿನಿಷ್ಕ್ರಾನ್ತಾತಿಭೀಷಣಾ|
ಚಣ್ಡಿಕಾ ಶಕ್ತಿರತ್ಯುಗ್ರಾ ಶಿವಾಶತನಿನಾದಿನೀ||21||

ಸಾ ಚಾಹಾ ಧೂಮ್ರಜಟಿಲಮೀಶಾನಮಪರಾಜಿತಾ|
ದೂತಸ್ತ್ವಂ ಗಚ್ಛ ಭಗವಾನ್ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಶುಮ್ಭನಿಸುಮ್ಭಯೋಃ||22||

ಬ್ರೂಹಿ ಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭಂ ಚ ದಾನವಾವತಿ ಗರ್ವಿತೌ|
ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ದಾನವಾಸ್ತತ್ರ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಅಪಸ್ಥಿತಃ||23||

ತೈಲೋಕ್ಯಮಿನ್ದ್ರೋ ಲಭತಾಂ ದೇವಾಃ ಸನ್ತು ಹವಿರ್ಭುಜಃ|
ಯೂಯಾಂ ಪ್ರಯಾತ ಪಾತಾಳಂಯದಿ ಜೀವಿತುಮಿಚ್ಛಥ||24||

ಬಲಾವಲೇ ಪಾದಥಚೇದ್ಭನ್ತೋ ಯುದ್ಧಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ|
ತಥಾಗಚ್ಛತ ತೃಪ್ತ್ಯನ್ತು ಮಚ್ಛಿವಾಃಪಿಶಿತೇನ ವಃ||25||

ಯತೋ ನಿಯುಕ್ತೋ ದೌತ್ಯೇನ ತಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಶಿವಃ ಸ್ವಯಮ್|
ಶಿವದೂತೀತಿ ಲೋಕೇsಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತತಃ ಸಾ ಖ್ಯಾತಿಮಾಗತಃ||26||

ತೇsಪಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಚೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಶರ್ವಾಖ್ಯಾತಮ್ ಮಹಾಸುರಾಃ|
ಆಮರ್ಷಾಪೂರಿತಾ ಜಗ್ಮುರ್ಯತಃ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸ್ಥಿತಾ||27||

ತತಃ ಪ್ರಥಮಮೇವಾಗ್ರೇ ಶರಶಕ್ತ್ಯೃಷ್ಟಿವೃಷ್ಟಿಭಿಃ|
ವವರ್ಷುರುದ್ಧತಾಮರ್ಷಾಸ್ತಾಂ ದೇವೀಮಮರಾರಯಃ||28||

ಸಾ ಚ ತಾನ್ ಪ್ರಹಿತಾನ್ ಬಾಣಾನ್ ಶೂಲಶಕ್ತಿಪರಶ್ವಥಾನ್|
ಚಿಚ್ಛೇದಲೀಲಯಾಧ್ಮಾತಧನುರ್ಮುಕ್ತೈರ್ಮಹೇಷುಭಿಃ ||29||

ತಸ್ಯಾಗ್ರತಃ ತಥಾ ಕಾಳೀ ಶೂಲಪಾತವಿದಾರಿತಾನ್|
ಖಟ್ವಾಂಗಪೋಥಿತಾಂಶಾರೀನ್ಕುರ್ವನ್ತೀ ಹತೌಜಸಃ||30||

ಕಮಣ್ಡುಲುಜಲಾಕ್ಷೇಪಹತವೀರ್ಯಾನ್ ಹತೌಜಸಃ|
ಬ್ರಹ್ಮಣೀ ಚಾಕರೋಚ್ಛತ್ರೂನ್ಯೇನ ಯೇನ ಸ್ಮಧಾವತಿ||31||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ತಥಾ ಚಕ್ರೇಣ ವೈಷ್ಣವೀ|
ದೈತ್ಯಾನ್ ಜಘಾನ ಕೌಮಾರೀ ತಥಾ ಶಕ್ತ್ಯಾತಿಕೋಪನಾ||32||

ಇನ್ದ್ರೀ ಕುಲಿಶಪಾತೇನ ಶತಶೋ ದೈತ್ಯದಾನವಾಃ|
ಪೇತುರ್ವಿದಾರಿತಾಃ ಪೃಥ್ವ್ಯಾಂರುಧಿರೌಘಪ್ರವರ್ಷಿಣಃ||33||

ತುಣ್ದಪ್ರಹಾರವಿಧ್ವಸ್ಥಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರಕ್ಷತವಕ್ಷಸಃ|
ವಾರಾಹಮೂರ್ತ್ಯಾ ನ್ಯಪತಂಶ್ಚಕ್ರೇಣ ಚ ವಿದಾರಿತಾಃ||34||

ನಖೈರ್ವಿದಾರಿತಾಂಶ್ಚಾನ್ಯಾನ್ ಭಕ್ಷಯನ್ತೀ ಮಹಾಸುರಾನ್|
ನಾರಸಿಂಹೀ ಚಚಾರಾಜೌ ನಾದಾಪೂರ್ಣದಿಗಮ್ಬರಾ||35||

ಚಣ್ಡಾಟ್ಟಹಾಸೈರಸುರಾಃ ಶಿವದೂತ್ಯಭಿದೂಷಿತಾಃ|
ಪೇತುಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಪತಿತಾಂಸ್ತಾಂಶ್ಚಖಾದಾಥ ಸಾ ತದಾ||36||

ಇತಿ ಮಾತೃಗಣಂ ಕ್ರುದ್ಧಂ ಮರ್ದಯನ್ತಂ ಮಹಾಸುರಾನ್|
ದೃಷ್ಟ್ವಾಭ್ಯುಪಾಯೈರ್ವಿಧೈರ್ನೇಶುರ್ದೇವಾರಿಸೈನಿಕಾಃ||37||

ಪಲಾಯನ ಪರಾನ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೈತ್ಯಾನ್ಮಾತೃಗಣಾರ್ದಿತಾನ್ |
ಯೋದ್ಧುಮಭ್ಯಾಯಯೌ ಕ್ರುದ್ಧೋ ರಕ್ತಬೀಜೋ ಮಹಾಸುರಃ||38||

ರಕ್ತಬಿನ್ದುರ್ಯದಾ ಭೂಮೌ ಪತತಸ್ಯ ಶರೀರತಃ|
ಸಮುತ್ಪತತಿ ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ತತ್ಪ್ರಮಾಣಃ ತದಾಸುರಃ||39||

ಯುಯುಧೇ ಸ ಗದಾಪಾಣಿರಿನ್ದ್ರಶಕ್ತ್ಯಾ ಮಹಾಸುರಃ|
ತತಶ್ಚೈನ್ದ್ರೀ ಸ್ವವಜ್ರೇಣ ರಕ್ತ ಬೀಜನತಾಡಯತ್ ||40||

ಕುಲಿಶೇನಾಹತಸ್ಯಾಶು ಬಹು ಸುಶ್ರಾವ ಶೋಣಿತಮ್|
ಸಮುತ್ತಸ್ಥುಸ್ತತೋ ಯೋಧಾಸ್ತದ್ರೂಪಾಃ ತತ್ಪರಾಕ್ರಮಾಃ||41||

ಯಾವನ್ತಃ ಪತಿತಾಸ್ತಸ್ಯ ಶರೀರಾತ್ ರಕ್ತಬಿನ್ದವಃ|
ತಾವನ್ತಃ ಪುರುಷಾಜಾತಾಃ ತದ್ವೀರ್ಯಬಲವಿಕ್ರಮಾಃ||42||

ತೇಚಾಪಿ ಯುಯುಧುಸ್ತತ್ರ ಪುರುಷಾ ರಕ್ತ ಸಮ್ಭವಾಃ|
ಸಮಂ ಮಾತೃಭಿರತ್ಯುಗ್ರಶಸ್ತ್ರಪಾತಾತಿಭೀಷಣಮ್||43||

ಪುನಶ್ಚ ವಜ್ರಪಾತೇನ ಕ್ಷತಮಸ್ಯ ಶಿರೋ ಯಥಾ|
ವವಾಹ ರಕ್ತಂ ಪುರುಷಾಸ್ತತೋ ಜಾತಾಃ ಸಹಶ್ರಸಃ||44||

ವೈಷ್ಣವೀ ಸಮರೇ ಚೈನಂ ಚಕ್ರೇಣಾಭಿಜಘಾನ ಹ |
ಗದಯಾ ತಾಡಯಾಮಾಸ ಇನ್ದ್ರೀ ತಮಸುರೇಶ್ವರಮ್||45||

ವೈಷ್ಣವೀಚಕ್ರಭಿನ್ನಸ್ಯ ರುಧಿರಸ್ರಾವಸಮ್ಭವೈಃ|
ಸಹಸ್ರಸೋ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತತ್ಪ್ರಮಾಣೈರ್ಮಹಾಸುರೈಃ||46||

ಶಕ್ತ್ಯಾ ಜಘಾನ ಕೌಮಾರೀ ವಾರಾಹೀ ಚ ತಥಾಸಿನಾ|
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ರಕ್ತಬೀಜಂ ಮಹಾಸುರಮ್||47||

ಸ ಚಾಪಿ ಗದಯಾ ದೈತ್ಯಃ ಸರ್ವಾ ಏವಾಹನತ್ ಪೃಥಕ್|
ಮಾತ್ರೂಃ ಕೋಪಸಮಾವಿಷ್ಟೋ ರಕ್ತಬೀಜೋ ಮಹಾಸುರಃ||48||

ತಸ್ಯಾಹತಸ್ಯ ಬಹುಧಾ ಶಕ್ತಿಶೂಲಾದಿಭಿರ್ಭುವಿ|
ಪಪಾತ ಯೋ ವೈ ರಕ್ತೌಘಃ ತೇನಸನ್ಚತಶೋsಸುರಾಃ||49||

ತೈಶ್ಚಾಸುರಾಸೃಕ್ಸಮ್ಭೂತೈಃ ಅಸುರೈಃ ಸಕಲಂ ಜಗತ್|
ವ್ಯಾಪ್ತಮಾಸೀತ್ತತೋ ದೇವಾ ಭಯಮಾಜಗ್ಮುರುತ್ತಮಮ್||50||

ತಾನ್ ವಿಷಣ್ಣಾನ್ ಸುರಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಣ್ಡಿಕಾ ಪ್ರಾಹಸತ್ವರಾ|
ಉವಾಚ ಕಾಳೀಂ ಚಾಮುಣ್ಡೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ವದನಂ ಕುರು||51||

ಮಚ್ಛಸ್ತ್ರಪಾತಸಮ್ಭೂತಾನ್ ರಕ್ತಬಿನ್ದೂನ್ ಮಹಾಸುರಾನ್|
ರಕ್ತಬಿನ್ದೋಃಪ್ರತೀಚ್ಛ ತ್ವಂ ವಕ್ತ್ರೇಣಾನೇನ ವೇಗಿತಾ||52||

ಭಕ್ಷಯನ್ತೀ ಚರ ರಣೇ ತದುತ್ಪನ್ನಾನ್ ಮಹಾಸುರಾನ್|
ಏವಮೇಷ ಕ್ಷಯಂ ದೈತ್ಯಃ ಕ್ಷೀಣರಕ್ತೋ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ||53||

ಭಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾಃ ತ್ವಯಾಚೋಗ್ರಾ ನಚೋತ್ಪತ್ಸ್ಯನ್ತಿ ಚಾಪರೇ|
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತಾಂ ತತೋ ದೇವೀ ಶೂಲೇನಾಭಿ ಜಘಾನ ತಮ್||59||

ಮುಖೇನ ಕಾಳೀ ಜಗೃಹೇರಕ್ತಬೀಜಸ್ಯ ಶೋಣಿತಮ್|
ತತೋsಸಾವಾಜಘಾನಾಥ ಗದಯಾ ತತ್ರ ಚಣ್ಡಿಕಾಮ್||60||

ನ ಚಾಸ್ಯಾ ವೇದಾನಾಂ ಚಕ್ರೇ ಗದಾಪಾತೋsಲ್ಪಿಕಾಮಪಿ|
ತಸ್ಯಾಹತಸ್ಯ ದೇಹಾತ್ತು ಬಹು ಶುಶ್ರಾವ ಶೋಣೀತಮ್||61||

ಯತಸ್ತತಸ್ತದ್ವಕ್ತ್ರೇಣ ಚಾಮುಣ್ಡಾ ಸಮ್ಪ್ರತೀಚ್ಛತಿ|
ಮುಖೇ ಸಮುದ್ಗತಾ ಯೇ sಸ್ಯಾ ರಕ್ತಪಾತಮಹಾಸುರಾಃ||62||

ತಾಂಶ್ಚಖಾದಾಥ ಚಾಮುಣ್ಡಾ ಪಪೌ ತಸ್ಯ ಚ ಶೋಣಿತಮ್|63||

ದೇವೀ ಶೂಲೇನ ವಜ್ರೇಣ ಬಾಣೈರಸುಭಿರ್ ಋಷ್ಟಿಬಿಃ |
ಜಘಾನ ರಕ್ತಬೀಜಂ ತಂ ಚಾಮುಣ್ಡಾ ಪೀತಶೋಣಿತಮ್||64||

ಸ ಪಪಾತ ಮಹೀಪೃಷ್ಟೇ ಶಸ್ತ್ರಸಂಘಸಮಾಹತಃ|
ನೀರಕ್ತಶ್ಚಮಹೀಪಾಲ ರಕ್ತಬೀಜೋ ಮಹಾಸುರಃ||65||

ತತಸ್ತೇ ಹರ್ಷಮತುಲಮವಾಪುಸ್ತ್ರಿದಶಾ ನೃಪ|
ತೇಷಾಂ ಮಾತೃಗಣೋ ಜಾತಾ ನನರ್ತಾಸೃಜ್ಞ್ಮದೋದ್ಧತಃ||66||

ಇತಿ ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವನ್ತರೇ
ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ರಕ್ತಬೀಜ ವಥೋ ನಾಮ
ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯಃ ||
|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=====================================