||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 14 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

సుందరకాండ.
అథ చతుర్దశస్సర్గః

సముహూర్తమివ ధ్యాత్వా మనసా చాధిగమ్యతామ్|
అవప్లుతో మహాతేజాః ప్రాకారం తస్య వేశ్మనః||1||

సతు సంహృష్ట సర్వాంగః ప్రాకారస్థో మహాకపిః|
పుష్పితాగ్రాన్ వసంతాదౌ దదర్శ వివిధాన్ ద్రుమాన్||2||

సాలాన్ అశోకాన్ భవ్యాంశ్చ చంపకాంశ్చ సుపుష్పితాన్|
ఉద్దాలకాన్ నాగవృక్షాం శ్చూతాన్కపిముఖానపి||3||

అథామ్రవణ సంచ్చన్నాం లతాశతసమావృతామ్|
జ్యాముక్త ఇవ నారాచః పుప్లువే వృక్షవాటికామ్||4||

సప్రవిశ్య విచిత్రాం తాం విహగైరభినాదితామ్|
రాజతైః కాంచనైశ్చైవ పాదపః సర్వతో వృతామ్||5||

విహగైర్మృగసంఘైశ్చ విచిత్రాం చిత్రకాననామ్|
ఉదితాదిత్య సంకాశాం దదర్శ హనుమాన్ కపిః||6||

వృతాం నానావిధైర్వృక్షైః పుష్పోపగఫలోపగైః|
కోకిలై ర్భృంగరాజైశ్చ మత్తైర్నిత్య నిషేవితామ్||7||

ప్రహృష్ట మనుజే కాలే మృగపక్షి సమాకులే|
మత్తబర్హిణసంఘుష్టాం నానాద్విజాగణాయుతామ్||8||

మార్గమాణో వరారోహాం రాజపుత్త్రామనిందితామ్|
సుఖప్రసుప్తాన్ విహగాన్ బోధయామాస వానరః||9||

ఉత్పతత్భి ర్ద్విజగణైః పక్షైః సాలాః సమాహతాః|
అనేక వర్ణా వివిధా ముముచుః పుష్పవృష్టయః||10||

పుష్పావకీర్ణ శ్శుశుభే హనుమాన్ మారుతాత్మజః|
అశోకవనికా మధ్యే యథా పుష్పమయో గిరిః||11||

దిశః సర్వాః ప్రధావంతం వృక్ష షండగతం కపిః|
దృష్ట్వా సర్వాణి భూతాని వసంత ఇతి మేనిరే||12||

వృక్షేభ్యః పతితై పుష్పైరవకీర్ణా పృథగ్విధైః|
రరాజ వసుధా తత్ర ప్రమదేవ విభూషితా||13||

తరస్వినా తే తరవస్తరసాభి ప్రకంపితాః|
కుసుమాని విచిత్రాణి ససృజుః కపినా తదా||14||

నిర్దూత పత్రశిఖరా శ్శీర్ణపుష్పఫలాద్రుమాః|
నిక్షిప్త వస్త్రాభరణా ధూర్త ఇవ పరాజితః||15||

హనుమతా వేగవతా కంపితాస్తే నగోత్తమాః|
పుష్ప పర్ణ ఫలాన్యాసు ముముచుః పుష్పశాలినః||16||

విహంగ సంఘైర్హీనాస్తే స్కంధమాత్రాశ్రయా ద్రుమాః|
బభూవురగమా స్సర్వే మారుతేనేవ నిర్థుతాః||17||

నిర్దూత కేశీ యువతి ర్యథా మృదిత వర్ణికా|
నిష్పీతశుభ దంతోష్ఠీ నఖదంతైశ్చ విక్షతా ||18||

తథా లాంగూలహస్తైశ్చ చరణాభ్యాంచ మర్దితా|
బభూవాశోకవనికా ప్రభగ్నవరపాదపా||19||

మహాలతానాం దామాని వ్యథమత్తరసా కపిః|
యథా ప్రావృషి వింధ్యస్య మేఘజాలాని మారుతః||20||

స తత్ర మణి భూమీశ్చ రాజతీశ్చ మనోరమాః|
తథాకాంచ భూమీశ్చ దదర్శ విచరన్ కపిః|| 21||

వాపీశ్చ వివిధాకారాః పూర్ణాః పరమవారిణా|
మహార్హైః మణిసోపానైః ఉపపన్నాస్తతస్తతః||22||

ముక్తాప్రవాళసికతాః స్పాటికాంతర కుట్టిమాః |
కాంచనైస్తరుభిశ్చిత్రైః తీరజైరుపశోభితాః||23||

పుల్లపద్మోత్తలవనాః చక్రవాకోపకూజితాః|
నత్యూహరుత సంఘూష్టా హంససారసనాదితాః||24||

దీర్ఘాభిర్ద్రుమయుక్తాభిః సరిద్భిశ్చ సమంతతః|
అమృతోపమ తోయాభిః శివాభిరుపసంస్కృతాః||25|

లతాశతైరవతతాః సంతాన కుసుమావృతాః|
నానాగుల్మావృతఘనాః కరవీర కృతాంతరాః||26||

తతోs‍ంబుధర సంకాశం ప్రవృద్ధ శిఖరం గిరిమ్|
విచిత్రకూటం కూటైశ్చ సర్వతః పరివారితమ్||27||

శిలాగృహైరవతతం నానావృక్షై స్సమావృతమ్|
దదర్శ హరిశార్దూలో రమ్యం జగతి పర్వతమ్||28||

దదర్శ చ నగాత్తస్మాన్నదీం నిపతితాం కపిః|
అంకాదివ సముత్సత్య ప్రియస్య పతితం ప్రియామ్||29||

జలే నిపతితాగ్రైశ్చ పాదపైరుపశోభితామ్|
వార్యమాణామివ క్రుద్ధాం ప్రమదాం ప్రియ బంధుభిః||30||

పునరావృత్తతోయాం చ దదర్శ స మహాకపిః|
ప్రపన్నామివ కాంతస్య కాంతాం పునురుపస్థితామ్||31||

తస్యాsదూరాత్ సపద్మిన్యో నానాద్విజగణాయుతాః|
దదర్శ హరిశార్దూలో హనుమాన్ మారుతాత్మజః||32||

కృత్రిమాం దీర్ఘికాం చాపి పూర్ణాం శీతేన వారిణా|
మణిప్రవర సోపానాం ముక్తాసికతశోభితామ్||33||

వివిధైర్మృగసంఘైశ్చ విచిత్రాం చిత్రకాననామ్|
ప్రాసాదైః సుమహద్భిశ్చ నిర్మితైర్విశ్వకర్మణా||34||

కాననైః కృతిమైశ్చాపి పర్వత సమలంకృతామ్|
యే కేచిత్ పాదపా స్తత్ర పుష్పోపగపలోపమాః||35||

సచ్చత్రాః సవితర్దీకా స్సర్వే సౌవర్ణవేదికాః|
లతాప్రతానైర్బహుభిః పర్ణైశ్చ బహుభిర్వృతామ్||36||

కాంచనీం శింశుపామేకామ్ దదర్శ హరియూధపః|
వృతాం హేమమయీభిస్తు వేదికాభిః సమంతతః||37||

తేషాం ద్రుమాణాం ప్రభయా మేరో రివ దివాకరః|
అమన్యత తదా వీరః కాంచనోsస్మీతి వానరః||38||

సోsపశ్యత్ భూమిభాగాంశ్చ గర్తప్రస్రవణాని చ|
సువర్ణవృక్షాన్ అపరాన్ దదర్శ శిఖిసన్నిభాన్ ||39||

తాం కాంచనైస్తరుగణైః మారుతేన చ వీజితామ్|
కింకిణీశతనిర్ఘోషామ్ దృష్ట్వా విస్మయ మాగమత్||40||

స పుష్పితాగ్రాం రుచిరాం తరుణాంకుర పల్లవామ్|
తా మారుహ్య మహాబాహుః శింశుపాం పర్ణసంవృతామ్||41||

ఇతో ద్రక్ష్యామి వైదేహీం రామదర్శనలాలసామ్|
ఇతశ్చేతశ్చ దుఃఖార్తాం సంపతంతీం యదృఛ్ఛయా||42||

అశోకవనికా చేయం దృఢం రమ్యా దురాత్మనః|
చంపకైః చంద నైశ్చాపి వకుళైశ్చ విభూషితా||43||

ఇయం చ నళీనీ రమ్యా ద్విజసంఘనిషేవితా|
ఇమా సా రామమహిషీ నూనమేష్యతి జానకీ||44||

సా రామా రామమహిషీ రాఘవస్య ప్రియా సతీ|
వనసంచార కుశలా నూనమేష్యతి జానకీ||45||

అథవా మృగశాబాక్షీ వనస్యాస్య విచక్షణా|
వనమేష్యతి సాssర్యేహ రామచింతానుకర్శితా||46||

రామశోకాభి సంతప్తా సా దేవీ వామలోచనా|
వనవాసే రతా నిత్యమేష్యతే వనచారిణీ||47||

వనే చరానాం సతతం నూనం స్పృహయతే పురా|
రామస్య దయితా భార్యా జనకస్య సుతా సతీ||48||

సంధ్యాకాలమనా శ్శ్యామా ధ్రువ మేష్యతి జానకీ|
నదీం చేమాం శివజలాం సంధ్యార్థే వరవర్ణినీ||49||

తస్యాశ్చానురూపేయం అశోకవనికా శుభా|
శుభాయా పారివేంద్రస్య పత్నీ రామస్య సమ్మతా||50||

యదిజీవతి సా దేవీ తారాధిపనిభాననా|
ఆగమిష్యతి సాs వశ్య మిమాం శివజలాం నదీమ్||51||

ఏవంతు మత్వా హనుమాన్ మహాత్మా
ప్రతీక్షమాణో మనుజేంద్రస్య పత్నీమ్|
అవేక్షమాణాశ్చ దదర్శ సర్వమ్
సుపుష్పితే పర్ణఘనే నిలీనః||52||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే చతుర్దశస్సర్గః||

 

|| Om tat sat ||