||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 11 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

సుందరకాండ.
అథ ఏకాదశస్సర్గః

అవధూతాయ చ తాం బుద్ధిం బభూవాస్థిత తదా|
జగామ చాపరాం చింతాం సీతాం ప్రతి మహాకపిః||1||

న రామేణ వియుక్తా సా స్వప్తు మర్హతి భామినీ|
న భోక్తుం నాప్యలంకర్తుం న పానముపసేవితుమ్||2||

నాన్యం నరముపస్థాతుం సురాణామపి చేశ్వరీమ్|
న హి రామః సమః కశ్చిత్ విద్యతే త్రిదశేష్వపి||3||

అన్యేయమితి నిశ్చిత్య పానభూమౌ చచార సః|
క్రీడితే నాపరాః క్లాంతా గీతేన చ తథాsపరాః||4||

నృత్తేన చాపరాః క్లాంతాః పాన విప్రహతస్తథా|
మురజేషు మృదంగేషు పీఠికాసు చ సంస్థితాః||5||

తథాస్తరణ ముఖ్యేషు సంవిష్ఠా శ్చాపరా స్త్రియః |
అంగనానాం సహస్రేణ భూషితేన విభూషణైః||6||

రూపసల్లాపశీలేన యుక్తగీతార్థ భాషిణా|
దేశకాలాభియుక్తేన యుక్తవాక్యాభిదాయినా||7||

రతాభిరతసంసుప్తం దదర్శ హరియూథపః|
తాసాం మధ్యే మహాబాహుః సుశుభే రాక్షసేశ్వరః||8||

గోష్ఠేమహతి ముఖ్యానాం గవాం మధ్యే యథా వృషః|
స రాక్షసేంద్ర శుశ్శుభే తాభిః పరివృతః స్వయమ్||9||

కరేణుభిర్యథారణ్యే పరికీర్ణో మహాద్విపః|
సర్వకామైరుపేతాం చ పానభూమిం మహాత్మనః||10||

దదర్శ హరిశార్దూలః తస్య రక్షః పతేర్గృహే|
మృగాణాం మహిషాణాం చ వరాహాణాంచ భాగశః||11||

తత్ర న్యస్తాని మాంసాని పానభూమౌ దదర్శ సః|
రౌక్మేషు చ విశాలేషు భజనేష్వర్థ భక్షితాన్||12||

దదర్శ హరిశార్దూలో మయూరాన్ కుక్కుటాంస్తథా|
వరాహార్థ్రాణసకాన్ దధిసౌవర్చలాయుతాన్||13||

శల్యాన్మృగమయూరాంశ్చ హనుమానన్వవైక్షత|
క్రకరాన్ వివిధాన్ సిద్ధాం శ్చకోరానర్థభక్షితాన్||14||

మహిషాన్ ఏకశల్యాంశ్చ ఛాంగాంశ్చ కృతనిష్ఠితాన్|
లేహ్యానుచ్చావచాన్ పేయాన్ భోజ్యాని వివిధానిచ||15||

తథాssమ్లలవణోత్తం సైర్వివిధైరాగషాడబైః|
హారనూపూర కేయూరై రపవిద్ధై ర్మహాధనైః||16||

పానభాజన విక్షిప్తైః ఫలైశ్చ వివిధైరపి|
కృతపుష్పోపహారా భూరధికం పుష్యతి శ్రియమ్||17||

తత్ర తత్ర చ విన్యస్తై శుశ్లిష్టై శ్శయనాసనైః|
పానభూమిర్వినా వహ్నిః ప్రదీప్తే వోపలక్ష్యతే||18||

బహుప్రకారైర్వివిధైః వరసంస్కారసంస్కృతైః|
మాంశైః కుశలసంపృక్తైః పానభూమిగతైః పృథక్||19||

దివ్యాః ప్రపన్నా వివిధాః సురాః కృతసురా అపి |
శర్కరాssసవ మాధ్వీక పుష్పాసవ ఫలాసవాః||20||

వాసచూర్ణైశ్చ వివిధైః ద్రృష్టాః తైః తైః పృథక్ పృథక్|
సంతతా శుశుభే భూమిర్మాల్యైశ్చ బహుసంస్థితైః||21||

హిరణ్మయైశ్చ వివిధైర్భాజనైః స్ఫాటికైరపి|
జాంబూనదమయై శ్చాన్యైః కరకైరభిసంవృతా||22||

రాజతేషు చ కుంభేషు జాంబూనదమయేషు చ |
పానశ్రేష్ఠం తదా భూరి కపిః తత్ర దదర్శ హ ||23||

సోపశ్య చ్చాతకుంభాని శిలామణి మయాని చ|
రాజతాని చ పూర్ణాని భాజనాని మహాకపిః||24||

క్వచిత్ అర్థావశేషాణి క్వచి పీతాని సర్వశః|
క్వచిన్నైవ ప్రపీతాని పానాని స దదర్శ హ||25||

క్వచిదృక్ష్యాం శ్చ వివిధాన్ క్వచిత్పానాని భాగశః|
క్వచిదర్థావ శేషాణి పశ్యన్ వై విచచార హ||26||

క్వచిప్రభన్నైః కరకైః క్వచిదాలోళితైర్ఘటైః|
క్వచిత్సంపృక్తమాల్యాని జలాని ఫలాని చ||27||

శయనాన్ యత్ర నారీణాం శుభ్రాణి బహుధా పునః|
పరస్పరం సమాశ్లిష్య కాశ్చిత్ సుప్తా వరాంగనాః||28||

కాశ్చిచ్చ వస్తం అన్యస్యాస్స్వపంత్యాః పరిధాయ చ|
ఆహృత్య చ అబలాః సుప్తా నిద్రా బలపరాజితాః||29||

తాసాం ఉచ్చ్వాసవాతేన వస్త్రం మాల్యం చ గాత్రజమ్|
నాత్యర్ధం స్పందతే చిత్రం ప్రాప్య మందమివానలమ్||30||

చందనస్య చ శీతస్య శీథోర్మధురసస్య చ|
వివిధస్య చ మాల్యస్య ధూపస్య వివిధస్య చ||31||

బహుధా మారుతః తత్ర గంధం వివిధముద్వహన్|
రసానాం చందనానాం చ ధూపానాం చైవ మూర్చితః||32||

ప్రవవౌ సురభిర్గంధో విమానే పుష్పకే తదా|
శ్యామావదాతా స్తత్రాన్యాః కాశ్చిత్ కృష్ణా వరాంగనాః||33||

కాశ్చి కాంచన వర్ణాంగ్యః ప్రమదా రాక్షసాలయే|
తాసాం నిద్రావశత్వాచ్చ మదనేన విమూర్చితమ్||34||

పద్మినీనాం ప్రసుప్తానాం రూపమాసీద్యథైవ చ|
ఏవం సర్వం అశేషేణ రావణాంతఃపురం కపిః||35||

దదర్శ సుమహాతేజా న దదర్శ జానికీమ్|
నిరీక్షమాణశ్చ తదా తాః స్త్రియః స మహాకపిః||36||

పరదారావరోధస్య ప్రసుప్తస్య నిరీక్షణమ్|
ఇదం ఖలు మమాత్యర్థం ధర్మలోపం కరిష్యతి||37||

న హి మే పరదారాణాం దృష్ఠిర్విషయవర్తినీ|
అయం చాత్ర మయాదృష్టః పరదార పరిగ్రహః||38||

తస్య ప్రాదురభూచ్చింతా పునరన్యా మనస్వినః|
నిశ్చితైకాంతచిత్తస్య కార్య నిశ్చయ దర్శినః||39||

కామం దృష్టా మయాసర్వా విశ్వస్తా రావణస్త్రియః|
న హి మే మనసః కించిత్ వైకృత్యం ఉపపద్యతే||40||

మనో హిహేతుః సర్వేషాం ఇంద్రియాణాం ప్రవర్తనే|
శుభా శుభా స్వవస్థాసు యచ్చ మే సువ్యవస్థితమ్||41||

నాన్యత్ర హి మయా శక్యా వైదేహీ పరిమార్గితుమ్|
స్త్రియో హి స్త్రీషు దృశ్యంతే సదా సంపరిమార్గణే||42||

యస్య సత్త్వస్య యా యోనిః తస్యాం తత్పరిమార్గ్యతే|
న శక్యా ప్రమదా నష్టా మృగీషు పరిమార్గితుమ్||43||

తదిదం మార్గితం తావచ్చుద్ధేన మనసా మయా|
రావణాంతః పురం సర్వం దృశ్యతే న చ జానకీ||44||

దేవగంధర్వకన్యాశ్చ నాగకన్యాశ్చ వీర్యవాన్|
అవేక్షమాణో హనుమాన్ నైవాపశ్యత జానికీమ్||45||

తా మపశ్యన్ కపిః తత్ర పశ్యం శ్చాన్యా వరస్త్రియః|
అపక్రమ్య తదా వీరః ప్రధ్యాతుముపచక్రమే||46||

సభూయ స్తాం పరం శ్రీమాన్ మారుతిర్యత్న మాస్థితః|
అపానభూమి ముత్సృజ్య తద్విచేతుం ప్రచక్రమే||47||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే ఏకాదశస్సర్గః||

 

|| Om tat sat ||