Devi Mahatmyam !! ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ !!

!ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು !!

ಶಕ್ರಾದಿ ಸ್ತುತಿ !

||om tat sat||

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಚಣ್ಡಿಕಾ ಧ್ಯಾನಮು
ಯಾಚಣ್ಡೀ ಮಧುಕೈಟ ಬಾಧಿದಲನೀ ಯಾ ಮಾಹೀಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷಣಚಣ್ಡಮುಣ್ದಮಥನೀ ಯಾ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಶನೀ|
ಶಕ್ತಿಃ ಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭದೈತ್ಯದಲನೀ ಯಾಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಪರಾ
ಸಾ ದೇವೀ ನವಕೋಟಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಹಿತಾ ಮಾಂಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ||
||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=============
ಶಕ್ರಾದಿ ಸ್ತುತಿ
ದೇವೀ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಚತುರ್ಧೋಧ್ಯಾಯಃ||

ಋಷಿರುವಾಚ:

ಶಕ್ರಾದಯಃ ಸುರಗಣಾ ನಿಹತೇsತಿ ವೀರ್ಯೇ
ತಸ್ಮಿನ್ ದುರಾತ್ಮನಿ ಸುರಾರಿಬಲೇ ಚ ದೇವ್ಯಾ|
ತಾಂ ತುಷ್ಟುವುಃ ಪ್ರಣತಿ ನಮ್ರ ಶಿರೋಧರಾಂಸಾ
ವಾಗ್ಭಿಃ ಪ್ರಹರ್ಷಪುಲಕೋದ್ಗಮಚಾರುದೇಹಾ ||

ದೇವ್ಯಾ ತತಮಿದಂ ಜಗದಾತ್ಮ್ಯ ಶಕ್ತ್ಯಾ
ನಿಃ ಶೇಷದೇವಗಣಶಕ್ತಿಸಮೂಹಮೂರ್ತ್ಯಾ|
ತಾಮಮ್ಬಿಕಾಂ ಅಖಿಲದೇವಮಹರ್ಷಿಪೂಜ್ಯಾಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ನತಾಃ ಸ್ಮ ವಿದಧಾತು ಶುಭಾನಿ ಸಾ ನಃ||

ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಭಾವಮತುಲಂ ಭಗವಾನನನ್ತೋ
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಹರಶ್ಚ ನ ಹಿ ವಕ್ತು ಮಲಂ ಬಲಂ ಚ|
ಸಾ ಚಣ್ಡಿಕಾsಖಿಲ ಜಗತ್ಪರಿಪಾಲನಾಯ
ನಾಶಾಯ ಚಾಶುಭಭಯಸ್ಯ ಮತಿಂ ಕರೋತು||

ಯಾ ಶ್ರೀಃ ಸ್ವಯಂ ಸುಕೃತೀನಾಂ ಭವನೇಷ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಪಾಪಾತ್ಮನಾಂ ಕೃತಧಿಯಾಂ ಹೃದಯೇಷು ಬುದ್ಧಿಃ|
ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತಾಂ ಕುಲಜನಪ್ರಭವಸ್ಯ ಲಜ್ಜಾ
ತ್ವಾಂ ತ್ವಾಂ ನತಾಃ ಸ್ಮ ಪರಿಪಾಲಯ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಮ್||

ಕಿಂ ವರ್ಣಯಾಮ ತವರೂಪ ಮಚಿನ್ತ್ಯ ಮೇತತ್
ಕಿಂಚಾತಿ ವೀರ್ಯಮಸುರಕ್ಷಯಕಾರಿ ಭೂರಿ|
ಕಿಂಚಾಹವೇಷ ಚರಿತಾನಿ ತವಾತಿ ಯಾನಿ
ಸರ್ವೇಷು ದೇವ್ಯಸುರಗಣಾದಿ ಕೇಷು||

ಹೇತುಃ ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ತ್ರಿಗುಣಾಪಿ ದೋಷೈಃ
ನ ಜ್ಞಾಯಸೇ ಹರಿಹರಾದಿಭಿರಪ್ಯಪಾರಾ|
ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾದಖಿಲಮಿದಂ ಜಗದಂಶಭೂತ
ಮವ್ಯಾಕೃತಾಹಿ ಪರಮಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ತ್ವಮಾದ್ಯಾ||

ಯಸ್ಯಾಃ ಸಮಸ್ತಸುರತಾ ಸಮುದೀರಣೇನ
ತೃಪ್ತಿಂ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಕಲೇಷು ಮಖೇಷು ದೇವಿ|
ಸ್ವಾಹಾಸಿ ವೈ ಪಿತೃ ಗಣಸ್ಯ ಹೇತು
ರುಚ್ಚಾರ್ಯಸೇ ತ್ವಮತ ಏವ ಜನೈಃ ಸ್ವಧಾ ಚ||

ಯಾಮುಕ್ತಿ ಹೇತುರವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಮಹಾವ್ರತಾತ್ವಂ
ಅಭ್ಯಸ್ಯಸೇ ಸುನಿಯತೇನ್ದ್ರಿಯತತ್ತ್ವಸಾರೈಃ|
ಮೋಕ್ಷಾರ್ಧಿಭಿರ್ಮುನಿಭಿರಸ್ತಸಮಸ್ತದೋಷೈಃ
ರ್ವಿದ್ಯಾsಸಿ ಸಾ ಭಗವತೀ ಪರಮಾಹಿ ದೇವಿ||

ಶಬ್ದಾತ್ಮಿಕಾ ಸುವಿಮಲರ್ಗ್ಯಜುಷಾಂ ನಿಧಾನಂ
ಉದ್ಗೀಧರಮ್ಯಪದಪಾಠವತಾಂ ಚ ಸಾಮ್ನಾಮ್|
ದೇವೀ ತ್ರಯೀ ಭಗವತೀ ಭವಭಾವನಾಯ
ವಾರ್ತಾ ಚ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಪರಮಾರ್ತಿಹನ್ತ್ರೀ||

ಮೇಧಾsಸಿ ದೇವಿ ವಿದಿತಾಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಪಾರಾ
ದುರ್ಗಾsಸಿ ದುರ್ಗಭವಸಾಗರನೌರಸಂಗಾ|
ಶ್ರೀಃ ಕೈಟಭಾರಿಹೃದಯೈಕಕೃತಾಧಿವಾಸಾ
ಗೌರೀ ತ್ವಮೇವ ಶಶಿ ಮೌಳಿಕೃತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ||

ಈಷತ್ಸಹಾಸಮಮಲಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರ
ಬಿಮ್ಬಾನುಕಾರಿ ಕನಕೋತ್ತಮಕಾನ್ತಿಕಾನ್ತಾಮ್|
ಅತ್ಯದ್ಭುತಂ ಪ್ರಹೃತಮಾತ್ತರೂಷಾ ತಥಾಪಿ
ವಕ್ತ್ರಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸಹಸಾ ಮಹಿಷಾಸುರೇಣ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾತು ದೇವಿ ಕುಪಿತಂ ಭ್ರುಕುಟೀಕರಾಳ
ಮುದ್ಯಚ್ಛಶಾಂಕ ಸದೃಶಚ್ಛವಿ ಯನ್ನ ಸದ್ಯಃ|
ಪ್ರಾಣಾನ್ ಮುಮೋಚ ಮಹಿಷಸ್ತದತೀವ ಚಿತ್ರಂ
ಕೈರ್ಜೀವ್ಯತೇ ಹಿ ಕುಪಿತಾನ್ತಕ ದರ್ಶನೇನ||

ದೇವೀ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮಾ ಭವತೀ ಭವಾಯ
ಸದ್ಯೋ ವಿನಾಶಯಸಿ ಕೋಪವತೀ ಕುಲಾನಿ|
ವಿಜ್ಞಾತಮೇತದಧುನೈವ ಯದಸ್ತಮೇತನ್
ನೀತಂ ಬಲಂ ಸುವಿಪುಲಂ ಮಹಿಷಾಸುರಸ್ಯ||

ತೇ ಸಮ್ಮತಾ ಜನಪದೇಷು ಧನಾನಿ ತೇಷಾಂ
ತೇಷಾಂ ಯಶಾಂಸಿ ನ ಚ ಸೀದತಿ ಧರ್ಮವರ್ಗಃ|
ಧನ್ಯಾಸ್ತ ಏವ ನಿಭೃತಾತ್ಮಜಭೃತ್ಯದಾರಾ
ಏಷಾಂ ಸತಾಭ್ಯುದಯದಾ ಭವತೀ ಪ್ರಸನ್ನಾ||

ಧರ್ಮ್ಯಾಣಿ ದೇವಿ ಸಕಲಾನಿ ಸದೈವ ಕರ್ಮಾ
ಣ್ಯತ್ಯಾದೃತಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಸುಕೃತೀ ಕರೋತಿ|
ಸ್ವರ್ಗಂ ಪ್ರಯಾತಿ ಚ ತತೋ ಭವತೀ ಪ್ರಸಾದಾ
ಲ್ಲೋಕತ್ರಯೇsಪಿ ಫಲದಾ ನನು ದೇವಿ ತೇನ||

ದುರ್ಗೇ ಸ್ಮೃತಾ ಹರಸಿ ಭೀತಿ ಮಶೇಷಜನ್ತೋಃ
ಸ್ವಸ್ಥೈಃ ಸ್ಮೃತಾ ಮತಿಮತೀವ ಶುಭಾಂ ದದಾಸಿ|
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಭಯಹಾರಿಣಿ ಕಾ ತ್ವದನ್ಯಾ
ಸರ್ವೋಪಕಾರಕರಣಾಯ ಸದಾರ್ದ್ರ ಚಿತ್ತಾ||

ಏಭಿರ್ಹತೈರ್ಜಗದುಪೈತಿ ಸುಖಂ ತಥೈ ತೇ
ಕುರ್ವನ್ತು ನಾಮ ನರಕಾಯ ಚಿರಾಯ ಪಾಪಮ್|
ಸಂಗ್ರಾಮ ಮೃತ್ಯುರಧಿಗಮ್ಯ ದಿವಂ ಪ್ರಯಾನ್ತು
ಮತ್ವೇತಿ ನೂನಮಹಿತಾನ್ ವಿನಿಹಂಸಿ ದೇವಿ||

ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಕಿಂ ನ ಭವತೀ ಪ್ರಕರೋತಿ ಭಸ್ಮ
ಸರ್ವಾಸುರಾನರಿಷು ಯತ್ಪ್ರಹಿಣೋಷಿ ಶಸ್ತ್ರಮ್|
ಲೋಕಾನ್ಪ್ರಯಾನ್ತು ರಿಪವೋsಪಿ ಹಿ ಶಸ್ತ್ರ ಪೂತಾ
ಇತ್ಥಂ ಮತಿರ್ಭವತಿ ತೇಷ್ವಪಿ ತೇsತಿಸಾಧ್ವೀ||

ಖಡ್ಗ ಪ್ರಭಾನಿಕರ ವಿಸ್ಫುರಣೈ ಸ್ತಥೋಗ್ರೈಃ
ಶೂಲಾಗ್ರಕಾನ್ತಿನಿವಹೇನ ದೃಶೋsಸುರಾಣಾಮ್|
ಯನ್ನಾಗತಾ ವಿಲಯಮಂಶುಮದಿಂದುಖಣ್ಡ
ಯೋಗ್ಯಾನನಂ ತವ ವಿಲೋಕಯತಾಂ ತದೇತತ್||

ದುರ್ವೃತ್ತವೃತ್ತ ಶಮನಂ ತವ ದೇವಿ ಶೀಲಂ
ರೂಪಂ ತಥೈತದವಿಚಿನ್ತ್ಯಮತುಲ್ಯ ಮನ್ಯೈಃ|
ವೀರ್ಯಂ ಚ ಹನ್ತೃ ಹೃತ ದೇವ ಪರಾಕ್ರಮಾಣಾಂ
ವೈರಿಷ್ವಪಿ ಪ್ರಕಟಿತೈವ ದಯಾ ತ್ವಯೇತ್ಥಮ್||

ಕೇನೋಪಮಾ ಭವತು ತೇsಸ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಸ್ಯ
ರೂಪಂ ಚ ಶತ್ರುಭಯಕಾರ್ಯತಿಹಾರಿ ಕುತ್ರ|
ಚಿತ್ತೇಕೃಪಾ ಸಮರನಿಷ್ಠುರತಾ ಚ ದೃಷ್ಟಾ
ತ್ವಯ್ಯೇವ ದೇವಿ ವರದೇ ಭುವನತ್ರಯೇsಪಿ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೇತದಖಿಲಂ ರಿಪುನಾಶನೇನ
ತ್ರಾತಂ ತ್ವಯಾ ಸಮರಮೂರ್ಥನಿ ತೇsಪಿ ಹತ್ವಾ|
ನೀತಾ ದಿವಂ ರಿಪುಗಣಾಭಯಮಪ್ಯಪಾಸ್ತಂ
ಅಸ್ಮಾಕಮುನ್ಮದಸುರಾರಿಭವಂ ನಮಸ್ತೇ||

ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಮ್ಬಿಕೇ|
ಘಣ್ಟಾಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಸ್ಸ್ವನೇನ ಚ ||

ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಚಣ್ಡಿಕೇ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೇ|
ಭ್ರಾಮಣೇನಾತ್ಮ ಶೂಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರೀ||

ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರನ್ತಿ ತೇ|
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯನ್ತ ಘೋರಾಣಿ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂ ಸ್ತಥಾ ಭುವನ್||

ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾದೀನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತೇsಮ್ಬಿಕೇ|
ಕರಪಲ್ಲವಸಜ್ಞ್ಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾನ್ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ||

ಋಷಿರುವಾಚ:

ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ಸುರೈರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಕುಸುಮೈರ್ನನ್ದನೋದ್ಭವೈಃ|
ಅರ್ಚಿತಾ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರೀ ತಥಾ ಗನ್ಧಾನುಲೇಪನೈಃ||

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ತೈಸ್ತ್ರಿಶೈರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಧೂಪೈಃ ಸುಧೂಪಿತಾ|
ಪ್ರಾಹ ಪ್ರಸಾದಸ ಸುಖೀಸಮಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಣತಾನ್ ಸುರಾನ್||

ದೇವ್ಯುವಾಚ:

ವ್ರಿಯತಾಮ್ ತ್ರಿದಶಾಃ ಸರ್ವೇ ಯದಸ್ಮತೋ ಅಭಿವಾಂಚಿತಮ್|
(ದದ್ಯಾಮಹಮತಿ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸ್ತವೈರೇಭಿಃ ಸುಪೂಜಿತಾ||)

ದೇವಾ ಊಚುಃ:

ಭಗವತ್ಯಾ ಕೃತಂ ಸರ್ವಂ ನ ಕಿಂಚಿದವಷಿಷ್ಯತೇ|
ಯದಯಂ ನಿಹತಃ ಶತ್ರುರಸ್ಮಾಕಂ ಮಹಿಷಾಸುರಃ||

ಯದಿ ಚಾಪಿ ವರೋ ದೇಯಃ ತ್ವಯಾsಸ್ಮಾಕಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ|
ಸಂಸ್ಮೃತಾ ಸಂಸ್ಮೃತಾ ತ್ವಂ ನೋ ಹಿಂಸೇಥಾಃ ಪರಮಾಪದಃ||

ಯಶ್ಚ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸ್ತವೈರೇಭಿಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋಷ್ಯತ್ಯಮಲಾನನೇ|
ತಸ್ಯವಿತ್ತರೋದ್ಧಿವಿಭವೈರ್ಧನ್ದಾರಾದಿಸಂಪದಾಮ್||

ವೃದ್ಧಯೇsಸ್ಮತ್ಪ್ರಸನ್ನಾ ತ್ವಂ ಭವೇಥಾಃ ಸರ್ವದಾಮ್ಬಿಕೇ||

ಋಷಿರುವಾಚ:

ಇತಿ ಪ್ರಸಾದಿತಾ ದೇವೈರ್ಜಗತೋsರ್ಥೇ ತಥಾತ್ಮನಃ|
ತಥೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಬಭೂವಾನ್ತರ್ಹಿತಾ ನೃಪ||

ಇತ್ಯೇತತ್ ಕಥಿತಂ ಭೂಪ ಸಮ್ಭೂತಾ ಸಾ ಯಥಾ ಪುರಾ|
ದೇವೀ ದೇವ ಶರೀರೇಭ್ಯೋ ಜಗತ್ತ್ರಯಹಿತೈಷಿಣೀ||

ಪುನಶ್ಚ ಗೌರೀದೇಹಾ ಸಾ ಸಮ್ಭೂತಾ ಯಥಾಭವತ್|
ವಥಾಯ ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ತಥಾ ಶುಮ್ಭನಿಶುಂಭಯೋಃ ||

ರಕ್ಷಣಾಯ ಚ ಲೋಕಾನಾಂ ದೇವಾನಾಮುಪಕಾರಿಣೀ|
ತತ್ ಶ್ರುಣುಷ್ವ ಮಯಾಖ್ಯಾತಂ ಯಥಾವತ್ಕಥಯಾಮಿ ತೇ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವನ್ತರೇ
ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಶಕ್ರಾದಿಸ್ತುತಿರ್ನಾಮ
ಚತುರ್ಥೋsಧ್ಯಾಯಃ||