Devi Mahatmyam ! !!

!Devi Sapta Sati ||

Chapter 13 Slokas

||om tat sat||


उत्तर चरितमु
महासरस्वती ध्यानम्

घण्टाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकं
हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशु तुल्यप्रभाम्।
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादि दैत्यार्दिनीम्॥

॥ओम् तत् सत्॥
=============
त्रयोदशोsध्यायः ॥

ऋषिरुवाच॥

एतत्ते कथितं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम्॥1||

एव म्प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्।
विद्या तथैव क्रियते भगवद् विष्णुमायया॥2||

तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः।
मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे॥3||

तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्।
आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा॥4||

मार्कण्डेय उवाच॥

इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः।
प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतम्॥5||

निर्विण्णोsतिममत्वेन राज्यापहरेणन च।
जगाम सद्यः तपसे स च वैश्यो महामुने॥6||

सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः।
स च वैश्यः तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपान्॥7||

तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम्।
अर्हणां चक्रतुः तस्याः पुष्पधूपाग्नि तर्पणैः॥8||

निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ।
ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासृगुक्षितम्॥9||

एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः।
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका॥10||

देव्युवाच॥

यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन।
मत्तः तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्॥11||

मार्कण्डेय उवाच॥

ततोवव्रे नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनि।
अत्र चैव निजं राज्यं हतशत्रु बलं बलात्॥12||

सोsपिवैश्यः ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः।
ममेत्यहमितो प्राज्ञः संगविच्युतिकारकम्॥13||

देव्युवाच॥

स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वराज्यं प्राप्स्यते भवान्।
हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति॥14||

मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः।
सावर्णिको नाम मनुः भवान्भुवि भविष्यति॥15||

वैस्यवर्य त्वया यश्च वरोsस्मत्तोsभिवांछितः ।
तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति॥16||

मार्कण्डेय उवाच॥

इति दत्वा तयोर्देवी यथा अभिलषितं वरं।
बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यां अभिष्टुता॥17||

एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः।
सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः॥18||

सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ओम्॥19||

इति मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे
देवी महात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वर प्रदानं नाम
त्रयोदशोsध्यायः॥

श्री सप्तशतीदेवी महात्म्यं समाप्तम्
॥ ओम् तत् सत्॥
॥ओम्॥
=====================================

updated 15 10 2018 0700


|| ओं तत् सत्||