Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ!

||om tat sat||

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಚಣ್ಡಿಕಾ ಧ್ಯಾನಮು
ಯಾಚಣ್ಡೀ ಮಧುಕೈಟ ಬಾಧಿದಲನೀ ಯಾ ಮಾಹೀಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷಣಚಣ್ಡಮುಣ್ದಮಥನೀ ಯಾ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಶನೀ|
ಶಕ್ತಿಃ ಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭದೈತ್ಯದಲನೀ ಯಾಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಪರಾ
ಸಾ ದೇವೀ ನವಕೋಟಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಹಿತಾ ಮಾಂಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ||
||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=============
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಮು

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ:

ಓಮ್ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದೀ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಷೇ|
ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ಸೋಮಾರ್ಥ ಧಾರಿಣೇ||1||

ಸರ್ವಮೇತದ್ವಿಜಾನೀಯಾನ್ಮನ್ತ್ರಾಣಾಮಪಿ ಕೀಲಕಮ್|
ಸೋsಪಿ ಕ್ಷೇಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸತತಂ ಜಪ್ಯತತ್ಪರಃ|| 2||

ಸಿದ್ದ್ಯನ್ತ್ಯುಚ್ಚಾಟನಾದೀನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಕಲಾನ್ಯಪಿ|
ಏತೇನ ಸ್ತುವತಾಂ ದೇವೀಂ ಸ್ತೋತ್ರವೃಂದೇನ ಭಕ್ತಿತಃ||3||

ನ ಮನ್ತ್ರೋ ನೌಷಧಂ ತಸ್ಯ ನಕಿಂಚಿದಪಿ ವಿದ್ಯತೇ|
ವಿನಾ ಜಾಪ್ಯಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯೇತ್ತು ಸರ್ವಮುಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಮ್||4||

ಸಮಗ್ರಾಣ್ಯಪಿ ಸೇತ್ಸ್ಯನ್ತಿ ಲೋಕಶಂಕಾಮಿಮಾಂ ಹರಃ|
ಕೃತ್ವಾ ನಿಮನ್ತ್ರಯಾಮಾಸ ಸರ್ವಮೇವ ಮಿದಂ ಶುಭಮ್||5||

ಸ್ತೋತ್ತ್ರಂ ವೈ ಚಣ್ಡಿಕಾಯಾಸ್ತು ತಚ್ಚ ಗುಹ್ಯಂ ಚಕಾರ ಸಃ|
ಸಮಾಪ್ನೋತಿ ಸಪುಣ್ಯೇನ ತಾಂ ಯಥಾವನ್ನಿಮನ್ತ್ರಣಾಮ್||6||

ಸೋsಪಿ ಕ್ಷೇಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ|
ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ವಾ ಚತುರ್ದಸ್ಯಾಂ ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ||7||

ದದಾತಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾತಿ ನಾನ್ಯಥೈಷಾ ಪ್ರಸೀದತಿ |
ಇತ್ಥಂ ರೂಪೇಣ ಕೀಲೇನ ಮಹಾದೇವೇನ ಕೀಲಿತಮ್||8||

ಯೋ ನಿಷ್ಕೀಲಾಂ ವಿಧಾಯೈನಾಂ ಚಣ್ಡೀಂ ಜಪತಿ ನಿತ್ಯಶಃ|
ಸ ಸಿದ್ಧಃ ಸ ಗಣಃ ಸೋsಥ ಗನ್ಧರ್ವೋ ಜಾಯತೇ ಧ್ರುವಮ್||9||

ನ ಚೈವಾಪಾಟವಂ ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಕ್ವಾಪಿ ನ ಜಾಯತೇ|
ನಾಪಮೃತ್ಯು ವಶಂ ಯಾತಿ ಮೃತೇಚ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್||10||

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ಕುರ್ವೀತ ಹ್ಯಕುರ್ವಾಣೋ ವಿನಶ್ಯತಿ|
ತತೋ ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ||11||

ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ದೃಶ್ಯತೇ ಲಲನಾಜನೇ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ತತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ ತೇನ ಜಪ್ಯಮಿದಂ ಶುಭಮ್||12||

ಶನೈಸ್ತು ಜಪ್ಯಮಾನೇsಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರೇ ಸಮ್ಪತಿರುಚ್ಚಕೈಃ|
ಭವತ್ಯೇವ ಸಮಗ್ರಾಪಿ ತತಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯಮೇವ ತತ್||13||

ಇಶ್ವರ್ಯಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯಮೇವ ಚ|
ಶತ್ರುಹಾನಿಃ ಪರೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಸ್ತೂಯತೇ ಸಾ ನ ಕಿಂ ಜನೈಃ||14||

ಚಹ್ಣ್ಡಿಕಾಯಾಂ ಹೃದಯೇನಾಪಿ ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಸತತಂ ನರಃ|
ಹೃದ್ಯಂ ಕಾಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಹೃದಿ ದೇವೀ ಸದಾ ವಸೇತ್||15||

ಅಗ್ರತೋsಮುಂ ಮಹಾದೇವಕೃತಂ ಕೀಲಕವಾರಣಮ್|
ನಿಷ್ಕೀಲಂಚ ತಥಾ ಕ್ಯ್ತ್ವಾ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತೈಃ||16||

||ಶ್ರೀಭಗವತೀ ಕೀಲಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ||

============================================