||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 18 ||

 

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English
|| ఓమ్ తత్ సత్||

సుందరకాండ.
అథ అష్టాదశస్సర్గః

తథా విప్రేక్షమానస్య వనం పుష్పిత పాదపం|
విచిన్వతశ్చ వైదేహీం కించిత్ శేషా నిశాsభవత్||1||

షడంగవేదవిదుషాం క్రతుప్రవరయాజినాం|
శుశ్రావ బ్రహ్మఘోషాంశ్చ విరాత్రే బ్రహ్మరక్షసామ్||2||

అథమంగళవాదిత్రైః శబ్దైః శ్రోత్రమనోహరైః|
ప్రాబుధ్యత మహాబాహుః దశగ్రీవో మహాబలః||3||

విబుధ్యతు యథాకాలం రాక్షసేంద్రః ప్రతాపవాన్|
స్రస్తమాల్యాంబరధరో వైదేహీమ్ అన్వచింతయత్||4||

భృశం నియుక్తస్తస్యాం చ మదనేన మదోత్కటాః|
న స తం రాక్షసం కామం శశాకాత్మనిగూహితమ్||5||

స సర్వాభరణైర్యుక్తో బిభ్రత్ శ్రియమనుత్తమాం|
తాం నగైర్బహుభి ర్జుష్టాం సర్వపుష్పఫలోపగైః||6||

వృతాం పుష్కరిణీభిశ్చనానాపుష్పోపశోభితామ్|
సదామదైశ్చ విహగైః విచిత్రాం పరమాద్భుతమ్||7||

ఈహామృగైశ్చ వివిధైః జుష్టాం దృష్టిమనోహరైః|
వీథీః సంప్రేక్షమాణశ్చ మణికాంచనతోరణాః||8||

నానామృగ గణాకీర్ణమ్ ఫలైః ప్రపతితైర్వృతామ్|
అశోకవనికామేవ ప్రావిశత్ సంతతద్రుమామ్||9||

అంగనాశతమాత్రంతు తం వ్రజంత మనువ్రజత్|
మహేంద్రమివ పౌలస్త్యం దేవగంధర్వయోషితః||10||

దీపికాః కాంచనీః జ్జగృహుస్తత్ర యోషితః|
వాలవ్యజనహస్తాశ్చ తాలవృంతాని చాపరాః||11||

కాంచనైరపి భృంగారైః జహ్రుః సలిలమగ్రతః||
మండలాగ్రాన్ బృసీంచైవ గృహ్యాsన్యాః పృష్ఠతో యయుః||12||

కాచిత్ రత్నమయీం స్థాలీం పూర్ణాం పానస్య భామినీ|
దక్షిణా దక్షిణేనైవ తదా జగ్రాహ పాణినా||13||

రాజహంస ప్రతీకాశం ఛత్రం పూర్ణశశిప్రభమ్|
సౌవర్ణదండమపరా గృహీత్వా పృష్ఠతో యయౌ||14||

నిద్రామద పరీతాక్ష్యో రావణస్యోత్తమాః స్త్రియః|
అనుజగ్ముః పతిం వీరం ఘనం విద్యుల్లతాఇవ||15||

వ్యావిద్ధహారకేయూరాః సమా మృదితవర్ణకాః|
సమాగళిత కేశాంతాః సస్వేద వదనాస్తథా||16||

ఘూర్ణన్త్యో మదశేషేణ నిద్రయా చ శుభాననాః|
స్వేదక్లిష్టాంగకుసుమాః సుమాల్యాకులమూర్థజాః||17||

ప్రయాంతం నైరృతపతిం నార్యో మదిరలోచనాః|
బహుమానాచ్చ కామాచ్చ ప్రియా భార్యా స్తమన్వయుః||18||

స చ కామపరాధీనః పతి స్తాసాం మహాబలః|
సీతాసక్త మనా మందో మదాంచితగతిర్బభౌ||19||

తతః కాంచీనినాదం చ నూపురాణాం నిస్స్వనమ్|
శుశ్రావ పరమస్త్రీణాం స కపిర్మారుతాత్మజః||20||

తం చా ప్రతికర్మాణం అచింత్యబలపౌరుషమ్|
ద్వారదేశమనుప్రాప్తం దదర్శ హనుమాన్ కపిః||21||

దీపికాభిరనేకాభిః సమంతాదవభాసితమ్|
గంధతైలావసిక్తాభిః ధ్రియమాణాభిరగ్రతః||22||

కామదర్పమదైర్యుతం జిహ్మతామ్రాయతేక్షణమ్|
సమక్షమివ కందర్పం అపవిద్ధశరాసనమ్||23||

మథితామృతఫేనాభ మరజో వస్త్రముత్తమమ్|
సలీల మనుకర్షంతం విముక్తం సక్త మఙ్గదే ||24||

తం పత్రవిటపే లీనః పత్త్రపుష్పఘనావృతః|
సమీపమివ సంక్రాంతం నిధ్యాతు ముపచక్రమే||25||

అవేక్షమాణస్తు తతో దదర్శ కపికుంజరః |
రూపయౌవనసంపన్నా రావణస్య వరస్త్రియః||26||

తాభిః పరివృతో రాజా సురూపాభిర్మహాయశాః|
తన్మృగద్విజసంఘుష్టం ప్రవిష్టః ప్రమదావనమ్||27||

క్షీబో విచిత్రాభరణః శంకుకర్ణో మహాబలః|
తేన విశ్రవసః పుత్త్రః సదృష్టో రాక్షసాధిపః||28||

వృతః పరమనారీభిః తారాభిరివ చంద్రమాః|
తం దదర్శ మహాతేజాః తేజోవంతం మహాకపిః||29||

రావణోsయం మహాబాహుః ఇతి సంచిత్య వానరః|
అవప్లుతో మహాతేజా హనుమాన్ మారుతాత్మజః||30||

స తథాsప్యుగ్రతేజాః సన్నిర్ధూతః తస్య తేజసా|
పత్రగుహ్యాంతరే సక్తో హానుమాన్ సంవృతోsభవత్||31||

స తాం అసితకేశాంతాం సుశ్రోణీం సంహతస్తనీమ్|
దిదృక్షు రసితాపాంగాం ఉపావర్తత రావణః||32||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే అష్టాదశస్సర్గః||

||ఓమ్ తత్ సత్||

 

 

 

 

 

 || Om tat sat ||