||Sundarakanda ||

|| Sarga 17||( Slokas in Kannada )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಸಪ್ತದಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ತತಃ ಕುಮುದಷಣ್ಡಾಬೋ ನಿರ್ಮಲೋ ನಿರ್ಮಲಂ ಸ್ವಯಂ|
ಪ್ರಜಗಾಮ ನಭಶ್ಚನ್ದ್ರೋ ಹಂಸೋ ನೀಲಮಿವೋದಕಮ್||1||

ಸ|| ತತಃ ಕುಮುದಷಣ್ಡಾಭಃ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಲಃ ಚನ್ದ್ರಃ ನಿರ್ಮಲಂ ನಭಃ ಜಗಾಮ ಯಥಾ ಹಂಸಃ ನೀಲಂ ಉದಕಂ ಇವ||

Then the blemish less Moon being himself clear, shining like a bed of lilies, rose up in the clear skies like a swan swimming through blue waters.

ಸಾಚಿವ್ಯ ಮಿವ ಕುರ್ವನ್ ಸ ಪ್ರಭಯಾ ನಿರ್ಮಲಪ್ರಭಃ
ಚನ್ದ್ರಮಾ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಶೀತೈಃ ಸಿಷೇವೇ ಪವನಾತ್ಮಜಮ್||2||

ಸ||ನಿರ್ಮಲಪ್ರಭಃ ಸಃ ಚನ್ದ್ರಮಾ ಸ ಪ್ರಭಯಾ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಶೀತೈಃ ಪವನಾತ್ಮಜಂ ಸಾಚಿವ್ಯಂ ಕುರ್ವನ್ ಶಿಷೇವೇ |

The moon was spreading clear light as if he wanted to minister the son of wind god, with his clear light and cool rays.

ನಿರ್ಮಲಮೈನ ಕಾಂತಿಗಲ ಚಂದ್ರುಡು ತನ ಚಲ್ಲನಿ ಕಿರಣಮುಲು, ವಾಟಿ ಕಾಂತುಲತೋ ಪವನಾತ್ಮಜುನಿಕಿ ಸಹಾಯಮು ಚೇಸ್ತುನ್ನಾಡಾ ಅನ್ನಟ್ಲು ಸೇವಿಂಚಸಾಗೆನು.

ಸ ದದರ್ಶ ತತಸ್ಸೀತಾಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರ ನಿಭಾನನಾಮ್|
ಶೋಕಭಾರೈರಿವ ನ್ಯಸ್ತಾಂ ಭಾರೈರ್ನಾವ ಮಿವಾಮ್ಭಸೀ||3||

ಸ|| ಸಃ ತತಃ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಾಮ್ ಭಾರೈಃ ಅಂಭಸಿ ನ್ಯಸ್ತಾಮ್ ನಾವಂ ಇವ ಶೋಕಭಾರೈಃ ( ನ್ಯಸ್ತಾಮ್) ಸೀತಾಂ ದದರ್ಶ||

Then Hanuman looked at Sita whose face is like the full moon, who is carrying heavy burden of sorrow much like a heavy boat sinking in the ocean.

ದಿದೃಕ್ಷಮಾಣೋ ವೈದೇಹೀಂ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ಸ ದದರ್ಶಾ ವಿದೂರಸ್ಥಾ ರಾಕ್ಷಸೀ ರ್ಘೋರದರ್ಶನಾಃ||4||

ಸ|| ವೈದೇಹೀಂ ದಿದೃಕ್ಷಮಾಣಃ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ಸಃ ವಿದೂರಸ್ಥಾ ಘೋರದರ್ಶನಾ ರಾಕ್ಷಸೀಃ ದದರ್ಶ||

Hanuman who was looking at Vaidehi, also saw Rakshasa women of dreadful appearance not too far from there .

ಏಕಾಕ್ಷೀಂ ಏಕಕರ್ಣಾಂ ಚ ಕರ್ಣ ಪ್ರವರಣಾಂ ತಥಾ|
ಅಕರ್ಣಾಂ ಶಂಕುಕರ್ಣಾಂ ಚ ಮಸ್ತಕೋಛ್ಛ್ವಾಸನಾಶಿಕಾಮ್||5||
ಅತಿಕಾಯೋತ್ತಮಾಙ್ಗೀಮ್ ಚ ತನುದೀರ್ಘಶಿರೋಧರಾಂ|
ಧ್ವಸ್ಥಕೇಶೀಂ ತಥಾಽಕೇಶೀಮ್ ಕೇಶಕಮ್ಬಳಧಾರಿಣೀಮ್||6||
ಲಮ್ಬಕರ್ಣಲಲಾಟಂ ಚ ಲಮ್ಬೋದರಪಯೋಧರಾಮ್|
ಲಮ್ಬೋಷ್ಟೀಂ ಚುಬುಕೋಷ್ಟೀಂ ಚ ಲಮ್ಬಸ್ಯಾಂ ಲಮ್ಬಜಾನುಕಾಮ್||7||

ಸ|| ಏಕಾಕ್ಷೀಂ ಏಕ ಕರ್ಣಾಂ ತಥಾ ಕರ್ಣಪ್ರವರಣಾಂ ಅಕರ್ಣಾಂ ಶಂಕುಕರ್ಣಾಮ್ ಮಸ್ತಕ ಉಚ್ಛ್ವಾಸನಾಶಿಕಾಮ್ (ದದರ್ಶ)||ತನು ದೀರ್ಘಶಿರೋ ಧರಾಮ್ ಅತಿಕಾಯ ಉತ್ತಮಾಂಗೀಂ ಧ್ವಸ್ತ ಕೇಶೀಂ ತಥಾ ಅಕೇಶೀಂ ಕೇಶಕಂಬಲ ಧಾರಿಣೀಂ ದದರ್ಶ||ಲಮ್ಬಕರ್ಣಲಲಾಟಂ ಚ ಲಮ್ಬಉದರ ಪಯೋಧರಾಮ್ ಲಂಬೋಷ್ಟೀಂ ಚುಬುಕೋಷ್ಟೀಂ ಲಂಬಸ್ಯಾಂ ಲಂಬಜಾನುಕಾಮ್ ದದರ್ಶ||

He saw Rakshasa women with one ear, with ears covering the body, without ears, with pointed ears, and those breathing through the nose on their head. He saw Rakshasa women having thin and long neck, Rakshasis whose hair has been scattered, Rakshasis with no hair, Rakshasa women with hair blanketing all over. He saw some Rakshasa women with ears hanging from the forehead. Some had drooping stomachs. Some had drooping breasts. Some had drooping big lips. Some had lips extending up to chin. Some had long faces and some had long knees.

ಹ್ರಸ್ವಾಂ ದೀರ್ಘಾಂ ತಥಾ ಕುಬ್ಜಾಂ ವಿಕಟಾಂ ವಾಮನಾಂ ತಥಾ|
ಕರಾಳಾಂ ಭುಗ್ನವಕ್ತ್ರಾಂ ಚ ಪಿಙ್ಗಾಕ್ಷೀಂ ವಿಕೃತಾನನಾಮ್||8||
ವಿಕೃತಾಃ ಪಿಙ್ಗಳಾಃ ಕಾಳೀಃ ಕ್ರೋಧನಾಃ ಕಲಹಪ್ರಿಯಾಃ|
ಕಾಲಾಯಸ ಮಹಾಶೂಲ ಕೂಟಮುದ್ಗರ ಧಾರಿಣೀಃ||9||
ವರಾಹ ಮೃಗ ಶಾರ್ದೂಲ ಮಹಿಷಾಜ ಶಿವಾಮುಖೀಃ|
ಗಜೋಷ್ಟ್ರ ಹಯಪಾದೀಶ್ಚ ನಿಖಾತಶಿರಸೋ ಪರಾಃ||10||

ಸ|| ಹ್ರಸ್ವಾಂ ದೀರ್ಘಾಂ ತಥಾ ಕುಬ್ಜಾಂ ವಿಕಟಾಂ ವಾಮನಾಂ ತಥಾ ಕರಾಳಾಂ ಭುಘ್ನವಕ್ತ್ರಾಂ ಪಿಙ್ಗಾಕ್ಷೀಂ ವಿಕೃತಾನನಾಮ್ ದದರ್ಶ || ವಿಕೃತಾಃ ಪಿಙ್ಗಳಾಃ ಕಾಳೀಃ ಕ್ರೋಧನಾಃ ಕಲಹಪ್ರಿಯಾಃ ಕಾಲಾಯಸ ಮಹಾಶೂಲ ಕೂಟಮುದ್ಗರ ಧಾರಿಣೀಃ ||ವರಾಹ ಮೃಗ ಶಾರ್ದೂಲ ಮಹಿಷಾಜ ಶಿವಾಮುಖೀಃ ಗಜ ಉಷ್ಟ್ರ ಹಯ ಪಾದೀಃ ಅಪರಾಃ ನಿಖಾತ ಶಿರಸಃ ||

Some are short. Some are tall. Some are like hunchbacks. Some have ugly looks. Some are dwarfs. Some have gaping mouths and some have distorted faces. Some have brown eyes. Some have distorted eyes. Some have distorted form. Some are of brown color. Some are black. Some are angry looking. Some are quarrelsome. Some are holding spears, mallets and hammers. Some have the face of a boar, deer, buffalo, jackal. Some have feet like an elephant, camel, or horse. Others had head shrunk on to the trunk.

ಏಕಹಸ್ತೈಕಪಾದಾಶ್ಚ ಖರಕರ್ಣ್ಯಶ್ವಕರ್ಣಿಕಾಃ|
ಗೋಕರ್ಣೀ ಹಸ್ತಿಕರ್ಣೀಚ ಹರಿಕರ್ಣೀ ಸ್ತಥಾಪರಾ||11||
ಅನಾಸಾ ಅತಿನಾಸಾಶ್ಚ ತಿರ್ಯಜ್ಞ್ನಾಸ ವಿನಾಸಿಕಾಃ|
ಗಜಸನ್ನಿಭನಾಸಾಶ್ಚ ಲಲಾಟೋಚ್ಛ್ವಾಸನಾಸಿಕಾಃ||12||

ಸ|| ಏಕ ಹಸ್ತ ಏಕಪಾದಾಃ ಚ ಖರಕರ್ಣ ಅಶ್ವಕರ್ಣಿಕಾಃ ಗೋಕರ್ಣೀ ಹಸ್ತಿಕರ್ಣೀ ಚ ತಥಾ ಅಪರಾ ಹರಿಕರ್ಣೀ ಚ ದದರ್ಶ|| ಅನಾಸಾ ಅತಿನಾಸಾಃ ಚ ತಿರ್ಯಜ್ಞಾಸಾ ವಿನಾಸಿಕಾಃ ಗಜಸನ್ನಿಭ ನಾಸಾಃ ಚ ಲಲಾಟಉಚ್ಛ್ವಾಸನಾಸಿಕಾಃ ಚ ||

He saw some Rakshasa women with one hand. Some had one leg. Some have the ears of a donkey. Some had ears of a horse. Some had the ears of a cow. Some had ears of an elephant and others had ears like that of a monkey. Some without nose. Some are with a big nose. Some are with a crooked nose. Some are with a nose without nostrils. Some are with a nose like that of an elephant and some are with a nose on the forehead,

ಹಸ್ತಿಪಾದಾ ಮಹಪಾದಾ ಗೋಪಾದಾಃ ಪಾದಚೂಳಿಕಾಃ|
ಅತಿಮಾತ್ರ ಶಿರೋಗ್ರೀವಾ ಅತಿಮಾತ್ರಕುಚೋದರೀ||13||
ಅತಿಮಾತ್ರಾಸ್ಯನೇತ್ರಾಶ್ಚ ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಾ ನಖಾಸ್ತಥಾ|
ಅಜಾಮುಖೀಃ ಹಸ್ತಿಮುಖೀಃ ಗೋಮುಖೀಃ ಸೂಕರೀಮುಖೀಃ||14||

ಸ|| ಹಸ್ತಿಪಾದಾಃ ಮಹಾಪಾದಾಃ ಗೋಪಾದಾಃ ಪಾದಚೂಳಿಕಾಃ ಚ ಅತಿಮಾತ್ರಶಿರೋಗ್ರೀವಾಃ ಅತಿಮಾತ್ರಕುಚೋದರೀಃ ಚ||ಅತಿಮಾತ್ರಾಸ್ಯನೇತ್ರಾಃ ಚ ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಾ ನಖಾಃ ತಥಾ ಅಜಾಮುಖೀಃ ಹಸ್ತಿಮುಖೀಃ ಗೋಮುಖೀಃ ಸೂಕರೀಮುಖೀಃ ಚ ||

Some are with the feet of an elephant. Some are with huge feet. Some are with the feet of a cow. Some with hair grown on the feet, Some have a huge head and neck, Some have huge breasts and stomachs. Some have huge mouths and eyes. Some have long tongues, similarly long nails. And some had the face of a goat. Some have the face of an elephant and yet some others are had the face of a pig.

ಹಯೋಷ್ಟ್ರ ಖರವಕ್ತ್ರಾಶ್ಚ ರಾಕ್ಷಸೀರ್ಘೋರದರ್ಶನಾಃ|
ಶೂಲಮುದ್ಗರ ಹಸ್ತಾಶ್ಚ ಕ್ರೋಧನಾಃ ಕಲಹಪ್ರಿಯಾಃ||15||

ಸ|| ಹಯ ಉಷ್ಟ್ರ ಖರ ವಕ್ತ್ರಾಃ ಚ ಘೋರ ದರ್ಶನಾಃ ರಾಕ್ಷಸೀಃ ಶೂಲಂ ಉದ್ಗರ ಹಸ್ತಾಃ ಚ ಕ್ರೋಧನಾಃ ಕಲಹಪ್ರಿಯಾಃ ಚ ದದರ್ಶ||

Some have the face of a horse, camel or a donkey. Some are with a terrifying form. Some were holding tridents and crow bars in their hands. Some are looking angry and some are looking ready for a quarrel.

ಕರಾಳಾ ಧೂಮ್ರಕೇಶೀಶ್ಚ ರಾಕ್ಷಸೀರ್ವಿಕೃತಾನನಾಃ|
ಪಿಬನ್ತೀಸ್ಸತತಂ ಪಾನಂ ಸದಾ ಮಾಂಸ ಸುರಾ ಪ್ರಿಯಾಃ||16||
ಮಾಂಸ ಶೋಣಿತದಿಗ್ಧಾಙ್ಗೀಃ ಮಾಂಸಶೋಣಿತಭೋಜನಾಃ|
ತಾ ದದರ್ಶ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ರೋಮಹರ್ಷಣದರ್ಶನಾಃ||17||
ಸ್ಕನ್ಧವನ್ತ ಮುಪಾಸೀನಾಃ ಪರಿವಾರ್ಯ ವನಸ್ಪತಿಮ್|

ಸ|| ಕರಾಳಾಃ ಧೂಮ್ರಕೇಶೀಃ ಚ ವಿಕೃತಾನನಾಃ ಚ ಸತತಂ ಪಾನಂ ಪಿಬನ್ತೀಃ ರಾಕ್ಷಸೀಃ ಮಾಂಸ ಸುರಾ ಪ್ರಿಯಾಃ ದದರ್ಶ|| ಮಾಂಸ ಶೋಣೀತ ದಿಗ್ಧಾಙ್ಗೀಃ ಮಾಂಸಶೋಣಿತ ಭೋಜನಾಃ ರೋಮಹರ್ಷಣ ದರ್ಶನಾಃ ಸ್ಕನ್ಧವನ್ತಂ ವನಸ್ಪತಿಂ ಪರಿವಾರ್ಯ ಉಪಾಸೀನಾಃ ತಾಂ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ದದರ್ಶ||

Some have gaping mouths. Some have smoke colored hair. Some hideous faces. Some were always drinking. Hanuman saw some Rakshasis who love meat and drinks. He also saw some others whose bodies were smeared with flesh and blood , some who feed on flesh and blood, some whose look creates horripilation, and some seated around the massive trunk of the tree.

ತಸ್ಯಾಧಸ್ತಾಚ್ಚ ತಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಜಪುತ್ರೀಂ ಅನಿನ್ದಿತಾಮ್||18||
ಲಕ್ಷಯಾಮಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್|
ನಿಷ್ಪ್ರಭಾಂ ಶೋಕಸನ್ತಪ್ತಾಂ ಮಲಸಂಕುಲಮೂರ್ಧಜಾಮ್||19||
ಕ್ಷೀಣಪುಣ್ಯಾಂ ಚ್ಯುತಾಂ ಭೂಮೌ ತಾರಾಂ ನಿಪತಿತಾಮಿವ|
ಚಾರಿತ್ರ ವ್ಯಪದೇಶಾಢ್ಯಾಂ ಭರ್ತೃದರ್ಶನದುರ್ಗತಾಮ್||20||
ಭೂಷಣೈರುತ್ತಮಾರ್ಹೀನಾಂ ಭರ್ತೃವಾತ್ಸಲ್ಯಭೂಷಣಾಮ್

ಸ|| ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ತಸ್ಯ ಅಧಸ್ತಾತ್ ರಾಜಪುತ್ರೀಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್ ಅನಂದಿತಾಂ ತಾಂ ದೇವೀಂ ಲಕ್ಷಯಾಮಾಸ|| ನಿಷ್ಪ್ರಭಾಂ ಶೋಕಸಂತಪ್ತಾಂ ಮಲಸಂಕುಲಮೂರ್ಧಜಾಮ್ ಕ್ಷೀಣ ಪುಣ್ಯಾಂ ಚ್ಯುತಾಂ ಭೂಮೌ ನಿಪಾತಿತಾಂ ತಾರಾಂ ಇವ ||ಚಾರಿತ್ರವ್ಯಪದೇಶಾಡ್ಯಾಂ ಭರ್ತೃದರ್ಶನದುರ್ಗತಾಂ ಉತ್ತಮೈಃ ಭೂಷಣೈಃ ಹೀನಾಂ ಭರ್ತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭೂಷಣಾಮ್||

The richly endowed Hanuman saw the daughter of Janaka , the blameless princess Sita sitting under that tree. The lady shorn of luster, drenched in sorrow, disheveled and dusty was looking like a star having lost merits and fallen on the earth. Hanuman saw the lady having a high history for her chastity, longing for seeing her husband, devoid of excellent ornaments, ornamented with husbands love.

ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಸಂರುದ್ಧಾಂ ಬನ್ಧುಭಿಶ್ಚ ವಿನಾಕೃತಾಮ್||21||
ವಿಯೂಧಾಂ ಸಿಂಹಸಂರುದ್ಧಾಂ ಬದ್ಧಾಂ ಗಜವಧೂಮಿವ|
ಚನ್ದ್ರರೇಖಾಂ ಪಯೋದಾನ್ತೇ ಶಾರದಭ್ರೈರಿವಾವೃತಾಮ್||22||
ಕ್ಲಿಷ್ಟರೂಪಾಂ ಅಸಂಸ್ಪರ್ಶಾ ದಯುಕ್ತಾ ಮಿವ ಪಲ್ಲಕೀಮ್|

ಸ|| ಬಂಧುಭಿಃ ವಿನಾ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಸಂರುದ್ಧಾಂ ಚ ಕೃತಂ ವಿಯೂಧಾಂ ಸಿಂಹಸಂರುದ್ಧಾಂ ಬದ್ಧಾಂ ಗಜವಧೂಂ ಇವ||ಪಯೋದಾಂತೇ ಶಾರದಭ್ರೈಃ ಆವೃತಂ ಚಂದ್ರರೇಖಾಂ ಇವ ಅಸಂಸ್ಪರ್ಶಾತ್ ಕ್ಲಿಷ್ಟರೂಪಾಂ ಅಯುಕ್ತಾಂ ವಲ್ಲಕೀಂ ಇವ||

Separated from her people and under the control of the king of demons, she was like an elephant separated from the herd, fettered and surrounded by lions. She was like the crescent moon covered by autumnal clouds at the end of rainy season , being untouched with a faint form like an unused lute.

ಸೀತಾಂ ಭರ್ತೃವಶೇ ಯುಕ್ತಾಂ ಅಯುಕ್ತಾಂ ರಾಕ್ಷಸೀ ವಶೇ||23||
ಅಶೋಕಕವನಿಕಾ ಮಧ್ಯೇ ಶೋಕಸಾಗರಮಾಪ್ಲುತಾಮ್|
ತಾಭಿಃ ಪರಿವೃತಾಂ ತತ್ರ ಸಗ್ರಹ ಮಿವ ರೋಹಿಣೀಮ್||24||
ದದರ್ಶ ಹನುಮಾನ್ ದೇವೀಂ ಲತಾ ಮಕುಸುಮಾಮಿವ|

ಸ|| ಭರ್ತೃವಶೇ ಯುಕ್ತಾಂ ರಾಕ್ಷಸೀವಸೇ ಅಯುಕ್ತಾಂ ಅಶೋಕಕವನಿಕಾ ಮಧ್ಯೇ ಶೋಕಸಾಗರಂ ಆಪ್ಲುತಾಮ್ (ಸೀತಾಂ ದದರ್ಶ)|| ತತ್ರ ಸಗ್ರಹಾಂ ರೋಹಿಣೀಂ ಇವ ತಾಭಿಃ ಪರಿವೃತಾಂ ಆಕುಸುಮಾಂ ಲತಾಂ ಇವ ದೇವೀಂ ಹನುಮಾನ್ ದದರ್ಶ||

Hanuman saw Sita who is appropriate under her husband and inappropriate under the vigil of Rakshasa women, who is in the middle of the Ashoka grove drowning under a sea of sorrows. Surrounded by those Rakshasa women she was looking like Rohini surrounded by planets. She was looking like creeper without blossoms.

ಸಾ ಮಲೇನ ದಿಗ್ಧಾಙ್ಗೀ ವಪುಷಾ ಚಾಪ್ಯಲಙ್ಕೃತಾ||25||
ಮೃಣಾಳೀ ಪಙ್ಕದಿಗ್ಧೇನ ವಿಭಾತಿ ನ ವಿಭಾತಿ ಚ|
ಮಲಿನೇನತು ವಸ್ತ್ರೇಣ ಪರಿಕ್ಲಿಷ್ಟೇನ ಭಾಮಿನೀಮ್||26||
ಸಂವೃತಾಂ ಮೃಗ ಶಾಬಾಕ್ಷೀಂ ದದರ್ಶ ಹನುಮಾನ್ ಕಪಿಃ|
ತಾಂ ದೇವೀಂ ದೀನವದನಾಂ ಅದೀನಾಂ ಭರ್ತೃತೇಜಸಾ||27||
ರಕ್ಷಿತಾಂ ಸ್ವೇನ ಶೀಲೇನ ಸೀತಾಂ ಅಸಿತಲೋಚನಾಮ್|

ಸ|| ಮಲೇನ ದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ವಪುಷಾ ಚಾಪಿ ಅಲಂಕೃತಾ ಸಾ ಪಂಕದಿಗ್ಧಾ ಮೃಣಾಲೀವ ವಿಭಾತಿ ನ ವಿಭಾತಿ ಚ|| ಕಪಿಃ ಹನುಮಾನ್ ಪರಿಕ್ಲಿಷ್ಟೇನ ಮಲಿನೇನ ವಸ್ತ್ರೇಣ ಸಂವೃತಾಂ ಭಾಮಿನೀಂ ಮೃಗ ಶಾಬಾಕ್ಷೀಂ ದದರ್ಶ||ದೀನವದನಾಂ ಭರ್ತೃತೇಜಸಾ ಅದೀನಾಂ ಅಶಿತಲೋಚನಾಮ್ ಸ್ವೇನ ಶೀಲೇನ ರಕ್ಷಿತಾಂ ತಾಂ ಸೀತಾಂ ದದರ್ಶ||

Smeared with dirt though her body looked decorated, she looked like the lotus fiber of a lotus smeared with bud shining yet not shining too. Hanuman saw the fawn eyed lady covered with soiled and crushed clothes. He saw Sita with a face showing pathos, but not dejected by virtue of her husband's prowess. He saw the lady with black eyes, protected by her own noble character.

ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹನುಮಾನ್ ಸೀತಾಂ ಮೃಗಶಾಬನಿಭೇಕ್ಷಣಾಮ್||28||
ಮೃಗ ಕನ್ಯಾಮಿವ ತ್ರಸ್ತಾಂ ವೀಕ್ಷಮಾಣಾಂ ಸಮನ್ತತಃ|
ದಹಂತೀಮಿವ ನಿಶ್ಶ್ವಾಸೈಃ ವೃಕ್ಷಾನ್ ಪಲ್ಲವಧಾರಿಣಃ||29||
ಸಂಘಾತಮಿವ ಶೋಕಾನಾಂ ದುಖ ಸ್ಯೋರ್ಮಿ ಮಿವೋತ್ಥಿತಾಂ|

ಸ|| ತಾಂ ಮೃಗ ಶಾಬ ನಿಭೇಕ್ಷಣಾಮ್ ಸೀತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹನುಮಾನ್ ತ್ರಸ್ತಾಂ ವೀಕ್ಷಮಾಣಾಂ ಮೃಗ ಕನ್ಯಾಂ ಇವ (ಮನ್ಯೇ)|| ಸಾ ನಿಃಶ್ವಾಸೈಃ ವೃಕ್ಷಾನ್ ಪಲ್ಲವಧಾರಿಣಃ ದಹಂತೀಂ ಇವ ಶೋಕಾನಾಂ ಸಂಘಾತಮಿವ ಶೋಖಾನಾಂ ದುಃಖಸ್ಯ ಇವೋತ್ಥಿತಾಂ ಊರ್ಮಿಂ ಇವ ತಾಂ ಹನುಮತಃ ಮನ್ಯೇ||

Seeing Sita who has eyes like that a fawn , Hanuman thought she was looking frightened like a female deer looking all around. It looked like she is burning the blossoms of the trees with her hot breaths. She was looking like a mass of sorrow and like a rising wave of sorrow.

ತಾಂ ಕ್ಷಮಾಂ ಸುವಿಭಕ್ತಾಙ್ಗೀಂ ವಿನಾಭರಣಶೋಭಿನೀಮ್||30||
ಪ್ರಹರ್ಷಮತುಲಂ ಲೇಭೇ ಮಾರುತಿಃ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಮೈಥಿಲೀಮ್|
ಹರ್ಷಜಾನಿ ಚ ಸೋಽಶ್ರೂಣಿ ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾಮದಿರೇಕ್ಷಣಾಮ್|
ಮುಮುಚೇ ಹನುಮಾಂಸ್ತತ್ರ ನಮಶ್ಚಕ್ರೇ ಚ ರಾಘವಂ ||31||

ಸ|| ತಾಂ ಕ್ಷಮಾಂ ಸುವಿಭಕ್ತಾಂಗೀಂ ವಿನಾಭರಣಶೋಭಿನೀಂ ಮೈಥಿಲೀಮ್ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಮಾರುತಿಃ ಅತುಲಂ ಪ್ರಹರ್ಷಂ ಲೇಭೇ|| ತಾಂ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾಂ ತತ್ರ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹರ್ಷಜಾನಿ ಅಶ್ರೂಣಿ ಮುಮುಚೇ | ರಾಘವಂ ಚ ನಮಃ ಚಕ್ರೇ ||

Seeing Maithili the tolerant lady, with shining limbs, shining through she is devoid of ornaments, Hanuman felt immeasurable joy. Seeing the lady with intoxicating eyes Hanuman shed tears of joy. He paid obeisance to Rama too.

ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾಚ ರಾಮಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್|
ಸೀತಾದರ್ಶನಸಂಹೃಷ್ಟೋ ಹನುಮಾನ್ ಸಂವೃತೋಽಭವತ್||32||

ಸ|| ಸೀತಾ ದರ್ಶನ ಸಂಹೃಷ್ಟಃ ವೀರ್ಯವಾನ್ ರಾಮಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ಚ ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾ ಹನುಮಾನ್ ಸಂವೃತೋ ಅಭವತ್ ||

Delighted on being able to see Sita, having paid obeisance to Rama and Lakshmana Hanuman covered himself (in the tree).

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಸಪ್ತದಶಸ್ಸರ್ಗಃ||

Thus ends the sixteenth Sarga in Sundarakanda of Valmiki Ramayana.
||om tat sat||.