||Ganesha Pancharatnamala Slokas ||

|| ಗಣೇಶಪಂಚರತ್ನಮಾಲ||

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English


|| ಗಣೇಶಪಂಚರತ್ನಮಾಲ||

ಮುದಾ ಕರಾತ್ತ ಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ |
ಕಳಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿಲೋಕ ರಕ್ಷಕಮ್ |
ಅನಾಯಕೈಕ ನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೇಭ ದೈತ್ಯಕಂ |
ನತಾಶುಭಾಶು ನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಮ್ || 1 ||

ನತೇತರಾತಿ ಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕ ಭಾಸ್ವರಂ |
ನಮತ್ಸುರಾರಿ ನಿರ್ಜರಂ ನತಾಧಿಕಾಪದುದ್ಢರಮ್ |
ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ |
ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರನ್ತರಮ್ || 2 ||

ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶಙ್ಕರಂ ನಿರಸ್ತ ದೈತ್ಯ ಕುಞ್ಜರಂ |
ದರೇತರೋದರಂ ವರಂ ವರೇಭ ವಕ್ತ್ರಮಕ್ಷರಮ್ |
ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಂ |
ಮನಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ವರಮ್ || 3 ||

ಅಕಿಞ್ಚನಾರ್ತಿ ಮಾರ್ಜನಂ ಚಿರನ್ತನೋಕ್ತಿ ಭಾಜನಂ |
ಪುರಾರಿ ಪೂರ್ವ ನನ್ದನಂ ಸುರಾರಿ ಗರ್ವ ಚರ್ವಣಮ್ |
ಪ್ರಪಞ್ಚ ನಾಶ ಭೀಷಣಂ ಧನಞ್ಜಯಾದಿ ಭೂಷಣಂ |
ಕಪೋಲ ದಾನವಾರಣಂ ಭಜೇ ಪುರಾಣ ವಾರಣಮ್ || 4 ||

ನಿತಾನ್ತ ಕಾನ್ತಿ ದನ್ತ ಕಾನ್ತಿ ಮನ್ತ ಕಾನ್ತಿ ಕಾತ್ಮಜಮ್ |
ಅಚಿನ್ತ್ಯ ರೂಪಮನ್ತ ಹೀನ ಮನ್ತರಾಯ ಕೃನ್ತನಮ್ |
ಹೃದನ್ತರೇ ನಿರನ್ತರಂ ವಸನ್ತಮೇವ ಯೋಗಿನಾಂ |
ತಮೇಕದನ್ತಮೇವ ತಂ ವಿಚಿನ್ತಯಾಮಿ ಸನ್ತತಮ್ || 5 ||

ಮಹಾಗಣೇಶ ಪಞ್ಚರತ್ನಮಾದರೇಣ ಯೋಽನ್ವಹಂ |
ಪ್ರಜಲ್ಪತಿ ಪ್ರಭಾತಕೇ ಹೃದಿ ಸ್ಮರನ್ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ |
ಅರೋಗತಾಮದೋಷತಾಂ ಸುಸಾಹಿತೀಂ ಸುಪುತ್ರತಾಂ |
ಸಮಾಹಿತಾಯು ರಷ್ಟಭೂತಿ ಮಭ್ಯುಪೈತಿ ಸೋಽಚಿರಾತ್ ||

|| ಇತಿ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಮಾಲಾ ಸಮಾಪ್ತಮ್||


|| Om tat sat ||