Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ದೇವೀ ಸೂಕ್ತ !

||om tat sat||


ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಂ

ಓ ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಶ್ಚರಾಮ್ಯಹಮಾದಿತ್ಯೈರುತ ವಿಶ್ವದೇವೈಃ|
ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣೋಭಾ ಚಿಭರ್ಮ್ಯಹಮಿನ್ದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಹಮಶ್ವಿನೋಭಾ||1||

ಅಹಂ ಸೋಮಮಾಹನನಂ ಭಿಭರ್ಮ್ಯಹಂ
ತ್ವಷ್ಠಾರಮುತ ಪೂಷಣಂ ಭಗಮ್|
ಅಹಂ ದಧಾಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮತೇ
ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ ಯಜಮಾನಾಯ ನುನ್ವತೇ||2||

ಅಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಸಂಗಮನೀ ವಸೂನಾಂ
ಚಿಕಿತುಷೀ ಪ್ರಥಮಾ ಯಜ್ಞಯಾನಾಮ್|
ತಾಂ ಮಾದೇವಾ ವ್ಯದಧುಃ ಪುರುತ್ರಾ
ಭೂರಿಸ್ಥಾತ್ರಾಂ ಭೂರ್ಯಾವೇಸಯನ್ತೀಮ್||3||

ಮಯಾಸೋ ಅನ್ನಮತ್ತಿ ಯೋ ವಿಪಶ್ಯತಿ
ಯಃ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಯ ಈಂ ಶೃಣೋತ್ಯುಕ್ತಮ್|
ಅಮ್ನ್ತವೋ ಮಾಂ ತ ಉಪಕ್ಷಿಯನ್ತಿ
ಶ್ರುಧಿಶ್ರುತ ಶ್ರದ್ಧಿವಂ ತೇ ವದಾಮಿ ||4||

ಅಹಮೇವ ಸ್ವಯಮಿದಂ ವದಾಮಿ ಜುಷ್ಟಮ್
ದೇವೇಖಿರುತ ಮಾನುಷೇಭಿಃ|
ಯಂ ಕಾಮಯೇ ತಂ ತಮುಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ
ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಂ ತಮೃಷಿಂತಂ ಸುಮೇಧಾಮ್||5||

ಅಹಂ ರುದ್ರಾಯ ಧನುರಾತನೋಮಿ
ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೇ ಶರವೇ ಹನ್ತ ವಾ ಉ|
ಅಹಂ ಜನಾಯ ಸಮದಂ ಕೃಣೋಮ್ಯಹಮ್
ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಅವಿವೇಶಃ||6||

ಅಹಂ ಸುವೇ ಪಿತರಮನ್ಯ ಮೂರ್ಥಶಾನ್
ಮಮ ಯೋನಿ ರಪ್ಸ್ಯನ್ತಃ ಕ್ಷಮುದ್ರೇ|
ತತೋ ವಿತಿಷ್ಟೇ ಭುವನಾಮ ವಿಶ್ವೋ
ತಾಮೂಂ ದ್ಯಾಂ ವರ್ಷ್ಮಣೋಪಸ್ಪೃಶಾಮಿ||7||

ಅಹಮೇವ ವಾತ ಇವ ಪ್ರವಾಮ್ಯಾ
ರಭಮಾಣಾ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವ|
ಪರೋ ದಿವಾ ಪರಏನಾ ಪೃಥಿವ್ಯೈ
ತಾವತೀ ಮಹಿನಾ ಸಮ್ಬಭೂವಃ||8||

ಇತಿ ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತ ದೇವೀಸೂಕ್ತಂ ಸಮಾಪ್ತಂ||
||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
||ಓಮ್||