||Sundarakanda ||

|| Sarga 13||( Slokas in Gujarati )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

સુન્દરકાંડ.
અથ ત્રયોદશસ્સર્ગઃ

વિમાનુત્તુ સુસંક્રમ્ય પ્રાકારં હરિયૂથપઃ|
હનુમાન્વેગવાનાસીત્ યથા વિદ્યુદ્ઘનાંતરે||1||

સ|| હરિયૂથપઃ વિમાનાત્ સુસંક્રમ્ય પ્રાકારં વેગવાન્ યથા વિદ્યુત્ ઘનાંતરે આસીત્||

The Vanara leader speedily jumped from the aerial chariot to the boundary wall in a flash like a lightning.

સંપરિક્રમ્ય હનુમાન્ રાવણસ્ય નિવેશનાત્|
અદૃષ્ટ્વા જાનકીં સીતાં અબ્રવીત્ વચનં કપિઃ||2||
ભૂયિષ્ટં લોળિતા લઙ્કા રામસ્ય ચરતા પ્રિયમ્|
ન હિ પશ્યામિ વૈદેહીં સીતાં સર્વાઙ્ગશોભનામ્||3||

સ|| સીતાં જાનકીં અદૃષ્ટ્વા હનુમાન્ રાવણસ્ય નિવેશનાત્ સંપરિક્રમ્ય કપિઃ (ઇદં) વચનં અબ્રવીત્ || રામસ્ય પ્રિયં (કર્તુમ્) ચરતા લઙ્કા ભૂયિષ્ઠં લોળિતા અપિ સર્વાઙ્ગશોભનામ્ વૈદેહીં સીતાં ન હિ પશ્યામિ||

Not having been able to see Sita, going around the palace of Ravana, Hanuman said the following ( to himself). 'To do what pleases Rama I went around Lanka (searching) thoroughly. Still I could not see Vaidehi of beautiful limbs'.

પ્લવનાનિ તટાકાનિ સરાંસિ સરિતસ્તથા|
નદ્યોઽનૂપવનાંતાશ્ચ દુર્ગાશ્ચ ધરિણીધરાઃ||4||
લોળિતા વસુધા સર્વા ન તુ પશ્યામિ જાનકીમ્|
ઇહ સંપાતિના સીતા રાવણસ્ય નિવેશને ||5||
આખ્યાતા ગૃથ રાજેન ન ચ પશ્યામિ તા મહમ્|

સ|| લોળિતા પ્લવનાનિ તટાકાનિ સરાંસિ સરિતઃ તથા નદ્યાઃ અનૂપવનાંતાશ્ચ દુર્ગાઃ ધરણી ધરાઃ વસુધા સર્વાઃ (લોળિતા) જાનકીં ન પશ્યામિ તુ || સીતા રાવણસ્ય નિવેશને ઇહ ( અસ્તિ ઇતિ) ગૃથરાજેન સંપાતિના આખ્યાતા | (પરંતુ) તાં (સીતાં) ન હિ પશ્યામિ ||

' I searched water bodies, tanks, lakes, similarly streams as well as
rivers along the woods, mountains, as well as all places difficult to reach, all over Lanka. But I could not see Sita. The king of birds Sampati told that Sita is in Ravana's palace. But I cannot find her'.

કિં નુ સીતાઽથ વૈદેહી મૈથિલી જનકાત્મજા||6||
ઉપતિષ્ટેત વિવશા રાવણં દુષ્ટચારિણમ્|
ક્ષિપ્ર મુત્પતતો મન્યે સીતામાદાય રક્ષસઃ||7||
બિભ્યતો રામબાણાનાં અન્તરા પતિતા ભવેત્ |
અથવા હ્રિયમાણાયાઃ પથિ સિદ્ધનિષેવિતે||8||
મન્યે પતિતા માર્યાયા હૃદયં પ્રેક્ષ્ય સાગરમ્|

સ|| જનકાત્મજા વૈદેહી મૈથિલી વિવશં દુષ્ટચારિણં રાવણં કિં નુ ઉપતિષ્ઠેત ?સીતામ્ આદાય રામબાણાનાં બિભ્યતઃ ક્ષિપ્રં ઉત્પતતઃ રક્ષસઃ અન્તરઃ (સીતા) પતિતા ભવેત્ મન્યે|| || અથવા સિદ્ધનિષેવિતે પથિ હ્રિયમાણઃ આર્યાયાઃ હૃદયં સાગરં પ્રેક્ષ્ય પતિતા (ઇતિ) મન્યે||

Could it be that Sita, the daughter of Janaka dejected and helpless succumbed to the evil intentions of Ravana? (When Ravana was) flying at high speed out of fear of Rama's arrows while bringing Sita, could she have been dropped in the middle? While being carried away on the path travelled by Siddhas, I think the noble lady's heart may have given way ( out of fear ) after seeing the ocean and fell down.

રાવણસ્યોરુવેગેન ભુજાભ્યાં પીડિતેન ચ||9||
તયા મન્યે વિશાલાક્ષ્યા ત્યક્તં જીવિત માર્યયા|
ઉપર્યુપરિ વા નૂનં સાગરં ક્રમતસ્તદા||10||
વિવેષ્ટમાના પતિતા સમુદ્રે જનકાત્મજા|

સ|| રાવણસ્ય ઉરુવેગેન ભુજાભ્યાં પીડિતેન ચ વીશાલાક્ષી તયા જીવિતા ત્યક્તં મન્યે|| તદા સાગરં ઉપરિ ઉપરિ ક્રમતઃ વિવેષ્ટમાના જનકાત્મજા સમુદ્રે નૂનં પતિતા (એવ)||

With Ravana's speedy flight and (being held by) the pressure of his arms I think she might have given up her life. As he was flying higher and higher, the daughter of Janaka wriggling hard to extricate herself might have fallen in the ocean.

અહોક્ષુદ્રેણ વાઽનેન રક્ષન્તી શીલમાત્મનઃ||11||
અબન્ધુર્ભક્ષિતા સીતા રાવણેન તપસ્વિની|
અથવા રાક્ષસેન્દ્રસ્ય પત્નીભિ રસિતેક્ષણા||12||
અદુષ્ટા દુષ્ટભાવાભિઃ ભક્ષિતા સા ભવિષ્યતિ|

સ|| અહો આત્મનઃ શીલં રક્ષન્તી તપસ્વિની સીતા અબંધુઃ અનેન ક્ષુદ્રેણ રાવણેન ભક્ષિતા ? અથવા અદુષ્ટા અસિતેક્ષણા સા (સીતા) રાક્ષસેંદ્રસ્ય પત્નીભિઃ દુષ્ટભાવાભિઃ ભક્ષિતા ભવિષ્યતિ||

While protecting her chastity , the pious Sita distanced from close ones might have been eaten up by Ravana. Or else Sita, the pious lady with black eyes, might have been eaten up by the cruel wives of Ravana.

સંપૂર્ણચન્દ્ર પ્રતિમં પદ્મપત્રનિભેક્ષણમ્||13||
રામસ્ય ધ્યાયતી વક્ત્રં પઞ્ચત્વં કૃપણા ગતા|
હા રામ લક્ષ્મણેત્યેવં હાઽયોધ્યે ચેતિ મૈથિલી||14||
વિલપ્ય બહુ વૈદેહી ન્યસ્ત દેહા ભવિષ્યતિ|

સ|| કૃપણા વક્ત્રં સંપૂર્ણચન્દ્ર પ્રતિમં પદ્મપત્રનિભેક્ષણં રામસ્ય ધ્યાયતી પઞ્ચત્વં ગતા|| વૈદેહી મૈથિલી હા રામ હા લક્ષ્મણા હા અયોધ્યા ચ ઇતિ એવં બહુ વિલપ્ય ન્યસ્ત દેહા ભવિષ્યતિ||

The poor lady with face like a full moon, with eyes like lotus petals always meditating on Rama may have attained death. Vaidehi, the princess of Mithila while crying 'Oh Rama O Lakshmana O Ayodhya " might have given up her life.

અથવા નિહિતા મન્યે રાવણસ્ય નિવેશને||15||
નૂનં લાલપ્યતે સીતા પઞ્જરસ્થેન શારિકા|
જનકસ્ય સુતા સીતા રામપત્ની સુમધ્યમા||16||
કથમુત્પલ પત્રાક્ષી રાવણસ્ય વશં વ્રજેત્|

સ|| અથવા રાવણસ્ય નિવેશને નિહિતા સીતા પઞ્જરસ્થા શારિકા ઇવ નૂનં લાલપ્યતે મન્યે|| જનકસ્ય સુતા રામપત્ની સુમધ્યમા ઉત્પલપત્રાક્ષી સીતા રાવણસ્ય વશં કથં વ્રજેત્?

Or else I think in Ravana's palace she might have been imprisoned like a bird myna in the cage and surely crying. The daughter of Janaka, wife of Rama, the lady with beautiful waist and eyes like lotus petals, how could she come under Ravana's control?

વિનષ્ટા વા પ્રણષ્ટા વા મૃતા વા જનકાત્મજા||17||
રામસ્ય પ્રિય ભાર્યસ્ય ન નિવેદયિતું ક્ષમમ્|
નિવેદ્યમાને દોષઃ સ્યાત્ દોષ સ્સ્યા દનિવેદને||18||
કથં ખલુ કર્તવ્યં વિષમં પ્રતિભાતિ મે |
અસ્મિન્નેવં ગતે કાર્યે પ્રાપ્તકાલં ક્ષમં ચ કિમ્||19||
ભવેદિતિ મતં ભૂયો હનુમાન્ પ્રવિચારયત્|

સ|| રામસ્ય પ્રિયભાર્યસ્ય જનકાત્મજા વિનષ્ટા વા પ્રણષ્ટા વા મૃતા વા નિવેદયિતું ન ક્ષમમ્|| નિવેદ્યમાને દોષઃ સ્યાત્| અનિવેદને દોષઃ સ્યાત્ | કથં કર્તવ્યં નુ ખલુ મે વિષમં પ્રતિભાતિ || અસ્મિન્ કાર્યે એવં ગતે પ્રાપ્તકાલં ક્ષમમ્ કિં ભવેત્ ઇતિ મતં ભૂયઃ હનુમાન્ પ્રવિચારયત્||

'Whether Rama's dear wife , the daughter of Janaka , is lost or irrecoverable or dead , reporting the same to Rama is not proper. Informing the same is improper. Not informing is also not proper. What to do for me is difficult. In this regard when the things take such a turn what is proper ' Hanuman deliberated once again.

યદિ સીતા મદૃષ્ટ્વાઽહં વાનરેન્દ્રપુરી મિતઃ||20||
ગમિષ્યામિ તતઃ કોમે પુરુષાર્થો ભવિષ્યતિ |
મમેદં લંઘનં વ્યર્થં સાગરસ્ય ભવિષ્યતિ||21||
પ્રવેશશ્ચૈવ લઙ્કાયા રાક્ષસાનાં ચ દર્શનમ્|

સ|| અહમ્ સીતામ્ અદૃષ્ટ્વા વાનરેંદ્રપુરીં ઇતઃ યદિ ગમિષ્યામિ તતઃ મે કો પુરુષાર્થઃ ભવિષ્યતિ|| મમ ઇદં સાગરસ્ય લંઘનં લંકાયા પ્રવેશનં રાક્ષસાનાં ચ દર્શનં વ્યર્થં ભવિષ્યતિ||

Without seeing Sita if I go to the city of the Vanara king then what is my accomplishment. This effort of crossing of the ocean, entering Lanka, seeing the Rakshasas would all be futile.

કિં માં વક્ષ્યતિ સુગ્રીવો હરયો વા સમાગતાઃ||22||
કિષ્કિંધાં સમનુપ્રાપ્તં તૌ વા દશરથાત્મજૌ|
ગત્વાતુ યદિ કાકુત્થ્સં વક્ષ્યામિ પરમપ્રિયમ્||23||
ન દૃષ્ટેતિ મયા સીતા તતસ્તક્ષ્યતિ જીવિતમ્|
પરુષં દારુણં ક્રૂરં તીક્ષ્ણ મિન્દ્રિયતાપનમ્|| 24||
સીતાનિમિત્તં દુર્વાક્યં શ્રુત્વા સ ન ભવિષ્યતિ |

સ|| કિષ્કિંધં સમનુપ્રાપ્તં માં સુગ્રીવઃ વા સમાગતાઃ હરયઃ વા દશરથાત્મજૌ કિં માં વક્ષ્યતિ || ગત્વા કાકુત્‍સ્થં સીતા મયા નદૃષ્ટા ઇતિ પરં અપ્રિયં વક્ષ્યામિ યદિ તતઃ (સઃ રામઃ) જીવિતં ત્યક્ષ્યતિ|| પરુષં દારુણં કૄરં ઇંદ્રિયતાપનં સીતાનિમિત્તં દુર્વાક્યં શ્રુત્વા સઃ રામઃ ન ભવિષ્યતિ||

What will Sugriva or the assembled Vanaras or the two sons of Dasaratha say, once I reach Kishkindha. After reaching, If I tell Rama the unpleasant news that Sita was not seen by me then he will give up his life. After hearing the harsh dreadful cruel sharp words about Sita which can scorch the senses, Rama will not live.

તં તુ કૃચ્છગતં દૃષ્ટ્વા પંચત્વગતમાનસમ્||25||
ભૃશાનુ રક્તો મેધાવી ન ભવિષ્યતિ લક્ષ્મણઃ|
વિનષ્ટૌ ભ્રાતરૌ શ્રુત્વા ભરતોઽપિ મરિષ્યતિ||26||
ભરતં ચ મૃતં દૃષ્ટ્વા શતૃઘ્નો ન ભવિષ્યતિ|
પુત્રાન્ મૃતાન્ સમીક્ષ્યાથ ન ભવિષ્યતિ માતરઃ||27||
કૌસલ્યા ચ સુમિત્રા ચ કૈકેયી ચ ન સંશયઃ|

સ|| પંચત્વગતમાનસં તં દૃષ્ટ્વા કૃચ્છગતં ભૃશાનુરક્તઃ મેધાવી લક્ષ્મણઃ તુ ન ભવિષ્યતિ|| ભ્રાતરૌ વિનષ્ટૌ (ઇતિ) શ્રુત્વા ભરતઃ અપિ ન ભવિષ્યતિ| ભરતં ચ મૃતં દૃષ્ટ્વા શતૃઘ્નો ન ભવિષ્યતિ|| અથ મૃતાન્ પુત્રાન્ સમીક્ષ્ય માતરઃ કૌસલ્યા ચ સુમિત્રા ચ કૈકેયી તથા ન ભવિષ્યતિ | ન સંશયઃ||

Seeing him who has given up his life , and in that painful state the wise Lakshmana will not survive. Hearing that the two brothers are dead even Bharata will not survive. Seeing Bharata too dead Shatrughna will not survive. Then seeing the death of their sons mothers Kausalya, Sumitra and Kaikeyi will not survive. There is no doubt.

કૃતજ્ઞઃ સત્યસન્ધશ્ચ સુગ્રીવઃ પ્લવગાધિપઃ||28||
રામં તથા ગતં દૃષ્ટ્વા તતસ્ત્ય ક્ષ્યતિ જીવિતમ્|
દુર્મના વ્યથિતા દીના નિરાનન્દા તપસ્વિની||29||
પીડિતા ભર્તૃશોકેન રુમા ત્યક્ષ્યતિ જીવિતમ્|
વાલિજેન તુ દુઃખેન પીડિતા શોકકર્શિતા||30||
પઞ્ચત્વં ગતે રાજ્ઞે તારાઽપિ ન ભવિષ્યતિ|

સ|| સુગ્રીવઃ કૃતજ્ઞઃ સત્યસન્ધઃ પ્લવગાધિપઃ તથા ગતં રામં દૃષ્ટ્વા તતઃ જીવિતં ત્યક્ષ્યતિ|| ભર્તૃશોકેન પીડિતા નિરાનન્દા તપસ્વિની વ્યથિતા દુર્મના રુમા જીવિતં ત્યક્ષ્યતિ|| વાલિજેન દુઃખેન પીડિતા શોકકર્શિતા તારા અપિ રાજ્ઞિ પઞ્ચત્વં ગતે ન ભવિષ્યતિ||

Grateful, truthful Sugriva the leader of Vanaras seeing Rama lost , will then give up his life. Grieved on account of husband's death, distressed, unhappy, tormented Ruma will give up her life. Troubled by the death of Vali, being already with grief Tara too will not live on hearing the death of the King.

માતાપિત્રોર્વિનાશેન સુગ્રીવવ્યસનેન ચ||31||
કુમારોઽપ્યઙ્ગદઃ કસ્માદ્ધારયિષ્યતિ જીવિતમ્|
ભર્તૃજેન તુ દુઃખેન હ્યભિભૂતા વનૌકસઃ||32||
શિરાં સ્યભિહનિષ્યન્તિ તલૈર્મુષ્ટિભિરેવ ચ |
સાન્ત્વે નાનુપ્રદાનેન માનેન ચ યશસ્વિના||33||
લાલિતાઃ કપિરાજેન પ્રાણાં સ્તક્ષ્યન્તિ વાનરાઃ |

સ|| કુમારઃ અંગદઃ અપિ માતાપિત્રોઃ વિનાશેન સુગ્રીવસ્ય વ્યસનેન જીવિતં કસ્માત્ ધરિષ્યતિ? વનૌકસઃ ભર્તૃજેન દુઃખેન અભિભૂતાઃ તલૈઃ મુષ્ટિભિરેવચ સિરાંસિ અભિહનિષ્યન્તિ || યશસ્વિના કપિરાજેન માનેન સાત્વેન અનુપ્રદાનેન લાલિતાઃ વાનરાઃ પ્રાણાન્ ત્યક્ષ્યન્તિ||

With the death of his parents and the loss of Sugriva, how will prince Angada keep his life? Vanaras overpowered with grief over their king will hit their heads with their palms and fists. Reared by the illustrious Vanara king with respect, good words and gifts , the Vanaras too will give up their life.

ન વનેષુ ન શૈલેષુ ન નિરોધેષુ વા પુનઃ||34||
ક્રીડામનુભવિષ્યન્તિ સમેત્ય કપિકુઞ્જરાઃ|
સપુત્ત્ર દારાસ્સામત્યા ભર્તૃવ્યસનપીડિતાઃ||35||
શૈલાગ્રેભ્યઃ પતિષ્યન્તિ સમેષુ વિષમેષુ ચ|
વિષમુદ્ભન્ધનં વાપિ પ્રવેશં જ્વલનસ્ય વા||36||
ઉપવાસ મધો શસ્ત્રં પ્રચરિષ્યન્તિ વાનરાઃ|

સ|||કપિકુંજરાં સમેત્ય વનેષુ શૈલેષુ ન નિરોધેષુ વા પુનઃ ક્રીડાં ન અનુભવિષ્યન્તિ|| સપુત્રદારાઃ સ અમાત્યાઃ ભર્તૃર્વ્યસન પીડિતાઃ શૈલાગ્રેભ્યઃ સમેષુ વિષમેષુ ચ પતિષ્યન્તિ|| વાનરાઃ વિષં ઉદ્બન્ધનં વાપિ જ્વલનસ્ય પ્રવેશં વા ઉપવાસં અથો શસ્ત્રં પ્રચરિષ્યન્તિ||

Vanara chiefs will not get together to enjoy sports in the forests or mountains or caves again. Troubled by the happenings related to the king the Vanaras along with wives and sons , the counselors, will fall down from the peaks, plains and uneven grounds. Vanaras will perish by poison or hanging or fire or entering into a fast or using a weapon.

ઘોરમારોદનં મન્યે ગતે મયિ ભવિષ્યતિ||37||
ઇક્ષ્વાકુકુલનાશશ્ચ નાશશ્ચૈવ વનૌકસામ્|
સોઽહં નૈવ ગમિષ્યામિ કિષ્કિન્ધાં નગરી મિતઃ||38||
ન ચ શક્ષ્યામ્યહં દ્રષ્ટું સુગ્રીવં મૈથિલીં વિના|

સ|| મયિ ગતે ઇક્ષ્વાકુકુલનાશસ્ચ વનૌકસાં નાશશ્ચ એવ ઘોરં આરોદનમ્ ભવિષ્યતિ (ઇતિ) મન્યે|| અહં કિષ્કિંધાં નગરીં ન ગમિષ્યામિ એવ | અહં મૈથિલી વિના સુગ્રીવં ન ચ દ્રક્ષ્યામિ ||

I think my going (there without seeing Sita) will result in the destruction of Ikshwakus and the destruction of Vanaras and there will be a great hue and cry. So I will not go to Kishkindha. I am not seeing Sugriva without Maithili.

મય્યગચ્છતિ ચેહસ્થે ધર્માત્માનૌ મહારથૌ||39||
આશયા તૌ ધરિષ્યેતે વાનરાશ્ચ મનસ્વિનઃ|
હસ્તાદાનો મુખાદાનો નિયતો વૃક્ષમૂલિકઃ||40||
વાનપ્રસ્થો ભવિષ્યામિ હ્યદૃષ્ટ્વા જનકાત્મજામ્|
સાગરાનૂપજે દેશે બહુમૂલફલોદકે||41||

સ|| મયિ અગચ્છતિ ઇહસ્થે તૌ ધર્માત્માનૌ મહારથૌ આશયા ધરિષ્યેતે | મનસ્વિનઃ વાનરાઃ ચ || જનકાત્મજામ્ અદૃષ્ટ્વા હસ્તદાનઃ મુખદાનઃ નિયતા બહુમૂલફલોદકે સાગરાનૂપજે દેશે વૃક્ષમૂલિકઃ વાનપ્રસ્થઃ ભવિષ્યામિ||

By my not going and staying here, the righteous and great warriors will survive on hope. The high souled Vanaras too (will survive). Not having seen Sita, with food available to hand and mouth and strictly living on fruits , roots and water, living on the land near the sea coast I will live like a hermit.

ચિતાં કૃત્વા પ્રવેક્ષ્યામિ સમિદ્દ મરણીસુતમ્|
ઉપવિષ્ટસ્ય વા સમ્યગ્લિઙ્ગિનીં સાધયિષ્યતઃ||42||
શરીરં ભક્ષયિષ્યન્તિ વાયસા શ્શ્વાપદાનિ ચ|
ઇદં મહર્ષિભિ ર્દૃષ્ટં નિર્યાણ મિતિ મે મતિઃ||43||
સમ્યગાપઃ પ્રવેક્ષ્યામિ ન ચે ત્પશ્યામિ જાનકીમ્|

સ|| ચિતાં કૃત્વા સમિદ્ધમ્ અરણીસુતં પ્રવેક્ષ્યામિ વા ઉપવિષ્ટસ્ય લિંગિનીં સાધયિષ્યતઃ શરીરં વાયસાઃ શ્વપદાનિ ચ ભક્ષયિષ્યન્તિ|| જાનકીં ન પશ્યામિ ચેત્ આપઃ પ્રવેક્ષ્યામિ | ઇદં મહર્ષિભિઃ દૃષ્ટં સમ્યક્ નિર્યાણં ઇતિ મે મતિઃ ||

Having made a pyre I will lit the same with fire sticks and enter. Or seated here I will fast unto death. Then wild beasts and crows will eat me. If I do not see Janaki I will enter water. This way of giving up life is suggested by great Rishis I think.

સુજાતમૂલા સુભગા કીર્તિમાલા યશસ્વિની||44||
પ્રભગ્ના ચિરરાત્રીયં મમ સીતામપશ્યતઃ|
તાપસો વા ભવિષ્યામિ નિયતો વૃક્ષમૂલિકા||45||
નેતઃ પ્રતિ ગમિષ્યામિ તામદૃષ્ટ્વાઽસિતેક્ષણામ્|
યદીતઃ પ્રતિગચ્છામિ સીતા મનધિગમ્યતામ્||46||
અઙ્ગદઃ સહ તૈઃ સર્વૈઃ વાનરૈઃ નભવિષ્યતિ|

સ|| સીતામ્ અપશ્યતઃ મમ ચિરરાત્રીયં સુજાતમૂલા સુભગા યશસ્વિની કીર્તિમાલા પ્રભગ્ના|| નિયતઃ વૃક્ષમૂલિકઃ તાપસો વા ભવિષ્યામિ | તાં અસિતેક્ષણામ્ અદૃષ્ટ્વા ઇતઃ ન પ્રતિ ગમિષ્યામિ || તાં સીતાં અનધિગમ્ય ઇતઃ યદિ પ્રતિગચ્છામિ અઙ્ગદૈઃ તે સર્વૈઃ વાનરૈઃ સહ ન ભવિષ્યતિ||

Not having seen Sita , this long night which started well, lovely, glorious and famous is (now) wasted. Strictly sitting under a tree I will become an ascetic. Without seeing Sita that black eyed one I will not go back from here. If I go back from here without seeing Sita the Vanaras along with Angada will die.

વિનાશે બહવો દોષા જીવન્ ભદ્રાણિ પશ્યતિ||47||
તસ્માત્ પ્રાણાન્ ધરિષ્યામિ ધ્રુવો જીવિતસઙ્ગમઃ|
એવં બહુવિધં દુઃખં મનસા ધારયન્ મુહુઃ||48||
નાધ્યગચ્ચત્ તદા પારં શોકસ્ય કપિકુઞ્જરઃ|

સ|| વિનાશે બહવઃ દોષાઃ | જીવન્ ભદ્રાણિ પશ્યતિ | તસ્માત્ પ્રાણાન્ ધરિષ્યામિ જીવિત સઙ્ગમઃ ધૃવઃ|| કપિકુઞ્જરઃ એવં બહુવિથં દુઃખં મુહુઃ મનસા ધારયન્ તદા શોકસ્ય પારં નાધ્યગચ્છત્||

Death has many sins. Living one will see auspicious events. So I will keep my life , for a living one happiness is certain. Thus the best of Vanaras having thought in many ways, holding his sorrow in the mind could not reach the other end of his grief.

રાવણં વા વધિષ્યામિ દશગ્રીવં મહાબલમ્|| 49||
કામ મસ્તુ હૃતા સીતા પ્રત્યાચીર્ણં ભવિષ્યતિ|
અથ વૈનં સમુત્‍ક્ષિપ્ય ઉપર્યુપરિ સાગરમ્||50||
રામા યોપહરિષ્યામિ પશું પશુપતેરિવ|
ઇતિ ચિન્તાં સમાપન્નઃ સીતામનધિગમ્યતામ્||51||
ધ્યાનશોકપરીતાત્મા ચિન્તયામાસ વાનરઃ|

સ|| દશગ્રીવં મહાબલં રાવણં વધિષ્યામિ | હૃતા સીતા કામમ્ અસ્તુ| પ્રત્યાચીર્ણમ્ ભવિષ્યતિ અપિ|| અથવા એનં સાગરં ઉપર્યુપરિ સમુત્‍ક્ષિપ્ય પશુપતેઃ પશું ઇવ રામાય ઉપહરિષ્યામિ|| વાનરઃ તાં સીતાં અનધિગમ્ય ઇતિ ચિન્તાં સમાપન્નઃ ધ્યાનશોકપરીતાત્મા ચિન્તયામાસ||

I will kill the ten headed Ravana. Dead Sita's desire will be fulfilled. That will be a fitting reply. Or else carrying him across the ocean I shall offer him to Rama like a bull offered to Siva. The Vanara unable to find Sita with a mind overcome with grief started again thinking further.

યાવત્સીતાં ન પશ્યામિ રામપત્નીં યશસ્વિનીમ્||52||
તાવ દેતાં પુરીં લઙ્કાં વિચિનોમિ પુનઃ પુનઃ|
સંપાતિ વચનાચ્ચાપિ રામં યદ્યાનયા મહ્યમ્||53||
અપશ્યન્ રાઘવો ભાર્યાં નિર્દહેત્ સર્વ વાનરાન્|
ઇહૈવ નિયતાહારો વત્સ્યામિ નિયતેન્દ્રિયઃ||54||
ન મત્કૃતે વિનશ્યેયુઃ સર્વેતે નરવાનરાઃ|

સ|| રામપત્નીં યશસ્વિનીં સીતાં યાવત્ ન પશ્યામિ તાવત્ એતાં લંકાં પુનઃ પુનઃ વિચિનોમિ || સંપાતિ વચનાત્ અહં રામં આનયામિ યદિ રાઘવઃ ભાર્યાં અપશ્યન્ સર્વ વાનરાન્ નિર્દહેત્ ||નિયત આહરઃ નિય ત ઇંદ્રિયઃ ઇહૈવ વત્સ્યામિ | મત્કૃતે તે નરવાનરાઃ ન વિનશ્યેયુઃ ||

Till I see Sita the famous wife of Rama I will keep searching in Lanka again and again. If I had brought Rama based on Samapati's words , unable to see Sita Rama would have burnt all Vanaras. With limited food, controlling my senses I will stay here. For my fault those Vanaras shall not perish.

અશોક વનિકાચેયં દૃશ્યતે યા મહાદ્રુમા||55||
ઇમાં અધિગમિષ્યામિ નહીયં વિચિતા મયા|
વસૂન્ રુદ્રાં સ્તથાઽઽદિત્યાન્ અશ્વિનૌ મરુતોઽપિ ચ||56||
નમસ્કૃત્વા ગમિષ્યામિ રક્ષસાં શોકવર્થનઃ|
જિત્વાતુ રાક્ષસાન્ સર્વાન્ ઇક્ષ્વાકુકુલનન્દિનીમ્||57||
સંપ્રદાસ્યામિ રામાય યથા સિદ્ધિં તપસ્વિને|
સ મુહૂર્તમિવ ધ્યાત્વા ચિંતાવગ્રથિતેન્દ્રિયઃ|
ઉદતિષ્ટન્ મહાતેજા હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ||58||

સ|| ઇયં મહાદ્રુમા અશોકવનિકા દૃશ્યતે ઇમાં મયા ન વિચિતાહિ |ઇમાં અધિગમિષ્યામિ || વસૂન્ રુદ્રાન્ તથા આદિત્યાન્ અશ્વિનૌ મરુતોપિ ચ નમસ્કૃત્વા રક્ષસાં શોકવર્ધનઃ ગમિષ્યામિ|| સર્વાન્ રાક્ષસાન્ જિત્વા તુ ઇક્ષ્વાકુકુલનન્દિનીં તપસ્વિને સિદ્ધિં યથા રામાય સંપ્રદાસ્યામિ|| મહાતેજાઃ મારુતાત્મજઃ સઃ હનુમાન્ ચિંતાવગ્રથિતેન્દ્રિયઃ મુહૂર્તમિવ ધ્યાત્વા ઉદતિષ્ઠન્ ||

This Ashoka grove seen with tall trees has not been searched by me. I will go here. After offering salutations to Vasus, Adityas, and Ashwins I will proceed to increase the sorrow for the Rakshasas. After defeating all Rakshasas, as an offering to the ascetic, I will give Rama to her. Thus overpowered by worries for a while Hanuman, the brilliant son of wind god got up after reflecting.

નમોઽસ્તુ રામાય સલક્ષ્મણાયૈ
દેવ્યૈ ચ તસ્યૈ જનકાત્મજાયૈ|
નમોઽસ્તુ રુદ્રેંદ્રયમાનિલેભ્યો
નમોઽસ્તુ ચન્દ્રાર્ક મરુદ્ગણેભ્યઃ||59||

સ|| સ લક્ષ્મણાય રામાય નમઃ અસ્તુ| દેવ્યૈ તસ્યૈ જનકાત્મજાયૈ ચ | રુદ્ર ઇંદ્ર યમ અનિલઃ એતેભ્યો નમઃ અસ્તુ| ચન્દ્રાર્કમરુત્ ગણેભ્યઃ નમઃ અસ્તુ||

Salutations to Rama along with Lakshmana. Salutations to the divine lady the daughter of Janaka. Salutations to Rudra Indra Yama and Vayu. Salutations to Sun Moon and Maruts.

સતેભ્યસ્તુ નમસ્કૃત્ય સુગ્રીવાયચ મારુતિઃ|60||
દિશસ્સર્વા સ્સમાલોક્ય હ્યશોકવનિકાં પ્રતિ |
સ ગત્વા મનસા પૂર્વ મશોકવનિકાં શુભામ્||61||
ઉત્તરં ચિન્તયામાસ વાનરો મારુતાત્મજઃ|
ધ્રુવં તુ રક્ષોબહુળા ભવિષ્યતિ વનાકુલા||62||
અશોકવનિકકાઽચિંત્યા સર્વસંસ્કારસંસ્કૃતા|

સ|| સઃ મારુતિઃ તેભ્યઃ નમસ્કૃત્ય સુગ્રીવાય ચ સર્વાઃ દિશાઃ સમાલોખ્ય અશોકવનિકામ્ પ્રતિ ||મારુતાત્મજઃ સઃ વાનરઃ મનસા પૂર્વં શુભાં અશોકવનિકામ્ ગત્વા ઉત્તરં ચિન્તયામાસ|| અશોકવનિકા બહુળા વનાકુલા ધૃવં રક્ષો સર્વસંસ્કારસંસ્કૃતા પુણ્યા ભવિષ્યતિ||

That Maruti having offered salutations to all, including Sugriva, then looking in all directions moved towards the Ashoka grove. That Vanara ,the son of wind god, having entered the auspicious looking Ashoka grove started thinking. This Ashoka grove with many trees , surely guarded by many Rakshasas is carefully tended. It must be sacred.

રક્ષિણ શ્ચાત્ર વિહિતા નૂનં રક્ષન્તિ પાદપાન્ ||63||
ભગવાનપિ સર્વાત્મા નાતિક્ષોભં પ્રવાતિ વૈ|
સંક્ષિપ્તઽયં મયાઽઽત્મા ચ રામાર્થે રાવણસ્ય ચ ||64||

સ|| અત્ર વિહિતાઃ રક્ષિણશ્ચ પાદપાન્ નૂનં રક્ષન્તિ સર્વાત્મા ભગવાનપિ નાતિક્ષોભં પ્રાવાતિવૈ મયા રામાર્થે રાવણસ્ય ચ અયં અત્મા સંક્ષિપ્તઃ||

The Rakshasa guards posted here are protecting the trees. Divinity also not blowing violently. I have in the interest of Rama's desire as well as for protecting myself from Ravana made myself small.

સિદ્ધિં મે સંવિધાસ્યંતિ દેવાસ્સર્ષિગણાસ્ત્વિહ|
બ્રહ્મા સ્વયંભૂર્ભગવાન્ દેવાશ્ચૈવ દિશંતુમે ||65||
સિદ્ધિમગ્નિશ્ચ વાયુશ્ચ પુરુહૂતશ્ચ વજ્રભૃત્|
વરુણઃ પાશહસ્તશ્ચ સોમાદિત્યૌ તથૈવ ચ ||66||
અશ્વિનૌ ચ મહાત્માનૌ મરુતઃ શર્વ એવચ|
સિદ્ધિં સર્વાણિ ભૂતાનિ ભૂતાનાં ચૈવ યઃ પ્રભુઃ|
દાસ્યન્તિ મમયે ચાન્યે હ્યદૃષ્ટાઃ પથિ ગોચરાઃ|67||

સ|| સ ઋષિગણાઃ દેવાઃ ઇહ મે સિદ્ધિં સંવિધાસ્યન્તિ |સ્વયંભૂઃ ભગવાન્ બ્રહ્મા દેવાશ્ચૈવ અગ્નિશ્ચ વાયુશ્ચ વજ્રભૂત્ પુરુહૂતશ્ચ પાશહસ્તઃ વરુણશ્ચ સોમાદિત્યૌ મહાત્માનૌ અશ્વિનૌ મરુતઃ સર્વએવ ચ મે સિદ્ધિં દિશન્તુ | સર્વાણિ ભૂતાન્ યઃ ભૂતાનામ્ પ્રભુઃ અન્યે યે અદૃષ્ટાઃ પથિ ગોચરાઃ મમ સિદ્ધિં દાસ્યન્તિ||

May gods here along with all the legions of Rishis give me success. May the Svayambhu Brahma, Devas , Agni, Vayu , Indra who is invoked in all sacrifices, the one holding Pasa, Varuna, Soma, Aditya, the two Aswins, Marut all of them give me success. May the Lords of all beings and quarters help me to succeed. May those whom I could not see also bring me success.

તદુન્નસં પાણ્ડુરદન્તમવ્રણમ્
શુચિસ્મિતં પદ્મપલાશ લોચનમ્|
દ્રક્ષે તદાર્યાવદનં કદાન્વહં
પ્રસન્ન તારાધિપતુલ્ય દર્શનમ્||68||
ક્ષુદ્રેણ પાપેન નૃશંસકર્મણા
સુદારુણાલંકૃત વેષધારિણા|
બલાભિભૂતા હ્યબલા તપસ્વિની
કથં નુ મે દૃષ્ટિપથેઽદ્ય સા ભવેત્ ||69||

સ|| ઉન્નસં પાણ્ડુરદન્તં અવ્રણં શુચિસ્મિતં પદ્મપલાસલોચનં પ્રસન્નતારાધિપતુલ્ય દર્શનં તત્ તદાર્યવદનં અહં કદા દ્રક્ષ્યે નુ || ક્ષુદ્રેણ પાપેન નૃશંસકર્મણા સુદારુણાલંકૃતવેષધારિણા બલાભિભૂતા તપસ્વિની સા અબલા અદ્ય મે દૃષ્ટિપથે કથં ભવેત્ નુ||

'That noble lady with high nose, white teeth, with pleasing smile, with eyes like lotus petals, who appears like a pleasant moon , when will I see her? The frail gentle and suffering lady abducted by a mean sinner , a man of cruel deeds, endowed with dreadful look , how will I see her?'

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાંડે ત્રયોદશસ્સર્ગઃ||

||ઓમ્ તત્ સત્||

|| Om tat sat ||