||Ganesha Pancharatnamala Slokas ||

|| ગણેશપંચરત્નમાલ||

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English


|| ગણેશપંચરત્નમાલ||

મુદા કરાત્ત મોદકં સદા વિમુક્તિ સાધકં |
કળાધરાવતંસકં વિલાસિલોક રક્ષકમ્ |
અનાયકૈક નાયકં વિનાશિતેભ દૈત્યકં |
નતાશુભાશુ નાશકં નમામિ તં વિનાયકમ્ || 1 ||

નતેતરાતિ ભીકરં નવોદિતાર્ક ભાસ્વરં |
નમત્સુરારિ નિર્જરં નતાધિકાપદુદ્ઢરમ્ |
સુરેશ્વરં નિધીશ્વરં ગજેશ્વરં ગણેશ્વરં |
મહેશ્વરં તમાશ્રયે પરાત્પરં નિરન્તરમ્ || 2 ||

સમસ્ત લોક શઙ્કરં નિરસ્ત દૈત્ય કુઞ્જરં |
દરેતરોદરં વરં વરેભ વક્ત્રમક્ષરમ્ |
કૃપાકરં ક્ષમાકરં મુદાકરં યશસ્કરં |
મનસ્કરં નમસ્કૃતાં નમસ્કરોમિ ભાસ્વરમ્ || 3 ||

અકિઞ્ચનાર્તિ માર્જનં ચિરન્તનોક્તિ ભાજનં |
પુરારિ પૂર્વ નન્દનં સુરારિ ગર્વ ચર્વણમ્ |
પ્રપઞ્ચ નાશ ભીષણં ધનઞ્જયાદિ ભૂષણં |
કપોલ દાનવારણં ભજે પુરાણ વારણમ્ || 4 ||

નિતાન્ત કાન્તિ દન્ત કાન્તિ મન્ત કાન્તિ કાત્મજમ્ |
અચિન્ત્ય રૂપમન્ત હીન મન્તરાય કૃન્તનમ્ |
હૃદન્તરે નિરન્તરં વસન્તમેવ યોગિનાં |
તમેકદન્તમેવ તં વિચિન્તયામિ સન્તતમ્ || 5 ||

મહાગણેશ પઞ્ચરત્નમાદરેણ યોઽન્વહં |
પ્રજલ્પતિ પ્રભાતકે હૃદિ સ્મરન્ ગણેશ્વરમ્ |
અરોગતામદોષતાં સુસાહિતીં સુપુત્રતાં |
સમાહિતાયુ રષ્ટભૂતિ મભ્યુપૈતિ સોઽચિરાત્ ||

|| ઇતિ ગણેશ પંચરત્નમાલા સમાપ્તમ્||

|| Om tat sat ||