Devi Mahatmyam ! !!

!Devi Sapta Sati ||

Chapter 6 Slokas

||om tat sat||

उत्तर चरितमु
महासरस्वती ध्यानम्

घण्टाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकं
हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशु तुल्यप्रभाम्।
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादि दैत्यार्दिनीम्॥

॥ओम् तत् सत्॥
=============
षष्टाध्यायः

इत्याकर्ण वचो देव्याः स दूतोsमर्षपूरितः।
समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्॥1||

तस्य दूतस्य तद्वाक्यं आकर्ण्यासुरराट् ततः।
सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनम्॥2||

हेधूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः।
तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम्॥3||

तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वो त्तिष्ठतेsपरः।
स हन्तव्योsमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा॥4||

ऋषिरुवाच:

तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः।
वृतः षष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ॥5||

स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्।
जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुंभयोः॥6||

न चेत्प्रीत्याद्य भवती मद्भर्तारमुपैष्यति।
ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षण विह्वलाम्॥7||

देव्युवाच:

दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्बलसंवृतः।
बलान्नयपि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्॥8||

ऋषिरुवाच:

इत्युक्तः सोsभ्यधावताम् असुरो धूम्रलोचनः।
हूंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः॥9||

अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिकाम्।
ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैः तथा शक्तिपरश्वधैः॥10||

ततो धुतसटः कोपात्कृत्वा नादं सुभैरवम्।
पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः॥11||

कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्।
अक्रान्त्या चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान्॥12||

केषां चित्पाटयामास नखैः कोष्टानि केसरी।
तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्॥13||

विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे।
पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेशरः॥14||

क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना।
तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना॥15||

श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं।
बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः॥16||

चुकोप दैत्याधिपः शुंभः प्रस्फुरिताधरः।
आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौमहासुरौ॥17||

हेचण्ड हे मुंडबलैः बहुळैः परिवारितौ।
तत्र गच्छतं गत्वा च सा समानीयतां लघु॥18||

केशेष्याकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि।
तदाशेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्॥19||

तस्यां हतायां दुष्ठायां सिंहे च विनिपातिते।
शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्॥20||

इति मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे
देवी महात्म्ये धूम्रलोचनवधोनाम
पंचमाध्यायः ॥
॥ ओम् तत् सत्॥
updated 16 10 2018 1800
=====================================


|| ओं तत् सत्||