దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దేవీ మహాత్మ్యములో స్తుతులు !!

నారాయణీ స్తుతి


||om tat sat||

మధ్యమ చరిత్రము
మహా లక్ష్మీధ్యానము

ఓం
అక్షస్రక్పరశుం గదేషు కులిశం పద్మం ధనుః కుణ్డికాం
దణ్డం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘట్టాం సురాభాజనమ్|
శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాలే ప్రభాం
సేవేసైరిభమర్దినీ మిహ మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితామ్||

తృతీయోధ్యాయః

నిహన్యమానం తత్సైన్యమవలోక్య మహాసురః|
సేనానీశ్చిక్షురః కోపద్యయౌ యోద్ధుమథామ్బికా||1||

స దేవీం శరవర్షేణ వవర్ష సమరేsసురః|
యథామేరు గిరేః శృజ్ఞ్గం తోయవర్షేణ తోయదః||2||

తస్య చిత్వా తతో దేవీ లీలయైవ శరోత్కరాన్ |
జఘాన తురగణాన్బాణైర్యన్తారం చైవ వాజినామ్ ||3||

చిచ్ఛేద చ ధనూః సద్యో ధ్వజం చాతి సముచ్ఛ్రితమ్|
వివ్యాథ చైవ గాత్రేషు ఛిన్నధన్వానమాశుగైః||4||

స చిన్న ధన్వా విరథో హతాశ్వో హతసారథిః|
అభ్యధాత వతాం దేవీం ఖడ్గచర్మధరోsసురః||5||

సింహమాహత్య ఖడ్గేన తీక్ష్ణధారేణ మూర్థని|
అజఘాన భుజే సవ్యే దేవీ మప్యతి వేగవాన్||6||

తస్యాః ఖడ్గో భుజం ప్రాప్య పఫాల నృపనందన|
తతో జగ్రాహ శూలం స కోపాదరుణలోచనః||7||

చిక్షేప చ తతస్తత్తు భద్రకాళ్యాం మహాసురః|
జాజ్వల్యమానం తేజోభీ రవిబింబమివామ్బరాత్||8||

దృష్ట్వా తదాపతచ్ఛూలం దేవీ శూలముముంచత|
తత్ శూలం శతథా తేన నీతం స చ మహాసురః||9||

హతేతస్మిన్మహావీర్యే మహిషస్య చమూపతౌ|
ఆజగామ గజారూఢశ్చామరస్త్రిదశర్దనః||10||

సోsపి శక్తిం ముమోచాథ దేవ్యాస్తామమ్బికా ద్రుతమ్|
హూంకారాభిహతం భూమౌ పాతయామాస నిష్ప్రభామ్||11||

భగ్నాం శక్తిం నిపతితాం దృష్ట్వా క్రోథసమన్వితః|
చిక్షేప చామరః శూలం బాణైస్తదపి సాచ్ఛినత్||12||

తతః సింహః సముత్పత్య గజకుంభాన్తరస్థితః|
బాహుయుద్ధేన యుయుధే తేనోచ్చైస్త్రిదశారిణా||13||

యుధ్యమానౌ తతస్థౌ తు తస్మాన్నాగాన్మహీం గతౌ|
యుయుధాతేsతిసంరబ్ధౌ ప్రహారైరతిదారుణైః||14||

తతో వేగాత్ ఖముత్పత్య నిపత్య చ మృగారిణా|
కరప్రహారేణ శిరశ్చామరస్య పృథక్ కృతమ్||15||

ఉదగ్రశ్చ రణే దేవ్యా శిలావృక్షాదిభిర్హతః|
దన్తముష్టితలైశ్చైవ కరాళశ్చ నిపాతితః||16||

దేవీకృద్ధా గదాపతైశ్చూర్ణయామాస చోద్ధతమ్|
భాష్కలం భిన్దిపాలేన బాణైస్తామ్రం తథాన్ధకమ్||17||

ఉగ్రాసముగ్రవీర్యం చ తథైవ చ మహాహనుమ్|
త్రినేత్రా చ త్రిశూలేన జఘాన పరమేశ్వరీ||18||

బిడాలస్యాసినా కాయాత్ పాతయామాస వై శిరః|
దుర్ధరం దుర్ముఖం చోభౌ శరైర్నిన్యే యమక్షయమ్||19||

ఏవం సంక్షీయమాణే తు స్వసైన్యే మహిషాసురః|
మహిషేణ స్వరూపేణ త్రాసయామాస తాన్ గణాన్||20||

కాంశ్చిత్తుణ్డ ప్రహారేణ ఖురక్షైపైస్తథాపరాన్|
లాంగూలతాడితాంశ్చాన్యాన్ శృంగాభ్యాం చ విదారితాన్ ||21||

వేగేన కాంశ్చిదపరాన్నాదేన భ్రమణేన చ|
నిః శ్వాసపవనేనాన్యాన్ పాతయామాస భూతలే||22||

నిపాత్య ప్రమాథానీకం అభ్యధావత సోsసురః|
సింహం హన్తుం మహాదేవ్యాః కోపం చకే తతోsమ్బికా||23||

సోsపి కోపాన్మహావీర్యః ఖురక్షుణ్డమహీతలః|
శృంగాభ్యాం పర్వతానుచ్చాంశ్చిక్షేప చ ననాద చ||24||

వేగభ్రమణవిక్షుణ్ణా మహీతస్య విశీర్యత|
లాంగూలేనహతశ్చాబ్ధిః ప్లావయామాస సర్వతః||25||

ధుత శృంగవిభిన్నాశ్చ ఖణ్డంఖణ్డం యుయుర్ఘనా|
శ్వాసానిలాస్తాః శతశో నిపేతుర్నభసోsచలాః||26||

ఇతి క్రోధసమధ్మాతం ఆపతన్తం మహాసురమ్|
దృష్ట్వా సా చణ్డికా కోపం తద్వధాయ తథాsకరోత్||27||

సాక్షిప్త్వా తస్య వైపాశం తం బబన్ధమహాసురమ్|
తత్యాజమాహిషం రూపం సోsపి బద్ధో మహామృధే||28||

తతః సింహోsభవత్సద్యో యావతస్యామ్బికా శిరః|
ఛినత్తి తావత్ పురుషః ఖడ్గపాణిరదృశ్యత||29||

తత ఏవాశు పురుషం దేవీ చిచ్ఛేద సాయకైః|
తం ఖడ్గచర్మణా సార్థం తతః సోsభూన్మహాగజః||30||

కరేణ చ మహాసింహం తం చకర్ష జగర్జ చ|
కర్షతస్తు కరం దేవీ ఖడ్గేన నిరకృన్తత||31||

తతో మహాసురో భూయో మాహిషం వపురాస్థితః|
తథైవ క్షోభయామాస త్రైలోక్యం స చరాచరమ్||32||

తతః క్రుద్ధా జగన్మాతా చణ్డికా పానముత్తమమ్|
పపౌ పునః పునశ్చైవ జహసారుణలోచనా||33||

ననర్ద చాసురః సోsపి బలవీర్యమదోద్ధతః|
విషాణాభ్యాం చ చిక్షేప చణ్దికాం ప్రతి భూధరాన్||34||

సా చ తాన్ ప్రహితాం స్తేన చూర్ణయన్తీ శరోత్కరైః|
ఉవాచ తం మదోద్ధూతముఖరాగకులాక్షరమ్||35||

దేవ్యువాచ:

గర్ఝ గర్జ క్షణం మూఢ మధు యవత్పిబామ్యహమ్|
మయా త్వయి హతేsత్రైవ గర్జిష్యన్త్యాశు దేవతాః||36||

ఋషిరువాచ||
ఏవముక్త్వా సముత్పత్య సా రూఢా తం మహిషాసురమ్|
పాదేనాక్రమ్య కణ్ఠే చ శూలేనైనమతాడయత్||37||

తతః సోsపి పదాక్రాన్తః తయా నిజముఖాత్ తతః|
అర్థనిష్క్రాన్త ఏవాసీత్ దేవ్యా వీర్యేణ సంవృతః||38||

అర్థనిష్క్రాన్త ఏవాసౌ యుధ్యమానో మహాసురః|
తయా మహాసినా దేవ్యా శిరశ్చిత్వా నిపాతితః||39||

తతో హహాకృతం సర్వం దైత్యసైన్యం ననాశ తత్|
ప్రహర్షం చ పరం జగ్ముః సకలా దేవతాగణాః||40||

తుష్టువుస్తాం సురా దేవీం సహదివ్యైర్మహర్షిభిః|
జగుర్గన్ధర్వపతయో ననృతశ్చాప్సరోగణాః|| 41||

ఇతి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్ణికే మన్వన్తరే|
దేవీ మాహాత్మ్యే మహిషాసుర వధో నామ
తృతీయోsధ్యాయః||