Devi Mahatmyam ! !!

!Devi Sapta Sati ||

Chapter 7 Slokas

||om tat sat||

उत्तर चरितमु
महासरस्वती ध्यानम्

घण्टाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकं
हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशु तुल्यप्रभाम्।
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादि दैत्यार्दिनीम्॥

॥ओम् तत् सत्॥
=============
सप्तमाध्यायः

आज्ञपास्ते ततो दैत्याः चण्डमुण्द पुरोगमाः।
चतुरंगबलो पेता युयुरभ्युद्यतायुधाः॥1||

ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्।
सिंहस्योपरि शैलेन्द्रसृंगे महति कांचने॥2||

ते दृष्ट्वा तां समादातुं उद्यमंचक्रुरुद्यतः।
अकृष्टचापासिधरास्तथाsन्ये तत्समीपगाः ॥3||

ततः कोपं चकारोच्चैः अम्बिका तानरीन्प्रति।
कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत् तदा॥4||

भ्रुकुटीकुटिलात् तस्या ललाट फलकाद्द्रुतम्।
काळी कराळ वदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी॥5||

विचित्र खट्वांगधरा नरमालाविभूषणा।
द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांशाति भैरवा॥6||

अति विस्तार वदना जिह्वाललन भीषणा।
निमग्नारक्तनयना नादापूरितदिंग्मुखा॥7||

सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्।
सैन्ये तत्र सुरारीणा मभक्षयत तद्बलम्॥8||

पार्ष्णिग्राहां कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान्।
समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्॥9||

तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह।
निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः चर्वयत्यतिभैरवम्॥10||

एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्।
पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्॥11||

तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः।
मुखेनजग्राह रुषा दशनैः मथितान्यपि ॥12||

बलिनां तद्बलं सर्वं असुराणां दुरात्मनाम्।
ममर्दाभक्षयच्चान्यान् अन्यांश्चाताडयत्तथा॥13||

असिना निहताः केचित् केचित् खत्वांगताडिताः।
जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा॥14||

क्षनेन तद्बलं सर्वं असुराणां निपातितम्।
दृष्ट्वा चण्डोsभिदुद्राव तां काळीमतिभीषनाम्॥15||

शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः।
छादयामास चक्रैश्च मुण्दः क्षिप्तैः सहस्रशः॥16||

तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्।
बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्॥17||

ततोजहासतिरुषा भीमं भैरवनादिनी।
काळी कराळवक्त्रान्तः दुर्दर्शदसनोज्ज्वला॥18||

उत्थाय च महासिंहं देवी चण्दमधावत।
गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनाच्छिनत् ॥19||

अथ मुण्डोsभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं ।
तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा॥20||

हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं।
मुण्डं च सु महावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्॥21||

शिरश्चण्डस्य काळी च गृहीत्वा मुण्डमेवच।
प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्॥22||

मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशू।
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि॥23||

ऋषिरुवाच॥

तवानीतौ ततो द्रूष्ट्वा चण्दमुण्दौ महासुरौ।
उवाच काळीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः॥24||

यस्माच्चण्डं चमुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता।
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि॥25||

इति मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे
देवी महात्म्ये चण्डमुण्द वथो नाम
सप्तमाध्यायः ॥

॥ ओम् तत् सत्॥
=====================================
updated 16 10 2018 1800


|| ओं तत् सत्||