Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ನವಮೋಧ್ಯಾಯಂ!

||om tat sat||

ಉತ್ತರ ಚರಿತಂ
ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಧ್ಯಾನಮ್

ಘಣ್ಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ದಧತೀಂ ಘನಾನ್ತವಿಲಸಚ್ಚೀತಾಂಶು ತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್|
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ
ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಮ್ಭಾದಿ ದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಮ್||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=============
ನವಮಾಧ್ಯಾಯಃ

ರಾಜೋವಾಚ||
ವಿಚಿತ್ರಮಿದಮಾಖ್ಯಾತಂ ಭಗವನ್ ಭವತಾ ಮಮ|
ದೇವ್ಯಾಚರಿತಮಾಹತ್ಮ್ಯಂ ರಕ್ತಬೀಜವಧಾಶ್ರಿತಮ್||1||

ಭೂಯಶ್ಚೇಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೋತುಂ ರಕ್ತಬೀಜೇ ನಿಪಾತಿತೇ|
ಚಕಾರಶುಮ್ಭೋ ಯತ್ಕರ್ಮ ನಿಶುಮ್ಭಾಶ್ಚಾತಿಕೋಪನಃ||2||

ಋಷಿ ರುವಾಚ::
ಚಕಾರ ಕೋಪಮತುಲಂ ರಕ್ತಬೀಜೇ ನಿಪಾತಿತೇ|
ಶುಮ್ಭಾಸುರೋ ನಿಶುಮ್ಭಶ್ಚ ಹತೇಷ್ವನ್ಯೇಷು ಚಾಹವೇ||3||

ಹನ್ಯಮಾನಂ ಮಹಾಸೈನ್ಯಂ ವಿಲೋಕಾಮರ್ಷಮುದ್ವಹನ್|
ಅಭ್ಯಧಾವನ್ನಿಶುಮ್ಭೋsಥ ಮುಖ್ಯಯಾಸುರಸೇನಯಾ||4||

ತಸ್ಯಾಗ್ರತಸ್ತಥಾ ಪೃಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋಶ್ಚ ಮಹಾಸುರಾಃ|
ಸನ್ದಪೌಷ್ಟಪುಟಾಃ ಕ್ರುದ್ಧಾ ದೇವೀಮುಪಾಯುಯುಃ||5||

ಅಜಗಾಮ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಶುಮ್ಭೋsಪಿ ಸ್ವಬಲೈರ್ವೃತಃ|
ನಿಹನ್ತುಂ ಚಣ್ಡಿಕಾಂ ಕೋಪಾತ್ಕೃತ್ವಾ ಯುದ್ಧಂ ತು ಮಾತೃಭಿಃ||6||

ತತೋಯುದ್ಧಮತೀವಾಸೀದ್ದೇವ್ಯಾ ಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭಯೋಃ|
ಶರವರ್ಷಮತೀವೋಗ್ರಂ ಮೇಘಯೋರಿವ ವರ್ಷತೋಃ||7||

ಚಿಚ್ಛೇದಾಸ್ತಾನ್ ಶರಾಂಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಚಣ್ಡಿಕಾ ಸ್ವಶರೋತ್ಕರೈಃ|
ತಾಡಯಾಮಾಸ ಚಾಂಗೇಷು ಶಸ್ತ್ರೌಘೈರಸುರೇಶ್ವರೌ||8||

ನಿಶುಮ್ಭೋ ನಿಶಿತಂ ಖಡ್ಗಂ ಚರ್ಮ ಚಾದಾಯ ಸುಪ್ರಭಮ್|
ಅತಾಡಯನ್ಮೂರ್ಥ್ನಿ ಸಿಂಹಂ ದೇವ್ಯಾ ವಾಹನಮುತ್ತಮಮ್||9||

ತಾಡಿತೇ ವಾಹನೇ ದೇವೀ ಕ್ಷುದ್ರಪ್ರೇಣಾಸಿಮುತ್ತಮಮ್|
ನಿಶುಮ್ಭಸ್ಯಾಶು ಚಿಚ್ಛೇದ ಚರ್ಮ ಚಾಪ್ಯಷ್ಟಚನ್ದ್ರಕಮ್||10||

ಚಿನ್ನೇಚರ್ಮಣಿ ಖಡ್ಗೇ ಚ ಶಕ್ತಿಂ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಸೋsಸುರಃ|
ತಾಮಪ್ಯಸ್ಯ ದ್ವಿಧಾ ಚಕ್ರೇ ಚಕ್ರೇಣಾಭಿಮುಖಾಗತಾಮ್||11||

ಕೋಪಾಧ್ಮಾತೋ ನಿಶುಮ್ಭೋsಥ ಶೂಲಂ ಜಗ್ರಾಹ ದಾನವಃ|
ಆಯಾನ್ತಂ ಮುಷ್ಟಿಪಾತೇನ ದೇವೀತಚ್ಚಾಪ್ಯಚೂರ್ಣಯತ್||12||

ಅವಿದ್ದ್ಯಾಥ ಗದಾಂ ಸೋsಪಿ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಚಣ್ಡಿಕಾಂ ಪ್ರತಿ|
ಸಾಪಿ ದೇವ್ಯಾ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಭಿನ್ನಾ ಭಸ್ಮತ್ವಮಾಗತಾ||13||

ತತಃ ಪರಶುಹಸ್ತಂ ತಮಾಯಾನ್ತಂ ದೈತ್ಯಪುಂಗವಂ|
ಅಹತ್ಯ ದೇವೀ ಬಾಣೌಘೈರಪಾತಯತ ಭೂತಲೇ||14||

ತಸ್ಮಿನ್ನಿಪತಿತೇ ಭೂಮೌ ನಿಶುಮ್ಭೇ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಃ|
ಭ್ರಾತರ್ಯತೀವ ಸಂಕೃದ್ಧಃ ಪ್ರಯಯೌ ಹನ್ತುಮಮ್ಬಿಕಾಮ್||15||

ಸ ರಥಸ್ಥಃ ತಥಾತ್ಯುಚ್ಛೈರ್ಗೃಹೀತಪರಮಾಯುಧೈಃ|
ಭುಜೈರಷ್ಟಾಭಿರತುಲೈರ್ವ್ಯಾಪ್ಯಾಶೇಷಂ ಬಭೌ ನಭಃ||16||

ತಮಾಯಾನ್ತಂ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ದೇವೀ ಶಂಖಮವಾದಯತ್|
ಜ್ಯಾಶಬ್ದಂ ಚಾಪಿ ಧನುಷಶ್ಚಕಾರಾತೀವ ದುಃಸಹಮ್||17||

ಪೂರಯಾಮಾಸ ಕಕುಭೋ ನಿಜಘಣ್ಟಾಸ್ವನೇನ ಚ|
ಸಮಸ್ತ ದೈತ್ಯ ಸೇನ್ಯಾನಾಂ ತೇಜೋವಥವಿಧಾಯಿನಾ||18||

ತತಃ ಸಿಂಹೋ ಮಹಾನಾದೈಸ್ತ್ಯಾಜಿತೇಭಮಹಾಮದೈಃ|
ಪೂರಯಾಮಾಸ ಗಗನಂ ಗಾಂ ತಥೋಪದಿಶೋ ದಶ||19||

ತತಃ ಕಾಳೀ ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ಗಗನಂ ಕ್ಷ್ಮಾಮತಾಡಯತ್|
ಕರಾಭ್ಯಾಂ ತನ್ನಿನಾದೇನ ಪ್ರಾಕ್ಸ್ವನಾಸ್ತೇತಿರೋಹಿತಾಃ||20||

ಅಟ್ಟಟ್ಟಹಾಸಮಶಿವಂ ಶಿವದೂತೀ ಚಕಾರಹ|
ತೈಃ ಶಬ್ದೈರಸುರಾಸ್ತ್ರೇಷುಃ ಶುಮ್ಭಃ ಕೋಪಂ ಪರಂ ಯಯೌ||21||

ದುರಾತ್ಮಂ ತಿಷ್ಠತಿಷ್ಠೇತಿ ವ್ಯಾಜಹಾರಾಮ್ಭಿಕಾ ಯದಾ|
ತದಾ ಜಯೇತ್ಯಭಿಹಿತಂ ದೇವೈರಾಕಾಶಸಂಸ್ಥಿತೈಃ||22||

ಶುಮ್ಭೇನಾಗತ್ಯ ಯಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಜ್ವಾಲಾತಿಭೀಷಣಾ|
ಅಯಾನ್ತೀ ವಹ್ನಿಕೂಟಾಭಾ ಸಾ ನಿರಸ್ತಾ ಮಹೋಲ್ಕಯಾ||23||

ಸಿಂಹನಾದೇನ ಶುಮ್ಭಸ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಲೋಕತ್ರಯಾನ್ತರಮ್|
ನಿರ್ಘಾತನಿಃಸ್ವನೋ ಘೋರೋ ಜಿತವಾನವನೀಪತೇ||24||

ಶುಮ್ಭಮುಕ್ತಾನ್ ಶರಾನ್ ದೇವೀ ಶುಮ್ಭಸ್ತತ್ಪ್ರಹಿತಾನ್ ಶರಾನ್|
ಚಿಚ್ಛೇದ ಸ್ವಶರೈರುಗ್ರೈಃ ಶತಶೋsಥ ಸಹಸ್ರಶಃ||25||

ತತಃ ಸಾ ಚಣ್ಡಿಕಾ ಕ್ರುದ್ಧಾ ಶೂಲೇನಾಭಿಜಘಾನ ತಮ್|
ಸ ತದಾಭಿಹತೋ ಭೂಮೌ ಮೂರ್ಛಿತೋ ನಿಪಾತಿತ ಹ||26||

ತತೋ ನಿಶುಮ್ಭಃ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚೇತನಾಮಾತ್ತಕಾರ್ಮುಕಃ|
ಅಜಘಾನ ಶರೈರ್ದೇವೀಂ ಕಾಳೀಂ ಕೇಸರಿಣಮ್ ತಥಾ||27||

ಪುನಶ್ಚ ಕೃತ್ವಾ ಬಾಹೂನಾಮಯುತಂ ದನುಜೇಶ್ವರಃ|
ಚಕ್ರಾಯುಧೇನ ದಿತಿಜಶ್ಛಾದಯಾಮಾಸ ಚಣ್ಡಿಕಾಮ್||28||

ತತೋ ಭಗವತೀ ಕ್ರುದ್ಧಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ|
ಚಿಚ್ಛೇದ ತಾನಿ ಚಕ್ರಾಣಿ ಸ್ವಶರೈಃ ಸಾಯಾಕಾಂಶ್ಚತಾನ್||29||

ತತೋ ನಿಶುಮ್ಭೋ ವೇಗೇನ ಗದಾಮಾದಾಯ ಚಣ್ಡಿಕಾಮ್|
ಅಭ್ಯಧಾವತ ವೈ ಹನ್ತುಂ ದೈತ್ಯಸೇನಾಸಮಾವೃತಃ||30||

ತಸ್ಯಾಪತತ ಏವಾಶು ಗದಾಂ ಚಿಚ್ಛೇದ ಚಣ್ಡಿಕಾ|
ಖಡ್ಗೇನ ಶಿತಧಾರೇಣ ಸ ಚ ಶೂಲಂ ಸಮಾದಧೇ||31||

ಶುಲಹನ್ತುಂ ಸಮಾಯಾನ್ತಂ ನಿಶುಮ್ಭಮಮರಾರ್ದನಮ್|
ಹೃದಿ ವಿವ್ಯಾಥ ಶೂಲೇನ ವೇಗಾವಿದ್ಧೇನ ಚಣ್ಡಿಕಾ ||32||

ಭಿನ್ನಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಶೂಲೇನ ಹೃದಯಾನ್ನಿಃಸೃತೋsಪರಃ|
ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾವೀರ್ಯಸ್ತಿಷ್ಠೇತಿ ಪುರುಷೋ ವದನ್||33||

ತಸ್ಯ ನಿಷ್ಕ್ರಾಮತೋ ದೇವೀ ಪ್ರಹಸ್ಯ ಸ್ವನವತ್ತತಃ|
ಶಿರಶ್ಚಿಚ್ಛೇದ ಖಡ್ಗೇನ ತತೋsಸಾವವತದ್ಭುವಿ||34||

ತತಃ ಸಿಂಹಶ್ಚಖಾದೋಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಕ್ಷುಣ್ಣಶಿರೋಧರಾನ್|
ಅನುರಾಂಸ್ತಾಂ ಸ್ತಥಾ ಕಾಳೀ ಶಿವದೂತೀ ತಥಾಪರಾನ್ ||35||

ಕೌಮಾರೀ ಶಕ್ತಿನಿರ್ಭಿನ್ನಾಃ ಕೇಚಿನ್ನೇಶುರ್ಮಹಾಸುರಾಃ|
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಮನ್ತ್ರಪೂತೇನ ತೋಯೇನಾನ್ಯೇ ನಿರಾಕೃತಾಃ||36||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಭಿನ್ನಾಃ ಪೇತುಸ್ತಥಾಪರೇ|
ವಾರಾಹೀ ತುಣ್ದಘಾತೇನ ಕೇಚಿಚ್ಚೂರ್ಣೀಕೃತಾ ಭುವಿ||37||

ಖಣ್ದಂ ಖಣ್ಡಂ ಚ ಚಕ್ರೇಣ ವೈಷ್ಣವ್ಯಾ ದಾನವಾಃ ಕೃತಾಃ |
ವಜ್ರೇಣ ಚೈನ್ದ್ರೀಹಸ್ತಾಗ್ರವಿಮುಕ್ತೇನ ತಥಾಪರೇ||38||

ಕೇಚಿದ್ವಿನೇಶುರಸುರಾಃ ಕೇಚಿನ್ನಷ್ಟಾ ಮಹಾಹನಾತ್|
ಭಕ್ಷಿತಾಶ್ಚಾಪರೇ ಕಾಳೀ ಶಿವದೂತೀಮೃಗಾಧಿಪೈಃ||39||

ಇತಿ ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವನ್ತರೇ
ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ನಿಶುಮ್ಭ ವಥೋ ನಾಮ
ನವಮಾಧ್ಯಾಯಃ ||

|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=====================================