||Sundarakanda ||

|| Sarga 13||( Slokas in Kannada )

 

(PS: This is a true translation of the Sanskrit epic which tends to have long descriptive sentences which are retained as they are)

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ತ್ರಯೋದಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ವಿಮಾನುತ್ತು ಸುಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಂ ಹರಿಯೂಥಪಃ|
ಹನುಮಾನ್ವೇಗವಾನಾಸೀತ್ ಯಥಾ ವಿದ್ಯುದ್ಘನಾಂತರೇ||1||

ಸ|| ಹರಿಯೂಥಪಃ ವಿಮಾನಾತ್ ಸುಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಂ ವೇಗವಾನ್ ಯಥಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಘನಾಂತರೇ ಆಸೀತ್||

The Vanara leader speedily jumped from the aerial chariot to the boundary wall in a flash like a lightning.

ಸಂಪರಿಕ್ರಮ್ಯ ಹನುಮಾನ್ ರಾವಣಸ್ಯ ನಿವೇಶನಾತ್|
ಅದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಾನಕೀಂ ಸೀತಾಂ ಅಬ್ರವೀತ್ ವಚನಂ ಕಪಿಃ||2||
ಭೂಯಿಷ್ಟಂ ಲೋಳಿತಾ ಲಙ್ಕಾ ರಾಮಸ್ಯ ಚರತಾ ಪ್ರಿಯಮ್|
ನ ಹಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವೈದೇಹೀಂ ಸೀತಾಂ ಸರ್ವಾಙ್ಗಶೋಭನಾಮ್||3||

ಸ|| ಸೀತಾಂ ಜಾನಕೀಂ ಅದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹನುಮಾನ್ ರಾವಣಸ್ಯ ನಿವೇಶನಾತ್ ಸಂಪರಿಕ್ರಮ್ಯ ಕಪಿಃ (ಇದಂ) ವಚನಂ ಅಬ್ರವೀತ್ || ರಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಂ (ಕರ್ತುಮ್) ಚರತಾ ಲಙ್ಕಾ ಭೂಯಿಷ್ಠಂ ಲೋಳಿತಾ ಅಪಿ ಸರ್ವಾಙ್ಗಶೋಭನಾಮ್ ವೈದೇಹೀಂ ಸೀತಾಂ ನ ಹಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ||

Not having been able to see Sita, going around the palace of Ravana, Hanuman said the following ( to himself). 'To do what pleases Rama I went around Lanka (searching) thoroughly. Still I could not see Vaidehi of beautiful limbs'.

ಪ್ಲವನಾನಿ ತಟಾಕಾನಿ ಸರಾಂಸಿ ಸರಿತಸ್ತಥಾ|
ನದ್ಯೋಽನೂಪವನಾಂತಾಶ್ಚ ದುರ್ಗಾಶ್ಚ ಧರಿಣೀಧರಾಃ||4||
ಲೋಳಿತಾ ವಸುಧಾ ಸರ್ವಾ ನ ತು ಪಶ್ಯಾಮಿ ಜಾನಕೀಮ್|
ಇಹ ಸಂಪಾತಿನಾ ಸೀತಾ ರಾವಣಸ್ಯ ನಿವೇಶನೇ ||5||
ಆಖ್ಯಾತಾ ಗೃಥ ರಾಜೇನ ನ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತಾ ಮಹಮ್|

ಸ|| ಲೋಳಿತಾ ಪ್ಲವನಾನಿ ತಟಾಕಾನಿ ಸರಾಂಸಿ ಸರಿತಃ ತಥಾ ನದ್ಯಾಃ ಅನೂಪವನಾಂತಾಶ್ಚ ದುರ್ಗಾಃ ಧರಣೀ ಧರಾಃ ವಸುಧಾ ಸರ್ವಾಃ (ಲೋಳಿತಾ) ಜಾನಕೀಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತು || ಸೀತಾ ರಾವಣಸ್ಯ ನಿವೇಶನೇ ಇಹ ( ಅಸ್ತಿ ಇತಿ) ಗೃಥರಾಜೇನ ಸಂಪಾತಿನಾ ಆಖ್ಯಾತಾ | (ಪರಂತು) ತಾಂ (ಸೀತಾಂ) ನ ಹಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ ||

' I searched water bodies, tanks, lakes, similarly streams as well as
rivers along the woods, mountains, as well as all places difficult to reach, all over Lanka. But I could not see Sita. The king of birds Sampati told that Sita is in Ravana's palace. But I cannot find her'.

ಕಿಂ ನು ಸೀತಾಽಥ ವೈದೇಹೀ ಮೈಥಿಲೀ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ||6||
ಉಪತಿಷ್ಟೇತ ವಿವಶಾ ರಾವಣಂ ದುಷ್ಟಚಾರಿಣಮ್|
ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮುತ್ಪತತೋ ಮನ್ಯೇ ಸೀತಾಮಾದಾಯ ರಕ್ಷಸಃ||7||
ಬಿಭ್ಯತೋ ರಾಮಬಾಣಾನಾಂ ಅನ್ತರಾ ಪತಿತಾ ಭವೇತ್ |
ಅಥವಾ ಹ್ರಿಯಮಾಣಾಯಾಃ ಪಥಿ ಸಿದ್ಧನಿಷೇವಿತೇ||8||
ಮನ್ಯೇ ಪತಿತಾ ಮಾರ್ಯಾಯಾ ಹೃದಯಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಸಾಗರಮ್|

ಸ|| ಜನಕಾತ್ಮಜಾ ವೈದೇಹೀ ಮೈಥಿಲೀ ವಿವಶಂ ದುಷ್ಟಚಾರಿಣಂ ರಾವಣಂ ಕಿಂ ನು ಉಪತಿಷ್ಠೇತ ?ಸೀತಾಮ್ ಆದಾಯ ರಾಮಬಾಣಾನಾಂ ಬಿಭ್ಯತಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಉತ್ಪತತಃ ರಕ್ಷಸಃ ಅನ್ತರಃ (ಸೀತಾ) ಪತಿತಾ ಭವೇತ್ ಮನ್ಯೇ|| || ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧನಿಷೇವಿತೇ ಪಥಿ ಹ್ರಿಯಮಾಣಃ ಆರ್ಯಾಯಾಃ ಹೃದಯಂ ಸಾಗರಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಪತಿತಾ (ಇತಿ) ಮನ್ಯೇ||

Could it be that Sita, the daughter of Janaka dejected and helpless succumbed to the evil intentions of Ravana? (When Ravana was) flying at high speed out of fear of Rama's arrows while bringing Sita, could she have been dropped in the middle? While being carried away on the path travelled by Siddhas, I think the noble lady's heart may have given way ( out of fear ) after seeing the ocean and fell down.

ರಾವಣಸ್ಯೋರುವೇಗೇನ ಭುಜಾಭ್ಯಾಂ ಪೀಡಿತೇನ ಚ||9||
ತಯಾ ಮನ್ಯೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯಾ ತ್ಯಕ್ತಂ ಜೀವಿತ ಮಾರ್ಯಯಾ|
ಉಪರ್ಯುಪರಿ ವಾ ನೂನಂ ಸಾಗರಂ ಕ್ರಮತಸ್ತದಾ||10||
ವಿವೇಷ್ಟಮಾನಾ ಪತಿತಾ ಸಮುದ್ರೇ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ|

ಸ|| ರಾವಣಸ್ಯ ಉರುವೇಗೇನ ಭುಜಾಭ್ಯಾಂ ಪೀಡಿತೇನ ಚ ವೀಶಾಲಾಕ್ಷೀ ತಯಾ ಜೀವಿತಾ ತ್ಯಕ್ತಂ ಮನ್ಯೇ|| ತದಾ ಸಾಗರಂ ಉಪರಿ ಉಪರಿ ಕ್ರಮತಃ ವಿವೇಷ್ಟಮಾನಾ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ ಸಮುದ್ರೇ ನೂನಂ ಪತಿತಾ (ಏವ)||

With Ravana's speedy flight and (being held by) the pressure of his arms I think she might have given up her life. As he was flying higher and higher, the daughter of Janaka wriggling hard to extricate herself might have fallen in the ocean.

ಅಹೋಕ್ಷುದ್ರೇಣ ವಾಽನೇನ ರಕ್ಷನ್ತೀ ಶೀಲಮಾತ್ಮನಃ||11||
ಅಬನ್ಧುರ್ಭಕ್ಷಿತಾ ಸೀತಾ ರಾವಣೇನ ತಪಸ್ವಿನೀ|
ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಪತ್ನೀಭಿ ರಸಿತೇಕ್ಷಣಾ||12||
ಅದುಷ್ಟಾ ದುಷ್ಟಭಾವಾಭಿಃ ಭಕ್ಷಿತಾ ಸಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ|

ಸ|| ಅಹೋ ಆತ್ಮನಃ ಶೀಲಂ ರಕ್ಷನ್ತೀ ತಪಸ್ವಿನೀ ಸೀತಾ ಅಬಂಧುಃ ಅನೇನ ಕ್ಷುದ್ರೇಣ ರಾವಣೇನ ಭಕ್ಷಿತಾ ? ಅಥವಾ ಅದುಷ್ಟಾ ಅಸಿತೇಕ್ಷಣಾ ಸಾ (ಸೀತಾ) ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪತ್ನೀಭಿಃ ದುಷ್ಟಭಾವಾಭಿಃ ಭಕ್ಷಿತಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ||

While protecting her chastity , the pious Sita distanced from close ones might have been eaten up by Ravana. Or else Sita, the pious lady with black eyes, might have been eaten up by the cruel wives of Ravana.

ಸಂಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರ ಪ್ರತಿಮಂ ಪದ್ಮಪತ್ರನಿಭೇಕ್ಷಣಮ್||13||
ರಾಮಸ್ಯ ಧ್ಯಾಯತೀ ವಕ್ತ್ರಂ ಪಞ್ಚತ್ವಂ ಕೃಪಣಾ ಗತಾ|
ಹಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇತ್ಯೇವಂ ಹಾಽಯೋಧ್ಯೇ ಚೇತಿ ಮೈಥಿಲೀ||14||
ವಿಲಪ್ಯ ಬಹು ವೈದೇಹೀ ನ್ಯಸ್ತ ದೇಹಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ|

ಸ|| ಕೃಪಣಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರ ಪ್ರತಿಮಂ ಪದ್ಮಪತ್ರನಿಭೇಕ್ಷಣಂ ರಾಮಸ್ಯ ಧ್ಯಾಯತೀ ಪಞ್ಚತ್ವಂ ಗತಾ|| ವೈದೇಹೀ ಮೈಥಿಲೀ ಹಾ ರಾಮ ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ಹಾ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಚ ಇತಿ ಏವಂ ಬಹು ವಿಲಪ್ಯ ನ್ಯಸ್ತ ದೇಹಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ||

The poor lady with face like a full moon, with eyes like lotus petals always meditating on Rama may have attained death. Vaidehi, the princess of Mithila while crying 'Oh Rama O Lakshmana O Ayodhya " might have given up her life.

ಅಥವಾ ನಿಹಿತಾ ಮನ್ಯೇ ರಾವಣಸ್ಯ ನಿವೇಶನೇ||15||
ನೂನಂ ಲಾಲಪ್ಯತೇ ಸೀತಾ ಪಞ್ಜರಸ್ಥೇನ ಶಾರಿಕಾ|
ಜನಕಸ್ಯ ಸುತಾ ಸೀತಾ ರಾಮಪತ್ನೀ ಸುಮಧ್ಯಮಾ||16||
ಕಥಮುತ್ಪಲ ಪತ್ರಾಕ್ಷೀ ರಾವಣಸ್ಯ ವಶಂ ವ್ರಜೇತ್|

ಸ|| ಅಥವಾ ರಾವಣಸ್ಯ ನಿವೇಶನೇ ನಿಹಿತಾ ಸೀತಾ ಪಞ್ಜರಸ್ಥಾ ಶಾರಿಕಾ ಇವ ನೂನಂ ಲಾಲಪ್ಯತೇ ಮನ್ಯೇ|| ಜನಕಸ್ಯ ಸುತಾ ರಾಮಪತ್ನೀ ಸುಮಧ್ಯಮಾ ಉತ್ಪಲಪತ್ರಾಕ್ಷೀ ಸೀತಾ ರಾವಣಸ್ಯ ವಶಂ ಕಥಂ ವ್ರಜೇತ್?

Or else I think in Ravana's palace she might have been imprisoned like a bird myna in the cage and surely crying. The daughter of Janaka, wife of Rama, the lady with beautiful waist and eyes like lotus petals, how could she come under Ravana's control?

ವಿನಷ್ಟಾ ವಾ ಪ್ರಣಷ್ಟಾ ವಾ ಮೃತಾ ವಾ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ||17||
ರಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಭಾರ್ಯಸ್ಯ ನ ನಿವೇದಯಿತುಂ ಕ್ಷಮಮ್|
ನಿವೇದ್ಯಮಾನೇ ದೋಷಃ ಸ್ಯಾತ್ ದೋಷ ಸ್ಸ್ಯಾ ದನಿವೇದನೇ||18||
ಕಥಂ ಖಲು ಕರ್ತವ್ಯಂ ವಿಷಮಂ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮೇ |
ಅಸ್ಮಿನ್ನೇವಂ ಗತೇ ಕಾರ್ಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲಂ ಕ್ಷಮಂ ಚ ಕಿಮ್||19||
ಭವೇದಿತಿ ಮತಂ ಭೂಯೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರವಿಚಾರಯತ್|

ಸ|| ರಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಭಾರ್ಯಸ್ಯ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ ವಿನಷ್ಟಾ ವಾ ಪ್ರಣಷ್ಟಾ ವಾ ಮೃತಾ ವಾ ನಿವೇದಯಿತುಂ ನ ಕ್ಷಮಮ್|| ನಿವೇದ್ಯಮಾನೇ ದೋಷಃ ಸ್ಯಾತ್| ಅನಿವೇದನೇ ದೋಷಃ ಸ್ಯಾತ್ | ಕಥಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ನು ಖಲು ಮೇ ವಿಷಮಂ ಪ್ರತಿಭಾತಿ || ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯೇ ಏವಂ ಗತೇ ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲಂ ಕ್ಷಮಮ್ ಕಿಂ ಭವೇತ್ ಇತಿ ಮತಂ ಭೂಯಃ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರವಿಚಾರಯತ್||

'Whether Rama's dear wife , the daughter of Janaka , is lost or irrecoverable or dead , reporting the same to Rama is not proper. Informing the same is improper. Not informing is also not proper. What to do for me is difficult. In this regard when the things take such a turn what is proper ' Hanuman deliberated once again.

ಯದಿ ಸೀತಾ ಮದೃಷ್ಟ್ವಾಽಹಂ ವಾನರೇನ್ದ್ರಪುರೀ ಮಿತಃ||20||
ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ತತಃ ಕೋಮೇ ಪುರುಷಾರ್ಥೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ |
ಮಮೇದಂ ಲಂಘನಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಸಾಗರಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ||21||
ಪ್ರವೇಶಶ್ಚೈವ ಲಙ್ಕಾಯಾ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಚ ದರ್ಶನಮ್|

ಸ|| ಅಹಮ್ ಸೀತಾಮ್ ಅದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಾನರೇಂದ್ರಪುರೀಂ ಇತಃ ಯದಿ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ತತಃ ಮೇ ಕೋ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ|| ಮಮ ಇದಂ ಸಾಗರಸ್ಯ ಲಂಘನಂ ಲಂಕಾಯಾ ಪ್ರವೇಶನಂ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಚ ದರ್ಶನಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ||

Without seeing Sita if I go to the city of the Vanara king then what is my accomplishment. This effort of crossing of the ocean, entering Lanka, seeing the Rakshasas would all be futile.

ಕಿಂ ಮಾಂ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಸುಗ್ರೀವೋ ಹರಯೋ ವಾ ಸಮಾಗತಾಃ||22||
ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಂ ಸಮನುಪ್ರಾಪ್ತಂ ತೌ ವಾ ದಶರಥಾತ್ಮಜೌ|
ಗತ್ವಾತು ಯದಿ ಕಾಕುತ್ಥ್ಸಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪರಮಪ್ರಿಯಮ್||23||
ನ ದೃಷ್ಟೇತಿ ಮಯಾ ಸೀತಾ ತತಸ್ತಕ್ಷ್ಯತಿ ಜೀವಿತಮ್|
ಪರುಷಂ ದಾರುಣಂ ಕ್ರೂರಂ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಿನ್ದ್ರಿಯತಾಪನಮ್|| 24||
ಸೀತಾನಿಮಿತ್ತಂ ದುರ್ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ |

ಸ|| ಕಿಷ್ಕಿಂಧಂ ಸಮನುಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಸುಗ್ರೀವಃ ವಾ ಸಮಾಗತಾಃ ಹರಯಃ ವಾ ದಶರಥಾತ್ಮಜೌ ಕಿಂ ಮಾಂ ವಕ್ಷ್ಯತಿ || ಗತ್ವಾ ಕಾಕುತ್‍ಸ್ಥಂ ಸೀತಾ ಮಯಾ ನದೃಷ್ಟಾ ಇತಿ ಪರಂ ಅಪ್ರಿಯಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯದಿ ತತಃ (ಸಃ ರಾಮಃ) ಜೀವಿತಂ ತ್ಯಕ್ಷ್ಯತಿ|| ಪರುಷಂ ದಾರುಣಂ ಕೄರಂ ಇಂದ್ರಿಯತಾಪನಂ ಸೀತಾನಿಮಿತ್ತಂ ದುರ್ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಃ ರಾಮಃ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ||

What will Sugriva or the assembled Vanaras or the two sons of Dasaratha say, once I reach Kishkindha. After reaching, If I tell Rama the unpleasant news that Sita was not seen by me then he will give up his life. After hearing the harsh dreadful cruel sharp words about Sita which can scorch the senses, Rama will not live.

ತಂ ತು ಕೃಚ್ಛಗತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಂಚತ್ವಗತಮಾನಸಮ್||25||
ಭೃಶಾನು ರಕ್ತೋ ಮೇಧಾವೀ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ|
ವಿನಷ್ಟೌ ಭ್ರಾತರೌ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭರತೋಽಪಿ ಮರಿಷ್ಯತಿ||26||
ಭರತಂ ಚ ಮೃತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶತೃಘ್ನೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
ಪುತ್ರಾನ್ ಮೃತಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾಥ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಮಾತರಃ||27||
ಕೌಸಲ್ಯಾ ಚ ಸುಮಿತ್ರಾ ಚ ಕೈಕೇಯೀ ಚ ನ ಸಂಶಯಃ|

ಸ|| ಪಂಚತ್ವಗತಮಾನಸಂ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೃಚ್ಛಗತಂ ಭೃಶಾನುರಕ್ತಃ ಮೇಧಾವೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ತು ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ|| ಭ್ರಾತರೌ ವಿನಷ್ಟೌ (ಇತಿ) ಶ್ರುತ್ವಾ ಭರತಃ ಅಪಿ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ| ಭರತಂ ಚ ಮೃತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶತೃಘ್ನೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ|| ಅಥ ಮೃತಾನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಮಾತರಃ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಚ ಸುಮಿತ್ರಾ ಚ ಕೈಕೇಯೀ ತಥಾ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ | ನ ಸಂಶಯಃ||

Seeing him who has given up his life , and in that painful state the wise Lakshmana will not survive. Hearing that the two brothers are dead even Bharata will not survive. Seeing Bharata too dead Shatrughna will not survive. Then seeing the death of their sons mothers Kausalya, Sumitra and Kaikeyi will not survive. There is no doubt.

ಕೃತಜ್ಞಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧಶ್ಚ ಸುಗ್ರೀವಃ ಪ್ಲವಗಾಧಿಪಃ||28||
ರಾಮಂ ತಥಾ ಗತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತಸ್ತ್ಯ ಕ್ಷ್ಯತಿ ಜೀವಿತಮ್|
ದುರ್ಮನಾ ವ್ಯಥಿತಾ ದೀನಾ ನಿರಾನನ್ದಾ ತಪಸ್ವಿನೀ||29||
ಪೀಡಿತಾ ಭರ್ತೃಶೋಕೇನ ರುಮಾ ತ್ಯಕ್ಷ್ಯತಿ ಜೀವಿತಮ್|
ವಾಲಿಜೇನ ತು ದುಃಖೇನ ಪೀಡಿತಾ ಶೋಕಕರ್ಶಿತಾ||30||
ಪಞ್ಚತ್ವಂ ಗತೇ ರಾಜ್ಞೇ ತಾರಾಽಪಿ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ|

ಸ|| ಸುಗ್ರೀವಃ ಕೃತಜ್ಞಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧಃ ಪ್ಲವಗಾಧಿಪಃ ತಥಾ ಗತಂ ರಾಮಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತಃ ಜೀವಿತಂ ತ್ಯಕ್ಷ್ಯತಿ|| ಭರ್ತೃಶೋಕೇನ ಪೀಡಿತಾ ನಿರಾನನ್ದಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ವ್ಯಥಿತಾ ದುರ್ಮನಾ ರುಮಾ ಜೀವಿತಂ ತ್ಯಕ್ಷ್ಯತಿ|| ವಾಲಿಜೇನ ದುಃಖೇನ ಪೀಡಿತಾ ಶೋಕಕರ್ಶಿತಾ ತಾರಾ ಅಪಿ ರಾಜ್ಞಿ ಪಞ್ಚತ್ವಂ ಗತೇ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ||

Grateful, truthful Sugriva the leader of Vanaras seeing Rama lost , will then give up his life. Grieved on account of husband's death, distressed, unhappy, tormented Ruma will give up her life. Troubled by the death of Vali, being already with grief Tara too will not live on hearing the death of the King.

ಮಾತಾಪಿತ್ರೋರ್ವಿನಾಶೇನ ಸುಗ್ರೀವವ್ಯಸನೇನ ಚ||31||
ಕುಮಾರೋಽಪ್ಯಙ್ಗದಃ ಕಸ್ಮಾದ್ಧಾರಯಿಷ್ಯತಿ ಜೀವಿತಮ್|
ಭರ್ತೃಜೇನ ತು ದುಃಖೇನ ಹ್ಯಭಿಭೂತಾ ವನೌಕಸಃ||32||
ಶಿರಾಂ ಸ್ಯಭಿಹನಿಷ್ಯನ್ತಿ ತಲೈರ್ಮುಷ್ಟಿಭಿರೇವ ಚ |
ಸಾನ್ತ್ವೇ ನಾನುಪ್ರದಾನೇನ ಮಾನೇನ ಚ ಯಶಸ್ವಿನಾ||33||
ಲಾಲಿತಾಃ ಕಪಿರಾಜೇನ ಪ್ರಾಣಾಂ ಸ್ತಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ ವಾನರಾಃ |

ಸ|| ಕುಮಾರಃ ಅಂಗದಃ ಅಪಿ ಮಾತಾಪಿತ್ರೋಃ ವಿನಾಶೇನ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ವ್ಯಸನೇನ ಜೀವಿತಂ ಕಸ್ಮಾತ್ ಧರಿಷ್ಯತಿ? ವನೌಕಸಃ ಭರ್ತೃಜೇನ ದುಃಖೇನ ಅಭಿಭೂತಾಃ ತಲೈಃ ಮುಷ್ಟಿಭಿರೇವಚ ಸಿರಾಂಸಿ ಅಭಿಹನಿಷ್ಯನ್ತಿ || ಯಶಸ್ವಿನಾ ಕಪಿರಾಜೇನ ಮಾನೇನ ಸಾತ್ವೇನ ಅನುಪ್ರದಾನೇನ ಲಾಲಿತಾಃ ವಾನರಾಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ತ್ಯಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ||

With the death of his parents and the loss of Sugriva, how will prince Angada keep his life? Vanaras overpowered with grief over their king will hit their heads with their palms and fists. Reared by the illustrious Vanara king with respect, good words and gifts , the Vanaras too will give up their life.

ನ ವನೇಷು ನ ಶೈಲೇಷು ನ ನಿರೋಧೇಷು ವಾ ಪುನಃ||34||
ಕ್ರೀಡಾಮನುಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಸಮೇತ್ಯ ಕಪಿಕುಞ್ಜರಾಃ|
ಸಪುತ್ತ್ರ ದಾರಾಸ್ಸಾಮತ್ಯಾ ಭರ್ತೃವ್ಯಸನಪೀಡಿತಾಃ||35||
ಶೈಲಾಗ್ರೇಭ್ಯಃ ಪತಿಷ್ಯನ್ತಿ ಸಮೇಷು ವಿಷಮೇಷು ಚ|
ವಿಷಮುದ್ಭನ್ಧನಂ ವಾಪಿ ಪ್ರವೇಶಂ ಜ್ವಲನಸ್ಯ ವಾ||36||
ಉಪವಾಸ ಮಧೋ ಶಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಚರಿಷ್ಯನ್ತಿ ವಾನರಾಃ|

ಸ|||ಕಪಿಕುಂಜರಾಂ ಸಮೇತ್ಯ ವನೇಷು ಶೈಲೇಷು ನ ನಿರೋಧೇಷು ವಾ ಪುನಃ ಕ್ರೀಡಾಂ ನ ಅನುಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ|| ಸಪುತ್ರದಾರಾಃ ಸ ಅಮಾತ್ಯಾಃ ಭರ್ತೃರ್ವ್ಯಸನ ಪೀಡಿತಾಃ ಶೈಲಾಗ್ರೇಭ್ಯಃ ಸಮೇಷು ವಿಷಮೇಷು ಚ ಪತಿಷ್ಯನ್ತಿ|| ವಾನರಾಃ ವಿಷಂ ಉದ್ಬನ್ಧನಂ ವಾಪಿ ಜ್ವಲನಸ್ಯ ಪ್ರವೇಶಂ ವಾ ಉಪವಾಸಂ ಅಥೋ ಶಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಚರಿಷ್ಯನ್ತಿ||

Vanara chiefs will not get together to enjoy sports in the forests or mountains or caves again. Troubled by the happenings related to the king the Vanaras along with wives and sons , the counselors, will fall down from the peaks, plains and uneven grounds. Vanaras will perish by poison or hanging or fire or entering into a fast or using a weapon.

ಘೋರಮಾರೋದನಂ ಮನ್ಯೇ ಗತೇ ಮಯಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ||37||
ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲನಾಶಶ್ಚ ನಾಶಶ್ಚೈವ ವನೌಕಸಾಮ್|
ಸೋಽಹಂ ನೈವ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಕಿಷ್ಕಿನ್ಧಾಂ ನಗರೀ ಮಿತಃ||38||
ನ ಚ ಶಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಸುಗ್ರೀವಂ ಮೈಥಿಲೀಂ ವಿನಾ|

ಸ|| ಮಯಿ ಗತೇ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲನಾಶಸ್ಚ ವನೌಕಸಾಂ ನಾಶಶ್ಚ ಏವ ಘೋರಂ ಆರೋದನಮ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ (ಇತಿ) ಮನ್ಯೇ|| ಅಹಂ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಂ ನಗರೀಂ ನ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಏವ | ಅಹಂ ಮೈಥಿಲೀ ವಿನಾ ಸುಗ್ರೀವಂ ನ ಚ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ||

I think my going (there without seeing Sita) will result in the destruction of Ikshwakus and the destruction of Vanaras and there will be a great hue and cry. So I will not go to Kishkindha. I am not seeing Sugriva without Maithili.

ಮಯ್ಯಗಚ್ಛತಿ ಚೇಹಸ್ಥೇ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾನೌ ಮಹಾರಥೌ||39||
ಆಶಯಾ ತೌ ಧರಿಷ್ಯೇತೇ ವಾನರಾಶ್ಚ ಮನಸ್ವಿನಃ|
ಹಸ್ತಾದಾನೋ ಮುಖಾದಾನೋ ನಿಯತೋ ವೃಕ್ಷಮೂಲಿಕಃ||40||
ವಾನಪ್ರಸ್ಥೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಹ್ಯದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್|
ಸಾಗರಾನೂಪಜೇ ದೇಶೇ ಬಹುಮೂಲಫಲೋದಕೇ||41||

ಸ|| ಮಯಿ ಅಗಚ್ಛತಿ ಇಹಸ್ಥೇ ತೌ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾನೌ ಮಹಾರಥೌ ಆಶಯಾ ಧರಿಷ್ಯೇತೇ | ಮನಸ್ವಿನಃ ವಾನರಾಃ ಚ || ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್ ಅದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಸ್ತದಾನಃ ಮುಖದಾನಃ ನಿಯತಾ ಬಹುಮೂಲಫಲೋದಕೇ ಸಾಗರಾನೂಪಜೇ ದೇಶೇ ವೃಕ್ಷಮೂಲಿಕಃ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಃ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ||

By my not going and staying here, the righteous and great warriors will survive on hope. The high souled Vanaras too (will survive). Not having seen Sita, with food available to hand and mouth and strictly living on fruits , roots and water, living on the land near the sea coast I will live like a hermit.

ಚಿತಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರವೇಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಮಿದ್ದ ಮರಣೀಸುತಮ್|
ಉಪವಿಷ್ಟಸ್ಯ ವಾ ಸಮ್ಯಗ್ಲಿಙ್ಗಿನೀಂ ಸಾಧಯಿಷ್ಯತಃ||42||
ಶರೀರಂ ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯನ್ತಿ ವಾಯಸಾ ಶ್ಶ್ವಾಪದಾನಿ ಚ|
ಇದಂ ಮಹರ್ಷಿಭಿ ರ್ದೃಷ್ಟಂ ನಿರ್ಯಾಣ ಮಿತಿ ಮೇ ಮತಿಃ||43||
ಸಮ್ಯಗಾಪಃ ಪ್ರವೇಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನ ಚೇ ತ್ಪಶ್ಯಾಮಿ ಜಾನಕೀಮ್|

ಸ|| ಚಿತಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಮಿದ್ಧಮ್ ಅರಣೀಸುತಂ ಪ್ರವೇಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಾ ಉಪವಿಷ್ಟಸ್ಯ ಲಿಂಗಿನೀಂ ಸಾಧಯಿಷ್ಯತಃ ಶರೀರಂ ವಾಯಸಾಃ ಶ್ವಪದಾನಿ ಚ ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯನ್ತಿ|| ಜಾನಕೀಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಚೇತ್ ಆಪಃ ಪ್ರವೇಕ್ಷ್ಯಾಮಿ | ಇದಂ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ದೃಷ್ಟಂ ಸಮ್ಯಕ್ ನಿರ್ಯಾಣಂ ಇತಿ ಮೇ ಮತಿಃ ||

Having made a pyre I will lit the same with fire sticks and enter. Or seated here I will fast unto death. Then wild beasts and crows will eat me. If I do not see Janaki I will enter water. This way of giving up life is suggested by great Rishis I think.

ಸುಜಾತಮೂಲಾ ಸುಭಗಾ ಕೀರ್ತಿಮಾಲಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ||44||
ಪ್ರಭಗ್ನಾ ಚಿರರಾತ್ರೀಯಂ ಮಮ ಸೀತಾಮಪಶ್ಯತಃ|
ತಾಪಸೋ ವಾ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ನಿಯತೋ ವೃಕ್ಷಮೂಲಿಕಾ||45||
ನೇತಃ ಪ್ರತಿ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ತಾಮದೃಷ್ಟ್ವಾಽಸಿತೇಕ್ಷಣಾಮ್|
ಯದೀತಃ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛಾಮಿ ಸೀತಾ ಮನಧಿಗಮ್ಯತಾಮ್||46||
ಅಙ್ಗದಃ ಸಹ ತೈಃ ಸರ್ವೈಃ ವಾನರೈಃ ನಭವಿಷ್ಯತಿ|

ಸ|| ಸೀತಾಮ್ ಅಪಶ್ಯತಃ ಮಮ ಚಿರರಾತ್ರೀಯಂ ಸುಜಾತಮೂಲಾ ಸುಭಗಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ ಕೀರ್ತಿಮಾಲಾ ಪ್ರಭಗ್ನಾ|| ನಿಯತಃ ವೃಕ್ಷಮೂಲಿಕಃ ತಾಪಸೋ ವಾ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ | ತಾಂ ಅಸಿತೇಕ್ಷಣಾಮ್ ಅದೃಷ್ಟ್ವಾ ಇತಃ ನ ಪ್ರತಿ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ || ತಾಂ ಸೀತಾಂ ಅನಧಿಗಮ್ಯ ಇತಃ ಯದಿ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛಾಮಿ ಅಙ್ಗದೈಃ ತೇ ಸರ್ವೈಃ ವಾನರೈಃ ಸಹ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ||

Not having seen Sita , this long night which started well, lovely, glorious and famous is (now) wasted. Strictly sitting under a tree I will become an ascetic. Without seeing Sita that black eyed one I will not go back from here. If I go back from here without seeing Sita the Vanaras along with Angada will die.

ವಿನಾಶೇ ಬಹವೋ ದೋಷಾ ಜೀವನ್ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತಿ||47||
ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಧರಿಷ್ಯಾಮಿ ಧ್ರುವೋ ಜೀವಿತಸಙ್ಗಮಃ|
ಏವಂ ಬಹುವಿಧಂ ದುಃಖಂ ಮನಸಾ ಧಾರಯನ್ ಮುಹುಃ||48||
ನಾಧ್ಯಗಚ್ಚತ್ ತದಾ ಪಾರಂ ಶೋಕಸ್ಯ ಕಪಿಕುಞ್ಜರಃ|

ಸ|| ವಿನಾಶೇ ಬಹವಃ ದೋಷಾಃ | ಜೀವನ್ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತಿ | ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಧರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜೀವಿತ ಸಙ್ಗಮಃ ಧೃವಃ|| ಕಪಿಕುಞ್ಜರಃ ಏವಂ ಬಹುವಿಥಂ ದುಃಖಂ ಮುಹುಃ ಮನಸಾ ಧಾರಯನ್ ತದಾ ಶೋಕಸ್ಯ ಪಾರಂ ನಾಧ್ಯಗಚ್ಛತ್||

Death has many sins. Living one will see auspicious events. So I will keep my life , for a living one happiness is certain. Thus the best of Vanaras having thought in many ways, holding his sorrow in the mind could not reach the other end of his grief.

ರಾವಣಂ ವಾ ವಧಿಷ್ಯಾಮಿ ದಶಗ್ರೀವಂ ಮಹಾಬಲಮ್|| 49||
ಕಾಮ ಮಸ್ತು ಹೃತಾ ಸೀತಾ ಪ್ರತ್ಯಾಚೀರ್ಣಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
ಅಥ ವೈನಂ ಸಮುತ್‍ಕ್ಷಿಪ್ಯ ಉಪರ್ಯುಪರಿ ಸಾಗರಮ್||50||
ರಾಮಾ ಯೋಪಹರಿಷ್ಯಾಮಿ ಪಶುಂ ಪಶುಪತೇರಿವ|
ಇತಿ ಚಿನ್ತಾಂ ಸಮಾಪನ್ನಃ ಸೀತಾಮನಧಿಗಮ್ಯತಾಮ್||51||
ಧ್ಯಾನಶೋಕಪರೀತಾತ್ಮಾ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ ವಾನರಃ|

ಸ|| ದಶಗ್ರೀವಂ ಮಹಾಬಲಂ ರಾವಣಂ ವಧಿಷ್ಯಾಮಿ | ಹೃತಾ ಸೀತಾ ಕಾಮಮ್ ಅಸ್ತು| ಪ್ರತ್ಯಾಚೀರ್ಣಮ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಪಿ|| ಅಥವಾ ಏನಂ ಸಾಗರಂ ಉಪರ್ಯುಪರಿ ಸಮುತ್‍ಕ್ಷಿಪ್ಯ ಪಶುಪತೇಃ ಪಶುಂ ಇವ ರಾಮಾಯ ಉಪಹರಿಷ್ಯಾಮಿ|| ವಾನರಃ ತಾಂ ಸೀತಾಂ ಅನಧಿಗಮ್ಯ ಇತಿ ಚಿನ್ತಾಂ ಸಮಾಪನ್ನಃ ಧ್ಯಾನಶೋಕಪರೀತಾತ್ಮಾ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ||

I will kill the ten headed Ravana. Dead Sita's desire will be fulfilled. That will be a fitting reply. Or else carrying him across the ocean I shall offer him to Rama like a bull offered to Siva. The Vanara unable to find Sita with a mind overcome with grief started again thinking further.

ಯಾವತ್ಸೀತಾಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ರಾಮಪತ್ನೀಂ ಯಶಸ್ವಿನೀಮ್||52||
ತಾವ ದೇತಾಂ ಪುರೀಂ ಲಙ್ಕಾಂ ವಿಚಿನೋಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ|
ಸಂಪಾತಿ ವಚನಾಚ್ಚಾಪಿ ರಾಮಂ ಯದ್ಯಾನಯಾ ಮಹ್ಯಮ್||53||
ಅಪಶ್ಯನ್ ರಾಘವೋ ಭಾರ್ಯಾಂ ನಿರ್ದಹೇತ್ ಸರ್ವ ವಾನರಾನ್|
ಇಹೈವ ನಿಯತಾಹಾರೋ ವತ್ಸ್ಯಾಮಿ ನಿಯತೇನ್ದ್ರಿಯಃ||54||
ನ ಮತ್ಕೃತೇ ವಿನಶ್ಯೇಯುಃ ಸರ್ವೇತೇ ನರವಾನರಾಃ|

ಸ|| ರಾಮಪತ್ನೀಂ ಯಶಸ್ವಿನೀಂ ಸೀತಾಂ ಯಾವತ್ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತಾವತ್ ಏತಾಂ ಲಂಕಾಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ವಿಚಿನೋಮಿ || ಸಂಪಾತಿ ವಚನಾತ್ ಅಹಂ ರಾಮಂ ಆನಯಾಮಿ ಯದಿ ರಾಘವಃ ಭಾರ್ಯಾಂ ಅಪಶ್ಯನ್ ಸರ್ವ ವಾನರಾನ್ ನಿರ್ದಹೇತ್ ||ನಿಯತ ಆಹರಃ ನಿಯ ತ ಇಂದ್ರಿಯಃ ಇಹೈವ ವತ್ಸ್ಯಾಮಿ | ಮತ್ಕೃತೇ ತೇ ನರವಾನರಾಃ ನ ವಿನಶ್ಯೇಯುಃ ||

Till I see Sita the famous wife of Rama I will keep searching in Lanka again and again. If I had brought Rama based on Samapati's words , unable to see Sita Rama would have burnt all Vanaras. With limited food, controlling my senses I will stay here. For my fault those Vanaras shall not perish.

ಅಶೋಕ ವನಿಕಾಚೇಯಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಯಾ ಮಹಾದ್ರುಮಾ||55||
ಇಮಾಂ ಅಧಿಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ನಹೀಯಂ ವಿಚಿತಾ ಮಯಾ|
ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾಂ ಸ್ತಥಾಽಽದಿತ್ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿನೌ ಮರುತೋಽಪಿ ಚ||56||
ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ರಕ್ಷಸಾಂ ಶೋಕವರ್ಥನಃ|
ಜಿತ್ವಾತು ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲನನ್ದಿನೀಮ್||57||
ಸಂಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ರಾಮಾಯ ಯಥಾ ಸಿದ್ಧಿಂ ತಪಸ್ವಿನೇ|
ಸ ಮುಹೂರ್ತಮಿವ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಚಿಂತಾವಗ್ರಥಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ|
ಉದತಿಷ್ಟನ್ ಮಹಾತೇಜಾ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ||58||

ಸ|| ಇಯಂ ಮಹಾದ್ರುಮಾ ಅಶೋಕವನಿಕಾ ದೃಶ್ಯತೇ ಇಮಾಂ ಮಯಾ ನ ವಿಚಿತಾಹಿ |ಇಮಾಂ ಅಧಿಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ || ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನ್ ತಥಾ ಆದಿತ್ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿನೌ ಮರುತೋಪಿ ಚ ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾ ರಕ್ಷಸಾಂ ಶೋಕವರ್ಧನಃ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ|| ಸರ್ವಾನ್ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಜಿತ್ವಾ ತು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲನನ್ದಿನೀಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಥಾ ರಾಮಾಯ ಸಂಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ|| ಮಹಾತೇಜಾಃ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ಸಃ ಹನುಮಾನ್ ಚಿಂತಾವಗ್ರಥಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ಮುಹೂರ್ತಮಿವ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಉದತಿಷ್ಠನ್ ||

This Ashoka grove seen with tall trees has not been searched by me. I will go here. After offering salutations to Vasus, Adityas, and Ashwins I will proceed to increase the sorrow for the Rakshasas. After defeating all Rakshasas, as an offering to the ascetic, I will give Rama to her. Thus overpowered by worries for a while Hanuman, the brilliant son of wind god got up after reflecting.

ನಮೋಽಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯೈ
ದೇವ್ಯೈ ಚ ತಸ್ಯೈ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ|
ನಮೋಽಸ್ತು ರುದ್ರೇಂದ್ರಯಮಾನಿಲೇಭ್ಯೋ
ನಮೋಽಸ್ತು ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕ ಮರುದ್ಗಣೇಭ್ಯಃ||59||

ಸ|| ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಅಸ್ತು| ದೇವ್ಯೈ ತಸ್ಯೈ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ಚ | ರುದ್ರ ಇಂದ್ರ ಯಮ ಅನಿಲಃ ಏತೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಸ್ತು| ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಮರುತ್ ಗಣೇಭ್ಯಃ ನಮಃ ಅಸ್ತು||

Salutations to Rama along with Lakshmana. Salutations to the divine lady the daughter of Janaka. Salutations to Rudra Indra Yama and Vayu. Salutations to Sun Moon and Maruts.

ಸತೇಭ್ಯಸ್ತು ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಸುಗ್ರೀವಾಯಚ ಮಾರುತಿಃ|60||
ದಿಶಸ್ಸರ್ವಾ ಸ್ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ಹ್ಯಶೋಕವನಿಕಾಂ ಪ್ರತಿ |
ಸ ಗತ್ವಾ ಮನಸಾ ಪೂರ್ವ ಮಶೋಕವನಿಕಾಂ ಶುಭಾಮ್||61||
ಉತ್ತರಂ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ ವಾನರೋ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ಧ್ರುವಂ ತು ರಕ್ಷೋಬಹುಳಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ವನಾಕುಲಾ||62||
ಅಶೋಕವನಿಕಕಾಽಚಿಂತ್ಯಾ ಸರ್ವಸಂಸ್ಕಾರಸಂಸ್ಕೃತಾ|

ಸ|| ಸಃ ಮಾರುತಿಃ ತೇಭ್ಯಃ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಸುಗ್ರೀವಾಯ ಚ ಸರ್ವಾಃ ದಿಶಾಃ ಸಮಾಲೋಖ್ಯ ಅಶೋಕವನಿಕಾಮ್ ಪ್ರತಿ ||ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ಸಃ ವಾನರಃ ಮನಸಾ ಪೂರ್ವಂ ಶುಭಾಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾಮ್ ಗತ್ವಾ ಉತ್ತರಂ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ|| ಅಶೋಕವನಿಕಾ ಬಹುಳಾ ವನಾಕುಲಾ ಧೃವಂ ರಕ್ಷೋ ಸರ್ವಸಂಸ್ಕಾರಸಂಸ್ಕೃತಾ ಪುಣ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ||

That Maruti having offered salutations to all, including Sugriva, then looking in all directions moved towards the Ashoka grove. That Vanara ,the son of wind god, having entered the auspicious looking Ashoka grove started thinking. This Ashoka grove with many trees , surely guarded by many Rakshasas is carefully tended. It must be sacred.

ರಕ್ಷಿಣ ಶ್ಚಾತ್ರ ವಿಹಿತಾ ನೂನಂ ರಕ್ಷನ್ತಿ ಪಾದಪಾನ್ ||63||
ಭಗವಾನಪಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ನಾತಿಕ್ಷೋಭಂ ಪ್ರವಾತಿ ವೈ|
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಽಯಂ ಮಯಾಽಽತ್ಮಾ ಚ ರಾಮಾರ್ಥೇ ರಾವಣಸ್ಯ ಚ ||64||

ಸ|| ಅತ್ರ ವಿಹಿತಾಃ ರಕ್ಷಿಣಶ್ಚ ಪಾದಪಾನ್ ನೂನಂ ರಕ್ಷನ್ತಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಭಗವಾನಪಿ ನಾತಿಕ್ಷೋಭಂ ಪ್ರಾವಾತಿವೈ ಮಯಾ ರಾಮಾರ್ಥೇ ರಾವಣಸ್ಯ ಚ ಅಯಂ ಅತ್ಮಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಃ||

The Rakshasa guards posted here are protecting the trees. Divinity also not blowing violently. I have in the interest of Rama's desire as well as for protecting myself from Ravana made myself small.

ಸಿದ್ಧಿಂ ಮೇ ಸಂವಿಧಾಸ್ಯಂತಿ ದೇವಾಸ್ಸರ್ಷಿಗಣಾಸ್ತ್ವಿಹ|
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ವಯಂಭೂರ್ಭಗವಾನ್ ದೇವಾಶ್ಚೈವ ದಿಶಂತುಮೇ ||65||
ಸಿದ್ಧಿಮಗ್ನಿಶ್ಚ ವಾಯುಶ್ಚ ಪುರುಹೂತಶ್ಚ ವಜ್ರಭೃತ್|
ವರುಣಃ ಪಾಶಹಸ್ತಶ್ಚ ಸೋಮಾದಿತ್ಯೌ ತಥೈವ ಚ ||66||
ಅಶ್ವಿನೌ ಚ ಮಹಾತ್ಮಾನೌ ಮರುತಃ ಶರ್ವ ಏವಚ|
ಸಿದ್ಧಿಂ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಭೂತಾನಾಂ ಚೈವ ಯಃ ಪ್ರಭುಃ|
ದಾಸ್ಯನ್ತಿ ಮಮಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ಹ್ಯದೃಷ್ಟಾಃ ಪಥಿ ಗೋಚರಾಃ|67||

ಸ|| ಸ ಋಷಿಗಣಾಃ ದೇವಾಃ ಇಹ ಮೇ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಂವಿಧಾಸ್ಯನ್ತಿ |ಸ್ವಯಂಭೂಃ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ದೇವಾಶ್ಚೈವ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ವಾಯುಶ್ಚ ವಜ್ರಭೂತ್ ಪುರುಹೂತಶ್ಚ ಪಾಶಹಸ್ತಃ ವರುಣಶ್ಚ ಸೋಮಾದಿತ್ಯೌ ಮಹಾತ್ಮಾನೌ ಅಶ್ವಿನೌ ಮರುತಃ ಸರ್ವಏವ ಚ ಮೇ ಸಿದ್ಧಿಂ ದಿಶನ್ತು | ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನ್ ಯಃ ಭೂತಾನಾಮ್ ಪ್ರಭುಃ ಅನ್ಯೇ ಯೇ ಅದೃಷ್ಟಾಃ ಪಥಿ ಗೋಚರಾಃ ಮಮ ಸಿದ್ಧಿಂ ದಾಸ್ಯನ್ತಿ||

May gods here along with all the legions of Rishis give me success. May the Svayambhu Brahma, Devas , Agni, Vayu , Indra who is invoked in all sacrifices, the one holding Pasa, Varuna, Soma, Aditya, the two Aswins, Marut all of them give me success. May the Lords of all beings and quarters help me to succeed. May those whom I could not see also bring me success.

ತದುನ್ನಸಂ ಪಾಣ್ಡುರದನ್ತಮವ್ರಣಮ್
ಶುಚಿಸ್ಮಿತಂ ಪದ್ಮಪಲಾಶ ಲೋಚನಮ್|
ದ್ರಕ್ಷೇ ತದಾರ್ಯಾವದನಂ ಕದಾನ್ವಹಂ
ಪ್ರಸನ್ನ ತಾರಾಧಿಪತುಲ್ಯ ದರ್ಶನಮ್||68||
ಕ್ಷುದ್ರೇಣ ಪಾಪೇನ ನೃಶಂಸಕರ್ಮಣಾ
ಸುದಾರುಣಾಲಂಕೃತ ವೇಷಧಾರಿಣಾ|
ಬಲಾಭಿಭೂತಾ ಹ್ಯಬಲಾ ತಪಸ್ವಿನೀ
ಕಥಂ ನು ಮೇ ದೃಷ್ಟಿಪಥೇಽದ್ಯ ಸಾ ಭವೇತ್ ||69||

ಸ|| ಉನ್ನಸಂ ಪಾಣ್ಡುರದನ್ತಂ ಅವ್ರಣಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಂ ಪದ್ಮಪಲಾಸಲೋಚನಂ ಪ್ರಸನ್ನತಾರಾಧಿಪತುಲ್ಯ ದರ್ಶನಂ ತತ್ ತದಾರ್ಯವದನಂ ಅಹಂ ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೇ ನು || ಕ್ಷುದ್ರೇಣ ಪಾಪೇನ ನೃಶಂಸಕರ್ಮಣಾ ಸುದಾರುಣಾಲಂಕೃತವೇಷಧಾರಿಣಾ ಬಲಾಭಿಭೂತಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ಸಾ ಅಬಲಾ ಅದ್ಯ ಮೇ ದೃಷ್ಟಿಪಥೇ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ನು||

'That noble lady with high nose, white teeth, with pleasing smile, with eyes like lotus petals, who appears like a pleasant moon , when will I see her? The frail gentle and suffering lady abducted by a mean sinner , a man of cruel deeds, endowed with dreadful look , how will I see her?'

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುನ್ದರಕಾಂಡೇ ತ್ರಯೋದಶಸ್ಸರ್ಗಃ||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||

|| Om tat sat ||