Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ದೇವೀಸ್ತುತಿಃ !

||om tat sat||

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಚಣ್ಡಿಕಾ ಧ್ಯಾನಂ
ಯಾಚಣ್ಡೀ ಮಧುಕೈಟ ಬಾಧಿದಲನೀ ಯಾ ಮಾಹೀಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷಣಚಣ್ಡಮುಣ್ದಮಥನೀ ಯಾ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಶನೀ|
ಶಕ್ತಿಃ ಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭದೈತ್ಯದಲನೀ ಯಾಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಪರಾ
ಸಾ ದೇವೀ ನವಕೋಟಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಹಿತಾ ಮಾಂಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ||
||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=============
ದೇವೀಸ್ತುತಿ
ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್
ದೇವ್ಯಾದೂತಸಂವಾದೋನಾಮ ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯಃ

ದೇವೀಸ್ತುತಿಃ

ದೇವ್ಯಾಊಚುಃ:

ನಮೋದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ|
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮ ತಾಮ್||1||

ರೌದ್ರಾಯೈ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾಯೈ ಗೌರ್ಯೈ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ |
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ಚೇನ್ದುರೂಪಿಣ್ಯೈ ಸುಖಾಇಅ ಸತತಂ ನಮಃ||2||

ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ಪ್ರಣತಾಂ ವೃದ್ಧ್ಯೈ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಕುರ್ಮೋ ನಮೋನಮಃ|
ನೈರೃತ್ಯೈಭೂಭೃತಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ||3||

ದುರ್ಗಾಯೈ ದುರ್ಗಪಾರಾಯೈ ಸಾರಾಯೈ ಸರ್ವಕಾರಿಣ್ಯೈ|
ಖ್ಯಾತ್ಯೈ ತಥೈವ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ಧೂಮ್ರಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ||4||

ಅತಿಸೌಮ್ಯಾತಿ ರೌದ್ರಾಯೈ ಸತಾಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ|
ನಮೋ ಜಗತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ದೇವ್ಯೈ ಕೃತ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||5||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತಾ|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||6||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚೇತ ನೇತ್ಯಭಿದೀಯತೇ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||7||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||8||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಿದ್ರಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||9||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕ್ಷುಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||10||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಛಾಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||11||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||12||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತೃಷ್ಣಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||13||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕ್ಷಾನ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||14||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಜಾತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||15||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಲಜ್ಜಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||16||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಾನ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||17||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶ್ರದ್ಧಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||18||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕಾನ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||19||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||20||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವೃತ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||21||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||22||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ದಯಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||23||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತುಷ್ಟಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||24||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||25||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಭ್ರಾನ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||26||

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ಭೂತಾನಾಂ ಚಾಖಿಲೇಷು ಯಾ|
ಭೂತೇಷು ಸತತಂ ತಸ್ಯೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ||27||

ಚಿತಿರೂಪೇಣ ಯಾಕೃತ್ಸ್ನಮೇತದ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಾ ಜಗತ್|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ||28||

ಸ್ತುತಾಸುರೈಃ ಪೂರ್ವಮಭೀಷ್ಟ ಸಂಶ್ರಯಾ
ತ್ತಥಾ ಸುರೇನ್ದ್ರೇಣ ದಿನೇಷು ಸೇವಿತಾ|
ಕರೋತು ಸಾ ನಃ ಶುಭಹೇತುರೀಶ್ವರೀ
ಶುಭಾನಿ ಭದ್ರಾಣ್ಯಭಿಹನ್ತು ಚಾಪದಃ||29||

ಯಾಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ಚೋದ್ಧತದೈತ್ಯತಾಪಿತೈ
ರಸ್ಮಾಭಿರೀಶಾ ಚ ಸುರೈರ್ನಮಸ್ಯತೇ|
ಯಾಚಸ್ಮೃತಾ ತತ್ ಕ್ಷಣಮೇವ ಹನ್ತಿ ನಃ
ಸರ್ವಪದೋ ಭಕ್ತಿವಿನಮ್ರಮೂರ್ತಿಭಿಃ||30||

ಇತಿ ದೇವೀ ಮಾಹತ್ಮ್ಯೇ ದೇವ್ಯಾದೂತಸಂವಾದೋನಾಮ ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯೇ
ದೇವ್ಯಾ ಊಚುಃ||
|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=====================================