దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దుర్గాసప్తశతి!!

ధూమ్రలోచనవధోనామ షష్టాధ్యాయః ||


||om tat sat||

ఉత్తర చరితము
మహాసరస్వతీ ధ్యానమ్

ఘణ్టాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం
హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాన్తవిలసత్ శీతాంశు తుల్యప్రభామ్|
గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతామ్ ఆధారభూతాం మహా
పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుమ్భాది దైత్యార్దినీమ్||

||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
షష్టాధ్యాయః

ఇత్యాకర్ణ వచో దేవ్యాః స దూతోsమర్షపూరితః|
సమాచష్ట సమాగమ్య దైత్యరాజాయ విస్తరాత్||1||

తస్య దూతస్య తద్వాక్యం ఆకర్ణ్యాసురరాట్ తతః|
సక్రోధః ప్రాహ దైత్యానామ్ అధిపం ధూమ్రలోచనమ్||2||

హేధూమ్రలోచనాశు త్వం స్వసైన్యపరివారితః|
తామానయ బలాద్దుష్టాం కేశాకర్షణవిహ్వలామ్||3||

తత్పరిత్రాణదః కశ్చిద్యది వో త్తిష్ఠతేsపరః|
స హన్తవ్యోsమరో వాపి యక్షో గన్ధర్వ ఏవ వా||4||

ఋషిరువాచ:

తేనాజ్ఞప్తస్తతః శీఘ్రం స దైత్యో ధూమ్రలోచనః|
వృతః షష్ట్యా సహస్రాణామ్ అసురాణాం ద్రుతం యయౌ||5||

స దృష్ట్వా తాం తతో దేవీం తుహినాచలసంస్థితామ్|
జగాదోచ్చైః ప్రయాహీతి మూలం శుమ్భనిశుంభయోః||6||

న చేత్ప్రీత్యాద్య భవతీ మద్భర్తారముపైష్యతి|
తతో బలాన్నయామ్యేష కేశాకర్షణ విహ్వలామ్||7||

దేవ్యువాచ:

దైత్యేశ్వరేణ ప్రహితో బలవాన్బలసంవృతః|
బలాన్నయపి మామేవం తతః కిం తే కరోమ్యహమ్||8||

ఋషిరువాచ:

ఇత్యుక్తః సోsభ్యధావతామ్ అసురో ధూమ్రలోచనః|
హూంకారేణైవ తం భస్మ సా చకారామ్బికా తతః||9||

అథ క్రుద్ధం మహాసైన్యమసురాణాం తథామ్బికామ్|
వవర్ష సాయకైస్తీక్ష్ణైః తథా శక్తిపరశ్వధైః||10||

తతో ధుతసటః కోపాత్కృత్వా నాదం సుభైరవమ్|
పపాతాసురసేనాయాం సింహో దేవ్యాః స్వవాహనః||11||

కాంశ్చిత్కరప్రహారేణ దైత్యానాస్యేన చాపరాన్|
అక్రాన్త్యా చాధరేణాన్యాన్ స జఘాన మహాసురాన్||12||

కేషాం చిత్పాటయామాస నఖైః కోష్టాని కేసరీ|
తథా తలప్రహారేణ శిరాంసి కృతవాన్ పృథక్||13||

విచ్ఛిన్నబాహుశిరసః కృతాస్తేన తథాపరే|
పపౌ చ రుధిరం కోష్ఠాదన్యేషాం ధుతకేశరః||14||

క్షణేన తద్బలం సర్వం క్షయం నీతం మహాత్మనా|
తేన కేసరిణా దేవ్యా వాహనేనాతికోపినా||15||

శ్రుత్వా తమసురం దేవ్యా నిహతం ధూమ్రలోచనం|
బలం చ క్షయితం కృత్స్నం దేవీ కేసరిణా తతః||16||

చుకోప దైత్యాధిపః శుంభః ప్రస్ఫురితాధరః|
ఆజ్ఞాపయామాస చ తౌ చణ్డముణ్డౌమహాసురౌ||17||

హేచణ్డ హే ముండబలైః బహుళైః పరివారితౌ|
తత్ర గచ్ఛతం గత్వా చ సా సమానీయతాం లఘు||18||

కేశేష్యాకృష్య బద్ధ్వా వా యది వః సంశయో యుధి|
తదాశేషాయుధైః సర్వైరసురైర్వినిహన్యతామ్||19||

తస్యాం హతాయాం దుష్ఠాయాం సింహే చ వినిపాతితే|
శీఘ్రమాగమ్యతాం బద్ధ్వా గృహీత్వా తామథామ్బికామ్||20||

ఇతి మార్కణ్డేయ పురాణే సావర్ణికే మన్వన్తరే
దేవీ మహాత్మ్యే ధూమ్రలోచనవధోనామ
పంచమాధ్యాయః ||
|| ఓమ్ తత్ సత్||
updated 16 10 2018 1800
=====================================


|| ఓమ్ తత్ సత్||
=====================================