దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దుర్గాసప్తశతి!!

ఫలశ్రుతి ర్నామ ద్వాదశోsధ్యాయః||


||om tat sat||


ఉత్తర చరితము
మహాసరస్వతీ ధ్యానమ్

ఘణ్టాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం
హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాన్తవిలసత్ శీతాంశు తుల్యప్రభామ్|
గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతామ్ ఆధారభూతాం మహా
పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుమ్భాది దైత్యార్దినీమ్||

||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
ద్వాదశోsధ్యాయః ||

దేవ్యువాచ||

ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః|
తస్యాహం సకలం భాధాం నాశయిష్యామ్యసంశయమ్||1||

మధుకైటభనాశం హ మహిషాసుర ఘాతనమ్|
కీర్తయిష్యన్తి యే తద్వద్ వధం శుంభ నిశుంభయోః||2||

అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైక చేతసః|
శ్రోష్యన్తి చైవ భక్త్యా మమ మహాత్మ్యముత్తమమ్ ||3||

న తేషాం దుష్కృతం కించిద్దుష్కృతోత్థాన చాపదః|
భవిష్యతి న దారిద్ర్యం న చై వైష్టవియోజనమ్||4||

శత్రుతో న భయం తస్య దస్యుతో వా న రాజతః|
న శస్త్రానలతో యౌఘాత్ కదాచిత్ సమ్భవిష్యతి||5||

తస్మాన్మమైత్మన్మాహాత్మ్యం పఠితవ్యం సమాహితైః|
శ్రోతవ్యం చ సదా భక్త్యా పరం స్వస్త్యయనం హి తత్||6||

ఉపసర్గానశేషాంస్తు మహామారీ సముద్భవాన్|
తథా త్రివిధముత్పాతం మహాత్మ్యం శమయేన్మమ||7||

యత్రైతపఠ్యతే సమ్యఙ్నిత్యమాయతనే మమ|
సదా న తద్విమోక్ష్యామి సాన్నిధ్యం తత్ర మే స్థితమ్||8||

బలిప్రదానే పూజాయామ్ అగ్నికార్యే మహోత్సవే|
సర్వం మమైతత్ చరితమ్ ఉచ్చార్యం శ్రావ్యమేవ చ||9||

జానతా జానతా వాపి బలిపూజాం తథా కృతామ్|
ప్రతీచ్ఛిష్యామ్యహం ప్రీత్యా వహ్ని హోమం తథా కృతమ్||10||

శరత్కాలే మహాపూజా క్రియతే యా చ వార్షికీ|
తస్యాం మమైతత్ మాహాత్మ్యం శ్రుత్వా భక్తి సమన్వితః||11||

సర్వబాధావినిర్ముక్తో ధనధాన్యసుతాన్వితః|
మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యతి న సంశయః||12||

శ్రుత్వా మమైతన్మాహాత్మ్యం తథా చోత్పత్తయః శుభాః|
పరాక్రమం చ యుద్ధేషు జాయతే నిర్భయః పుమాన్||13||

రిపవః సంక్షయం యాన్తి కల్యాణం చోపపద్యతే|
నన్దతే చ కులం పుంసాం మహాత్మ్యం మమశ్రుణ్వతామ్||14||

శాన్తి కర్మణి సర్వత్ర తథా దుఃస్వప్నదర్శనే|
గ్రహపీడాసు చోగ్రాసు మహాత్మ్యం శృణుయాన్మమ||15||

ఉపసర్గాం శమం యాన్తి గ్రహపీడాశ్చ దారుణాః|
దుఃస్వప్నం చ నృభిర్దృష్టం సుస్వప్నముపజాయతే||16||

బాలాగ్రహాభిభూతానాం బాలానాం శాన్తికారకమ్|
సంఘాతభేదే చ నృణాం మైత్రీకరణముత్తమమ్||17||

దుర్వృత్తానామశేషాణాం బలహానికరం పరమ్|
రక్షోభూతపిశాచానాం పఠనాదేవ నాశనమ్||18||

సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యం మమసన్నిధికారకమ్|
పశుపుష్పార్ఘ్యధూపైశ్చ గన్ధదీపైస్తథోత్తమైః||19||

విప్రాణాం భోజనైర్హోమైః ప్రోక్షణీయైః అహర్నిశమ్|
అన్యైశ్చ వివిధైర్భోగైః ప్రదానైః వత్సరేణ యా||20||

ప్రీతిర్మే క్రియతే సాస్మిన్ సకృత్సుచరితే శ్రుతే|
శ్రుతం హరతి పాపాని తథారోగ్యం ప్రయచ్ఛతి||21||

రక్షాం కరోతి భూతేభ్యో జన్మనాం కీర్తనం మమ|
యుద్ధేషు చరితం యన్మే దుష్టదైత్యనిబర్హణమ్ ||22||

తస్మిన్ చ్చ్రతే వైరికృతం భయం పుంసాం న జాయతే|
యుష్మాభిః యాశ్చ యాశ్చ బ్రహ్మర్షిభిః కృతాః||23||

బ్రహ్మణా చ కృతాస్తాసు ప్రయచ్ఛన్తి శుభాం మతిమ్|
అరణ్యే ప్రాన్తరే వాపి దావాగ్ని పరివారితః||24||

దస్యుభిర్వా వృతః శూన్యే గృహీతో వాపి శత్రుభిః|
సింహవ్యాఘ్రానుమాతో వా వనే వా వనహస్తిభిః||25||

రాజ్ఞా క్రుద్ధేన చాజ్ఞప్తో వధ్యో బన్ధగతోsపి వా |
అఘూర్ణితో వా వాతేన స్థితః పోతే మహార్ణవే||26||

పతత్సు చాపి శస్త్రేషు సంగ్రామే భృశదారుణే|
సర్వబాధాసు ఘోరాసు వేదానాభ్యర్థితోsపివా||27||

స్మరన్ మమైతచ్చరితం నరో ముచ్యేత సంకటాత్|
మమప్రభావాత్ సింహాద్యా దస్యవో వైరిణస్తథా||28||

దూరాదేవ పలాయన్తే స్మరితశ్చరితం మమ|29||

ఋషిరువాచ||

ఇత్యుక్త్వా సా భగవతీ చణ్డికా చణ్డవిక్రమా|
పశ్యతామేవ దేవానాం తత్రైవానరధీయత||30||

తేsపి దేవా నిరాతంకాః స్వాధికారాన్యథాపురా|
యజ్ఞభాగభుజః సర్వే చక్రుర్వినిహాతారయః ||31||

దైత్యాశ్చ దేవ్యా నిహతే శుమ్భే దేవరిపౌ యుధి|
జగద్విధ్వంసిని తస్మిన్ మహోగ్రేsతులవిక్రమే||32||

నిశుమ్భే చ మహావీర్యే శేషాః పాతాళమాయుయుః||33||

ఏవం భగవతీ దేవీ సా నిత్యాపి పునః పునః |
సమ్భూయ కురుతే భూప జగతః పరిపాలనమ్||34||

తయైతన్మోహ్యతే విశ్వం సైవ విశ్వం ప్రసూయతే|
సా యాచితా చ విజ్ఞానం తుష్టా బుద్ధిం ప్రయచ్ఛతి||35||

వ్యాప్తం తయైతత్సకలం బ్రహ్మాణ్డం మనుజేశ్వర|
మహాకాళ్యా మహాకాలే మహామారీ స్వరూపయా||36||

సైవకాలే మహామారీ సైవ సృష్ఠిర్భవత్యజా|
స్థితిం కరోతి భూతానాం సైవ కాలే సనాతనీ||37||

భవకాలే నృణాం సైవ లక్ష్మీర్వృద్ధిప్రదా గృహే|
సైవాభావే తథాలక్ష్మీః వినాశాయోపజాయతే||38||

స్తుతా సమ్పూజితా పుష్పైః ధూపగన్ధాధిభిః తథా|
దదాతి విత్తం పుత్త్రాంశ్చ మతిం ధర్మే గతిం శుభామ్||39||

ఇతి మార్కణ్డేయ పురాణే సావర్ణికే మన్వన్తరే
దేవీ మహాత్మ్యే ఫలశ్రుతి ర్నామ
ద్వాదశోsధ్యాయః||

|| ఓమ్ తత్ సత్||
=====================================
updated 17 10 2018 0630