||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 19 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

సుందరకాండ.
అథ ఏకోనవింశస్సర్గః

తస్మిన్నేవ తతః కాలే రాజపుత్త్రీ త్వనందితా|
రూపయౌవనసంపన్నం భూషణోత్తమ భూషితమ్||1||

తతో దృష్ట్వైవ వైదేహీ రావణం రాక్షసాధిపం|
ప్రావేపత వరారోహా ప్రవాతే కదళీ యథా||2||

అచ్చాద్యోదరమూరుభ్యాం బాహుభ్యాం చ పయోధరౌ|
ఉపవిష్టా విశాలాక్షీ రుదంతీ వరవర్ణినీ||3||

దశగ్రీవస్తు వైదేహీం రక్షితాం రాక్షసీగణైః|
దదర్శ సీతాం దుఃఖార్తాం నావం సన్నామివార్ణవే ||4||

అసంవృతాయాం మాసీనాం ధరణ్యాం సంశితవ్రతాం
ఛిన్నాం ప్రపతితాం భూమౌ శాఖామివ వనస్పతేః||5||

మలమండిన చిత్రాంగీం మండనార్హాం అమండితామ్|
మృణాళీ పంకదిగ్ధేవ విభాతి న విభాతి చ||6||

సమీపం రాజసింహస్య రామస్య విదితాత్మనః|
సంకల్పహయసంయుక్తైః యాంతీమివ మనోరథైః||7||

శుష్యంతీం రుదతీం ఏకాం ధ్యానశోకపరాయణామ్|
దుఃఖస్యాంతం అపశ్యంతీం రామాం రామం అనువ్రతామ్||8||

వేష్టమానాం తథాssవిష్టాం పన్నగేంద్రవధూమివ|
ధూప్యమానాం గ్రహేణేవ రోహిణీం ధూమకేతునా||9||

వృత్తశీలకులేజాతాం ఆచారవతి ధార్మికే|
పునస్సంస్కారమాపన్నాం జాతామివ దుష్కులే||10||

అభూతేనాపవాదేన కీర్తిం నిపతితా మివ|
అమ్నాయానాం అయోగేన విద్యాం ప్రశిథిలామివ||11||

సన్నామివ మహాకీర్తిం శ్రద్ధామివ విమానితామ్|
పూజామివ పరిక్షీణాం ఆశాం ప్రతిహతామివ||12||

అయతీమివ విధ్వస్తాం ఆజ్ఞాం ప్రతిహతామివ |
దీప్తామివ దిశం కాలే పూజాం అపహృతా మివ||13||

పద్మినీమివ విధ్వస్తాం హతశూరాం చమూమివ|
ప్రభామివ తమోధ్వస్తాం ఉపక్షీణామివాపగామ్||14||

వేదీమివ పరామృష్టాం శాంతాం అగ్నిశిఖామివ|
పౌర్ణమాసీ మివ నిశాం రాహుగ్రస్తేందుమండలామ్||15||

ఉత్కృష్ణపర్ణకమలాం విత్రాసిత విహంగమాం|
హస్తి హస్తపరామృష్టాం ఆకులాం పద్మినీమివ||16||

పతిశోకతురాం శుష్కాం నదీం విస్రావితామివ|
పరయా మృజయా హీనాం కృష్ణపక్ష నిశామివ||17||

సుకుమారీం సుజాతాంగీం రత్నగర్భగృహోచితామ్|
తప్యమానామివోష్ణేన మృణాళీ మచిరోద్ధృతామ్||18||

గృహీతా మాళితాం స్తంభే యూధపేన వినా కృతాం|
నిశ్శ్వసంతీం సుదుఃఖార్తాం గజరాజవధూమివ||19||

ఏకయా దీర్ఘయా వేణ్యా శోభమానాం అయత్నతః|
నీలయా నీరదాపాయే వనరాజ్యా మహీమివ||20||

ఉపవాసేన శోకేన ధ్యానేన చ భయేన చ|
పరీక్షీణాం కృశాం దీనాం అల్పాహారాం తపోధనామ్||21||

అయాచమానాం దుఃఖార్తాం ప్రాంజలిం దేవతామివ|
భావేన రఘుముఖ్యస్య దశగ్రీవ పరాభవమ్||22||

సమీక్షమాణాం రుదతీమనిందితాం
సుపక్ష్మ తామ్రాయత శుక్లలోచనామ్|
అనువ్రతాం రామమతీవ మైథిలీం
ప్రలోభయామాస వధాయ రావణః ||23||


ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే ఏకోనవింశస్సర్గః||

||ఓమ్ తత్ సత్||

|| Om tat sat ||