Devi Mahatmyam ! !!

!Devi Sapta Sati ||

Chapter 9 Slokas

||om tat sat||


उत्तर चरितमु
महासरस्वती ध्यानम्

घण्टाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकं
हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशु तुल्यप्रभाम्।
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतां आधारभूतां महा
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादि दैत्यार्दिनीम्॥

॥ओम् तत् सत्॥
=============
नवमाध्यायः

राजोवाच॥
विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम।
देव्याचरितमाहत्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्॥1||

भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते।
चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भाश्चातिकोपनः॥2||

ऋषि रुवाच::
चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते।
शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे॥3||

हन्यमानं महासैन्यं विलोकामर्षमुद्वहन्।
अभ्यधावन्निशुम्भोsथ मुख्ययासुरसेनया॥4||

तस्याग्रतस्तथा पृष्टे पार्श्वयोश्च महासुराः।
सन्दपौष्टपुटाः क्रुद्धा देवीमुपाययुः॥5||

अजगाम महावीर्यः शुम्भोsपि स्वबलैर्वृतः।
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्धं तु मातृभिः॥6||

ततोयुद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः।
शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः॥7||

चिच्छेदा तान् शरां ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः।
ताडयामास चांगेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ॥8||

निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम्।
अताडयन्मूर्थ्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्॥9||

ताडिते वाहने देवी क्षुद्रप्रेणासिमुत्तमम्।
निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्॥10||

चिन्नेचर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोsसुरः।
तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्॥11||

कोपाध्मातो निशुम्भोsथ शूलं जग्राह दानवः।
आयान्तं मुष्टिपातेन देवीतच्चाप्यचूर्णयत्॥12||

अविद्द्याथ गदां सोsपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति।
सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता॥13||

ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुंगवं।
अहत्य देवी बाणौघैः अपातयत भूतले॥14||

तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमः।
भ्रातर्यतीव संकृद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्॥15||

स रथस्थः तथात्युच्छैः गृहीतपरमायुधैः।
भुजैरष्टाभिरतुलैः व्याप्याशेषं बभौ नभः॥16||

तमायान्तं समालोक्य देवी शंखमवादयत्।
ज्याशब्दं चापि धनुषः चकारातीव दुःसहम्॥17||

पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च।
समस्त दैत्य सेन्यानां तेजोवथविधायिना॥18||

ततः सिंहो महानादैः त्याजितेभ महामदैः।
पूरयामास गगनं गां तथोपदिशो दश॥19||

ततः काळी समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्।
कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः॥20||

अट्टट्टहासमशिवं शिवदूती चकारह।
तैः शब्दैरसुरास्त्रेषुः शुम्भः कोपं परं ययौ॥21||

दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्भिका यदा।
तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः॥22||

शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा।
अयान्ती वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया॥23||

सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्।
निर्घात निःस्वनो घोरो जितवानवनीपते॥24||

शुम्भमुक्तान् शरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् शरान्।
चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोsथ सहस्रशः॥25||

ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान तम्।
स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपातित ह॥26||

ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः।
अजघान शरैर्देवीं काळीं केसरिणम् तथा॥27||

पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः।
चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्॥28||

ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी।
चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायाकांश्च तान्॥29||

ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्।
अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः॥30||

तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका।
खड्गेन शितधारेण स च शूलं समादधे॥31||

शूलहन्तुं समायान्तं निशुम्भममरार्दनम्।
हृदि विव्याथ शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ॥32||

भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान् निःसृतोsपरः।
महाबलो महावीर्यः तिष्ठेति पुरुषो वदन्॥33||

तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः।
शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोsसाववतद्भुवि॥34||

ततः सिंहश्चखादोग्रदंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान्।
अनुरांस्तां स्तथा काळी शिवदूती तथापरान् ॥35||

कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेशुर्महासुराः।
ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः॥36||

माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे।
वाराही तुण्दघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि॥37||

खण्दं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः ।
वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्र विमुक्तेन तथापरे॥38||

केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहनात्।
भक्षिताश्चापरे काळी शिवदूती मृगाधिपैः॥39||

इति मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे
देवी महात्म्ये निशुम्भ वथो नाम
नवमाध्यायः ॥

॥ ओम् तत् सत्॥
=====================================
updated16 10 2018 2045|| ओं तत् सत्||