Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ದೇವೀ ಕವಚಂ !

||om tat sat||

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಚಣ್ಡಿಕಾ ಧ್ಯಾನಂ
ಯಾಚಣ್ಡೀ ಮಧುಕೈಟ ಬಾಧಿದಲನೀ ಯಾ ಮಾಹೀಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷಣಚಣ್ಡಮುಣ್ದಮಥನೀ ಯಾ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಶನೀ|
ಶಕ್ತಿಃ ಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭದೈತ್ಯದಲನೀ ಯಾಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಪರಾ
ಸಾ ದೇವೀ ನವಕೋಟಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಹಿತಾ ಮಾಂಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ||
||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=============

============================================
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ
ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮವಿರಚಿತ
ದೇವೀ ಕವಚಂ

ಓಮ್ ನಮಶ್ಚಣ್ಡಿಕಾಯೈ !

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ:
ಓಮ್ ಯದ್ಗುಹ್ಯಂ ಪರಮಂ ಲೋಕೇ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಮ್|
ಯನ್ನಕಸ್ಯಚಿದಾಖ್ಯಾತಂತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಪಿತಾಮಹ||1||

ಬ್ರಹೋವಾಚ:

ಅಸ್ತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ವಿಪ್ರ ಸರ್ವಭೂತೋಪಕಾರಕಮ್|
ದೇವ್ಯಾಸ್ತು ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ತತ್ ಶ್ರುಣುಷ್ವ ಮಹಾಮುನೇ||2||

ಪ್ರಥಮಂ ಶೈಲಪುತ್ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ|
ತೃತೀಯಂ ಚನ್ದ್ರಘಣ್ಟೇತಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೇತಿ ಚತುರ್ಥಕಮ್||3||

ಪಂಚಮಂ ಸ್ಕನ್ಧಮಾತ್ರೇತಿ ಷಷ್ಠಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ತಥಾ|
ಸಪ್ತಮಕಾಲರಾತ್ರೀಶ್ಚ ಮಹಾಗೌರೀತಿ ಚಾಷ್ಟಮಮ್||4||

ನವಮಂ ಸಿದ್ಧದಾತ್ರೀ ಚ ನವದುರ್ಗಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ|
ಉಕ್ತಾನ್ಯೇತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೈವ ಮಹಾತ್ಮನಾ||5||

ಅಗ್ನಿನಾ ದಹ್ಯಮಾನಾಸ್ತು ಶತ್ರುಮಧ್ಯಗತಾ ರಣೇ|
ವಿಷಮೇ ದುರ್ಗಮೇ ಚೈವ ಭಯಾರ್ತಾಃ ಶರಣಂ ಗತಾಃ||6||

ನ ತೇಷಾಂ ಜಾಯತೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಶುಭಂ ರಣ ಸಂಕಟೇ|
ಆಪದಂ ನ ಚ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಶೋಕದುಃಖ ಭಯಂಕರೀಮ್||7||

ಯೈಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಮೃತಾ ನಿತ್ಯಂ ತೇಷಾಂ ವೃದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ|
ಯೇ ತ್ವಾಂ ಸ್ಮರನ್ತಿ ದೇವೇಶಿ ರಕ್ಷಸಿ ತಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ||8||

ಪ್ರೇತಾಸಂಸ್ಥಾ ತು ಚಾಮುಣ್ಡಾ ವಾರಾಹೀ ಮಹಿಷಾಸನಾ|
ಇನ್ದ್ರೀ ಗಜಸಮಾರೂಢಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಗರುಡಾಸನಾ||9||

ನಾರಸಿಂಹೀ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಶಿವದೂತೀ ಮಹಾಬಲಾ|
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ವೃಷಾರೂಢಾ ಕೌಮಾರೀ ಶಿಖಿವಾಹನಾ||10||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪದ್ಮಾಸನಾ ದೇವೀ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ|
ಶ್ವೇತರೂಪಧರಾದೇವೀ ಈಶ್ವರೀ ವೃಷವಾಹನಾ||11||

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಹಂಸ ಸಮಾರೂಢಾ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾ|
ಇತ್ಯೇತಾ ಮಾತರಃ ಸರ್ವಾಃ ಸರ್ವಯೋಗ ಸಮನ್ವಿತಾಃ||12||

ನಾನಾಭರಣ ಶೋಭಾಢ್ಯಾ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತಾಃ|
ಶ್ರೇಷ್ಟೈಶ್ಚ ಮೌಕ್ತಿಕೈಃ ಸರ್ವಾದಿವ್ಯಹಾರಪ್ರಲಂಬಿಭಿಃ||13||

ಇನ್ದ್ರನೀಲೈರ್ಮಹಾನೀಲೈಃ ಪದ್ಮರಾಗೈಃ ಸುಶೋಭನೈಃ|
ದೃಶ್ಯನ್ತೇ ರಥಮಾರೂಢಾ ದೇವ್ಯಃ ಕ್ರೋಧಸಮಾಕುಲಾ||14||

ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಗದಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಹಲಂ ಚ ಮುಸಲಾಯುಧಮ್|
ಖೇಟಕಂ ತೋಮರಂ ಚೈವ ಪರಶುಂ ಪಾಶಮೇವಚ||15||

ಕುನ್ತಾಯುಧಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಚ ಶಾರಂಗಮಾಯುಧಮುತ್ತಮಮ್|
ದೈತ್ಯಾನಾಂ ದೇಹನಾಶಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಭಯಾಯ ಚ||16||

ಧಾರಯನ್ತ್ಯಾಯುಧಾನೀತ್ಥಂ ದೇವಾನಾಂ ಹಿ ಹಿತಾಯವೈ |
ನಮಸ್ತೇsಸ್ತು ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾಘೋರಪರಾಕ್ರಮೇ||17||

ಮಹಾಬಲೇ ಮಹೋತ್ಸಾಹೇ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನಿ|
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ದೇವಿ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯೇ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಭಯವರ್ಧಿನೀ||18||

ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಮಾಮೈನ್ದ್ರೀ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಮಗ್ನಿದೇವತಾ|
ದಕ್ಷಿಣೇsವತು ವಾರಾಹೀ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಖಡ್ಗಧಾರಿಣೀ||19||

ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ವಾರುಣೀ ರಕ್ಷೇತ್ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಮೃಗವಾಹಿನೀ|
ಉದೀತ್ಯಾಂ ಪಾತು ಕೌಬೇರಿ ಈಶಾನ್ಯಾಂ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ|| 20||

ಊರ್ಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೀ ಮೇ ರಕ್ಷೇದಧಸ್ತಾತ್ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ|
ಏವಂ ದಶ ದಿಶೋ ರಕ್ಷೇಚ್ಚಾಮುಣ್ಡಾಶವವಾಹನಾ||21||

ಜಯಾ ಮಾಮಗ್ರತಃ ಪಾತು ವಿಜಯಾಪಾತು ಪೃಷ್ಠತಃ|
ಅಜಿತಾ ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವೇ ತು ದಕ್ಷಿಣೇ ಚಾಪರಾಜಿತಾ||22||

ಶಿಖಾಂ ಮೇ ದ್ಯೋತಿನೀ ರಕ್ಷೇದುಮಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ|
ಮಾಲಧಾರೀ ಲಲಾಟೇ ಚ ಭ್ರುವೌ ರಕ್ಷೇದ್ಯಶಸ್ವಿನೀ||23||

ನೇತ್ರಯೋಶ್ಚಿತನೇತ್ರಾ ಚ ಯಮಘಣ್ಟಾ ತು ಪಾರ್ಶ್ವಕೇ|
ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಚ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಭ್ರುವೋರ್ನಧ್ಯೇ ಚ ಚಣ್ಡಿಕಾ||24||

ಶಂಖಿನೀ ಚಕ್ಷುಷೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಶ್ರೋತಯೋರ್ದ್ವಾರವಾಸಿನೀ|
ಕಪೋಲೌ ಕಾಳಿಕಾ ರಕ್ಷೇತ್ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ತು ಶಂಕರೀ|| 25||

ನಾಶಿಕಾಯಾಂ ಸುಗನ್ಧಾಚ ಉತ್ತರೋಷ್ಟೇ ಚ ಚರ್ಚಿಕಾ|
ಅಥರೇ ಚಾಮೃತಾ ಬಾಲಾ ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ಚ ಸರಸ್ವತೀ||26||

ದನ್ತಾನ್ ರಕ್ಷತು ಕೌಮಾರೀ ಕಣದೇಶೇ ತು ಚಣ್ಡಿಕಾ|
ಘಣ್ಟಿಕಾಂ ಚಿತ್ರಘಣ್ಟಾ ಚ ಮಹಾಮಾಯಾ ಚ ತಾಲುಕೇ||27||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಚಿಬುಕಂ ರಕ್ಷೇದ್ವಾಚಂ ಮೇ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ|
ಗ್ರೀವಾಯಾಂ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಚ ಪೃಷ್ಠವಂಶೇ ಧನುರ್ಧರೀ||28||

ನೀಲಗ್ರೀವಾ ಬಹೀಃಕಣ್ಠೇ ನಲಿಕಾಂ ನಲಕೂಬರೀ|
ಸ್ಕನ್ಧಯೋಃ ಖಡ್ಗಿನೀ ರಕ್ಷೇತ್ ಬಾಹೂಮೇ ವಜ್ರಧಾರಿಣೀ||29||

ಹಸ್ತಯೋರ್ದಣ್ಡಿನೀ ರಕ್ಷೇತ್ ಅಂಬಿಕಾ ಚಾಂಗುಳೀಷು ಚ |
ನಖಾಂಚಲೇಶ್ವರೀ ರಕ್ಷೇತ್ ಕುಕ್ಷೌ ರಕ್ಷೇನ್ನರೇಶ್ವರೀ ||30||

ಸ್ತನೌ ರಕ್ಷೇನ್ಮಹಾದೇವೀ ಮನಃ ಶೋಕವಿನಾಶಿನೀ|
ಹೃದಯೇ ಲಲಿತಾದೇವೀ ಉದರೇ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ||31||

ನಾಭೌ ಚ ಕಾಮಿನೀ ರಕ್ಷೇತ್ ಗುಹ್ಯಂ ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರೀ ತಥಾ|
ಮೇಢ್ರಂ ರಕ್ಷತು ದುರನಾ ಪಾಯುಂ ಮೇ ಗುಹ್ಯ ವಾಹಿನೀ||32||

ಕಟ್ಯಾಂ ಭಗವತೀ ರಕ್ಷೇ ದೂರೂ ಮೇ ಮೇಘವಾಹನಾ|
ಜಂಘೇ ಮಹಾಬಲಾ ರಕ್ಷೇತ್ ಜಾನೂ ಮಾಧವನಾಯಿಕಾ||33||

ಗುಲ್ಫಯೋರ್ನಾರಸಿಂಹೀ ಚ ಪಾದಪೃಷ್ಟೇ ತು ಕೌಶಿಕೀ|
ಪಾದಾಂಗುಳೀಃ ಶ್ರೀಧರೀ ಚ ತಲಂ ಪಾತಾಳವಾಸಿನೀ ||34||

ನಖಾನ್ ದಂಷ್ಟ್ರಕರಾಲೀ ಚ ಕೇಶಾಂಶ್ಚೈವೋರ್ಧ್ವಕೇಶಿನೀ|
ರೋಮಕೂಪೇಷು ಕೌಮಾರೀತ್ವಚಂ ಯೋಗೇಶ್ವರೀ ತಥಾ||35||

ರಕ್ತಮಜ್ಜಾವಸಾಮಾಂಸಾನ್ಯಸ್ಥಿಮೇದಾಂಸಿ ಪಾರ್ವತೀ|
ಅನ್ತ್ರಾಣೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಪಿತ್ತಂ ಚ ಮುಕುಟೇಶ್ವರೀ||36||

ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮಕೋಶೇ ಕಫೇ ಚೂಡಾಮಣಿಸ್ತಥಾ|
ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ನಖಜ್ವಾಲಾಮಭೇದ್ಯಾ ಸರ್ವಸನ್ಧಿಷು||37||

ಶುಕ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಮೇ ರಕ್ಷೇಚ್ಚಾಯಾಂ ಚತ್ರೇಶ್ವರೀ ತಥಾ|
ಅಹಂಕಾರಂ ಮನೋಬುದ್ಧಿಂ ರಕ್ಷೇನ್ಮೇ ಧರ್ಮಧಾರಿಣೀ||38||

ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ತಥಾ ವ್ಯಾನಮುದಾನಂ ಚ ಸಮಾನಕಮ್|
ವಜ್ರಹಸ್ತಾ ಚ ಮೇರಕ್ಷೇತ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣಶೋಭನಾ||39||

ರಸರೂಪೇ ಚ ಗನ್ಥೇ ಚ ಶಬ್ದೇ ಸ್ಪರ್ಶೇ ಚ ಯೋಗಿನೀ|
ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮಶ್ಚೈವ ರಕ್ಷೇನ್ನಾರಾಯಣೀ ಸದಾ||40||

ಅಯೂ ರಕ್ಷತು ವಾರಾಹಿ ಧರ್ಮಂ ರಕ್ಷತು ಪಾರ್ವತೀ|
ಯಶಃ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂಚ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ವೈಷ್ಣವೀ||41||

ಗೋತ್ರಮಿನ್ದ್ರಾಣೀ ಮೇ ರಕ್ಷೇತ್ ಪಶೂನ್ ರಕ್ಷೇಚ್ಚ ಚಣ್ಡಿಕಾ|
ಪುತ್ತ್ರಾನ್ ರಕ್ಷೇನ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾರ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಭೈರವೀ||42||

ಧನೇಶ್ವರೀ ಧನಂ ರಕ್ಷೇತ್ ಕೌಮಾರೀ ಕನ್ಯಕಾಂ ತಥಾ|
ಪನ್ಥಾನಾಂ ಸುಪಥಾ ರಕ್ಷೇನ್ಮಾರ್ಗಂ ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ತಥಾ||43||

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ವಿಜಯಾ ಸತತಂ ಸ್ಥಿತಾ|
ರಕ್ಷಾಹೀನಂ ತು ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ವರ್ಜಿತಂ ಕವಚೇನ ತು||44||

ತತ್ಸರ್ವಂ ರಕ್ಷಮೇ ದೇವೀ ಜಯನ್ತೀ ಪಾಪನಾಶಿನೀ|
ಸರ್ವಾರಕ್ಷಾಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕವಚಂ ಸರ್ವಥಾ ಜಪೇತ್||45||

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ವಿಪ್ರರ್ಷೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತವ ಮಯೋದಿತಮ್|
ಪಾದಮೇಕಂ ನ ಗಚ್ಚೇತ್ ತು ಯದೀಚ್ಛೇಚ್ಚುಭಮಾತ್ಮನಃ||46||

ಕವಚೇನಾವೃತೋ ನಿತ್ಯಂ ಯತ್ರಯತ್ರೈವ ಗಚ್ಛತಿ|
ತತ್ರ ತತ್ರಾರ್ಥ ಲಾಭಶ್ಚ ವಿಜಯಃ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕಃ||47||

ಯಂ ಯಂ ಚಿನ್ತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ|
ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಮತುಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೇ ಭೂತಲೇ ಪುಮಾನ್||48||

ನಿರ್ಭಯೋ ಜಾಯತೇ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸಂಗ್ರಾಮೇಷ್ವಪರಾಜಿತಃ|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ತು ಭವೇತ್ಪೂಜ್ಯಃ ಕವಚೇನಾವೃತಃ ಪುಮಾನ್||49||

ಇದಂ ತು ದೇವ್ಯಾಃ ಕವಚಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಂ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ||50||

ದೈವೀಕಲಾ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಚಾಪರಾಜಿತಃ|
ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಂ ಸಾಗ್ರಮಪಮೃತ್ಯು ವಿವರ್ಜಿತಃ||51||

ನಶ್ಯನ್ತಿ ವ್ಯಾಧಯಃ ಸರ್ವೇ ಲೂತಾನಿಸ್ಫೋಟಕಾದಯಃ|
ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚೈವ ಕೃತ್ರಿಮಂ ಚೈವ ಯದ್ವಿಷಮ್||52||

ಅಭಿಚಾರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರಾಣಿ ಭೂತಲೇ|
ಭೂಚರಾಃ ಕೇಚರಾಶ್ಚೈವ ಕುಲಜಾಶ್ಚೌಪದೇಶಿಕಾಃ||53||

ಸಹಜಾ ಕುಲಜಾ ಮಾಲಾ ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ತಥಾ|
ಅನ್ತರಿಕ್ಷಚರಾ ಘೋರಾ ಡಾಕಿನ್ಯಶ್ಚ ಮಹಾರವಾಃ||54||

ಗ್ರಹಭೂತಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ಯಕ್ಷಗನ್ಧರ್ವ ರಾಕ್ಷಸಾಃ|
ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ವೇತಾಲಾಃ ಕೂಷ್ಮಾಣ್ಡಾ ಭೈರವಾದಯಃ||55||

ನಶ್ಯನ್ತಿ ದರ್ಶನಾತ್ತಸ್ಯ ಕವಚೇನಾವೃತೋ ಹಿ ಯಃ|
ಮಾನೋನ್ನತಿರ್ಭವೇದ್ರಾಜ್ಞಃ ತೇಜೋವೃದ್ಧಿಃ ಪರಾಭವೇತ್||56||

ಯಶೋವೃದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ ಪುಂಶಾಂ ಕೀರ್ತಿವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಜಾಯತೇ|
ತಸ್ಮಾತ್ ಜಪೇತ್ ಸದಾ ಭಕ್ತಃ ಕವಚಂ ಕಾಮದಂ ಮುನೇ||57||

ಜಪೇತ್ ಸಪ್ತಶತೀಂ ಚಣ್ಡೀಂ ಕೃತ್ವಾ ತು ಕವಚಂ ಪುರಾ |
ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಭವೇತ್ ಸಿದ್ಧಿಶ್ಚಣ್ಡೀ ಜಪಸಮುದ್ಭವಾ||58||

ಯಾವದ್ಭೂಮಣ್ಡಲಂ ಧತ್ತೇ ಸಶೈಲವನಕಾನನಮ್|
ತಾವತ್ತಿಷ್ಠತಿ ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ಸನ್ತತಿಃ ಪುತ್ತ್ರಪೌತ್ರಕೀ||59||

ದೇಹಾನ್ತೇ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಸುರೈರಪಿ ಸುದುರ್ಲಭಮ್|
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪುರುಷೋ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಮಾಯಾಪ್ರಸಾದತಃ||60||

ತತ್ರ ಗಚ್ಚತಿ ಗತ್ವಾಸೌ ಪುನಶ್ಚಾಗಮನಂ ನ ಹಿ|
ಲಭತೇ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಶಿವೇನ ಸಮತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ ||61||

|| ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ
ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮ ವಿರಚಿತ
ದೇವೀ ಕವಚಂ ಸಮಾಪ್ತಂ||